Oldebroek in oude ansichten

Oldebroek in oude ansichten

Auteur
:   H.C. Herkert
Gemeente
:   Oldebroek
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3957-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oldebroek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Boven: hier zien we een van de eerste auto's die cafe Schuld aandeed. Een foto uit het begin van deze eeuw. De gezusters Schuld, van links naar rechts:

Bertha, Trui en Hanna, zijn erg benieuwd, terwijl ChI. Hengeveld, de plaatselijke afslager, op de achtergrond tussen Trui en Hanna Schuld doorkijkt. Naar allc waarschijnlijkheid is dit de auto van de familie 't Hoeft, van het landgoed "Morrcn" bij Oosterwolde. Haar chauffeur-tuinman, G.J. Strijkert, is er ook bij. Let hier speciaal op voerbak en boerenwagen!

Onder: het tegenwoordige hotel "Herkert" in 1930. Het verschil met het tegenwoordige is, dat er nog gelegenheid was zitjes buiten de veranda te hebben. De kastanjeboom, links op de hoek, was een bekende attractie voor de jeugd in het voorjaar. De begeerde kastanjes deden velen vroeg opstaan om de eerste te zijn. Eind 1944 is de boom geveld; hij heeft in de laatste donkere en koude dagen van de oorlog nog menigeen van warme voeten voorzien.

o

50. "Naaicursus 1930" onder leiding van mejuffrouw A. v.d. Kamp uit Wijhe. Deze foto werd genomen in de tuin van hotel "Herkert". We zien, van links naar rechts, staand: J. Knol, H. v.d, Linde, J. Schilstra, D. Eibrink, A. Vaessen, M. Zoet, E. van Olst, A. Pleiter, G. Nagelhout en W. Mendel. Zittend: J. Veldhoen, een onbekende, Eibrink, G. Nagelhout, A. Akster, M. Knol, T. van Beck en J. v.d, Wetering. Men kan er heel wat tegenwoordige oma's op terugvinden!

51. De "tram" van de Nederlandsche Centrale Spoorwegmaatschappij hicr bij de halte "Schuld", nu hotel "Herkert". De tram had een maximum snelheid van 35 km per UUL Op 2 mei 1908 werd de tramlijn van Nunspeet naar Hattem (N.C.S.) feestelijk geopend en hiermee werd Oldebroek uit zijn isolement verlost. De eerste tijd was halte "Schuld" de vaste stopplaats in het dorp. Later, in 1915, werd deze verplaatst naar het nieuwe stationsgebouw, nu woning R. v.d. Brink. Voor de aanleg van de lijn door het dorp moest de beck worden verlegd door een nieuwe te graven ten zuidcn van het dorp. Door de aanleg van de lijn is veel natuurschoon in het dorp verloren gegaan. Onder grote belangstelling reed op 31 augustus 1931 de laatste tram, waarna de ATO (Algemecne Transport Onderneeming) het vervoer met autobussen en vrachtauto's verzorgde. Een rijtuig van deze tram bestaat nog en rijdt thans op de museum tramlijn Hoorn-Medemblik.

52. Hierboven zien we de hervormde meisjesvereniging "Bidt en Werk" uit Oldebroek op een van haar uitstapjes. Deze foto werd in 1932 in Den Haag genomen. Voorzitster was mevrouw Kraay en men vergaderde in het lokaal-kantoor waarin thans W. v.d. Weg Assurantien is gevestigd. Herkent u ze? Hier volgen de narnen, steeds van links naar reehts: A. Vaessen, G. Nagelhout, A. Nagelhout, A. Vaessen, B. Pleiter, G. van Zalk, H. v.d. Linde, C. Stroo, M. Grootkarzijn, M. v.d. Put, C. van Engelen, J. van Loo, E. Nagelhout, H. Lindeboom, J. Reurink, A. Visser, 1. Vaessen, J. Kip, J. Veldhoen, A. Pleiter, A. van Tongeren, F. Lindeboorn, E. v.d. Kamp, J. van Loo en D. Nagelhout.

53. Boven: de hervorrnde kcrk te Oldebroek. Deze foto is van voor 1922, want de kerkekamer bevindt zich nog in het kOOL Dit ziet men aan de ramen met vensters en gordijnen onder de grote kerkramen. Lopen we even de kerk binnen, dan zien we langs de wanden hooggebouwde banken met een overkapping, de zogenaamde "kaphokken" voor de betere stand. In het middenschip stoelen voor de vrouwen, terwijl ter weerszijden banken voor de mannen staan. Dit laatste stamt nog uit de vijftiende eeuw. De mannen stonden to en bij de "hage"-preken om de vrouwen heen als bescherming. Bij de laatste restauratie, in 1970, is in deze toestand veel verandering gekomen.

Onder: een toevallig passerende fotograaf maakte een foto van deze trouwpartij voor de hervormde kerk te Oldebroek. Hier verlaat, op 16 oktober 1930, het bruidspaar Bovendorp-aan de Molen de kerk. De bruidegom heeft de trouwbijbel onder de arm. Aan het hek bemerken we mejuffrouw M. van Tuyl. Zij had een boekwinkel op het dorp.

Oldebreek

Ned. Herv, Ker,;

'leN Kd<. OlDfBROEK

T

OLDEBROEK, - N. H. Kerk.

lJI'I"".-: 'A.UT ?. , OLSIIJI. 4222.

54. Op de foto hiernaast kijken we naar de toren van de Lambertuskerk te Oldebroek. Dit bouwwerk stamt uit de veertiende eeuw. Na de laatste restauratie, in 1965, werd de toren op een andere plaats van een nieuwe - nu verlichte wijzerplaat voorzien. De "krullen" open ruimte, halverwege de toren, deed dienst als uitkijkpost. Ook werd hier de "stormlantaarn" geplaatst, ten teken dat .Jioogwater" op komst was. De boeren konden dan voor hun vee, dat buiten Iiep, bijtijds de nodige maatregelen treffen. De toren heeft in de laatste wereldoorlog aan menig onderduiker tijdelijk onderdak verschaft. Links op de voorgrond ziet u het kantoor van P. Boeree, ontvanger van de polder Oldebroek. Hij hield hier ook kantoor als verzekeringsagent.

55. Hier een opname van het oudste orgel van Oldebroek in de hervormde kerk. Het eerste orgel werd waarschijnlijk in de dorpskerk geplaatst ornstreeks 1750, aangezien men in gemeld jaar een orgel aankocht. In 1753 plaatste men op het orgel drie beelden. Deze beelden staan thans onder de toreningang van de hervormde kerk. Zeals u ziet had het orgel een prachtig front. In 1929 werd dit orgel door een nieuw vervangen en het oude werd overgeplaatst naar Kolhorn. Het binnenwerk is grotendeels verdwenen. De Vox Humana 8' is thans nog aanwezig in het orgel in de hervormde kerk te Barneveld. Het orgel uit 1929 werd in 1970 vervangen door een geheel nieuw drieklaviersorgel van de firma Flentrop te Zaandam.

llITG. I" UTA. V.La8t<

42i?4.

OLDEBROEK,

Dorpsstraat.

56. Deze foto dateert van 1905. Rechts de waning van P. Boeree, tegenwoordig kapper Van Koot, daarnaast, achter de houten afrastering, het huis van J. Kanis. Geheellinks de woning van E.J. Mendel, manufacturier. Tussen de bornen links en de voortuintjes kunnen we nog juist een stukje van de beek zien. In het dorp is zij bij gedeelten overkluisd, narnelijk voor de bakkerij van A.A. Schuld en het gemeentehuis. Bij het zien van deze foto zult u zich stellig afvragen: wanneer kornt deze tijd weer terug?

57. Hier vroedvrouw A. Kanis-Hoogland te midden van haar "eerste en laatste gehaalde" baby en familieleden. Ter gelegenheid van haar veertigjarig ,.vroedvrouwjubileum" kreeg ze op 1 november 1939 door de burgerij een receptie aangeboden in het bankgebouw. Ook werd ze op deze dag onderscheiden met de orde van Oranje-Nassau in goud. In die vcertig jaar heeft vroedvrouw Kanis bijna zesduizend baby's "gehaald".

58. Een dagelijks tafetecltje uit vroeger dagen. Manufacturier E.J. Mendel ging met zijn waren "de boer op" om deze "aan de man" te brengen. De vrouwen zijn J. Nagelhout en M. Akster-Nagelhout. Met de "elle"-stok worden de tappen uitgemeten. Let ook hier weer op de klederdracht: tipmuts met oorijzer, kort jakje, zogcnaamdc mouwen, evenals op de meubilering: driepootsklaptafel, knopstoelen et cetera.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek