Olst in oude ansichten

Olst in oude ansichten

Auteur
:   J. Jansma
Gemeente
:   Olst
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5818-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Olst in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De hierna volgende fotoreportage wil een beeld geven van het dorp Olst en zijn bewoners rond de eeuwwisseling. De oudste foto dateert uit omstreeks 1890. Bij de beschouwing van de foto's valt het vooral op, dat in een betrekkelijk korte periode het gehele aanzien van de plaats nagenoeg onherkenbaar is' veranderd. Een van de oorzaken hiervan is ongetwijfeld, dat veel van de prachtige born en, zoals we die op de kaarten nog zien, verdwenen zijn. De meeste afbeeldingen spreken voor zich zelf. Waar dit nodig werd geoordeeld is enige toelichting gegeven in het onderschrift.

De straatlantaarns, die op sommige foto's voorkomen, brandden op petroleum.

Uit een "Vitvoerig en Beredeneerd verslag van den toe stand der gemeente Olst over het jaar 1900" kon het volgende worden genoteerd, ter illustratie van wat er toen zo al omging.

De bevolking van de gemeente Olst bestond op 31 december 1899 uit 2488 mannen en 2280 vrouwen.

Het getal kiezers voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal bedroeg in 1900 662. Aan de stemming ter benoeming van een lid van die Kamer, gehouden op 29 mei 1900, namen 325 kiezers dee!.

Op 25 augustus 1900 stelde de raad de gemeenterekening over 1899 voorlopig vast, in ontvangsten op f31854.02! en in uitgaven opf28907.79, zodat er een voordelig saldo was vanf2946.23!.

Tevens werd de commissie van beheer van de kunstweg van het blokhuis naar Heerde gemachtigd om opnieuw vergunning tot tolheffing op evengenoemde kunstweg aan te vragen.

In de raadszitting van 29 september 1900 verklaarde de raad zich bereid om met de "Intercommunicale Electrische Maatschappij" te Amsterdam in overleg te

treden omtrent elektrische verlichting en krachtoverbrenging wanneer binnen een kring waarin de gemeente Olst vieleen centraal station voor elektrische stroomlevering zou worden opgericht.

Aan onderhoud van wegen en voetpaden, met inbegrip van de beloning van tolgaarders en wegwerkers werd betaald f 1748.-. Het onderhoud van deĀ· torenklokken met inbegrip van de jaarwedde van de klokkenist vergde een bedrag vanj 49.50.

Ontvangen werd over 1900 onder meer voor tolgelden op de kunstweg van Olst naar de Eikelhofj712.02. Vermeld wordt, dat de ingezetenen van Olst pomp- en putwelwater gebruikten.

Onder het hoofd gemeentepolitie wordt aangetekend, dat de twee veldwachters der gemeente op voldoende wijze in de dienst konden voorzien.

De gemeente Olst bezat in 1900 zes brandspuiten. Het

aantal der bij de spuiten aangewezen dienstplichtigen bedroeg in 1900 tweehonderd dertig. ledere dienstplichtige ontving voor elke oefening met een spuit dertig cent en ingeval van brand het eerste uur dat hij dienst deed vijfentwintig cent en voor elk volgend uur vijftien cent.

De toestand der "behoeftige klasse" was, evenals in de laatst voorgaande jaren, niet ongunstig. De arbeiders konden steeds werk bekomen.

Evenals in vorige jaren was ook in 1900 de handel in varkens, spek, hammen, worst en vlees zeer belangrijk. Een groot aanta1 varkens werd ingevoerd, terwijl aanzienlijke partijen spek, vlees, hammen en worst werden uitgevoerd, ook naar het buitenland.

De gemeenteraad van Olst in 1924. Van links naar rechts ziet u: H . .I. Rechterschot, A. J. Albers, H. van Limburg, W. A. Boerkamp, W. Schokkenkamp, wethouder M. van Doorninck, burgemeester W. baron Bentinck van Schoonheeten, secretaris L H. Pott, G. J. Kuiper, H. J. Vlaskarnp, G. J. Bruggeman, H. J. Logtenberg, A. Grotentraast.

5

De leerkrachten van de school in het dorp GIst omstreeks 1907. Van links naar rechts: meester Winterink,juffrouw De Haan, meester Anholt, meester Schuiling.juffrouw Landmeter, meester Ten Raa.

7

De stagers van de vleeswarenfabriek Firma R. Bakhuis en Zonen omstreeks 1912.

9

Een schoolfoto van 1893.

II

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek