Ooltgensplaat in oude ansichten

Ooltgensplaat in oude ansichten

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Oostflakkee
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3250-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ooltgensplaat in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

7. Links: de klederdracht mag in dit album ook niet ontbreken; we geven er hier een heel mooie foto van. Deze twee dames zijn: (links) Arentje van Nieuwaal-de Vos, thans vijfennegentigjaar, en (rechts) Floortje Markus-Troost, in 1971 op drieentachtigjarige leeftijd overleden. Ze staan hier bij de lezenaar, vlak onder de preekstoel in de hervormde kerk. De hervormde kerk te Ooltgensplaat is de enige hervormde gemeente op Goeree-Overflakkee waar nog een voorlezer is. Deze lezenaar is stijl Lodewijk XIV uit 1728. De dames dragen prachtige kanten keuvels, zware gouden krullen en een snoer zwarte kralen (zwarte gitten) met een gouden slot. Deze mooie klederdracht is zo goed als verdwenen; slechts enkele oude dames dragen ze nog.

Rechts: hier ziet u de preekstoel met de rijk gesneden leuning en het doophek uit 1728 (de zogenaamde "tuin") met de twee koperen lezenaars en het prachtige houtsnijwerk. Links de wet, waarvan een gedeelte is te lezen, waaronder in het latijn: pondus grave (zwaar gewicht) en een tak met twaalf eikels, waarvan een leeg, voorstellende de twaalf discipelen. De lege huls is voor Judas bedoeld. Rechts het evangelie, waaronder de woorden: onus leve (lichte last). De zeven vruchten aan de tak stellen de zeven gemeenten van Klein-Azie voor. De meester-timmerlieden Arnoldus van Galen en Dirk van der Graaff te Dordrecht hebben, volgens het nog aanwezige bestek, dit werk gemaakt voor de sorn van zeshonderd dertig gulden.

8. Een beeld van de gereformeerde kerk aan de Zuid Achterweg. Ten tijde van de doleantie ontstond er te Ooltgensplaat eerst een nederduits gereformeerde kerk (14 mei 1889). Hierbij sloten zich toen ook aan de christelijk gereforrneerde kerk, leden van de vrije gereformeerde gemeente en wat "Ledeboerianen", In 1892 werd het de gereformeerde kerk. In al die jaren werd deze gerneente bediend door oefenaar W.J. Guillaume (1889-1892), dominee A.L. Ruys (1897-1901), dominee C. Dekker (1902-1918), dominee R. de Jager (1919-1922), dominee H.de Lange (1924-1932), dominee K. Reenders (1933-1939), dominee A.C. Scherpenisse (1949-1952), dominee A. de Korte (1954-1957), dominee P. Huisman (1958-1963) en sinds 10 november 1963 door drs. A.W. Meender. De dame op de voorgrond is Josina van Gent, een dochter van boekhandelaar L.A. van Gent. Op de achtergrond staat de oude bewaarschool.

A(·d, ,In,; :)OLTG E5SP L.:_.A.'I·

IJ/9 .~:

9. Dit kiekje van de Kerkring dateert van 1914. De gracht langs de hervormde kerk is in 1929 gedempt. Op Flakkee bevinden zich nog slechts twee kerkgrachten, namelijk te Nieuwe Tonge en Dirksland. In het eerste huis links woonde W. Korteweg; dan voIgt het huis en de schuur van W. van Kempen. In het huis bij het groepje mensen woonde destijds Jan Crezee. Bij de bomen bevindt zich de oude begraafplaats die tot 1900 in gebruik is geweest en door de aanleg van een nieuwe is afgesloten. De toegang tot deze begraafplaats bestaat uit een ijzeren hek, tussen twee hardstenen palen, waarop de namen:

ADAM en CHRISTUS. Het behoeft geen twijfel of dit heeft de betekenis van dood in Adam en leven in Christus. De twee personen op de voorgrond zijn P. Leijdens en Van der Stelt.

Ooltgensplaat

Kerkrlng

10. Hier is nog een kiekje van de Kerkring (omstreeks 1917) welke mooie waterpartij in het dorp helaas is gedempt. Rechts ziet u de boerderij en het gezin van Johs, van Kempen. Meerdere boerderijen stonden vroeger midden in de dorpen. Tractoren waren er nog niet en op sommige boerderijen werden weI zes tot acht paarden gehouden. De personen op de foto zijn van links naar rechts: J. van Hassent (met de paarden), Grietha van Ree Kdr., Betje van Kempen, Geertje van Nieuwenhuizen (op drieentwirrtigjarige Ieeftijd overleden), Engeltje van der Welle, Adriana Slis, Adriana van Kempen, Els van Kempen (gaf naailes, thans tachtig jaar) en in de deur Keetje van Kempen. Links, waar de paarden staan, was het Iandbouwbedrijf van Jac. Korteweg, thans woonhuis en garage van L.M. Dorsman. In de gracht was voor ieder huis een houten vlondertje om te spoelen of gereedschap schoon te maken.

11. Dit is een gedeelte van de Molendijk die intussen een heel ander aanzien heeft gekregen. Let op de klinkerbestrating en de zeer oude huisjes. Van links naar rechts ziet u: Johanna Buth uit de slagerij, de dienstbode van slager Buth en Harm ter Steege, een bekend dorpstype van wie we elders een aparte foto hebben opgenomen. Daarnaast Abr. de Vos, Martientje Buth en de meisjes tussenin zijn Betje van Kempen en Anna van Ree. Links was het snoepwinkeltje, "De Stoomboot" genaamd, van Lena Beije. De huizen aan de rechterzijde zijn bij de sanering aile afgebroken.

12. We geven hier nog een foto van de andere zijde van de Molendijk om aan te tonen waar het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente is verrezen en om er een stukje geschiedenis over te geven. Het eerste hoge gebouw rechts, de zaadhandel van de firma A. Hobbel, is tot kerk verbouwd. Reeds in de jaren twintig werd er door predikanten uit de gereformeerde gemeente te Dirksland in diverse lokalen godsdienstoefening gehouden, maar tot vestiging van een gemeente kwam het eerst op 23 januari 1946, to en de ouderlingen en diakenen door de consulent dominee J.B. Bel van Dirksland in het ambt werden bevestigd, terwijl dominee Bel ook de gemeente als zelfstandig institueerde. Dat was nog in een gebouwtje elders op de Molendijk. In 1949 kocht men het bovengenoemd gebouw dat tot kerk werd ingericht met honderd zestig zitplaatsen. Door dominee J.B. Bel werd deze kerk in oktober 1949 officieel in gebruik gesteld. De man in de deur voor het gebouw is de pakhuischef Jac. van Nieuwaal. De trap links leidt naar de Pieter Biggestraat.

13. Iedere plaats heeft zo zijn dorpsfiguren die men nooit vergeet. Dit is Harm ter Steege, in de volksmond "Hermantje" genoemd. Hij is geboren op 8 december 1868 te Rheden en is in 1899 naar De Plaat gekomen. Zijn beroep was kleermaker en hij kwam toen bij C. Donkersloot op de kleermakerstafel. Later werd hij kruier voor de manufacturenzaken Haagens, Fabert en dergelijke. Met zijn kruiwagen stond hij dan op het tramstation gereed om de pakken manufacturen in te laden en hij ging dan met de heren de gehele dag de klan ten langs in het dorp. We zijn dit vriendelijke mannetje al eerder op een straatfoto tegengekomen. Hij had een goed geheugen: in de vacature van de hervormde kerk tussen dominee J apchen en dominee Kleine wist hij achtereenvolgens aile tweeentwintig predikanten die toen waren beroepen op te noemen. Met de evacuatie in 1944, toen de Duitsers ook De Plaat onder water zetten, evacueerde hij naar Kampen. Op vierentachtigjarige leeftijd is hij overleden.

t

Ooltgensplaat. Molendyk.

14. Dit kiekje geeft een beeld van de andere zijde van de Molendijk, waar men het dorp in komt vanaf de Oudelandsedijk. De molen, een sieraad van de gemeente, was toen nog volop in bedrijf. Terloops zij opgemerkt dat dr. H.C. Landheer, die promoveerde op een proefschrift over het dialect van Oost Flakkee, een zoon is van de eigenaar van deze molen, de heer Chr. Landheer. Het kiekje is genomen in 1920. Links is veel bebouwing van nieuwe woningen te zien.

15. Dit is een heel mooie foto van het Weespad, genomen in 1901. Links waren de tuinen van notaris Anth. van Weel. Links aan het eind (het hoogste gebouw) is de openbare school, gebouwd in 1884 en daarvoor staat een rij huizen, genaamd "Dubbel Vijf" en "Dubbel Zes". Rechts vooraan is de kolenhandel van de firma Braber. Men is juist bezig met het laden van de kolenwagen. De rij huizen rechts zijn de diaconie-woningen van de hervormde kerk, gebouwd op de Doelenweide in 1878. Vandaar ook dat deze woningen de naam van "Doeltje" kregen. Op de achtergrond staat de oude kazerne, vroeger weeshuis. Ooltgensplaat had nog in het begin van deze eeuw een klein garnizoen. De verlichting was toen schaars; hier en daar stond een petroleumlantaarn, zoals hier op de hoek, zodat men's avonds of 's nachts niet in de moddersloot zou lopen! Van bestrating was toen nog geen sprake en de weg was met keislag verhard. De sporen van de boerenwagens zijn duidelijk zichtbaar.

16. Dit is het oudste gedeelte van het reeds genoemde fort, oorspronkelijk "De Galathee" genaamd. Napoleon heeft het fort geheel verbouwd en de naam gegeven van "Duquesne". Blijkens dc in 1880 ingemetselde steen in de donjon droeg het later, en thans nog, de naam fort Frederik. Het be staat uit een hoofdgebouw met een zaal van honderd zesenzeventig vierkante meter en daaromheen in L-vorm de bijgebouwen, inhoudende zesendertig zalen van dertien bij vijf meter, een kruitkelder van drie verdiepingen, verspreid over het terrein ter grootte van 7.36.70 hectare en omgeven door grachten, nog enkele gebouwtjes en een in IS?? gebouwde tor en voor de luchtwachtdienst. U ziet hier de commissaris van de koningin, mr. J. Klaasesz, bij zijn bezoek aan het fort onderaan de trap van de hoofdingang; half op de trap loopt mevrouw Klaasesz en links bovenaan staat burgemeester W.M. van der Harst. De gemeente heeft het fort van de staat in erfpacht en het wordt nu gebruikt voor vredelievende, recreatieve doeleinden. De gebouwen zijn daarvoor zodanig ingericht dat circa tweehonderd tachtig personen gelijktijdig kunnen worden ondergebracht. Er is bovendien voldoende plaats voor honderd vijftig caravans en kampeertenten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek