Ooltgensplaat in oude ansichten

Ooltgensplaat in oude ansichten

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Oostflakkee
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3250-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ooltgensplaat in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

17. Deze foto geeft .een beeld van de voormalige Redoute II aan de Oudelandsche dijk, die in de bezettingsjaren door de Duitsers is gesloopt. De weg is hier nog met keislag en het aanzien is thans geheel veranderd. Op de plaats van de Redoute is de ambtswoning met de fraaie tuin van burgemeester W.M. van der Harst gekomen. Links staat de molen van de familie Landheer en even verder de gasketel die destijds van gas werd voorzien door de gasfabriek uit Oude Tonge.

18. Op deze foto ziet u de zogenaamde Witte Brug. Wij nemen deze foto op omdat de brug met de drie redoutes en het fort tot de verdediging behoorde. De toegang tot het dorp via de Langeweg kon namelijk worden afgesloten door deze brug weg te halen en de wallen dieht te maken. Voor de Duitsers was hij dus oak van belang. Toen in 1940 het inundatieplan werd uitgevoerd is deze brug voor het laatst gebruikt. Rechts op de brug staat Marien Bruggeman; de jongen links is Anton van Dam en rechts staat Henk Meijer. De boerderij is van de heer P. Korteweg Dzn., kleinzoon van de vroegere eigenaars, de familie Breeman.

Mobilisatie 1914-1915. OOL TGENSPLAAT; bezoek van H. M. de Koningin.

De auto's van H. M. en gevolg op den Steiger~ijk.

19. Het opsehrift van deze foto spreekt voor zichzelf: koningin Wilhelmina (toen vierendertig jaar oud) bezocht Ooltgensplaat. Voor zover ons bekend zette zij voor de eerste maal voet op Flakkeese grond. Het was in die jaren een spannende tijd; lOU ons land in de eerste wereldoorlog, die toen gaande was, neutraal blijven of niet? Hare Majesteit bezoeht in de mobilisatietijd bijna alle legerafdelingen, ook het kleine garnizoen te Ooltgensplaat. Van Willemstad was de koningin met haar gevolg overgezet en u ziet de auto's hier vanaf de steigers komen aanrijden. De vorstin bevindt zieh in de middelste wagen, een "Spijker" met open dak. De bevolking staat aan de Steigerdijk rustig af te waehten en de spanning is van hun houding af te lezen. Links liggen de tramrails. De koninklijke auto nadert de kruising van de tramweg die naar het Havenhoofd voert.

Mobilisat~ 1914-1915. OOLTGENSPLAAT; bezoek van H. M. de Konin~~ ,

-~:~"

H. M. rijdt het dorp binnen, toegejuicht door ~e bewoners. ~"

20. Hier rijdt de koningin, nadat zij het fort Prins Frederik heeft bezoeht, het dorp binnen, toegejuicht door de bevolking. De koninklijke auto bevindt zich hier op de Kaai, riehting Voorstraat. Een militair, die geen dienst heeft of daar staat om de orde te handhaven, salueert bij het voorbijrijden. De vrouwen reehts hebben de lange keuvel op, de draeht die toen nog volop in zwang was. Ret huis reehts, toen al een moderne woning, is jarenlang bewoond geweest door de familie P. van Es,

Mobllisatie 1914-1915:

De Voorstraat in

21. Er is grote vreugde in het dorp over het bezoek van koningin Wilhelmina en haar medeleven. Van de toren wappert de driekleur met oranjewimpel. De Voorstraat - en ook de andere straten - zijn in vlaggetooi. De militairen staan nog niet aangetreden; ze zijn in afwachting van het hoge bezoek. 't Is nog "op de plaats rust".

~- ~

~ - Mobitl~ti~4;i915: .- OOLTGBNSPLll'J'~ .bezoek van H. M. de Koningin. "'- -;:; ". -..:::: ~ -: m wad1t p~senteert h~t ~ ge.w~r. _ -?-;;-...::' - - - -

-.- .. -~ ~ - - - --. - - -

22. Even voor de aankomst van de koningin op de Voorstraat staat de waeht fier in de houding en presenteert het geweer. Het is jammer dat in deze serie een foto ontbreekt, waar hare majesteit de waeht inspecteert. Deze foto is echter zeer interessant, omdat u hier duidelijk de toenmalige militaire uniform en kunt bekijken. De hoge kragen dieht, patroontassen op zij, knopen en schoenen glimmend gepoetst en de "poeties" keurig om de benen! Ouderen zullen zich deze uniformen goed herinneren of ze ook weI hebben gedragen! De militair reehts staat voor de woning waar vroeger de familie Neels woonde. De woning doet dienst als kazerne. Let op de gevelsteen in de voorgevel van dit huis: in deze steen is een schaap boven een wolf gebeiteld met daaronder: "Wie 't verstaet, 't Goet is boven 't qwaet", Bij de afbraak van dit huis is de steen ingemetseld in de voorgevel van het gebouw aan de andere zijde van de Voorstraat, waarin het gemeentesecretariaat is gevestigd.

Tramhalte - Ooltgensplaat

f~f6'

23. De stoomtram van de Rotterdamsehe Tramweg Maatsehappij, kortweg de R.T.M., reed voor het eerst op 30 april 1909. Dat was toen een geweldige verbetering, niet alleen voor het lokale vervoer naar de dorpen onderling, maar ook door een reehtstreekse verbinding op Rotterdam, omdat de tram aansloot op de veerboten. Dit kiekje is genomen omstreeks 1918, juist voor het vertrek van de tram. Het tramstation op de Dorpsdijk was het eindstation op Oost Flakkee. De tram liep vroeger door tot aan de steigers om passagiers aan de tramboot te brengen. De persoon reehts op de voorgrond is A. v.d. Veer; de tweede is de omroeper Sijp en de jongen op de voorgrond (met de horlogeketting op zijn vest) is Chiel de Vos, overleden in de griepperiode van 1918.

ti.:

I

Ooltgensplaat. - Steiger met Tramboot

,.

24. De veerboot van de R.T.M., "Minister C. Lely", onderhield de veerdienst Zijpe-OoltgensplaatNumansdorp. Van Numansdorp ging men dan verder per tram naar Rotterdam. De aanlegplaats aan het Volkerak had drie steigers voor de verschillende waterstanden en men ziet hier de veerboot aan de laagste steiger. De R.T.M. had nog een veerboot in gebruik van hetzelfde model, de "Minister P.R. v.d. Sleyden", die deze dienst ook wel eens onderhield. Door sterke verzanding van het ventjagersgaatje kon men niet meer aan de steiger aanleggen en is een van deze veerboten op het veer MiddelharnisHellevoetsluis ingelegd. Dit kiekje is genomen omstreeks 1914. Ret hoofd van de christelijke school, de heer R. Kicwiet, en zijn echtgenote komen juist van de boot.

25. Dit is het haventje van Sluishaven met de uitwateringssluis van de polders en een los- en laadkade, waarvan voorheen de landbouwprodukten (vooral suikerbieten) werden verscheept. Op dit haventje voer vanaf Dintelsas vroeger een motorveerbootje wanneer er aanbod van passagiers was. Later is er een stoombootdienst ingelegd (pinksteren 1932), de zogenaamde boot van "Kraak", die het echter moest opgeven. In 1934 heeft de rederij Van der Schuyt-Van den Boom, Stanfries te Rotterdam er een veerboot ingelegd voor passagiers, luxe auto's en vrachtvervoer naar Dintelsas. Dit gaf een uitstekende verbinding op Brabant. Er is toen een drijvende ponton met aanlegbrug gebouwd, De veer boot had een belastbaar dekoppervlak van honderdtwintig vierkante meter. Soms stond de boot tjokvol met auto's, ZQ zelfs dat er dikwijls auto's tot een volgende dienst moesten blijven staan. De autobusdienst van de R.T.M. gaf er slechts tweemaal per dag een verbinding op, omdat men het meest van particuliere auto's gebruik maakte. Volgens een statistiekje werden er in 1939 op dit veer 47.011 personen en 9.206 luxe en vrachtwagens overgezet. Door de totstandkoming van de Haringvlietbrug (1969) en de Grevelingendam (1965) is deze veerdienst opgeheven.

26. In 1929 heeft ons land een extreem koude en lange winter doorgemaakt. Er werden in februari van dat jaar temperaturen van min achttien tot min twintig graden gemeten. Op Goeree-Overflakkee waren alle havens dichtgevroren en de rivieren waren een grote ijsvlakte. Ook op het Volkerak voor Ooltgensplaat, zoals op deze foto die 2 maart 1929 is gemaakt valt te zien, dat men tot midden op de rivier kon lopen. De bergingsvloot van Hoogenboezem en Van der Tak, die een gezonken schip op het MiddenHellegat moest lichten, lag voor de aanlegsteigers - die van de rivierzijde nu duidelijk zijn te zien in het ijs vast. Geheellinks staat de toenmalige burgemeester van Ooltgensplaat, de heer W.J. Donkersloot, en daarnaast (met hond) de gemeenteveldwachter L. Jordaan. Geheel rechts zien we de heren A. Hobbel (Axel) en C.W. Hobbel. Het gebouw links op de Steigerdijk is het wachthuis voor de passagiers van de veerboten die aan de steigers hun aanlegplaats hadden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek