Oostburg in oude ansichten

Oostburg in oude ansichten

Auteur
:   M.A. Aalbregtse
Gemeente
:   Oostburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2623-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oostburg in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Hoe oud is Oostburg? Niemand kan het zeggen, maar het mag gerekend worden tot de oudste stadjes van de Nederlandse gewesten, ontstaan in het Vlaamse land om een burcht ten oosten van het riviertje de Ee, dat in het Zwin uitmondde. De burcht werd door brand verwoest en door de Friezen weer opgebouwd. Meerdandertienhonderdjaar geleden, om precies te zijn in 6 I 6, werd Oostburg reeds bezocht door de evangelieprediker Eligius of Elooi en in 939 als een castrurn genoemd.

Zijn grootste bloei zal het gehad hebben in de vroege middeleeuwen; door handel en nijverheid was de bevolking toegenomen en de stad werd lid der Vlaamse Hanze van Londen. In 1252 deelde het in het beroemde Tolreglement van het Zwin en was in 1223 een burggraafschap met stedelijke rechten, dat in 1282 reeds met het vasteland van Vlaanderen was verenigd. De oudste haven was een vaargeul aan de Zuidzandseweg; door de tijdsomstandigheden moest een paar maal een andere plaats voor de haven gezocht worden, maar ze gingen aIle door inpoldering veri oren.

Vele malen is de stad verwoest door oorlogen en watervloeden, waarbij nog kwam het doorsteken der dijken in de strijd tegen Spanje. Parma verwoestte Oostburg in 1583; daarna was de ontvolking zo groot, dat de wolven zich kwamen drenken aan een put op de Markt. Toen prins Maurits in 1604 de stad veroverde was slechts een puinhoop over, doch ze werd door hem voorgoed in het bezit der Noordelijke Nederlanden gesteld. Hij versterkte de stad tussen 1620 en 1629, maar om de schulden te delgen werden de vestingwerken verkocht en in 1673 geslecht; ze was nu een open plaats, waar zich na de opheffing van het Edict van Nantes vele vluchtelingen om het geloof uit de Vlaamse gewesten kwamen vestigen; zij waren een welkome aanvuIIing van de nog immer schaarse bevolking.

Tijdens de oorlogen van 1702-1713 en 1747-1749 werd de stad door de Fransen geplunderd. In die tijd tel de ze met de oude Markt slechts drie of vier straten en ongeveer honderd h uizen, waarvan vele niet bew oond.

Van 1794-1814 werd ze bezet door de Fransen, doch in 1830 werd de eer gered door onder kolonel Ledel een

Belgische aanval af te slaan. Ze telde toen slechts 1251 inwoners.

Op alle gebieden waren langzaam verbeteringen ingetreden door het verschijnen van de tram in 1885. De jaren daarna kenmerkten zich door het wederopbloeien van het marktwezen, het toenemen van het aantal winkels, de stichting van de Rijks hogere burgerschool in 1920 en andere instellingen en diensten.

Van wat men te wachten stond, was men zich niets bewust.De stad werd van I juni 1940 tot 26 oktober 1944 door de Duitsers bezel. V oor de bevrijding heeft Oostburg eendure tol betaald; het lag van II september tot 26 oktober 1944 welhaast permanent onder vuur; het kreeg vijfhonderd bommen en zestigduizend granaten te verduren en werd voor tachtig procent verwoest; onder de achtentwintighonderd inwoners, voorzover niet geevacueerd, vielen honderdtwintig doden te betreuren. Geen wonder dat Oostburg geen oude of monumentale gebouwen bezit. Voor de zoveelste maal moest Oostburg opgebouwd worden; het is op krachtige wijze aangepakt met het bouwen van fraaie winkels, kerken en gebouwen in de on-

derwijs- en dienstensector volgens een nieuw stratenplan, waarbij de torens van de kerken, met die van het moderne stadhuis, dat centraal staat, op de straten zijn gericht. Men waant zich nu in een stadje met meer inwoners dan het in werkelijkheid telt. Het eenhoornrnonurnent, syrnbool van de zoveelste her-opgang van Oostburg, symboliseert tevens de moed en de geestkracht van de bevolking voor de wederopbouw.

Bij het beschrijven der geschiedenis heb ik mij een grote beperking moeten opleggen, zoals ik dat ook moest doen bij het maken van een keuze uit mijn eigen verzameling tot achtendertig afbeeldingen om een beeld te geven hoe Oostburg er uitzag in grootvaders tijd tot 1931.

Bij het doorbladeren van dit boekje en het maken van een wandeling door het stadje zal men getroffen worden door het feit, dat het zich ruimer en schoner dan voorheen in die korte tijd heeft ontwikkeld tot het nu geworden cultureel, economisch en bestuurscentrum van de streek.

1. In de loop der tijden heeft, tot 1944, hier het stadhuis gestaan. Dit gebouw met torentje werd in 1907 vervangen door een nieuw gemeentehuis.

$Iadhuis te 60slburg cmstreeks 1860

2. Het hoge gebouw rechts werd 1 januari 1891 in gebruik genomen a1s huis van bewaring. Na een verbouwing is daar sedert 1905 het postkantoor. De wagen links is een zgn. "witewaoh'n", wagen met een huif, voor de vrachtrijder van Oostbrug op Breskens.

Oostburg - Vl1la "Vreeswijk" Breedesteeat

3. Rechts zien we de villa Vreeswijk en links daarvan de villa Buitenzorg; ze werden beide tijdens de bevrijding in oktober 1944 verwoest. H et gebouw geheellinks bleef gespaard en doet thans dienst als tandartsenwoning.

4. De hofstede Stampershoek werd in 1819 gebouwd door de vrederechter Jacobus Risseeuw. In een kamervan deze hofstede, toen gemerkt Wijk Buiten nr. 234, overleed op 17 juni 1835 kolonel Joseph Ledel, bevelhebber der Nederlandse troepen tegen de Belgische aanvallen op westelijk Zeeuws-Ylaanderen in 1830/31. Op het varkenshok na werd de hofstede in 1944 verwoest. Op de achtergrond ziet u een fact on, het typisch Cadzandse rijtuig op vier wielen met een bak, steunende op lederen riemen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek