COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Oosterbeek in oude ansichten deel 1

Oosterbeek in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H.C.J. Erkens
Gemeente
:   Renkum
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2240-5
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oosterbeek in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Oosterbeek - Beau Sejour Prins Hendrikstraat - Utrechtscheweg

9. Hotel "Beau Sejour", op de hoek van de Utrechtseweg en de Prins Hendrikstraat, nam in de rij van gerenommeerde vakantieverblijven bepaald niet de geringste plaats in. Het is vooral bekend geworden onder leiding van de heer Augurkiesman, die er vele joodse landgenoten herbergde. Ook dit hotel is aan zijn bestemming onttrokken en tot dubbel winkelpand verbouwd, waarbij de karakteristieke serres onder de slopershamer vielen.

10. Op de hoek van de Utrechtseweg en de Prins Hendrikstraat, waar thans modehuis Camps is gevestigd, stond vroeger hotel-cafe-restaurant "Concordia". Het werd gebouwd door de "Bodega Compagny" en kende als eerste exploitant de heer Westerborg, later de heer Schimmel. Boven het cafe, met een in gang aan de Prins Hendrikstraat, was een vergaderzaal, waarin heel wat dorpspolitiek is bedreven. Aan de westkant van het pand was de woonruimte voor de exploit ant ingericht, met daarboven de vergaderzaal van de Heerensocieteit. Tussen het woongedeelte en het cafe was een wachtkamer voor trampassagiers, tevens goederenaanbrengkantoor van de Ooster Stoomtrammaatschappij, later de Nederlandsche Buurtspoorwegmaatschappij. In een later stadium werd het pand aangekocht door de heer Wennekes, die de oostzijde tot zakenpand verbouwde en verhuurde. Een bekend exploitant van het cafe is ook geweest de heer Josef van der Velden, die zijn oude pand op de hoek van de Weverstraat aan de Rotterdamsche Bank verkocht. De naam van de huidige trolleyCN-bushalte "Concordia" herinnert nog slechts aan de oude accommodatie, waarin zich een goed deel van het vroegere Oosterbeekse verenigingsleven heeft afgespeeld. Aan de overkant van de Weverstraat, tegenover de Lebretweg, stond de in 1855 gebouwde villa van burgemeester J. van Embden, in 1892 veranderd in pension "Dalzicht" van de familie Heinsius. Ze is in 1939 gesloopt om plaats te maken voor zeven winkelhuizen.

11. De Boven-Weverstraat, de oudste winkelstraat, is, mede als gevolg van het hers tel van de oorlogsschade, nogal van aanzien veranderd. De laatste jaren zijn er bovcndicn vcrschillende winkelpanden, die hun tijd hadden overleefd, gesloopt. In 1929 verkeerde de straat, vooral voor wat haar wegdek betreft, nog in ouderwetse staat en was ze bepaald niet aangepast aan hct steeds drukker gewordcn verkcer.

OOSTER8EEf< . Boven-Weversireet

... ~.

R. K. Kerk - Oosterbeek.

12. De rooms-katholieke kerk aan de Utrechtseweg, toegewijd aan Sint-Bernulphus (1000-1026), de grondlegger van de parochie en later bisschop van Utrecht, werd in 1884/1885 gebouwd onder pastoor A.B. van Blaricum. Het in gotische stijl opgetrokken godshuis werd in de septemberdagen van 1944 zwaar beschadigd en verloor onder andere haar toren. Zonder deze bekroning hersteld en, voor wat het interieur betreft, in de loop der jaren volledig veranderd, is de situatie bij en rond het kerkgebouw in 1974 grondig gewijzigd door pleinvorming aan een secundaire weg, met verplaatsing ook van het in brons gegoten H. Hartbeeld, dat van 1931 dateert. De supermarkt naast de pastorie heeft "het Ieven" gekost van de imposante villa "Schooneveldsheuvel".

13. Op 2 april 1885 werd in Oosterbeek de periode van de paardetrarn afgesloten en ging de eerste stoomtram rijden van Wageningen naar Arnhem. In 1910 sloot de Ooster Stoomtrammaatsehappij, die haar exploiteerde, een overeenkomst met het Arnhemse Gemeentelijke Llectrischc Trambedrijf over cen gemeensehappelijk trajeet van hotel "Sehoonoord" naar Arnhcm. In 1912 werd de lokaaldienst op dit trajeet door de O.S.M. opgchevcn. Tot "Sehoonoord" werd een dubbel stcl rails voor de tram aangelegd en in 1922, bij de elektrificatie van de tram, wcrd de Utrechtsewcg met stalcn mastcn en bovenleiding "versierd". Lijn I, 's zomers met open bijwagens, hecft het tot de scptemberdagcn van 1944 uitstekend gedaan. De Nederlandsehe Buurtspoorweg Maatschappij reed van 1924 tot 1937 met trams (T.O.E.), beurtelings door Oosterbeek Hoog en -Laag (via de v.d. Molenallee tot Kievitsdel). Op de foto zien we lijn Iter hoogte van de ingang van "Dc Dennenkamp".

14. Langs de Utrechtseweg is in het midden van de vorige eeuw op de verschillende buitcnplaatscn een aantal forse buitenhuizen gebouwd, Zo in 1859 "De Dennenkarnp", door de heer Loopuyt, een zwager van de toenmalige burgerneester Jan van Embden. Latere eigenaresse (sinds 1875) van de geleidelijk aan ingekrornpen buitenplaats was de familie ir. J. Lebrct. Het huis, dat de Slag om Arnhem overleefde, heeft naderhand dienst gedaan als raadhuis. Hct werd gesloopt om in 1966 plaats te maken VOGI het tegenwoordige raadhuis.

15. Het landgoed "De Dennenkamp" is door de jaren heen een prachtige, zij het ontoegankelijke enclave in het dorp geweest. Huis en koetshuis waren op afstand te bewonderen, evenals het prachtige geboomte en de schitterende rhododendrongroepen. De weide ervoor, aan de Utrechtseweg, geflankeerd door de woning van chauffeur Evers, voorzag grotendeels in het levensonderhoud van een flink aantal geiten; even landelijk als onmisbaar bij wijze van "stoffering". Prachtige lanen, zoals deze oprijlaan, lopend vanaf de Stationsweg, ongeveer tegenover de J oubertweg, achter het 11Uis, sierden het domein van de families Loopuyt en Lebret. In deze, gedeeltelijk nog bestaande laan werd vroeger het jaarlijkse schoolkersenfeest gevierd, waartoe de heer Lebret volop kersen beschikbaar stelde. De kinderen gingen er in optocht heen, deden er spelletjes en beleefden er hun mooiste dagen. Uit dankbaarheid zongen zij dan de in zijn invalidenwagentje gezeten weldoener toe. Vooral in de evacuatietijd van oktober 1944 tot mei 1945 is veel schoons verloren gegaan door de verwoestende houtkap, voor loopgravenaanleg, van de Duitse militairen en gedwongen tewerkgestelden.

16. De Utrechtseweg, ongeveer tegenover "De Dennenkamp", met buiten de rooilijn, rond 1920, de vroegere bankctbakkcrij van Kwint, later Rieken. Verdcr de sigarcnzaak, annex kruidenierswinkel van Bokkes, dan cafe "Burgerlust" (met koepel) van Den Hartog, later De Vries. lets Arnhemwaarts de kruidenicrszaak van J. Frcdcriks, daarnaast nog cen SOOft lunchroom (Van Oordt) en het huis van mevrouw Scpmcijer, om dan zo ongcvecr te belanden bij de banketbakkerij Rolloos, boekhandel P.l. Romijn enzovoort. Toen warcn bornen langs de verkcersweg nag heel gewoon ...

17. En dit is dan de Annastraat in haar vergane glorie, toen het geboomte nog heel wat dichter was en de dienstboden op straat een praatje plachten te maken. Links de grote villa "Eletta" genaamd, bewoond door mevrouw Beret-Kraemer, welke villa later dienst deed als distributiekantoor en middenstandsbank en tegenwoordig als dub bel winkelpand. De villa rechts werd, in grootvaders tijd, bewoond door mejuffrouw Merkus Doornik, om later dienst te doen als notariskantoor. Oostelijk van dit pand loopt nog altijd het Lucassenpad, genoemd naar de dorpssmid van die naam, met aan de andere kant cafe-restaurant .Burgcrlust" (De Vries), dat plaats heeft gemaakt voor het kantoor van de Algemene Bank Nederland.

18. In 1856 verrces langs de Utrechtseweg een soort boerderij-uitspanning, "Sehoonoord" genaamd, waar zij, die langs de hoofdweg trokken, plachten af te stappen om zich te verfrissen, Door een ingrijpende verbouwing, vooral in 1894, groeide het gebouw uit tot cen gerenommeerd familiehotel, dat in 1920 nog met een tweetal serres werd verrijkt. Het genoot, in exploitatie bij de heren Wenting, Van der Voorden en Constant Meijer, vo oral bij kunstenaars, onder wie Jacob van Lennep en Jan Toorop, vee I aanzien. Als een van de ecrsten werd het in 1924 eentraal verwarmd. Het vijfendertig meter lange hotel, centrum van het dorpsleven, kreeg een nog grotere reputatie toen het door Van de Vlist werd geexploiteerd en er 's winters voordrachten werden gehouden. In de grote zalen werden vele huwelijken en jubilea gevierd. Het hotel was oak het eindpunt van de tram. Op 18 september 1944 richtten de Engelsen het in als noodhospitaal, in de daaropvolgende evacuatietijd ging het in vlammen op.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek