COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Oosterbeek in oude ansichten deel 1

Oosterbeek in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H.C.J. Erkens
Gemeente
:   Renkum
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2240-5
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oosterbeek in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Het landgoed "De Pietersberg" stamt uit het midden van de vorige eeuw. De naam is ontleend aan Pieter Robide van der Aa, wiens vader, de eigenaar van de "Hemelse Berg", dit huis in 1838 voor zijn zoon Iiet bouwen. In 1880 had het een omvang van zo'n eenentwintig hectare. Het was toen cigendom van de Amsterdamse bankier mr. Ch.P. van Eeghen en later werd J.c.H. Heldering van "RijnheuveI" mede-eigenaar. De gemeente Renkum kocht het in 1948. Ook dit huis werd in september 1944 danig gehavend en het is tegenwoordig, na te zijn verbouwd, met het naastliggende koetshuis in gebruik als conferentieoord.

40. Het gebied tussen de Pietersbergseweg, de Paasberg-Jagerskamp en de Van Eeghenweg behoorde rond 1858 tot de buitenplaats "Overzicht". In dat jaar namelijk bouwde de familie Van Geuns er een fraai huis op, dat in 1870, met het zes hectare grote landgoed, overging in handen van Joh. Backer, een zoon van de vroegerc burgemeester. M. Sanders, lid van Provinciale Staten van Gelderland voor de C.H.U., kocht het huis, na totale renovatie, in 1899 om er zelf te wonen en van daaruit zijn waterleidingbcdrijf te runnen. Ook dit fraaie herenhuis is in 1944 verwoest.

41. Tot 1900 of 1903 exploiteerden de dames Van BemmeJen aan de Pietersbergseweg een jongedameskostschool in het huis "De Tafelberg". In dat jaar werd het pand opgekocht en als hotel in gebruik genomen door de N.V. Hotelmaatschappij "De Tafelberg". Daartoe werd het pand grondig verbouwd en heringericht. Zo groot was het succes van deze hotelexploitatie, dat "De Tafelberg" reeds in 1906 een dependance liet bouwen. In 1910 werd het hotel "Wolfheze" gebouwd en aan de N.V. toegevoegd; in 1916 geschiedde zulks met hotel "Dreyeroord" en in 1926 met hotel "De Bilderberg". "De Tafelberg" deed in de septem berdagen van 1944 dienst als Engels hospitaal en figureert als zodanig in de film "Theirs is the Glory". Hotel en dependance zijn later overgegaan in handen van de "Societeit voor Afrikaanse Missien" (S.M.A.) die er haar provincialaat in vestigde en er tevens ecn bejaardenoord voor missionarissen van maakte.

42. Onder de vele buitenplaatsen, die ons dorp vroeger kende, nam "Bato'swijk" een vooraanstaande plaats in. De Arnhemmer mr. J.M. de Kempenaer gaf er omstreeks 1845 het aanzien aan. De buitenplaats werd in 1870 aangekocht door L. Fangman, die zijn bezit nog uitbreidde met de aangrenzende latere kerkelanden. Van 1928 tot aan de verwoesting in september 1944 deed het huis dienst als gemeentehuis. De ruine is geheel geamoveerd,

43. In de zomer van 1928 werd het huis "Bato'swijk", dat in 1845 was gebouwd als buitenhuis voor mr. J.M. de Kernpenaer, ingericht als gerneentehuis omdat het gebouw aan de Utrcchtscwcg daartoe te klein was geworden. Oorzaak daarvan was me de het feit dat de gemecnte Doorwerth - enclave tot dan toe in de gemcente Renkum- in 1923 bij deze gemeente werd ingelijfd, waarmede een eind kwam aan het burgemeesterschap van jonkheer mr. H.R.A. Laman Trip. Ter gelegenheid van de officiele ingebruikneming van dat gemeentehuis poseerden gemeenteraad en ambtenaren voor het gebouw. In het midden, met zware baard, burgemeester J. v.d. Molen Tzn. (1919-1934). Ais gemeentearchitect fungeerde toen C.H. van Buuren. Dit raadhuis is in september 1944 ook al verwoest.

44. Ongeveer op de grcns van Oosterbeek en Wolfheze, ten zuiden van de Utrechtseweg, heeft baron Van Brakell van Wadenoyen en Doorwerth, kamerheer van Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden (Willem 1lI), in het verlengde van de Wolfhezerweg, in 1848 de Italiaanseweg naar Doorwerth doen aanleggen. Len prachtige weg met vee 1 bochten, leidend langs zwarc eeuwenoude beukebomen, restanten van de vroegere scheibomen langs de heggen, Hier schijnt de tijd werkelijk te hebben stilgestaan en waant men zich ook thans nog in "Wodans Woud",

Btj de 2de Molenberg

45. Wie Oosterbeek vanuit de lucht bekijkt, zal nog steeds de indruk krijgen van "dorp in 't groen". Veel bouw- en weiland, heggen, bosschages, bossen, heide en geboomte zijn echter in de loop der jarcn ten offer gevallen aan de voortschrijdende bebouwing. Zo ook in het dorpsgedcelte tussen de Beukenlaan, de Emmastraat, de Toulon van der Koogweg en de Utrechtseweg, waar in de tweedc helft van de vorige eeuw een tweetal windmolens op de zogenaamde eerste en tweede Molenberg het aanzien kreeg. Welke prachtige beukebomen, toen nog slechts een landweggetje omzornend, daartoe zijn gevaJ1en, bewijst bovenstaande foto.

46. Kort na de eeuwwisseling drong ook in ons dorp de waterbeschaving door. In 1906 werd aan R.A.J. van Delden nit 's-Gravenhage concessie verleend tot het aanleggen van een waterleiding. Hij slaagde er niet in deze te rcaliseren en in 1908 werd M. Sanders concessionaris. Hij bouwde ten zuiden van de Benedendorpsweg, aan de voet van het talud, tegenover het Stenen Kruis, een pompstation en tussen de Beukenlaan en de Molenweg een watertoren. De dorpspompen (-putten) bij het gemeentehuis aan de Utrechtseweg en voor de Weverstraat verdwenen daarmede. Links ziet u de windmolen van Kreeftenberg.

47. Het landhuis "Hoogerheide" is jarenlang bewoond geweest door burgemeester J .V.M. van Toulon van der Koog (1892-1907). Deze Renkurnse burgemeester, die slechts eenenzestig jaar oud werd, was een begaafd violist. Zijn echtgenote was onder meer presidente van de vereniging "De Ziekenverpleging", waarvan de bestuursvergaderingen veelal in haar huis plaatsvonden. De eerste pleegzuster (wijkverpleegster) werd gratis gehuisvest en gevoed in de tuinrnanswoning van "Hoogerheide". In 1899 kreeg dit landhuis, als een van de eerste, telefoonaansluiting. "Hoogerheide" was oorspronkelijk domeinbezit. De Amsterdamse goudsmid R.D. Benten liet het herenhuis in 1880 bouwen. In de jaren twintig werd het bewoond door kolonel Boom en diens gezin, die eerder garnizoenscommandant in Assen was. Na de dood van burgemeester Van Toulon van der Koog werd het gekocht door aannemer A. Goossens, die het huis sloopte en het terrein, na wegenaanleg, verkavelde.

Oosterbeek.

48. Ongeveer vanaf het vroegere Smidspad (later Cornelis Koningstraat) en zijn directe omgeving kijken we hier uit op de rooms-katholieke kerk, met daartegenover de achterzijden van de grate villa's, die tot winkels zijn verbouwd, aan de zuidzijde van de Utrechtseweg. De meeste huizen op het hier bedoelde binnenterrein zijn later gesloopt om plaats te maken voor de arbeiderswoningen langs de Cornelis Koningstraat en de Johannaweg. Dit stuk woningbouw werd gerealiseerd door onderwijzer, tevens boekhandelaar, W. Meijer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek