Oosterbeek in oude ansichten deel 2

Oosterbeek in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.C.J. Erkens
Gemeente
:   Renkum
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2248-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oosterbeek in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. In de villa "Westerpark" aan de Utrechtschestraatweg woonde in 1857 de emeritus-predikant J.B. Sprenger van Eijk, Het pand heeft in 1952 p1aats moeten maken voor de bouw van de hervormde Goede Herderkerk. Tot 1941 bleef de villa eigendom van de bekende familie Schade-Diekman. De heer C.M.F. Schade, een Amsterdams koopman, kocht haar in 1887. .Westerpark" werd omstreeks 1845, vrijwel identiek aan "Oosterpark" gebouwd en in 1883 gerenoveerd. Aanvankelijk behoorde ze toe aan de eveneens Amsterdamse koopman P. Carst Jzn. De gemeente verwierf haar in 1941. Een der Jaatste bewoners van "Westerpark" was dominee Tak; de villa "Oosterpark" is onder anderen bewoond geweest door de heer J.D. Altman. De familie Schade heeft onder meer de St-Bernulphusparochle en de parochie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Doorwerth op genereuze wijze in staat gesteJd gebouwen voor de eredienst en dergelijke op te richten. Het Corneliapark achter de villa "Oosterpark" (en eerder dus "Westerpark") is genoemd naar de dochter, mejuffrouw Cornelia Th.M.E. Schade.

40. Reeds in de jaren 1725 en 1728 wordt de benarning "Koude Herberg", volgens Dernoed, genoemd in oude hypotheekregisters. Huis, stal en schuur maakten to en - "daar nu den linden boom uithangt" - deel uit van het landgoed "De Oorsprong" en wei aan de zuidzijde van de Utrechtschestraatweg. Het was een herberg waar de kastelein aileen overdag tapte. Evert Roeloffs was in 1743 eigenaar, in 1749 Beernt Theunissen van Heuven. Later nog Hendrik Rijxen en de kinderen van Wouter Frederickse. In 1759 werden de goederen gesplitst in "den halven Oorspronck" en "De Koude Herberg". In 1808 werden Hendrik van Veelen en Willemina de Vries voor 4500 gulden eigenaars. In 1835 brandde de herberg af, maar werd nog in hetzelfde jaar herbouwd. Na de dood van Van Veelen verwierf de Amsterdarnse koopman R.D. Wolterbeek het landgoed. Hij maakte van de herberg zijn buitenhuis. De naarn "De Koude Herberg" leeft sindsdien voort in een later, tegenover "De Oorsprong" aan de noordzijde van de Utrechtschestraatweg, gebouwd logement. Toen de gemeente "De Bilderberg" aankocht, werd "De Koude Herberg" in 1922 eigendom van de toenmalige kastelein J.J. Wijnbergen. Eerder, in 1905, was de herberg vrijwel geheel nieuw opgetrokken en in die staat wordt het, in 1965 uitgebreid door de heer W. Kanij, als cafe-restaurant geexploiteerd, In de schuur, links van de herberg, begon de heer Van der Kraats ooit zijn rijwielherstelplaats.

41. In het jaar 1907 werd de "Vereeniging tot het verzorgen, opvoeden en onderwijzen van zwakzinnige kinderen" -- de J.P. Heijestichting - opgericht. Voorzitter van het hoofdbestuur werd de heer Van Renesse, schoolopziener uit Arnhem, een jeugdvriend van de bekende Amsterdarnse geneesheer, dichter en filantroop (vooral) Jan Pieter Heije (1809-1876). Mede door giften van prominente Oosterbekers kon in 1911 het aanzien worden gegeven aan onder meer de hierboven afgebeelde school aan de Utrechtschestraatweg. Ze is later, bij veel nieuwbouw, nog tijdelijk in gebruik geweest als gymzaal en kantoor. De stichting kende plaatselijke afdelingen alorn in den lande, met in Oosterbeek als voorzitter de heer A. Weenink, secretaris Joh. Straks en penningmeester D. van Grol.

42. De buurtschap Dreijen ontleent haar naam aan het landgoed dat in 1305 reeds genoemd wordt als een der goederen van de commanderij van Sint-Jan in Arnhem. Dreijen omvatte van oudsher het gebied benoorden de Utrechtschestraatweg, vanaf "De Sonnenberg" tot aan het landgoed "Mariendaal". Rond de eeuwwisseling 1599-1600 heerste er nog een wolvenplaag en werd er veel boekweit verbouwd. In 1967 is er zowel sprake van schapen als van grof wild. In 1818 werd een aanvang gemaakt met het ontginnen van de heide. De latere woonbebouwing ontstond na het slopen van de oude bouwhof, later herenhuis "Dreijen", omstreeks 1875, met als eerste straten onder meer de Mariaweg (foto) en de Paul Krugerstraat. Links de vroegere winkel van Crum. De bewoners van Dreijen vormden door de jaren heen een hechte gemeenschap, getuige 't gezegde: .Dreiien wil op z'n eigen blijven."

Herstellingsoord "Boschlust" Zamer en Winter geopend.

Verptegingskostcn f. J .25 per dag.

Opgenomen worden aileen rnannefiike oatleetee.

OOSTERBEEK

43. "Boschlust" is de naam van een vroeger bestaand hebbend herstellingsoord op de zuidelijke hoek van de Steijnweg en het Bonenpad (tegenwoordig Transvaalstraat). De namen van deze wegen herinneren aan de tijd waarin ook de Oosterbekers syrnpathiseerden met de boeren in Zuid-Afrika, die tussen 1899-1902 een vrijheidsoorlogvoerden tegen het toen oppermachtige Engelse imperium. In "Boschlust" werden uitsluitend mannen opgenomen. Een van de laatste bewoners was Hub. Herkuleijns, een groot kenner van de vaderlandse folklore en het gildewezen. Hij bracht het bekende Mariabeeld naar Renkum als roorns-katholieke bedevaartsplaats terug en brachte mede in 1935 het Onze Lieve Vrouwegilde weer tot leven.

44. Ret noordwestelijk deel van ons dorp werd, evenals de rest, rond de eeuwwisseling nog slechts ontsloten door paden en zandwegen, later verhard met kolengruis, nadien met grint, vooraleer het tot een klinkerbestrating kwam. Zo ook de Stationsweg - eerder onderdeel van de Dreyenseweg en ook zo genoemd -, waar eertijds nog het koren op schoven stond. Ret bouwtand heeft plaats moeten maken voor villa's, die ook al verdwenen zijn. Thans staan er een school en het flatcomplex "Svaco". Rechts, aansluitend aan de akkers, de stalhouderij en pension van de familie C.J. Aalbers. In de verte (links) het station Oosterbeek-Hoog, waartegenover de buitenplaats "Klein Dreyen" van de familie Royaards,

45. Op 16 maart 1895 werd, ten overstaan van notaris 1. Karseboom te Oosterbeek, verkocht aan Cornelis van Eeden, koetsier, wonende te Oosterbeek, een perceel bouwland op Dreijen te Oosterbeek, kadaster sec tie 6, nummer 1361, ter grootte van twintig aren, gelegen aan de Stationsweg, voor de sorn van zestienhonderd gulden. Op dat perceel werd huize "Buitenlust" gebouwd. In 1926 vestigde zich daar de familie Mooij. In 1929 werd in dit pand drukkerij-uitgeverij Adremo gesticht en in 1931 het nieuwsblad "Hoog en Laag", In 1972 werd huize "Buitenlust" gesloopt en verrees op dezelfde plaats, Stationsweg 44, het huidige bedrijfspand, waarin drukkerij Linders-Adrerno b.v, en uitgeverij Hoog en Laag b.v. nog steeds hun activiteiten ontplooien.

OOSTERBEEK

StatIon Oosterbeek-Hoog

~ aehdruck verboten.

46. Dit is weer eens een afbeelding van het station Oosterbeek-Hoog op het traject van Arnhem naar Utrecht. Het station werd in 1878 gebouwd. De trein komt uit de richting Arnhem. Het houten viaduct verbindt de Dreijenseweg met de latere Stationsweg, welke laatste weg voor de komst van de stoomtrein (in 1845) ook als Dreijenseweg werd aangeduid. Bij Station-Hoog placht in onze jeugd Sinterklaas uit Spanje te arriveren, om per open landauer zijn jaarlijkse triomftocht door het dorp te maken.

In den tuin van het Instituut "Berg en Dal"

te Oosterbeek.

47. De kostschool van Westra aan de Graaf van Rechterenweg heeft tal van "jonge heeren" op waardige wijze voorbereid op hun plaats in de samenleving. Het instituut "Berg en Dal" was gebouwd in een fraai park, dat na de sloop is toegevoegd aan het terrein, waarop later "Felixoord", het verzorgingstehuis voor oudere vegetariers, is gebouwd. "Berg en Dal" was niet de enige kostschool. Vermelding als zodanig verdient oak nog "Hemeldal" aan de Benedendorpsweg en "De Tafelberg", waar de dames Van Bemmelen omstreeks de eeuwwisseJing jonge dames op .Jiet volle leven" voorbereidden. In de nabijheid was ooit het voetbalveld "De Bloedakker" gelegen.

reg bij tation Hoog

OO-TERBEEK

48. "Weg bij Station Hoog" luidt de aanduiding bij deze ansichtkaart en dat is dan de huidige Graaf van Limburg Stirumweg. Rechts van die voor Oosterbeek-in-'t-verleden zo karakteristieke boerenbedoeninkjes, met hooimijten erachter. Het geheel schuilgaand onder zwaar geboomte. De weg leidt naar de algemene begraafplaats, alsmede naar het Airborne Cemetary.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek