Oosterbeek in oude ansichten deel 2

Oosterbeek in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.C.J. Erkens
Gemeente
:   Renkum
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2248-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oosterbeek in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

· -~

Pietersbergscheweg

Oosterbeek

59. Van v66r 1905 - getuige het nog ontbreken van de vertic ale dwarslijn op de achterzijde van de kaart - dateert deze afbeelding van de imposante dokterswoning op de hoek van de Pietersbergseweg en de Paasberg. Dokter Veenenbos die in een rijtuigje zijn patienten bezocht, woonde er ooit. En gedurende vele jaren dokter G.H.O. van Maanen, die ook een eigen apotheek aan huis had. Hij is voor veel Oosterbekers een begrip geworden. Zoals dat bijvoorbeeld ook met dokter I. Brevee, dokter Busch Adriani, dr. CA. Reuvens en dokter Italie het geval was. Recentelijk is dit doktershuis orngebouwd tot onderdak voor een- en tweepersoonshuishoudens.

60. Het landgoed "De Pietersberg" kreeg in het midden van de vorige eeuw het aanzien. De kern ervan werd gevormd door de oude Preekstoelhegge, een perceel grond gelegen op de hoogte, grenzend aan wat toen de heide van de Hemelsche Berg was. In 1836 werd "De Pietersberg" aangekocht door mr. C.P.E. Robide van der Aa, rechter in Arnhem, schoolopziener in het district Veluwe en kerkvoogd in Oosterbeek, die a1 eigenaar was van "De Hemelsche Berg" en er voor zijn zoon Pieter een herenhuis op liet bouwen; vandaar de naam. In 1847 verkocht mr. Robide van der Aa "De Pietersberg" aan de Amsterdamse koopman-bankier Ch.P. van Eeghen. Met de aankoop van stroken grond van de St.-Nicolaibroederschap omvatte "De Pietersberg" in 1880 rond eenentwintig hectaren. In 1906 werd de heer J.C.H. Heldring, bewoner van de in 1847 in de nabijheid gebouwde villa "Rijnheuvel", aan de Pietersbergseweg, mede-eigenaar, De gemeente Renkum heeft het herenhuis, met het belendende koetshuis en wat er na de verkaveling nog aan park over was, in 1948 verworven. (De afbeelding is in de eerste uitgave van "Oosterbeek in oude ansichten" abusievelijk verwisseld met die van "Dalzicht".)

61. Tijdens de ambtsperiode van dominee W. Zegers (1855-1869), de predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente, werd de toen bestaande pastorie aan de Benedendorpsweg bijna geheel vernieuwd en verbouwd. De oude pastorie was in het midden van de zeventiende eeuw gebouwd en was in de loop der jaren weI uiterlijk van aanzien veranderd, maar steeds op dezelfde plek gehandhaafd. Onlangs hebben de huidige eigenaren - mevrouw en mr. J. ter Horst - de pastorie aan de Nederlands Hervormde Gemeente afgestaan, onder voorwaarde dat ze weer als zodanig gebruikt zal worden. Bovenstaande foto dateert van de tijd waarin dr. A.J. van 't Hooft (1906-1931) deze Oosterbeekse kerkelijke gemeente diende. Drie jong gestorven kinderen van de in 1869 naar Alphen aan den Rijn vertrokken dominee Zegers werden - getuige een grafzerkfragment - bij de kerk begraven.

OOSTERBEEK J::1' / /J:;LHoue .,

r7; {',u C:~ "- dG ?

~ Dr. Trenkler ce., Lelpz . 1904. 26 21g~ ? verboten,

62. De vroegere Holle weg - later omgedoopt tot Kneppelhoutweg - is een van die oude rustieke wegen in Oosterbeek-zuid. Vanaf de Benedendorpsweg loopt hij langs "De Hemelse Berg" naar de Van Lennepweg-Hoofdlaan. Het Rozenpad, de Pietersbergseweg en de Sandersweg monden er op uit. Hoewel zo ongeveer een eeuw geleden aanmerkelijk lommerrijker, nog altijd een weg, waarop men zich in het Oosterbeek van overgrootvaders tijd waant. Tegenover de woning is de hoofdingang van het majestueuze hedendaagse open bare wandelpark "De Hemelse Berg" en iets voorbij dit pand, aan de westzijde van de weg, stond ooit de villa-kostschool "Hemeldal".

Oosterbeek Gedenknesld

rternetsdie Berg

. ~ ... --

~- , .... "--

63. De bekende schrijver Jan Kneppelhout, die publiceerde onder het pseudoniem Klikspaan, werd in 1848 eigenaar van het veelbeschreven en -geprezen landgoed "De Hemelsche Berg". Hij vestigde er zich duurzaam in 1857. Jan Kneppelhout genoot een grote reputatie op cultureel gebied. Oosterbeek dankt aan hem, via een schenking in 1896 door zijn erfgenamen, onder andere de omstreeks 1869 gebouwde Concertzaal. Oorspronkelijk was dat zijn atelier, waarin ook een koffiekamer. Na Kneppelhouts dood in 1885 zette mevrouw U.M. Kneppelhout-van Braam de sociaal-culturele traditie voort, En weI op zodanig aansprekende wijze dat "dankbaar Oosterbeek" haar en wijlen haar echtgenoot op haar zeventigste verjaardag - 17 september 1895 - op het hoogste punt van "den Hemelschen Berg" met een gedenknaald, als monument voor het nageslacht, eerde.

Ooriiwea "Westerbouwina" met Tramhalte. Oosterbeek

64. De grens tussen de dorpen Oosterbeek en Doorwerth wordt in deze omgeving door de Seelbeek, aan de zuidzijde door de Veerweg en aan de west kant door de weg vanaf "De Westerbouwing" (welke uitspanning dus tot Oosterbeek behoort) naar het Drielse veer, tot het midden van de Rijn. Op deze ansichtkaart de kruising van de Benedendorpsweg, overgaand in de Oude Oosterbeekseweg, de Veerweg en de Van Borsselenweg. De weg "naar boven" voert naar "De Westerbouwing" en Doorwerth. Hier de halte van de sinds 1924 bestaande elektrische tram van de Tramweg Maatschappij Oosterbeek (Laag) - Doorwerth (TOL). Deze tramlijn werd geexploiteerd door de Ooster Stoomtramweg Maatschappij, later (1927) de Nederlandsche Buurtspoorweg Mij. en van 1937 tot 1944 door het Gemeentelijk Electrische Trambedrijf Arnhem. Hij voerde van Arnhem, via de Grintweg, door het Benedendorp en Doorwerth naar Kievitsdel.

65. "Maria Hove" aan de Annastraat, met erachter de autogarage van de bewoner-eigenaar C. Bakker, gehuwd met mevrouw Bakker-Kehler. Op het bord, rechts terzijde van het huis, de aankondiging: .Verhuur luxe autornobielen." En dat waren in de jaren dertig dan onder meer de merken Spijker, Ford, De Dion Bouton, Studebaker, Cadillac, Dodge, Chrysler, Mercedes-Benz, Packard, Essex, enzovoort. De autogarage op de hoek Annastraat-Jagerskamp heeft later dienst gedaan als rouwcentrum van de begrafenisonderneming Mijnhart.

66. De inmiddels door een nieuwe vervangen Paasbergschool voor christelijk onderwijs werd in 1881, naar een ontwerp van de Winterswijkse architect L. Richter, gebouwd. De schoolvereniging stond destijds onder het voorzitterschap van dominee H.C. van Lindonk. Aannemer H. Oldenhave bouwde de school voor f 16.030,-. Erevoorzitter Th. Sanders stelde de grand ter beschikking. Het eerste hoofd der school was de heer A.H. Schut en de school ging van start met honderd zesentwintig leerlingen onder de zinspreuk: "De vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid." Van 1893 tot 1920 gaf de heer J. Voorink aan toen meer dan driehonderd leerlingen onderricht en hij werd tot 1948 opgevolgd door de heer E.J. Lammerts. Bekende onderwijzeressen en onderwijzers waren onder anderen de dames Sepmeijer, Hartgers-van Leeuwen, Albers en Voorink alsmede de heren Sluisman, Hartgers, Bloemendaal en Menkman.

67. Hoewel het huis ,,'t Maarland" ook thans nog hoog boven het Zweiersdal uittorent, is het weI z6 karakteristiek voor oud-Oosterbeek tussen de Weverstraat-de Zomp-Bato'swijk en de Fangmanweg dat het in onze uitgave niet mag ontbreken. In 1869 - aldus S. Datema van de Stichting voor Heemkunde - koch ten de schilderessen Maria Vos en Adriana Johanna Haanen van Jan Winterink veertienhonderd vierkante meter grond aan de oostelijke dalzijde, Ze lieten er de kapitale "Villa Grada" op bouwen. Adriana Haanen (1814-1895) is begraven op de oude algemene begraafp1aats; Maria Vos (1824-1906) op het roomskatholieke kerkhof. Hun erfgenamen verkochten de villa en in 1917 kwam ze voor f 14.000,- in het bezit van burgemeester Cornelis Zaayer. Afkomstig uit Den Briel, gafhij er de naam ,,'t Maarland" aan, ter herinnering aan de watergeuzenstad.

N. v oesre-eee-scne t"',c:Jtle '13:>" e~ ,,'" O. V. re Ooste-ccc« (met winstverdeelinq or-der Maar personeet.)

T~ e'oe ?? "f""er };

68. In het jaar 1909 werd het aanzien gegeven aan de N.V. Oosterbeekse Meubelfabriek L.O.V. (Labor Omnia Vincit; arbeid overwint alles). Het was de heer Pelt die dit bedrijf stichtte aan de Jan van Embdenweg en het voor die tijd zeer modern opzette. Hij voerde winstdeling voor zijn medewerkers in. Hun huisvesting stelde hij veilig door de bouw van een twaalftal woningen, gesitueerd aan de Jan van Embdenweg en de Lebretweg. Het bedrijf telde eenennegentig medewerkers, onder wie bekwame meubelmakers en andere vaklieden, tevens vooruitstrevende bestuurders in de plaatselijke vakbondsafdelingen. Namen als die van de heren Berends (ook bekend als vioolbouwer), Olree, Wolters, Slakhorst, Ruben, Rombout, Van der Voort, en anderen leven nog in de herinnering voort. In latere jaren is het bedrijf enige malen door brand zwaar geteisterd. Het wordt thans nog geexploiteerd door Raanhuis, produktie- en handelmaatschappij b.v.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek