Oosterhesselen in oude ansichten deel 2

Oosterhesselen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.Y. Dijkstra
Gemeente
:   Coevorden
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3967-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oosterhesselen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VERANTWOORDING

In de inleiding van het in 1975 verschenen (eerste) deeltje "Oosterhesselen in oude ansichten" spraken wij de hoop uit, dat dit boekje bij de kijkers en lezers een goed onthaal zou vinden. Deze hoop werd niet beschaamd. Binnen anderhalve maand was het boekje volle dig uitverkocht en in 1976 kon het zelfs tot een herdruk komen! Overtuigd van eigen beperktheid wisten wij dat wij werkten voor een kritisch publiek en wij zijn bijzonder verheugd, dat ons plezierig, doch tijdrovend vrijetijdskarweitje zo werd gewaardeerd! De uitgeefster zag in het goede verkoopresultaat aanleiding onze werkgroep opdracht te geven een tweede deeltje "Oosterhesselen in oude ansichten" sam en te stellen. Gestimuleerd door uw waardering gaven wij aan de opdracht gaarne gevolg en wel om twee redenen. Er is nog veel mooi fotomateriaal van onze gemeente in vroeger tijd. Bovendien kon het orienterende overzicht dat wij, in beeld en woord, in het eerste deeltje gaven, nog wel worden verdiept en uitgebreid, zonder dat overigens ook in een tweede deeltje naar volledigheid kon worden gestreefd.

Omdat wij in het eerste boekje slechts een beperkt aantal foto's konden opnemen, moesten wij bij de samenstelling van dat boekje uiteraard zeer selectief te werk gaan. Thans hebben wij getracht die selectie

zo evenwichtig mogelijk aan te vullen. Een voorbeeld van onze werkwijze willen wij ter toelichting noemen. In het nu voor u liggende boekje komen foto's uit het onderwijs en het verenigingsleven in het oostelijk deel van de gemeente voor, die wij in eerste instantie ter zijde moesten leggen. Ret verenigingsleven in het westen van de gemeente kwam daarentegen in het eerste boekje wel in ruime mate aan bod. In dit tweede deeltje hebben wij gepoogd op andere wijze een beeld te geven van dit deel van de gemeente.

Ook dit boekje hebben wij niet kunnen samenstellen zonder de hulp die wij op velerlei wijze ondervonden. Van de velen die ons hebben geholpen, willen wij er een bij name noemen en wel de "Vereniging voor Plaatselijk Belang Nieuwlande". Deze vereniging is er in enkele jaren in geslaagd een, naar wij dachten, uniek dorps-fotoarchief op te bouwen. Een initiatief dat navolging verdient! Bij de samenstelling van be ide boekjes hebben wij uit dit archief mogen putten. Een tentoonstelling is al gehouden en ook op andere wijze tracht "PIaatselijk Belang Nieuwlande" zijn fotoarchief beter toegankelijk te maken voor de inwoners van het dorp. Misschien kan dit fotoarchief zelfs worden uitgebreid tot het hele westen van de gemeente. Omdat de hier gelegen dorpen Geesbrug en

Nieuwlande in veel opzichten een gemeenschappelijke historie hebben, bestaat hiervoor aile reden. Het westelijke deel van onze gemeente is, wellicht nog meer dan het oostelijke, in enkele tientailen jaren drastisch van gezicht veranderd en het verdient aanbeveling datgene, wat voorgoed is verdwenen, in beelden, zo mogelijk met toelichting, vast te leggen. Een doel dat ook wij, binnen onze beperkte mogelijkheden, voor een groter gebied hebben nagestreefd!

Wij hebben nog overwogen, in aansluiting op onze schets van de geschiedenis van onze gemeente, in het eerste deeltje, hier een beknopt historisch overzicht te geven van het maatschappelijk leven in onze gemeente voor de Tweede Wereldoorlog. Na enig wikken en wegen hebben wij dit maar achterwege gelaten, omdat het binnen het ons toegemeten korte bestek vrijwel onmogelijk is een wat bevredigende samenvatting te maken.

Wij zuilen dit moeten overlaten aan de auteur(s) van een geschiedenisboek over onze gemeente, dat hopelijk in de toekomst nog eens verschijnt. Wij hopen dat u, na kennismaking met beide deeltjes "Oosterhesselen in oude ansichten", met ons tot de conclusie zult komen, dat de boeiende en veelzijdige geschiedenis van onze gemeente en van de mensen, die er

woonden in een rijkgeschakeerde samenleving, een uitvoerige beschrijving dubbel en dwars waard is!

De nauwkeurig geselecteerde foto's en de met zorg samengestelde onderschriften in dit boekje spreken hun eigen taal en zij brengen, naar wij verondersteilen, de herinnering van de ouderen en de fantasie van de jongeren wel op gang.

Tot slot merken wij nog op dat, als gevolg van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde medewerker de heer Hms. Kuipers te Gees, in de samenstelling van onze werkgroep enige wijziging kwam.

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier!

Werkgroep Fotoboek Oosterhesselen

Leden van de werkgroep:

uit Gees: F. Boesjes en H. Elders;

uit Geesbrug: H. van Nuil en J. Schonewille;

uit Nieuwlande: H. Nienhuis, H. Smit en J.e. de Wilde;

uit Oosterhesselen: mejuffrouw G. Bekker, J.Y. Dijkstra, J.G. Heling en K. Schepers;

uit Zwinderen: H. Klaassen en J. Steegen,

LOosterhesselen. Besloten wij onze eerste wandeling door de gemeente met de muziek van "Juliana" te Nieuwlande, thans beginnen wij onze tocht met de muziek voorop. "Excelsior" uit Oosterhesselen begeleidt ons. Beide korpsen zijn nog springlevend en zij betekenen veel voor de samenleving in onze gemeente. Bovenstaande foto van "Excelsior" werd kort na de oprichting van deze vereniging, in 1919, gemaakt. Door toevoeging van onder meer enkele klarinetten was het 'korps to en al van fanfare overgestapt op harmonie. De mannen op de foto zijn, van links naar rechts: Jans Schepers, Roelof Koopmans, Albert Eising, Hendrik Snijders, Harmannus Havinga, Hendrik Brinkman, Frederikus Weggemans, Lambertus Eising, Geert Eising, Jacob Pol, Bertus Loaf en Hendrikus Jansen. Uniformen waren in die begintijd nog lang niet binnen bereik, maar de leden droegen weI het korpsembleem - een speld - op de pet of op de jas.

2. Oak in dit boekje ruimen wij plaats in voor een foto van het gemeentebestuur, gemaakt voor het vroegere gemeentehuis aan de Geserweg te Oosterhesselen. De foto die u voor u ziet, werd genomen bij het vertrek van burgemeester Pelinck, die hier van 1933 tot 1937 in functie was, naar Norg. Op de foto zien wij, van links naar rechts, zittend: wethouder Harm Draaijers (Vrijzinnige Groepering), de burgemeester en wethouder Johannes Post (A.R.). Staand: gemeentesecretaris Douwe Weima en de raadsleden Frederik Blokzijl (S.D.A.P.), Klaas Tietema (V.G.), Harm Euving (A.R.), Klaas Schepers (S.D.A.P.) en Egbert Luchies (C.H.U.). Het gemeentehuis werd door aannemer I.H. Eleveld uitWeerdingermond gebouwd op een stuk grand, dat eens toebehoorde aan de Pastorie van Oosterhesselen. Op 17 april 1913 kon in dit oudste gemeentehuis van Oosterhesselen voor het eerst een raadsvergadering worden gehouden.

3. In 1907 werd de nieuwe school in het dorp Oosterhesselen met veel feestvertoon geopend. Bij die gelegenheid maakte een vakkundig fotograaf een aantal mooie foro's en nu, na bijna zeventig jaar, vormen zijn opnamen een waardevol historisch bezit. Drie van die toto's hebben wij in onze beide boekjes opgenomen. Hierboven ziet u, voor de nieuwe school op de Pallert, Harm Koopman, gemeenteveldwachter van 1895 tot 1924, met zes gemeenteraadsleden, te wcten, van links naar rechts:

Roelof Draaijers uit Oosterhesselen, Hendrik Dekker uit Zwinderen (met hoge zijden pet), wethouder Wolter Tietema uit Gees (ook met hoge zijden), Hendrik Lubbers en Jan Meijering, eveneens uit Gees en wethouder Hendrik Mensingh uit Oosterhessclen. Volledigheidshalve vermelden wij nog even, dat in 1907 ook Hendrik Lanting uit Zwinderen raadslid was. Burgemeester-secretaris was Simon Johannes Mattheus van Moock, die wij verderop ook nog even zullen noemen.

Fee t der nieuwe chool te 00 terhe selen 9 April 1907

.P

!

4. Op het voorplaatje ziet u een heel oude foto van het centrum van het dorp Oosterhesselen, met links de zuivelfabriek. Daarachter staat de boerderij van de familie Oldenbandringh, ter plaatse van de huidige Rabobank. Vergissen wij ons niet, dan zien wij rechts, op de voorgrond, de bouwstenen voor cafe Schepers (voordien Abels), vroeger annex bakkerij, boerderij en winkel. Dit pand nu werd gebouwd in 1903, het jaar van de foto! Naast de bouwstenen moet dan een- oude smederij staan. Daarachter kunnen wij nog net de witte burgemeesterswoning onderscheiden. Tijdens het grote schoolfeest van 1907 stond voor deze woning een kleurige groep feestgangers met, links, enkele gehuurde muzikanten. Van de "Hesseler" op deze foto hebben wij herkend: Jantje Bloemen, Johanna BrinkmanStrick, Arnolda Deen-Strick, Albert Engberts, Margien Ensink, Lucas Havinga, Hans Jalvingh, Aaltje Schepers-Veldhuis, Margien Schoemakers, Johanna Snijders-Abbing en Geert Strick sr.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek