Oosterland in oude ansichten

Oosterland in oude ansichten

Auteur
:   L.A. Capelle
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1928-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oosterland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

'~> .

- ,

..... - ....,

''':. -

.. ~.~

:. r:

39. Een foto uit 1908 van een der mooiste monumenten die Oosterland rijk is, namelijk van het in 1754 gestichte armhuis aan de Sint Joostdijk, dat men de naam "Het Gasthuis" heeft gegeven. Het is een geschenk van de toenmalige ambachtsvrouwe van Oosterland, vrouwe Suzanna Maria Loncque die reeds een jaar voordien, in 1752, overleed, zodat het huis bij testamentaire beschikking is gebouwd. Er woonden in vroeger tijden veertien arme gezinnen in, die er gratis onderdak kregen. Het gebouw staat nog steeds onder "directie van'd armbesorgers", zoals de diakenen vroeger werden genoemd en zoals dit ook in het testament van de adellijke vrouwe stond aangegeven. Tegenwoordig heeft het gebouw een zevental bewoners die nu echter niet meer gratis onderdak krijgen, doch gewoon huur betalen. Voor het hek staat (met lichte blouse) Frans van der Hul1e Gzn. De andere jongen en het meisje met de echte ouderwetse "bennewagen" is onbekend. Deze kinderwagens waren van tenen gevlochten en hadden houten wielen.

40. Toen de bevolking na de tweede wereldoorlog van de gedwongen evacuatie terugkeerde (1945), trof men het gasthuis in deze toestand aan. Bij een hevig bombardement, op 4 januari 1945 door de geallieerde luchtmacht, werd het fraaie gebouw - evenals tal van andere gebouwen in het dorp zwaar beschadigd. Men kreeg nu echter een goede gelegenheid om het gebouw in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen, zoals onder andere de raamkozijnen, de oorspronkelijke dakpannen, enzovoort. Een gelukkige omstandigheid was dat het mooie zandstenen fronton (een versiering boven ramen en deuren) onbeschadigd was gebleven, want dit was erg moeilijk te restaureren geweest. Zoals op de foto goed te zien is waren ook de zeven schoorstenen wonder boven wonder gespaard gebleven. Dank zij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg werd het gebouw keurig gerestaureerd en nu staat het fraaie monument weer als een teken van naastenliefde - hopenlijk tot in lengte van dagen - aan de Sint Joostdijk.

41. 1923. Groepfoto van de feestelijkheden ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, genomen op de trappen van de muziektent aan het Marktplein. Het is niet mogelijk alle personen te noemen. We doen sleehts een greep. In het midden op de voorgrond (met oranje sjerp) Leen Fondse. Links naast hem Piet Deurloo en reehts Iman Deurloo en Clement Moelijker, allemaal met grote petten op. Geheellinks op de voorgrond (met feesttoeter) Wans van Dijke Janszn. De drie meisjes reehts van hem zijn Leentje Istha, Adrie de Vos en Janna Beije. In het midden links (met strohoed en sigaar) staat bakker L. Beije, Het meisje geheel reehts op de foto (in het wit gekleed, met grote hoed) is Janna Moelijker en naast haar (met donkere hoed) Jans Zoeter. De drie jongens met de grote petten op (in het midden) zijn Toon Broodman, Adriaan van der Have Jae.zn. en Adriaan Steenpoorte Azn. Helemaal bovenaan staan Koos van der Maas Mzn. (links) en Jane van der Werf Pdr. (reehts). Geheel reehts op de voorgrond (met matrozenpak) Leen Beije JCzn. en naast hem (met gekleurd petje) Kees de Later. Blootshoofds hiervoor: Maarten Dijkman. Diens zuster, Mina Dijkman, staat reehts op de bovenste rij, gekleed in het wit en met een bloemenkransje in het haar.

42. 1923. Tijdens de feestelijkheden ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina werden er bijzonder veel foto's gemaakt. Niet aileen van grote groepen, zoals op het Marktplein en op "Het Heerenhof" maar ook van meer intieme groepjes, zoals deze leuke foto. Veelvuldig maakte men van de gelegenheid gebruik zich te laten vereeuwigen. Met gebruikmaking van enige attributen, afkomstig van versierde fietsen en dergelijke, in dit geval boogies met bloemen, gingen deze personen op een mooi plekje bij "Het Heerenhof" op de kiek. Het zijn op de eerste rij: Nellie Bakker, haar verloofde Adrie Hendrikse Hzn., Marinus van der Weele en Koba Viergever. Onderste rij van links naar reehts: Koos Hendrikse, Lena Fritzius, Riek van der Weele en Adrie Viergever Pdr.

43. Zo vonden de inwoners van Oosterland in 1945 - na terugkeer van hun evacuatieadressen - de kom van hun dorp terug. Deze foto, die werd genomen door Simon Moelijker, geeft een duidelijk beeld van het totaal verwoeste Groenendaal, het vroegere hart van het dorp. Geheel op de achtergrond - achter de dode boom - staat de zwaar beschadigde gereformeerde kerk aan de Lange Achterweg. Daarnaast de gehavende metselaarsschuur van de gebroeders Capelle. Rechts op de foto - met de dubbele deur, waar een stut tegenaan is gezet - zien we de smederij van Machiel Capelle Mzn. en links daarvan het zogenaamde smidshuis. De nog gave stenen gevel is die van bakker Kees de Yin, waarin tegenwoordig M. Dalebout woont (Groenendaal1). Links hiervan staat aan de Markt het huis met onbeschoten dak, waarin toen Johan Kloote een vishandel dreef. Later trok zijn zoon Albert de viswinkel in en momenteel is in dit pand de kruideniers- en viswinkel gevestigd van A. Boogert (Markt 5). Helemaallinks zien we nog het zwaar beschadigde pand van Boudewijn Moelijker, timmerman-wagenmaker, en het hokje met het platte dak is van slager Janus Geelhoed. Wie de puinruimers zijn is niet bekend, maar ze konden nog vooruit.

44. Nog een foto van de verwoesting en een kiekje van de inundatie. De grote foto werd weer gemaakt door Simon Moelijker en laat zien hoe de aloude zadeldaktoren te lijden heeft gehad. De foto werd genomen in juli 1945, toen men nog niet lang was teruggekeerd van de evacuatie. Naar verluid diende de toren als mikpunt voor de Engelse artillerie die was ge1egen op Sint-Philipsland, Tholen en Noord-Beveland. Een gelukkige omstandigheid was dat beide oude klokken door de bezetter op 31 maart 1943 uit de toren waren gehaald om naar Duitsland te vervoeren, daar te smelten en er wapentuig van te vervaardigen. Een aangelegenheid die echter mislukte doordat het vaartuig, dat de klokken vervoerde, op het IJsselmeer zonk, waarna ze later konden worden teruggebracht in de gerestaureerde toren. Links op de foto de "Conferentiekamer" en rechts enige verwoeste woningen op het einde van de Kerkstraat. De mooie iepebomen op de achtergrond zijn door het zeewater helaas gedood.

Het kleine kiekje geeft een beeld hoe het dorp eruit zag toen het nog niet was gebombardeerd, maar wel geinundeerd. Kees Stouten Jzn. komt met zijn dochter Kee naar Oosterland, waarschijnlijk om nog een en ander uit zijn huis of schuur te halen. Men diende wel goed de weg te kennen om niet in een sloot of andere diepte terecht te komen. Merkwaardig dat de paarden zo gemakkelijk door het water stappen. De kiek werd genomen in het Groenendaal.

45. Een foto na de watersnoodramp van 1953; ook toen was ons dorp geinundeerd. Deze kiek werd genomen bij de dijk tussen Oosterland en Nieuwerkerk en we zien hierop Marien Krakeel met zijn vrouw, Willy Krakeel-Eerland, die zo juist in hun nog niet herstelde woning zijn teruggekeerd. De woning is rechts op de foto te zien. De ruiten staan er nog niet in, maar toch zijn Marien en zijn vrouw blij dat ze weer naar hun "eigen home" kunnen terugkeren, na in Rotterdam geevacueerd te zijn geweest. Er staat op de achterzijde van de kaart, die een uitgave is van de stichting "Nieuw SchouwenDuiveland", dat de bewoners van dit eiland konden terugkeren naar hun .Jiersteldc" woningen. Niets is echter minder waar. Er waren maar enkele gelukkigen die dit voorrecht was beschoren. Bij de familie Krakeel was dit geenszins het geval. Ze waren juist gearriveerd en hebben nog enig huisraad meegebracht, dat ze nu in hun woning brengen. In het midden ziet men nog de beschoeiing die men op de kruin van deze binnendijk heeft geplaatst om het water, eventueel uit Nieuwerkerk, zo mogelijk een halt toe te roepen, Deze dijk wordt in de volksmond altijd de Nieuwerkerksedijk genoemd, maar de officiele benaming is Kapelledijk.

46. Een foto van het bestuur van de voormalige "Cooperatieve Boerenleenbank Oosterland", gemaakt in 1964, toen de bank haar vijftigjarig bestaan herdacht. Opgericht in 1914, was C.M. Zeijler vele jaren (tot 1955) kassier.

Zittend van links naar rechts: Joh. Boogert (bestuurslid), H.J. van de Zande (voorzitter) en M.J. Zeijler (secretaris). Staande van links naar rechts: Adr. Bal (lid van de Commissie van Toezicht), A.F. Schoof (voorzitter van de Commissie van Toezicht) en J. Kwaak (secretaris van de Commissie van Toezicht). Rechts staat de toenmalige kassier-directeur R. Poelman, thans beheerder van het bijkantoor van de Rabo-bank te Oosterland.

47. WeI niet een van de beste foto's uit dit boekje, maar oud en uniek. Er was in een dorp altijd wel iemand te vinden die de naald extra goed kon hanteren om meisjes de nodige kennis bij te brengen, die ze later als huisvrouw niet konden missen. Zo is hier, in 1908, het naaisehooltje van Pie Brouwer in beeld gebraeht. Pie woonde vlak bij de toren en voor deze gelegenheid zal men gebruik hebben gemaakt van de mooie natuur aehter de kerk. Op de foto zien we van links naar reehts: Anna Vijverberg Cdr., onbekend, Jans (Kesteloo) Berman, juffrouw Pie Brouwer en naast haar haar zeer sleehtziende zuster Wanneko Brouwer. Verder Maatje (de Vin) van der Weele, Dingena van Waardenburg en Johanna (van der Weele) de Vin. In die tijd was de bornen- en plantengroei aehter de kerk nog subliem, doeh door oorlogs- en watersnoodinundatie is al dit sehoons helaas teloorgegaan, al moet worden gezegd dat er al weer veel is bijgegroeid.

48. Ten einde aan de benodigde gelden te komen voor de bouw van een nieuwe rnuziektent werd een bazar georganiseerd, waaraan door aile lagen van de bevolking werd meegewerkt. Na afloop werd in de feestelijk versierde zaal van de "Conferentiekamer" deze groepfoto gemaakt, waarvan we een aantal namen noemen. Op de voorste rij zitten van links naar rechts: Annie Kosten (het dochtertje van het hoofd van de open bare lagere school), mevrouw Otte-van Splunter, mevrouw Kosten-Hartog, D. Kosten, burgemeester A.C. van der Have, Jacob de Rijke Fzn., mevrouw A.F. Vleugels Schutter-von Glahn, mevrouw W. Ganzeman-Hage, mevrouw De Rijke-Vijverberg, mevrouw Zeijler-Kosten en een loge van mevrouw Vleugels Schutter. Op de achterste rij staan van links naar rechts: Jan Kwaak, Koos van der Have, Bram Roks, Koos v.d. Zande, Johan de Waal, Thijs Weststrate, David Istha, Jan (?) Zwager, Adriaan van der Maas Hzn., Kees Zwager en Kees van den Berge Azn. Het knaapje geheellinks is de jongste zoon van de burgemeester en de man geheel rechts is de concierge van de zaal, Jan G. Boot.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek