Oosthuizen in oude ansichten

Oosthuizen in oude ansichten

Auteur
:   P. Groot
Gemeente
:   Zeevang
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4288-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oosthuizen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

( ':'':''i... ?.? t~ . l I:

30. We lopen .Jiet dorp in" en blijven even staan voor het huis van weduwe Bos. (Later woonde hier onder meer Jacob Kramer sr.). Daarnaast - iets naar achteren - de pastorie, waar dominee Was woonde en waarin omstreeks 1930 het "postkantoor van Piet Flemming" zou worden gevestigd. Een stukje van de gootlijst is nog net te zien. Verder rechts de villa's van de "Eyssens", gebouwd op het eind van de vorige eeuw. In de voorste woonde Jan Eyssen sr. (later zijn zoon Piet), in de achterste onder meer zoon Hendrik. Later was de achterste villa pastorie en woonden hier de dominees Meyer en Janssen en ook Maartje Bierman, voordrachtskunstenares en jarenlang wethouder ("Maartje van West-Friesland"). De bakkerij van Piet en Jan Poppes staat achtcr de bomen. Achter de bomen links bevinden zich de huizen van dokter De Meijere en gemeenteontvanger Dolf de Wit. De achterste twee linden staan voor de tabakswinkel van Brand de Graaf, die zijn zaak dan ook "onder de twee Lindcboornen" noemde.

'",

"

',jtoet

31. De heer op de voorgrond staat voor het erf van bakkerij Poppes, naast de kruidenierswinkel en woonhuis van Kees Rems, Rerns' zoon Adriaan is postkantoorhouder in hetzelfde pand, zie het bord aan de voorgevel. Later was het gehele pand kruidenierswinkel en woonhuis van Zebus van Mossel. Het huis daarnaast is later gesloopt en vervangen door het nog bestaande gebouw, waarin "kantoorhouder" Adriaan Rerns toen zetelde. Daarachter een huis, waarin later maalderij "De Tijdgeest" van Jan Bierman was. Daarna de fouragehandel van Willem Kuijn. Links zien we een oud pakhuis, bewoond door "vier paar volks", De zolder was de "klompenzolder" van Kces Rems. Dan het huis van Siem Bakker, de groentewinkel van Jaap Kroonenburg en het huis van dokter jonkheer van Foreest (later dokter Groenman). Op de plaats van het laatste huis (van Piet de Hart) is later de villa gebouwd, waar de burgemeesters Kaaskooper en Steert zouden wonen. Thans is dit pand gemeentehuis.

32. Op deze, van 1917 daterende, ansicht zien we in de verte de vage contouren van de kerk. Rechts vooraan staat Jacob van der Blonk achter dochtertje Lies v66r zijn kleerrnakerij. Naast Lies staan Trien Laan en Wim Kuijn en in de deuropening de vrouw van Van der Blonk. Op de grond zit knecht Jacob Doets. De schoolkinderen staan voor de kruidenierswinkel van Willem Kuijn, Het derde pand is van schilder Dirk Laan die, met zijn echtgenote, een boekwinkeltje dreef en ook handeJde in speelgoed en galanterie verkocht. Het houten gebouw verderop met bewerkte daklijst is de kistenmakerij van kaashandel Eyssen, Links staan twee pakhuizen van deze - later naar AJkmaar verhuisde - kaashandel. In gedachten zien we Huib Joosten (van het Molenpad) zijn ladder tegen de fraaie petroJeumlantaarn zetten en de lamp aansteken ...

33. Het is rond 1900 en we staan hier naast de nog juist zichtbare kistenrnakerij. Daarnaast het fraaie huis van de farnilie Brune, dat later door Piet Scheringa en slager Jacob Hottentot zou worden bewoond. Dan het huis van Jaap Verlaan, later van stenen gevels voorzien. Vervolgens de "residentie" van "mijnheer Meijer" bekend als "de oude Radja" want hij had in het (toenmalig) Nederlandsch-Indie een belangrijke functie bekleed. In de bocht, achter de lantaarn, staan de huizen van Klaas de Groot (later dochter Neeltje) en boekhouder Schoonheid (later Maartje Bierman en haar moeder). Vanaf hetzelfde punt van waarneming zien we rechts thans nog ongeveer eenzelfde beeld. Aan de linkerkant echter hebben de bomen en de bermsloot moeten plaats maken voor de hofvormige woonbuurt "Bredehoff'.

Groeten uit Oosthuizen

34. We zijn verder gegaan (ook in tijd) en staan hier, rond 1920, bij de kerk op de oprit naar de Kerkebrug en kijken even terug - oostelijk - het dorp in. (De kerk bevindt zieh rechts, de brug links, beiden buiten beeld.) Links de Nutsspaarbank, blijkens een opsehrift in de gevel "anno 1907". De dorpsstraat splitst zieh hier: links de oprit naar de Kerkebrug (waar we staan) en reehts naar het Westeinde. Ook vanaf het Westeinde is een oprit naar de brug. Het hoogteverschil is opgelost door een oplopende keerrnuur, waarop een smeedijzeren hek met hardstenen palen (voorgrond). Ook de leuning van de (stenen) Kerkebrug is op gelijke wijze uitgevoerd. Rechts het gemeentehuis, als zodanig in gebruik tot omstreeks 1957 en gesloopt in 1973. In het huis op de aehtergrond (rechts) woonde vee arts Stapel, later nog rijksveldwachter Van der Wal. Daarna was er de drukkerij van Van der Molen gevestigd (thans drukkerij Prank). Links de bakkerij van De Boer; zijn knecht en opvolger Klaas Dekker poseert voor de deur.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek