Oostzaan in oude ansichten deel 3

Oostzaan in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. de Boer
Gemeente
:   Amsterdam
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3480-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oostzaan in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Wanneer het gezegde: "Aile goede dingen gaan in drieen" oak van toepassing is op deze drie delen van "Oostzaan in oude ansichten", dan moet dit deel het laatste zijn en dan moet het te zamen "goed" zijn. Het eerste hangt in belangrijke mate af van de omstandigheid of u diedit leest bereid en in staat bent mij opnieuw aan foto's en kaarten te helpen. In dat geval ben ik te gelegener tijd graag be reid een paging te wagen nog een vierde deel het licht te doen zien. En dan zal dit deel dus niet het laatste behoeven te zijn.

Of het te zamen "goed" is geweest, ligt niet aan mij ter beoordeling, maar afgaande op de reacties en op de behoefte aan herdrukken ben ik zo vrij aan te nemen dat een en ander wel in de smaak is gevallen. Voor uw op- en aanmerkingen houd ik mij ook dit keer zeer aanbevolen. Ik ben er zeker van dat er ook nu vergissingen zijn gemaakt. Bij een eventuele herdruk kan daaraan aandacht worden geschonken. Hartelijk dank aan al degenen die mij van het nodige

materiaal voorzagen en die mij hielpen bij het "benoemen" van de afgebeelde personen. Alleen dit laatste al was een plezierige bezigheid op zichzelf en ik hoop dat de aandachtige kijker ditzelfde genoegen zal mogen ondergaan.

En mag ik dan nu nog een stukje plaatselijke geschiedenis aan u kwijt? En wel over de totstandkoming van het gemeentehuis, het gebouw waarmede u zo voor en na wel eens te maken zult hebben gehad of nog zult krijgen ...

Het gemeentehuis, staande aan het Kerkplein, werd op 21 maart 1860 in ge bruik genomen. Voordien stond op dezelfde plaats het zogenaamde Regthuis, daterende van 1617. De raadsvergadering van 30 mei 1859 was de laatste welke in dit gebouwtje werd gehouden. De notulen van die vergadering vermelden dat de voorzitter er bij die gelegenheid aan herinnerde dat het raadhuis voor 240 jaar werd gebouwd in een tijd, dat onze voorvaderen zuchtten onder Spanje's tyranny en een betrekkelijk slechts korte tijd van rust

(het twaalfjarig hestand) hen de gelegenheid had geschonken dit gebouw daar te stellen.

Enke1e maanden tevoren had deze1fde voorzitter erop gewezen dat het gebouwtje z6 bouwvallig was, dat het bij daarstelling des rijwegs door het gedreun (van paarden en rijtuigen} volgens het oordeel van deskundigen in het gevaar zalloopen van in te storten. Plannen werden gemaakt tot het stichten van een gebouw, opgetrokken van steen, hetze1ve bene den zou moeten bevatten:

1 e. herberg;

2e. stalling;

3e. gevangenbewaarplaats;

4e. woning voor den kastelein en boven

1 e. raadzaal; met een port-brise, opdat daarvan desgevorderd bij bijzondere gelegenheden eene groote zaal kan worden gemaakt;

2e. een kamer voor het polderbestuur;

en ten slotte bene den de secretarie, zo mogelijk afge-

scheiden van de herberg. Uit deze opsomming blijkt dat het er in de eerste p1aats om ging een sluitende exploitatie te verkrijgen. De herberg en de stalling voor paarden werden aan de kaste1ein verpacht en deze moest bovendien het gebouw schoonhouden. In de raadsvergadering van 30 mei 1859 deelde de voorzitter mede: Op de 28sten dezer is te Zaandam door burgemeester en wethouders aanbesteed het bouwen van een raadhuis met kasteleinswoning, stalling, enz., dat aannemer is geworden A. Verlaan van Koog aan de Zaan voor de som van f 12535,-, waarop gedelibereerd zijnde wordt overwogen deze som als beneden de begrooting des vereischt de aanneming te approberen. (De begroting was f 13.950,-.)

Eerst in 1922 werd besloten de herberg op te heffen en de vrijkomende ruimte tot secretarie in te rich ten. In de stalling werd de brandspuit ondergebracht. In 1953 werd een grondige restauratie ondernomen en in 1956 werd het kantoor aan de gemeentelijke socia1e dienst toegevoegd.

1. In 1932 vertoonde de neerrit van de Oostzanerdijk naar het Zuideinde het bovenstaande beeld, In hoofdzaak is het straatbeeld niet veranderd, maar de wegsloot is verdwenen en dus eveneens de bruggetjes, "Motorrijtuigen 20 k.m. per uur. Rijwielen 15 k.m. per uur" staat er op het ronde bordo Ook dat stemt niet meer met de werkelijkheid overeen. Ret huis van kapper Koning is inmiddels gesloopt, Daarvoor staat de platte wagen van kolenhandelaar Mol.

2. De in het onderschrift bij foto 5 van het eerste dee! genoemde lb. de Boer Pzn. is hier afgebeeld, staande voor de poort van Klein Rosenburg, een door hem drooggelegde dijkdoorbraak, waar later de polder van Klaasse Bos was en waar nu de Molenwijk is. Het poortgebouw bevatte het volgende opschrift:

"Drooglegging van Klein Rosenburg lb. de Boer Pz. Oostzaan 18/8 1903.

Door levenslust en moed

Neemt men de schop ter hand

En door arbeid

Maakt men van water land.

3. Het evangelisatiegebouw in het Zuideinde, thans vervangen door de winkel en het kantoor van Ruig b.v., werd gesticht in 1908. Het is gemakkelijk vast te stellen dat deze foto werd gemaakt in 1916, ten tijde van de watersnood. In de verte vaIt de woning van sluiswachter Onrust, bij het sluisje, te onderscheiden.

Zuideinde

OOSTZAAN.

(litgeve,'s Van Wijl: & Smit, Oostzaan.

4. Op deze voor 1903 genom en foto, ziet u links het huis van Muus Kalf. We bevinden ons dus in het Zuideinde, even voorbij de Kolksloot, in de riehting van de Kerkbuurt. De weg is waarsehijnlijk nog een grindweg met een paardepad in het midden. Het lijkt erop, dat tegen de weeg van het tweede huis rcchts een aantal beddeplanken staat te drogen. Dan kon het weleens "schoonmaaktijd" wezen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek