Oostzaan in oude ansichten deel 4

Oostzaan in oude ansichten deel 4

Auteur
:   J. de Boer
Gemeente
:   Amsterdam
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3481-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oostzaan in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. In de vergadering van 12 mei 1932 nam burgemeester Teer afscheid van zijn functie, tevens van die van gemeentesecretaris en van am btenaar van de burgerlijke stand. De foto wijst erop dat het een sob ere gebeurtenis was. Dat was op verzoek van de burgemeester zelf, die daarbij verwees naar de viering van zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum, slechts een tweetal jaren eerder, waarbij hij op een uitzonderlijke manier, letterlijk en figuurlijk, in de bloemetjes was gezet. Die soberheid strekte zich ook uit tot de papieren op tafel: een notulenboek, voor ieder een agenda met wat bijlagen, een blocnote, in voorkomende gevallen te gebruiken als stembriefje, en een half potlood. Van links naar rechts: Jan de Lange, Harmen Hens, Hendrik de Haas, Klaas Schaft, ChI. Kater, burgemeester Teer, Klaas Onrust, wethouder P. van Noord, wethouder ChI. de Dood, Willem Korsse, Jan van Os en Bas Derlagen.

40. Het onderlinge hulpbetoon heeft zich ook in onze gerneente in verschillende vormen gernanifesteerd. De vereniging voor ziekenhuisverpleging "Draagt elkanders lasten" heeft in vele gevallen van ziekte financiele bijstand verleend. In de raadzaal werd een foto gernaakt van het bestuur. Op de bovenste rij zien we: bakker Hendrik van den Berg, G.B.M. van der Lip, Cor Onrust Aldzn., Jan Ras, Corn. Bakker en Willern van Truijen. Aan tafel zitten: Klaas Hottentot, Corn. Meijn, Jan van Os, David Teer (burgerneester en voorzitter), Gerrit Jonkhart, David van der Lely, Jan Veen en C. Starn.

41. Zo vermoedelijk rand 1936 zal deze foto van het bestuur van Ons Verpleeghuis zijn gemaakt. Van links naar rechts zien we: Jan Schuitemaker, Harmen Flens, Jan de Dood, Jan Ras, vcorzitter dr. J. Taams, Jan Wals IJzn., boekhouder H.H. de Vries en Cor de Boer.

42. Zo in het begin van de jaren twintig werd, aan het einde van de Jb, Corneliszstraat, een speeltuin geopend. Achter de zandbak staat slager C. Onrust. Op de voorgrond: burgemeester Teer, Arie Avondrood, Jan Wals IJzn., Willem Korsse, juffrouw De Vries, meester Nijenhuis, respectievelijk onderwijzeres aan en hoofd van de Kerkbuurtschool, Anthonie Rooze, Cor Betlem en Antje de Boer-Jong,

43. Deze foto van het bestuur van de polder Oostzaan en enkele genodigden, gemaakt ter gelegenheid van het afscheid van Gerrit Taams als dijkgraaf op 4 oktober 1956 in het Polderhuis, zou, wat de ouderdom betreft, nog wei op een zacht pitje gezet kunnen worden. Maar, gelet op het feit dat de bestuurlijke zelfstandigheid van het waterschap met ingang van 1 januari 1981 een einde heeft gekregen, lijkt het mij helemaal verantwoord, mede als een eerbetoon aan al diegenen die in de loop der eeuwen hun tijd en aandacht hebben geschonken aan het welzijn van deze polder, voor deze foto nu een plaatsje in te ruimen. We zien dan: Eva Onrust, kantoorbediende; Cor Taams, heemraad; Piet Brouwer en Gerrit Fraaij, hoofdingelanden; Gerrit Jong, machinist van het gemaal; Piet de Ridder, hoofdingeland; Cor van Berge, heernraad, en Jan Bindt, hoofdingeland. Tweede rij: H.M. Bels, opzichter, en zijn echtgenote A.C. Bels-Hoogeboom, Dirk Onrust en Jb. Smit, heemraden; Jan de Boer, gemeentesecretaris; J. Kraaij, heemraad ; J. Zwart, hoofdingeland, en Jan Onrust, secretaris-penningrneester van de polder. Zittend: Jacob Vonk, benoemd dijkgraaf en wethouder; C. Kakes, waarnemend dijkgraaf; rnevrouw Kakes, Gerrit Taams, dijkgraaf, en zijn echtgenote S.Z. Taams-Walst, Ate Hes, burgemeester; Dirk de Boer, hoofdingeland en Dirk Taams, oud-dijkgraaf.

44. Kennelijk was dit een brandweerdemonstratie op het Kerkpleln, ten behoeve van de vrijwillige brand weer, want op het schot van de vrachtauto bij het gemeentehuis lees ik: A. Bikkers en Zoon in brandweermateriaal. Het ging mogelijk om een beproeving van een van de eerste, mogelijk de eerste, motorbrandspuiten. Het geschiedde in elk geval tussen 1929 en 1932. Voorop staan de commandanten Corn. Keel, hoofdcommandant, Klaas Huijgen, Aris Andrea en Jacob Wigbout en de manschappen Willem Lust, Piet Rep en Gijsb. Verheul. Verder onderscheid ik nog, maar wel met een vergrootglas, IJs. Gans (bij de auto), Albert Spits, Piet Engel, Jan van den Broek, Dirk Schouten, Jan Lust, Klaas Hopman, Cor Hottentot (met pijp) en Cor Onrust Czn.

45. Geschat naar de leeftijd van de jongen links boven, is deze foto genomen in 1915 en dat kan wei niet anders, want een van de onderwijzeressen werd benoemd met ingang van 1 juni 1914 en ontslagen midden 1916. Maar dat is, behalve de wetenschap dat het kinderen van de Kerkbuurtschoo! zijn, oak bijna de enige zekerheid. Er zijn verder nogal wat vraagtekens, twijfelgevallen en verschillen van meningen. Voor uw commentaar houd ik mij dan ook zeer aanbevolen. Bovenste rij, van links naar rechts: Dirk Bruin, Flens ? , Gerrit Dil (later meester Dil), Willem Wognum, Jansje Onrust, Grietje of Im Onrust en een onbekende. Tweede rij:

Eefje Busch Hdr., Eefje Tijmes, Aagje Onrust Jdr., een onbekende, Marritje de Dood, Annie Onrust, Alie Porsius, Trijntje Schaft, juffrouw M. Zurcher en juffrouw M.e. van Setten. Derde rij: Immy Havik (Heul), Jans Kleiboer, Jansje Onrust, Annie Bruin, een onbekende, Jannie Mager, Jan de Boer en Albert Tijmes. Vierde rij: meester De Jong, Jaap Lust, Albert Lust Dzn., Klaas Rood, Willem Taams (? ), Jansje Piets, Immy Meijn, Ali Busch, Albert Jonkhart, Piet Onrust Jnzn, en Jan Mooij Hzn. Vijfde rij: Siem Piets, Jan de Boer (van dokter) en Piet Lust.

46. Omstreeks 1926 werd deze foto gemaakt van leerlingen van de Kerkbuurtschool. Te beginnen met de bovenste rij en dan van links naar rechts, treft u daarop aan: Riek Franke, Gerie de Boer, Ger Dane, Riekje van Vuure, Dientje Schouten, Eefje Holiebeek, Gerrie Bindt en Rika Bindt. Tweede rij: Marie Onrust, Lien Schukking, Jannie Schouten, Grietje Plemp, Ada van Vuure, meester Van Ooijen, Alie Franke, Suze Hottentot, Marijtje Hopman, Lies Klapmuts en H.A.J. Nijenhuis, hoofd van de school. Derde rij: Betje Sopjes, Tini Dane, Joosje Wals, Betsie Gans (met witte strik), Arie de Boer, Marretje Gans (met zwarte stropdas), Jan Wals, Bets Walst, Jaap Walst, Klaas Hopman, Piet Gans en Jacob Klapmuts. Vierde rij: Dirk de Dood, Joop Zwart, Henk Wals, Jan Dane, Piet Onrust, Gerard de Dood, Teun Schaft en Jan de Boer.

47. In maart 1922 werd deze foto gemaakt van de leerIingen van de vierde klas van de Kerkbuurtschool. De onderwijzer is meester Woelders. Bovenste rij: Jo Claassen, een onbekende, Gijs de Heer, Miena Meijn, Dirk Kat, Nini Mause, Maartje Porsius en Trijntje de Dood. Tweede rij: Reinier Meijn, Siem Onrust Hzn., Lies Meijer, Grietje Onrust Odr., Cor de Dood Kzn., Trijntje Wals Cdr., Cor Hottentot Czn., Alie Schouten Adr., Sientje Kat, Piet Rood en Ali Jonker. Derde rij: Grietje Onrust Alb dr. , Cor de Boer Pzn., Jan de Waal, Jo Dane, Hitte Schuijn, Cor Hottentot Gzn., Aaf DiI, Albert Lust Jnzn., Aaltje de Dood, Gerrit Lukken Jbzn., Willempje Onrust Pdr. en Guurtje de Dood. Vierde rij: Jan de Boer (bakker), Henk Klaassen Bzn., Jacob Schaft, Otto de Boer (dokter), Marie Taams, Guurtje Rep, Jan Lukken Hzn., Betje Sopjes, Nelie Prins Jbdr. en Jan de Dood. Vijfde rij: Freek Lust, Maartje Wals en Marritje de Dood.

48. Een duidelijke groepfoto van kinderen van de Zuiderschool, met het hoofd J .H. T. Hofman en de onderwijzeres juffrouw J.H. Pannekoek. Verder op de bovenste rij, van links naar rechts: Klazien Kuiper, Marie Kalf, Grictje de Graaf, Pietje Schaap, Rika de Graaf en Klazina Taams. Tweede rij: Dirkje Lust, Cor Korsse, Trijntje Kuiper, G. Kuiper, Trijntje Meijn en Jo Hofman. Derde rij:

Annie Korsse, Stijntje Lust, Lies Schukke, een onbekende, G. Rem, M. Kruger en Pieter Kuiper. Vierde rij: Coba Kuiper, Immetje de Graaf, Willem de Graaf, Alie de Graaf, Mien de Graaf, Hillie Engel, Jo Engel, Eefje Taams en Jans Lust. Vijfde rij: Pieter Engel, Cor Lust, Siem Rem, Henk Pauw, Piet Lust, Klaas Taams en Thijs Korsse. Waarschijnlijk dateert de foto van 1915. In die jaren was het gebruikelijk dat het college van burgemeester en wethouders elk jaar de scholen bezocht, tevens om de getuigschriften, die bij het verla ten van de school werden meegegeven, uit te reiken. Dat gebruik gold dus ook voor burgemeester Teer en de wethouders mevrouw Hofman-Poot en Kater. Voor een van de pientere jongens was deze combinati aanleiding tot de volgende uitspraak: "Kater heeft Teer aan z'n Poot."

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek