Ospel in oude ansichten

Ospel in oude ansichten

Auteur
:   J.J. Biezenaar
Gemeente
:   Nederweert
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2747-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ospel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

6. In grootvaders tijd waren de wegen in Ospel zeer slecht. Als de mensen van buiten het centrum naar de kerk gingen, moesten bij nat weer heel wat kuilen met modder en water omzeild worden. Te voet vertrokken zij van huis op klompen, met in de ene hand een stallantaarn, om in het donker te kunnen zien waar de weg enigermate begaanbaar was, en in de andere hand de schoenen, die voor de klompen verwisseld werden als de harde weg bij de kerk bereikt was. In de omgeving van de kerk werden de klompen onder een heg neergezet, terwijl voor de met petroleum gevulde lantaarns een plaatsje onder de toren gevonden werd.

Voor veel bewoners achter op de Meijelsedijk was de zondagse bedevaart te voet veel te zwaar. Om toch ter kerke te kunnen gaan, maakten zij dankbaar gebruik van boerenkarren met keukenstoelen er op, zodat zij hoog en droog (eventueel onder de paraplu) bij de kerk arriveerden. Een van de voerlieden die regelmatig een taxidienst met paard en wagen van de Meijelsedijk naar de kerk onderhield, was Pierke Wullems (Pierke van Tompe Lewieke), U ziet hem naast zijn paard op.de modderige weg. De rit leverde hem een dubbeltje per persoon op, voor die tijd een mooi zondagscentje! Tegen zeven uur 's morgens vertrok Pierke, zodat zijn passagiers op tijd in de achture rnis konden zijn. De kar werd in de berm van het wegje tussen Flupsen en Siebe Boerke geplaatst, waarna de vrouwen met behulp van een kistje uitstapten en in de berm achter de kar zo nodig ook nog hun sanitaire verplichtingen na konden komen. Het gras in de berm kon er aIleen maar malser van worden!

Op de omstreeks 1932 gemaakte foto van de kar op de rechter rij, van links naar rechts: Stien Wullems-Knapen (Lewiekes Stieneke), Mieke Broens-Pijnenburg (Broenskes Mieke), Frieda Kiggen-van Deursen (Friede Katriene van Friede Berg) en Friede Kiggen-van Deursen (Friede Thei). Op de linker rij ziet u, van links naar rechts:

Katrieneke Huijerjans-Strijbos (Wevers Katrieneke), Marie Kessels-Janssen (Graade Janne Marie) en Leen Frenkenvan de Moosdijk (Tieskes Leen).

Onder de kar ziet u de "rosd06k", als regel van hout, jute of zeildoek gemaakt, waarin de .Jcnik", de boterhammen met het (blauwe) koffietuitje voor de voerman en de kopzak van het paard met haver en gesneden stro (heksel) opgeborgen waren.

7. Op 6 augustus 1932 werd het gezin van Zjang Huijerjans (Zjang van Wevers Driek) en Drien Michiels (Mariekes Lewisse) achter op de Meijelsedijk verblijd met de geboorte van een vierde kindje. Traditiegetrouw moest de baby daags na de geboorte met vader, peter en meter en de vrouwen uit de buurt voor de doop naar de kerk gebracht worden. Te voet was te ver en de weg was te slecht, dus Zjang spande het paard in.

Op deze unieke foto ziet u links voor de kar vader Zjang en de jongste buurvrouw To Kessels-van Kimmenade (Graade Janne To), die de boreling onder de speciale doopdoek draagt, waarmee vroeger de moeder van Zjang naar de kerk werd gedragen. Vervolgens An Gielen-Frenken (port Tinusse An). Op de kar hebben de vrouwen uit de buurt plaats genomen op keukenstoelen. Op de achterste rij van rechts naar links: Leen Frenken-van de Moosdijk (Tieskes Leen), Catharina Huijerjans-Strijbos (Wevers Katrieneke), oma van de bay, Trui Linders (Trui van Linders Piet) en Stieneke Wullems-Knapen (van Tompe Lewieke). In de voorste rij zitten van rechts naar links: Maria Kessels-Sleutels (Graade Drieke Marie), Katrien van Driekske Strijbos-Vaes (Driekskes Katrien), Mieke Broens-Pijnenburg (Broenskes Mieke), Marie van den Berg-Nies (Koeebkes Marie) en Mie Snellen-van Gernert (Snelles Marie). Peter en meter, die op de foto ontbreken, bepaalden de naam van de boreling: Lieske.

Na de doopplechtigheid toog het gezelschap naar het cafe van J. Gubbels (Teune Jan) "oppe krintekeuk", De baby werd zorgvuldig in een nevenvertrek op een kussen gelegd, waarna voor rekening van peter en meter krentebroodjes met boter en suiker - een grote versnapering in die tijd - en koffie geserveerd werden. Hoewel er goed gegeten werd, restte er toch nog wat toen het gezelschap met de baby weer naar moeder terug ging. Die rest van de traktatie, "de overschot", was voor de moeder van de baby bestemd, zodat die ook in de feestvreugde van de buurt deelde.

8. Bij het afscheid van kapelaan Theelen in 1909 werd in de tuin van de pastorie een foto gemaakt van het Kerkelijk Zangkoor.

Van links naar rechts ziet u op de eerste rij: Jan Geuns (Vreike Jan), Zjang Meevis (Lemme Jangke), Frans Nies (Strotjes Sis), pastoor Caris, kapelaan Theelen, Zjang Meeuvis (Deris Zjang), Baer Driessen (Baer van Stoutemans Zjang) en Baer Gubbels (Teune Baer).

Tweede rij: Zjang Jacobs (Bieele Zjang), Hein van Deursen (Hein van Dille Zjef), Friedje van Thuijl, Gabriel Nies (Strotjes Gebbel), meister Hermans, directeur zangkoor, Harry Meeuvis (Deris Harry), Jan van Deursen (Sisse Jan) en Hendrik van Deursen (Sisse Driekske).

Derde rij: Graad Wijen (Graad van Reijnders Harry), Harry Leen (Ties Harry), Harry Meevis (Lemme Toone Harry), Piet Geuns (Vreike Piet), Harry Nies (Strotjes Harry) en Baer van Deursen (Sisse Baer).

Vierde rij: Guul Meeuvis (Deris Guul), Thoeem Op 't Root (Thoeem van Bieele Merte), Renier Beelen (Broens Reneer), Hendrik Geuns (Summes Driek), Harry Beerens (Harry van Baeres Hemp), Mathieu van Eijk (Tjeu van Baeres Lewisse), Frits Sommersel en Graad van Deursen (Sisse Graadje).

9. In de jaren twintig manifesteerde het Rijke Roomse Leven zich in veel zuidelijke plaatsen van ons land in de oprichting van Heilig Hartmonumenten. Vrijwel iedere parochie werd op een plein of straathoek verrijkt met een Christusmonument, dat uit artistiek oogpunt echter vaak zeker niet monumentaal was.

Pastoor Caris was er zieh van bewust dat de parochie Ospel niet aehter mocht blijven en koos als plaats voor het Heilig Hartmonument het terrein aansluitend aan het kerkhof. Hij deed wederom een beroep op de milddadigheid van zijn parochianen, die hij onder meer vanaf de preekstoel voor het plan warm wist te maken door chauvinistisch er op te wijzen dat Ospel mooier moest worden dan Nederweert. In de vorm van hand- en spandiensten werd het terrein met veel karrevrachten zand van de zandberg "Aan Veertien" aangevuld. Iedere voerman kreeg voor elke kar zand van de pastoor in het cafe van Geel Dalemans een pot bier aangeboden.

In 1926 werd het monument, dat meer allure heeft als menig beeld in andere dorpen, in een daartoe speeiaal aangelegd Heilig Hartpark "Door de Paroehie Ospel, Uit Dank, Uit Liefde" opgerieht. Onder de Christusfiguur staat aan de voorzijde "Ziet Uw Koning". Voorts links en reehts hiervan .Komt allen tot mij, Ik zal U helpen". Deze uitnodiging van Christus wordt aan de linkerzijde uitgebeeld door een moederfiguur met een kind in haar armen en aan de andere kant door een boer met een korenschoof op zijn schouder.

Het park is thans geheel als kerkhof in gebruik, terwijl het zieht op het monument vanaf de weg sterk beperkt wordt door de randbeplanting van het kerkhof.

Op de foto de vroegere situatie van het Heilig Hartpark en links de oude boerderijen aan de overzijde van de straat, die door oorlogsgeweld verloren gingen. De boerderij met de gevel naar de straat was van Cleef Geuns (Summes Clieef), de boerderij links ernaast van de kinderen Geuns (Summes Driekske, Summes Tjeu, Summes Mieke en Summes Leen).

H. Hart-Park.

Os pel

10. Ondanks de vele offers die voar de eigen parochie gevraagd werden, kreeg de missieactie in Ospe1 vroeger alle aandacht. Rege1matig werden, onder meer via abonnementen op missieb1aadjes, -kalenders en lidmaatschappen van missiegenootschappen, gelden voor de uitbreiding van het geloof in de missie1anden ingezameld. Het contact met de parochianen werd hiervoor onderhouden door ijverige zelatricen, die regelmatig huisbezoek deden en ook geldelijke offers vroegen voor de jaarlijkse kindsheidoptocht. Een foto (omstreeks 1930) van de Ospelse missiezelatricen met hun leider kapelaan Kellenaers.

Op de foto van links naar rechts in de eerste rij: Leentje Dalemans en An Op 't Root.

Tweede rij: Sjanet Gubbels, Miet Goffers, kapelaan Kellenaers, Toos Veugen (van Veuges Neel), An van Loon en Marie Hermans (van Cilia's Driek).

Derde rij: To Hermans (van Zjef Hermans), To Vaes (van Winne Betje), Lies Beerens (van Baeres Pier), Mina Kuepers (van Kerneelke) en To Geuns (van Vreike Jangke).

Vierde rij: Dora van de Moosdijk, Lies Gijsen, Miet Daems (van Hannes Dams), To Caris (van Dreesses Stien) en To Kanders (van Kanders Teunke).

Kapelaan Kellenaers (1926-1932) was onder meer bijzonder actief in het Ospelse verenigingsleven. Voorts was hij in 1945 ongeveer een half jaar waarnemend pastoor na het overlijden van pastoor Adams op 15 december 1944, to en de kerk door oorlogsgeweld zeer zwaar beschadigd was.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek