Oss in oude ansichten deel 1

Oss in oude ansichten deel 1

Auteur
:   drs. F.J.M. van de Ven
Gemeente
:   Oss
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1893-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oss in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

·~o 55

iVoensdag 16 Juli 1913

'30 te Jaar~allg )l.C!ZIJ~

Dr RINDERVRlEND

BECYEL 54 , ?? ~::. O$.S

)J.IC.ZIJ~

O'T' A.' E'

Ecn croote :,orlt°rrill:::;

W M~QELSTOKI(EN

H. SPI';J-;'l'

E ST40 OSS

cell urocte sortccriue;.

Koffie-Serviezen

u. SPEET

Stvom'ramweg-MaatschappiJ' 's-Bosch-Helmond ~nel. en goedkoop vervocr van O~.'

. " ~ naar Uri'RECHrj" A~i:sr!'EHUA:H, ZAAl-

e s-Hertoqenbosoh, Telefoon No. 113 en DAiI, DORDHECHT, ROTTWIO .:U en

De Vegheische Schroefstoomboot-Maatschappij omgekeerd via VEGUEL en verdcr per

te Veghel, Telefoon No. 12 directe Stoombooten.

Inlichtingen worden gaarne verstl'ckt door bovengenoemde adrcssen

A BOX~"'EllLSTSPBdS I Per drle munden TOOr Oa IO.n Blli~:1 OM l:-&nco per per. ro.ao 9o.henland(bU,.oo:ui:be-.:aJlng) f J.I0 Enktlo Dummcr'S ~ 0.10

REDACT'EUR-UrroEVER

J. A. ACKET

pBlJ'S D£R .A.DVERTE.'7lE..'i

Van 1 tot , NrU .! 1.-

El1r:e~lUee 10.10

Gf'OO'OJetten,Vilroctt.ena:.worncll. 'berekend. nA&r pl ?.?. ta."'U1mte..

115. Een afbeelding van het plaatselijk blad "De Stad Oss", opgericht door J .A. Acket, na ovemame van "De Echo van de Maas", in 1884. J.A. Acket (1850-1924) was de enige letterkundige in Oss rond de eeuwwisseling. Hij vertaalde voora1 vanuit het Frans.

liege" te OSS~

-f

ke

:tt

a

'Vli«egt

op Zatorda~ 29 (Petms on Panlns}· ell ZOBda~ 30 Jnni

1:e oss,

op het Landgoed: Elzenburg; weg Oss-Macharen~

PRIJZEN DER PLAATSEN:

Eerste rang f 1.00 Kinderen beneden 12 jaa.r

Tweede rang fO.50 Ie en 2e rang half geld.

Derde rang fO.25

Derde rang twee kinderen op een biljet.

Opening der loketten 4 uur namiddag.

RET COrtUTE.

116. Vliegdemonstraties op 29 en 30 juni 1912 door de "aviateur" Henri Bakker (Nederlands eerste militaire vlieger) uit 's-Hertogenbosch. Het toeste1 steeg tweemaa1 op: eerst tien minuten en na een uur weer twaa1f minuten.

117. Op 2 maart 1919 stortte in het villapark nabij het station een Engels militair vliegtuig neer. Een van de twee vliegers werd gewond. Uiteraard kreeg dit ongeva1 vee1 bekijks.

118. De stadsharmonie "Kunstliefde Vermag Alles" in 1913. K.V.A. werd in 1835 opgericht en behoort tot de oudste harmoniegeze1schappen van Noord-Brabant.

119. Deze opname van de stadsharmonie werd in 1931 gemaakt, ter gelegenheid van het Internationaal Muziekconcours dat in dat jaar te Oss werd gehouden.

Weg naar HEESCH.

o ill ..

"'l

120. Wij vervolgen onze tocht door Oss over de spoorlijn, althans vanuit het centrum gezien. De boerderij links staat op de hoek van de Molenstraat en de Gasstraat. Rechts op deze kiek van omstreeks 1910 is de Paterskerk goed zichtbaar.

121. Op het einde van de vorige eeuw telde Oss een tamelijk groot aantal welgestelde landbouwers. Op deze foto's van rand 1885 ziet u het echtpaar Gijsbertus Meyers (1816-1893) en Clasina van Lith (1811-1900). Het echtpaar bewoonde de hiernaast afgebeelde boerderij.

RJnt :Qtbtrl!Ilbscbt ~obincialt Spoor11&1 intg ffiaatscbappij heeft de eer den

.#Ju./ f.L.. /t.., ~. 2/,,-> ~ S1o;}~.J

uit tt9noodigen ter bijwoni'ng der 'l5lechtige opening van den Trarnwez Veghel-Oss. welke zal plaats hebben o~ t7'A-?,~ ~~ __

De feest-trem zal vertrckken uit Oss om

Bij aankomst te Veghel, diner in het Hotel Van der Leeden, om 4 u.

N. B. Een bijzondere tram zal vertrekken uit Veghel 's morgen om 9 I{2 u. ter beschikking der genoodigden die verkiezen langs dien weg te Oss te kornen.

Het zal haar aangenaam zijn het fee t door uwe tegenwoordigheid vereerd te zien.

Gelieve antwoord te zenden aan den President der Maatschappij, n. 2 , Boulevard Bisschoffsheim te Brussel.

V Got btl ::Btstuur

~ /~ Y '-p;<sib,m

e::-4:~

122. Hiernaast kunt u een uitnodiging 1ezen voor het bijwonen van de opening van de tramlijn Veghel-Oss op 19 januari 1885.

K (00 s te r P. P. c.~r ??..? e lll~ie",

123. De Neder1andsehe Provincia1e Spoorweg Maatsehappij droeg in 1889 de tramlijn Oss-Veghe1 over aan de Maatsehappij Oss-He1mond. Hier staat het trammetje voor het klooster van de paters Carmelieten. De bouw van dit klooster kwam in 1890 en die van de kerk in 1893 gereed. Gehee1 reehts is de noodkerk in de tuin nog zichtbaar.

Oscb

124. We houden onze pas een weinig in en passeren achtereenvolgens het tramstation en de Paterskerk in 1900.

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek