Ottoland in oude ansichten

Ottoland in oude ansichten

Auteur
:   Historische Vereniging Binnenwaard en B. van Beuzekom
Gemeente
:   Graafstroom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5374-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ottoland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In 1976 verscheen het boekje "Molenaarsgraaf, Brandwijk en Ottoland in oude ansichten", met 23 afbeeldingen op Ottoland be trekking hebbende.

Er bleef voldoende materiaal over om een apart deeltje geheel aan Ottoland te wijden; er was zelfs zoveel, dat een keuze gemaakt moest worden.

Het bleek echter niet altijd eenvoudig om de foto's van een verantwoord bijschrift te voorzien. Dank zij de welwillende medewerking van een aantal, meestal wat oudere dorpsbewoners, waarvan enkelen ook foto's en/of ansichten beschikbaar stelden, zijn we er gelukkig in geslaagd tot een historisch verantwoorde uitgave te komen.

U vindt in dit fotoboekje afbeeldingen van het gemeentehuis, de beide kerken, de molens (voorzover niet in het eerste eerste deeltje opgenomen), de scholen, enkele oude boerderijen (waarvan er helaas verdwenen zijn), de dorpskernen Kerkbuurt, Vlietebrug en Vuilendam, terwijl in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan de bewoners. Naast foto's van het verenigingsleven zijn enkele familieportretten opgenomen. Alles bij elkaar vormen zij een beeld van Ottoland en Laag-B1okland gedurende de periode 1890 tot ongeveer 1940.

Het is onmogelijk in deze inleiding de geschiedenis van het dorp te schetsen, zelfs niet in korte trekken. Ottoland dankt zijn naam aan Otto van Liesveld, die Ieefde omstreeks 1250. In 1857 vond de samenvoeging plaats van de dorpen Ottoland en Laag-Blokland. Beide dorpen waren reeds eeuwenlang kerkelijk met elkaar verbonden ... Zoals bekend, maken Ottoland en Laag-Blokland sinds 1986 dee I uit van de nieuw gevormde gemeente Graafstroom.

Dit boekje werd door ons met veel genoegen samengesteld. Het is natuurlijk ondanks aile betrachte zorgvuldigheid mogelijk, dat er hier en daar toch kleine onvolledigheden zijn ingeslopen.

Van degenen die medewerking verleenden, willen wij in het bijzonder noemen de heren 1. Aantjes, P. Hooikaas en S. Tukker. Veel dank aan mijn vader Aart Adrianus van Beuzekom (1904-1991), die mij gedurende zijn leven veel informatie verschafte over huizen en bewoners van Ottoland, onmisbaar bij het samenstellen van dit boekje. Ten slotte ook alle niet genoemde personen die op enigerlei wijze hun medewerking verleenden, hartelijk dank.

Wij hopen dat u veel genoegen aan dit boekje zuIt beleven en dat het de herinnering aan het Ottoland van weleer zal verlevendigen.

HISTORISCHE VERENIGING BINNENWAARD

1. We beginnen onze tocht door het Ottoland uit het nog nietzo verre verleden bij de Vuilendarn, op de grens van Ottoland met Molenaarsgraaf en Brandwijk.

Linkszien we de in 1890 gebouwde christelijke Eben Haezerschool. Vee I kinderen uit Ottoland hebben hier in de loop der jaren lager onderwijs genoten, vandaar dat we een afbeeiding van deze school in dit boekje opnemen.

Rechts naast de school zien we vaag de voorgevel van de smederij van de familie Pols, ten tijde van deze afbeelding de familie l.Izerrnan, met benzinepomp ervoor. Vervolgens krijgen we het cafe van Teus Boer. In het midden, op de achtergrond, zien we nog juist een gedeeIte van de wipwatermolen van Laag-Blokland. Aan de rechterkant van de weg treffen we de panden aan van Kees Versluis en winkelier Kees van Zessen. De oude school werd in 1937 vervangen door nieuwbouw; de overige huizen zijnnog grotendeels aanwezig, in al of niet gewijzigde toestand. De molen werd daarentegen in 1929 afgebroken. We zien dat er reeds telefoonpalen aanwezig zijn, terwiji er ook buitenverlichting boven de brug te zien is.

De opname dateert ongeveer van het midden van de jaren twintig.

2. Elk najaar, tijdens de suikerbietencampagne, kwamen er schuiten met pulp naar de Alblasserwaard. Pulp werd als voeder voor het vee in de winter gebruikt, naast hooi. De Ottolandse boeren werden van pulp voorzien vanaf de loswal bij de St. Jacobsbrug; soms yond aanvoer plaats bij de losplaats aan de Vuilendarn, tegenover de christelijke lagere school, zoals op deze foto , die vermoedelijk is gemaakt omstreeks 1935. Van links naar rechts zien we Steven van KJey, leunend bij de fiets; op de kar staat Bastiaan Bakker met pijp in de mond, schuin achter de kar staat Adriaan Bons Gzn., met de handen in de zakken.

Midden op de verbindingsbrug tussen de wal en het schip zien we Bastiaan Mourik of Arie J ongeneel, met de riek in de hand. Links daarachter staat Adrianus Vermeulen, rechts staat Jacob Bakker, en vervolgens de schipper met een drietal kinderen.

In de schuit staan van links naar rechts: Kees Bons, Nijs Bakker, Albert de Kock en Arie Versluis.

Links op de achtergrond is een deel van het woonhuis en de winkel van Kees, later van zijn zoon Herman van Zessen te zien; rechts de woning van kaashandelaar Huib Hoogendoorn.

3. Een groepje leerlingen uit een der laagste klassen van de christelijke Eben Haezerschool aan de Vuilendam, voor de muur van de oude school in de zomer van 1934. W. Vermeer ging zijn laatste periode in als hoofdonderwijzer; het schoolgebouw had zijn laatste dagen bijna gehad.

Op de ledenvergadering in november 1936 werd besloten een nieuwe school te bouwen, die in oktober 1937 in gebruik werd genomen.

Op de foto zien we, van links naar rechts, de volgende 1eerlingen: achterste rij: Geert Verburg, Arie Dirk Hoogendoorn en Henk Stoel uit Brandwijk, Arie Trapman, de latere gereformeerde dominee en Dirk Molenaar uit Brandwijk.

Middelste rij: Adriaan van Vliet, Sanna Boer, Adrie van Houwelingen, Cor van den Berg en To Eikelenboom.

Voorste rij: Sijrna Verrips, Marie Vonk, Jannie de Ruiteruit Brandwijk, Drika Verwolf, Jannie Bosen Peet Hooikaas.

4. Een prachtige opname van de Laag-Bloklandse wipwatermolen aan de Vuilendam. Reeds in 1596 was er sprake van een molen op deze plaats. De hier afgebeelde molen werd in 1929 afgebroken en vervangen door een stoomgemaal. De laatste molenaar, later machinist, was Piet Hoogendoorn, die in 1904 zijn vader Jacob Hoogendoorn was opgevolgd.

Waar nu volop bebouwing is, aan de Korte Zijde rechts achter de molen, was op het moment dat deze foto werd gemaakt - omstreeks 1915 - alles nog vlak en kaal.

Links op de voorgrond een houten plee, zoals men toen bij bijna elke woning aan kon treffen. Daarachter drie woonhuizen, waar later respectievelijk Kees den Boer, slager Huib Vlot en kolenboer Job Spek woonden. Bij het middelste huis zien we ten slotte nog een vrouw in de oude streekdracht.

5. In Ottoland en omstreken werd al aan het einde van de negentiende eeuw landbouwonderwijs gegeven; aan de christelijke lagere school aan de Vuilendam vonden avondcursussen plaats. Het zou echter nog vele jaren duren voordat er in Ottoland een dagschool voor lager agrarisch onderwijs verrees.

Nadat op 31 juli 1929 de bouw werd goedgekeurd werd een kamp land aangekocht van de gebroeders Bos, dicht bij de Vuilendam. Spoedig daarop begon aannemer Ouwerkerk uit Bleskensgraaf met de bouwwerkzaamheden.

Op 5 februari 1930 yond de opening plaats. Als eerste hoofd was in september 1929 benoemd de heer C. Vink, hoofd van de bijzondere lagere school te Westrnaas, daarvoor schoolhoofd te Hoornaar. Het aantal leerlingen bedroeg 36.

De foto werd gemaakt op de dag van de opening. Op de brug, tussen het toegangshek, zicn we van links naar rechts: een onbekende , C. v.d. Wolf uit Graafland, K. Aantjes uit Bleskensgraaf schuin daarachter , A. Tukker uit Bleskensgraaf, A. van Houwelingen uit Peursum , een onbekende schuin daarachter , J. Aantjes uit Ottoland, A. Aanen uit Hoornaar, C. Vink , het hoofd van de school en daarachter C. Korevaar uit Brandwijk.

In 1985 werd de school afgebroken en vervangen door een nieuwe, die heel toepasselijk de naam Bossekamp kreeg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek