Oud-Beijerland toen en nu

Oud-Beijerland toen en nu

Auteur
:   J. Schipper
Gemeente
:   Oud-Beijerland
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5885-5
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oud-Beijerland toen en nu'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Steenenstraat bId .A.chterweg. OUD-BEIERL.A.ND. Uilg. Firma. W. HOD§werf Az. No. 120E2

11. De Steenenstraat bij de Achterweg noemt de foto uit 1903 deze plaats. De Achterweg heet inmiddels al meer dan 75 jaar Koninginneweg, dit naar koningin Wilhelmina. Op de achtergrond zien we het huis van meester Jongejan, die in 1882 hoofd was geworden van de in dat jaar geopende (eerste) christelijke school aan de Bijl. Dit huis is in 1974 afgebroken am de erachter liggende wijk nog een ontsluitingsweg te kunnen geven. Deze straat houdt door haar naam, Pad van Jongejan, de naam van meester Jongejan levend. Voor het eerste van de beide blokjes woningen links werd, blijkens een ingemetselde gevelsteen, in 1900 de eerste steen gelegd door Jan van der Linden. de 9-jarige zoon van de ertegenover wonende Karel van der Linden.

OUD-BEYERLAND. WEESHUIS

12. Het einde van de Oost- Voorstraat of, zoals het gedeelte tussen de Julianastraat en Steenenstraat vroeger heette, de Grimhoek, in 1929. Rechts staat het in 1880 gebouwde diaconieweeshuis, waarin tientallen ouderloze kinderen, onder leiding van een weesvader en weesmoeder, hebben gewoond. In later jaren daalde het aantal wezen zodanig dat in 1930 tot opheffing van het weeshuis werd besloten. Het gebouw werd aan het Groene Kruis verkocht. In 1979 is het gesloopt om plaats te maken voor een nieuw, modern wijkgebouw. Het gedeelte van de Vliet tussen Adm. de Ruyterstraat en H.B.S.-Laan is in 1964 gedempt. Aan de Iinkerkant, naast het huis van de rentme ester 1. Verhagen, waarin nu een advocatenkantoor is gevestigd, zien we een brandspuithuisje. In die tijd stonden op een paar plaatsen in het dorp soortgelijke gebouwtjes, waarin een brandspuit was ondergebracht.

Weeshuis en Geref. Keck - Oud-Beierlan

13. Op de foto uit omstreeks 1906 zien we het in 1880 gebouwde weeshuis met daarnaast de van 1901 daterende christelijkgereformeerde kerk. De bouw van deze kerk aan het Polderpad - de huidige Adm. de Ruyterstraat - was een gevolg van een vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht. Nadat een meerderheid van de kerkeraad alsmede de predikant van de Gereformeerde Kerk uittraden en overgingcn naar de Christelijk-Gereformeerdc Kerk - die in die tijd nog niet over een kerkgebouw beschikte maakten zij aanspraak op het kerkgebouw en de pastorie aan de Julianastraat. De rechtbank verklaarde deze aanspraak echter nietig, waarna werd besloten een nieuw kerkgebouw te bouwen. En dat is het hier afgebeelde kerkgebouw, Op de voorgrond staat het zogenaamde verlaat, dat er voor moest zorgen dat het waterpeil in de poldersloten op de goede hoogte bleef; het is in 1939 vernieuwd en verplaatst naar het einde van de H.B.S.-Laan. De achter het verlaat liggende brug is in 1964 gesloopt en vanaf dit punt tot aan de H.B.s.Laan werd de Vliet gedempt.

Oud- Be ierland

Polderpad

I' ?? r!"' ..

. --~;-.~: .... -:- - , ..?.

14. De toegang tot het Polderpad omstreeks 1910. De brug op de voorgrond dateert van kort na 1630. Nadat ze enkele malen verbeterd was, is ze bij de demping van het Vlietgedeelte voor het Groene-Kruisgebouw in 1964 gesloopt. Links zien we de pastorie van de Christelijk-Gereformeerde Kerk, die onlangs, in 1994, is afgebroken. Aan de rechterzijde is het polderverlaat, dat ik bij de vorige foto al noemde. Op de boomgaard "de Bijl" van 1. Verhagen, rechts, liet in 1922 de rustend landbouwer Samuel van der Meer een huis bouwen, dat in 1936 door mijn vader werd gekocht en door hem meer dan vijftig jaar werd bewoond. In 1989 is het aan de Rabobank verkocht, waarna het is afgebroken voor de - overigens niet gerealiseerde - uitbreiding van het naastgelegen bankgebouw. WeI is, zoals de recente foto aangeeft, een noodgebouw op de grand geplaatst.

15. Zo zag de Polderstraat er in 1937 uit; de sloten ter weerszijden werden kort daarna gedempt, voor een groot gedeelte met ... huisvuil! Of schoon de oude naam Polderpad reeds in 1917 offici eel werd gewijzigd in Polderstraat, was daar als we de oude foto bekijken eigenlijk geen reden voor. Het was meer een pad dan een straat. In de beide huizen links met de puntdaken woonden A.I Groeneveld en Andr. Bakker, jarenlang onderwijzer aan de Keucheniusschool aan de Steenenstraat, terwijI rechts het huis dat Anth. W. Hollaar liet bouwen is te zien. De naam Polderstraat is tot 1947 in gebruik geweest; in dat jaar werd deze naam gcwijzigd in Adm. de Ruyterstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek