Oud-Vossemeer in oude ansichten

Oud-Vossemeer in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4433-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oud-Vossemeer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Een oude opname van groep 2 van de School met den Bijbel, genomen ornstreeks 1910. Op de bovenste rij zien we, van links naar rechts: Ko van Driel (met zijn hoofd scheef), Leen van Driel, Bram Joppe, Johanna Elenbaas en Sara, Betje en Johanna Lindhout. Op de tweede rij: een oribekcnde, Hendrik Lindhout, Leen van den Boogaard, nog een oribekende, Janna en Koos Menheerc, Hermanus Lindhout en Jan Joppe. Voor de bank, op de derde rij: meester Kok, Izak Jeroense, Abram Lindhout, Pict Joppe, Lcen Smit, Anthonie van den Hout en Arend van den Boogaard. Op de voorste rij: Hcndrik van den Boogaard en, zittend, Mientje en Koos Lindhout, Koos en Marina van Driel, Marie van den Houten en Marien en Toon Jeroense.

50. Ter herinnering aan het vijfentwintigjarig bestaan van de christelijke school in Oud-Vosserneer, omstreeks 1925, werd een foto gemaakt van het bestuur en personeel van die school. Op de bovenste rij poseert het personeel. Van links naar rechts zien we: onderwijzer J. S telwagen, onderwijzeres J oh. PoUie en hct hoofd der school, Z.B. Goedhard, die afkomstig was uit Utrecht. Vooraan kijkt het bestuur ons aan, bestaande uit: Michiel Koolaard, Cornelis Kunst Sf. (uit de Zilverstraat), Jacob Witte, Jacob Pipping en Mattheus Duine. Deze foto werd bij het schoolgebouw in de Hofstraat genomen.

51. Omstreeks 1954 werd deze foto gemaakt van het personeel van de School met den Bijbel. Voor het oude gebouw op het schoolplein aan de Hofstraat zien we, van links naar rechts: het hoofd der school C.P. de Schipper, die later naar Grijpskerke op Walcheren is vertrokken, juffrouw Schipper en onderwijzer P. Lobbezoo. De heer Lobbezoo is later onderwijzer geworden aan de b.l.o.-school in Klundert.

52. Naast de gereformeerde kerk in de Hofstraat werd omstreeks 1930 een foto gemaakt van de gereformeerde jongelingsvereniging. Op deze foto poscren, op de bovenste rij, van links naar rechts:

Jaap van Daalen, A. Jeroense, M. de Wilde, P. Droogers, Dirk Droogers en Gillis Quist. Op de tweede rij: Toon Goudzwaard, Jaapje en Adriaan Gunst (deze werd later koster van de hervormde kerk), Anth. Deurloo Jacszn., Cornelis Gunst, Toon Quist en Gerard Minheere. Zittend: Cornelis Droogers, Piet van Driel, meester Deurloo (onderwijzer aan de School met den Bijbel), ds. C.A. Vreugdenhil (van 1928 tot 1948 gereformeerd predikant in Oud-Vosserneer), Kees van Poortv1iet en Cornelis Gunst (onderwijzer aan de School met den Bijbel).

53. Een bekende familie in Oud-Vossemeer was die van de politieman in de Hofstraat. Op de foto, die werd genomen in de jaren dertig, poseren van links naar reehts: mevrouw Adr. de Witte-Meulpolder, de tweede zoon Piet, M. de Witte en de oudste zoon Jan. M. de Witte was van 11 februari 1924 tot aan zijn pensionering in 1958 posteommandant van de rijkspolitie in Oud-Vossemeer. Na zijn aetieve dienst bij de politie was hij later nog kerkelijk ontvanger en seriba bij de Nederlands Hervormde Kerk. Op drieenzeventigjarige leeftijd is hij overleden.

54, Links: een opname van Oud-Vossemeers eerste burger, J.J. Versluijs, die op II april 1934 als burgemeester van de toen nog zelfstandige gemeente Oud-Vossemeer werd geinstalleerd, Op 11 april 1959 vierde hij zijn zilveren ambtsjubileum en in augustus 1959 zijn zilveren bruiloft. Ter gelegenheid van het ambtsjubileum stonden er in het dorp op verschillende plaatsen erepoorten, onder meer in de Hofstraat, zoals de rechter foto laat zien.

Burgemeester Versluijs was tevens ouderling van de gereformeerde kerk aan de Hofstraat en schreef vaak een Schriftoverdenking in het kerkblaadje "Het Kloppertje". Dit was een maandblad en men betaalde hiervoor slechts vijftien cent per blad. In 1962 was cen heel nummer gewijd aan het vertrek van ds. A. Koning die, wegens bekomen emeritaat, afscheid nam van Oud-Vosserncer en naar Woerden vertrok. Tot 1965 bleef burgerneester Versluijs redacteur van dit maandblad. Op 7 februari 1969 is deze alom in het dorp geachte en geziene burgemeester overleden.

55. Boven: een luchtfoto van Oud-Vossemeer, genomen omstreeks 1930. In het midden prijkt de hervorrndc kerk, waarornheen men op de Ring nog de bornen kan zien. Op de achtergrond ontwaren we het voormalige gemeentehuis (uit 1711) en de voormalige hervorrnde pastorie. In de Raadhuisstraat is duidelijk het Rosevelthuis zichtbaar dat, evenals de grate schuur op de voorgrond, is gesloopt. Van nieuwbouw in de diverse uitbreidingsplannen is hier nog geen sprake! Onder: tijdens de ambtsperiode van ds. R.e. van Putten (1949-1955) heeft de weduwe van de Amerikaanse president, mevrouw Roosevelt, een bezoek gebracht aan Oud-Vosserneer. Uiteraard ging het gezelschap eerst naar het gemeentehuis, terwijl op het bordes een foto werd gemaakt. Tevens bezocht de hoge gaste de hervormde kerk, waarin een koperen kroon de naarn van de Rosevelts levendig houdt. Van links naar rechts zien we: ds, R.C. van Putten (thans hervormd predikant in Loenen aan de Vecht), die het zilveren doopbekken, dat eveneens een herinnering aan de familie Rosevelt is, toont aan mevrouw Roosevelt en aan de Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A.F.e. de Casembroot.

56. De hervorrnde knapenvereniging "Samuel" uit Oud-Vosserneer maakte omstreeks het einde van de jaren vijftig een reisje naar Belgic. Op de foto poseren, op de bovenste rij: Boudewijn de Graaf (later predikant van de hervormde gemeente van Meeuwen, classis en ring Heusden, van 31 oktober 1965 tot 17 januari 1971; sinds 24 januari 1971 dient hij de hervormde gemeente van Harmelen, classis Utrecht-ring IJsselstein), Leendert Rijstenbil, Leen van Driel Azn., Simon Vos, Ad Aarnoudse en Chris Plandsoen Mzn. Op de voorste rij onder anderen: Andre Pollie, Cor van Goor (kwam elke zondag naar Oud-Vosserneer en woonde in Nieuw-Vosserneer), Tonnie Wessels, Hans Minheere, Adrie van Poortvliet Czn. en Wim van Dijke. Boudewijn de Graaf en Andre Pollie waren de leiders van deze knapenvereniging.

57. Omstreeks 1948 maakte de landbouwvereniging uit Oud-Vossemeer een reisje naar Schipho!. Natuurlijk moest het gezelschap op de foto voor een vliegtuig van de K.L.M. Op de trap van het vliegtuig zien we, van links naar rechts: Bernard de Bie, Piet Ooms, Piet Plandsocn en Frans Verhees. Op de tweede rij staan: Toon Lindhout, Kees Hommel, Kees de Wit, Jan Jasperse, Jan Hage, dijkgraaf Hendrik van Gorsel, Jan Duine, Marien Hommel, Willem van Engelen, Adriaan Aarnoudse, Jan van Poortvliet, Piet van Westen, Marien van der Stel, Toon de Rijke, Leen van der Zande, Adriaan de Wit, Martien van der Stel en Jan Hage. Gehurkt kijken ons aan: Adrie Bevelander, Ko van Dienst, Marien Hendrikse, Marien Lindhout, Tonie Geluk, de chauffeur van de firma Van Oeveren uit Zierikzee, Adriaan Hommel, Jan Verhees, Johannes van Dieren (uit Poortvliet), Marien van de Vate, Piet Schoep, Thijs van Dienst en Adrie Duine.

58. Een bekend toneelgezelschap in Oud-Vosserneer is de groep van "De Rederijkers". Hier zien we de Icden na een toneeluitvoering in Tholen. Daar voorzitter Adr. M. van Engelen juist die avond een vergadering moest bijwonen, staat hij helaas niet op de foto. Op de bovenste rij zien we, van links naar rechts: Dirk Polderman, Riet Quist, souft1eur Jaap van den Hout, Hettie Heijboer, Rien Quist, mevrouw C. Geluk-Quist en Toon de Rijke. Voor de tafel zit Rietje Kievit. Vooraan zitten: Wilma van Engelen, Gerard Gaakeer, mevrouw De Bruin-Westerlaken en Seppel Blausa uit Tholen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek