Oud - Alblas in oude ansichten deel 2

Oud - Alblas in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Historische Vereniging Binnenwaard
Gemeente
:   Graafstroom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5203-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oud - Alblas in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Oud-Alblas bezat in de jaren twinig en dertig een gymnastiekvereniging genaamd "Sparta", to en turnvereniging geheten en in de volksmond "De Turn" .

Met beschermheer W. Boudet van Dam werd in 1926 ter gelegenheid van diens 25-jarig jubileum als burgemeestervan Oud-Alblas een foto gemaakt. We zien, van links naar rechts, op de bovenste rij: Gerrit Eijkelenboom, Hans Meijer, Mink de Groot, Arie Korteland en Jan van den Doo1.

Tweede rij: Hein van Rees, Jan Cees Jongeneel, Arie Baan, Toon Boon, Kees Hardam en Piet Starn. Derde rij: Jan Stenis, Jos van Zwienen, Arie de Haan, burgemeester W. Boudet van Dam, Arie Hardam, Arie Karreman, Tony Lucardie en trainer Henk Collee.

Vierde rij: Teus Both, Jan Bouman, Ot Korteland, Arie Brouwer, Bas van den Dool en Teus Starn.

12. Een foto van de eerste lagere school voor bijzonder (protestants-christelijk) onderwijs in Oud-Alblas, De eerste vergadering om te komen tot de stichting van een School met de Bijbel werd gehouden in juli 1891. Het gebouw van de openbare school is te klein en wordt niet geschikt bevonden om er de nieuwe school in te vestigen. Er worden dan ook plannen gemaakt voor de bouw van een nieuwe school en in 1891-1892 wordt deze school gebouwd, omvattend het schoolhuis voor de "bovenmeester" en drie lokalen.

Per 1 april 1892 wordt in de nieuwe school voor het eerst onderwijs gegeven en weI aan 148leerlingen. Tot hoofd van de school wordt benoemd de heer A. Bouman, 36 jaar oud, tot dan hoofd van de christelijke school in Westmaas. Ook de hulponderwijzer P. Quartel komt uit Westmaas. De heren worden bijgestaan door enkele kwekelingen. Een paar jaar later komt er nog een vaste onderwijzer bij en ook een handwerkjuffrouw. A. Bouman blijft hoofd tot 1911.

De openbare school telt dan nog omstreeks 20 leerlingen, maar dit aantal wordt steeds kleiner en de school wordt opgeheven.

De christelijke school floreert, in 1907 is het nodig er een lokaal bij te bouwen en in 1930 wordt de school opnieuw uitgebreid en wel met een nieuwe ingang, een lokaal en een grote speelplaats.

In de jaren zestig voldoet de school niet rneer aan de eisen die dan aan schoollokalen worden gesteld en wordt een nieuwe school gesticht.

De school biedt nog enige tijd ruimte aan een stoffeerderij, terwijl enkele lokalen voor jeugdwerk worden gebruikt. In de jaren zeventig wordt de school afgebroken.

Deze foto werd gemaakt ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de school, in 1942.

13. Ook in 1900 vond men het no dig am de kinderen van de lagere school op de foto te zetten. Hier een foto, waarvan we alleen kunnen melden dat het hoofd van de school rechts meester A. Bouman was, terwijl links Aaltje van Eck staat, die destijds handwerkles gaf. Zij woonde met haar broer Dirk naast de school.

Het betreft hier de sinds 1892 bestaande School met de Bijbel in Oud-Alblas.

14. Oud-Alblas dankt zijn naam aan het riviertje de Alblas, dat door de gemeente stroomt en Oud-AlbIas verdeelt in een zuidelijke en een noordelijke helft. De verbinding tussen be ide wordt gevormd door de brug in de dorpskom en - veeIIater - ook nog door de brug in het Oosteinde.

Hier een kijkje op die AlbIas nabij de brug in het dorp. We zien de kerk met toren en de achterzijde van een gedeelte van de bebouwing in de dorpskom.

Het riviertje was van grote betekenis, niet aIleen yond een groot gedeelte van de aanvoer van levensmiddelen voor mens en dier over dit water pIaats, het water vervulde tot 1934 ook de functie van drink - en waswater voor de bevolking. Het water was toen weI schoner dan we nu gewend zijn!

Oud-,' Ibla .

15. Een beeld van hoe het er in vroeger tijden aan toe ging met het schoonmaken van het melkgerei: op de stoep, met water uit de Alblas en een stevige borstel en boenen maar. Let op de zogenaamde zeepkop met zachte zeep. Hier is mevrouw Jen Eijkelenboom bezig met het schoonmaken van het roermes, dat bij het kaasmaken werd gebruikt.

Er werd in het algemeen nog niet veel aandacht aan hygiene besteed. Veel afval, huisvuil en dergelijke, kwam in het oppervlaktewater terecht en de vele , .huisjes", die dikwijls vlak bij het water stonden, beschikten niet altijd over een beerput, die tijdig en volgens de regels werd geledigd,

Toch was de vervuiling kenneJijk niet zodanig, dat de zelfreinigende werking van het water er moeite mee had, want het water was veelal redelijk schoon.

Deze foto, gemaakt in 1928, geeft de toe stand weer voor de aanleg van de waterleiding en het water, zo driftig gebruikt voor schoonmaakdoeleinden, diende dus ook voor drinkwater voor mens en vee!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek