Ouddorp in oude ansichten deel 1

Ouddorp in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A. van der Windt
Gemeente
:   Goedereede
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3231-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ouddorp in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In dit fotoboekje zijn bekende dorpsgenoten, oude huizen en niet meer bestaande plekjes opgenomen die herinneringen aan het verleden oproepen. De jongeren zullen dit album doorbladeren om te weten hoe het was in grootvaders tiid en de vreemdeling krijgt enig inzicht hoe Ouddorp er uitzag omstreeks de eeuwwisseling.

Ouddorp is een ringdorp met in het midden de kerk. Om de kerk vormen de straten en huizen een vierhoek die het centrum van het woongebied is geworden. In het leven van de dorpsbewoners neemt de kerk een grote plaats in. Zij zijn zeer godsdienstig en houden de zondagsrust in ere. De bevolking bestond jaren1ang grotendeels uit landbouwers en vissers. Eerst de meekrapteelt en later de cichorei waren, met de visserij, de belangrijkste bronnen van bestaan. De verwerking van de landbouwprodukten yond in de daartoe gebouwde "stoven" en "drogerijen" plaats.

In 1842 had Ouddorp 2496 inwoners, waarvan er 2360 als hervormd te boek stonden. Dit inwoneraantal was in 1974 gestegen tot 4930, een verdubbeling in ruim honderd dertig jaar. Ouddorp, met Goedereede en Stellendam, had een eigen zelfstandig-

heid. Maar met ingang van 1966 werd het drietal tot een gemeente samengevoegd onder de naam Goedereede. In Goedereede bouwde men een nieuw raadhuis dat in 1972 in gebruik is gesteld.

Reeds in vroeger tijd was Ouddorp een geliefkoosd oord om er te verblijven. Door de recreatie nam de laatste jaren de trek naar deze omgeving belangrijk toe. Een groot aantal cam pings kwam tot stand en ve1e zomerhuizen werden gebouwd, terwijl ve1e "overkanters" zich hier permanent vestigden. Voor de autochtone bevolking gaf dit meerdere bestaansmogelijkheden. En de tot stand gekomen Deltawerken, waardoor goede en kortere verbindingen verkregen werden met Holland, Zeeland en West-Brabant, hebben dit alles in ruime mate bevorderd.

Eertijds kende men alleen zandwegen met diepe wagensporen en enkele voetpaden, ook wel kerkpaden genoemd. Maar het polderbestuur, dat de meeste wegen in beheer en onderhoud heeft, bracht verbeteringen aan waardoor deze wegen beter begaanbaar werden.

Het verkeer van nu staat in schrille tegenstelling met dat van vroeger, In de goede oude tijd ging het met

paard en wagen en was het reizen een he1e gebeurtenis. Toen de stoomtram in 1909 ging rijden gaf dit een hele verandering. Dit duurde tot 1954, in welk jaar de tram verdween en de autobus en vrachtwagen met motortractie ervoor in de p1aats kwamen. Denk daarbij de ontwikkeling van de personenauto en u hebt het beeld dat het mogelijk maakte de groei van Ouddorp te bevorderen.

De oude am bach ten zijn jammerlijk uit de gemeenschap verdwenen. Eertijds was er een sigarenmaker en ook een mandenmaker. De klompenmaker bestaat nog wel, maar oak hij zal deze handarbeid niet lang meer verrichten. Enkele smeden staan nog aehter het smidsvuur, zoals ook hun voorgangers dit deden en maken met de hand sierlijke smeedstukken en gebruiksartikelen. Als vanouds wordt het graan tot meel vermalen. Twee goed onderhouden molens staan binnen het dorp en zijn nog in vol bedrijf. Als de wieken door de wind in beweging worden gehouden is dit een lust voor het oog.

De zorg voor de volksgezondheid had steeds veel aandacht. Men kende de arts, die een geziene persoonlijkheid was. Hij kwam niet aileen als dokter in de gezin-

nen maar was ook dikwijls de raadsman. In de loop der jaren kwamen de wijkverpleegster, de sociaal werkster en de gezinsverzorgster, met de hulp aan de bejaarden, Ouddorp heeft reeds lang een christelijke kleuterschool, een christelijke en een openbare lagere school, een christelijke visserijschool en een christelijke landbouwhuishoudschool,

Het verenigingsleven neemt in de gemeenschap een niet weg te denken plaats in. Een groot aantal organisaties op kerkelijk, cultureel, sociaal en landbouwgebied heeft een bestaan achter zich van vele jaren, Afzonderlijk mag de "Stichting Goereese Gemeenschap" worden genoemd, die een gewaardeerde bijdrage leverde voor de totstandkoming van dit album. De naam van C. v.d. Bok, Ouddorper in hart en nieren, kan niet onvermeld blijven. Deze toch stelde de schrijver niet alleen oude ansichtkaarten en foto's ter beschikking, maar vulde diens kennis van Ouddorp en de bewoners aan. Een woord van erkentelijkheid en dank komt hem ten volle toe. Ook K. Kastelein uit Delft komt een woord van dank toe voor het door hem beschikbaar gestelde materiaal ter completering van dit boekje,

1. Op de p1aats waar nu het raadhuis staat was ook het oude raadhuis te vinden. Links op de foto ziet men een deel van het oude gebouw waarin ook het po1derbestuur vergaderde. Ret gebouw was als bankgebouw in gebruik. Nu is het museum er in gevestigd.

wr=.G AAR DE TRAM. C~ DOOR'"

2. Aan de Stationsweg, vroeger bekend als "De Hellehoek", stonden de huisjes waarin de armlastigen woonden. Deze woningen waren eigendom van de hervormde kerk. Later zijn deze pandjes afgebroken. Op de vrijgekomen grond kwam het Verenigingsgebouw te staan. Later kwam het Verenigingsgebouw in de nieuw gebouwde sporthal.

3. Iedere donderdag was er beurs in hotel Akershoek. Dan kwamen de boeren en kooplui en verhandelden hun waren. Voor het hotel stond het vee op straat om te worden verkocht. Het gebouw links was de school van de "Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met den Bijbel". De school werd in 1884 gekocht van G. Tanis voor de prijs van f 1.660,-. De grootte was zeven are en tien centiare. De schoolmeubelen waren in de koop begrepen. In het pand is nu een smederij gevestigd.

4. Het eerste pand werd vroeger bewoond door de dokter. Later is het omgebouwd tot meubelmagazijn van de familie Dorsman. Zoals bij meerdere woningen had den ook de huizen in de Weststraat stoepen en stenen palen met ijzeren staven. De molenaar Albregts heeft er ook gewoond.

/5Jo5?

5. Op deze kaart uit 1908 is achterin de toren vaag te zien. In het huis rechts woonde de familie L. Mastenbroek. Het tweede huis behoorde aan K. Heerschap. L. Mastenbroek staat met vrouw en kind voor zijn woning.

6. Het Oude Gasthuis stond in de Weststraat. Het is het tweede pand links. Hier konden de armen en behoeftigen een maaltijd bekomen. Indien noodzakelijk, was ook verzorging en verpleging rnogeliik, Daartoe waren acht bedsteden beschikbaar. Het huis werd later door Jansen bewoond, die zich op krukken voortbewoog. Naast de vrouw met het vuilniswagentje is Jansen te herkennen.

7. Velen zuIlen zich de onderwijzers en onderwijzeressen van de christelijke lagere school nog herinneren. Zittend: meester Van der Karnp, hoofdonderwijzer J. Noorlander en meester J. Tanis. Staand: de heren R. Algera, P. Spuybroek, K. van Asperen en Van der Velden en de dames Vermaas en Van der Voorde.

JCeerenstra.at. Ouddorp.

t:'ltK. C. de :I()oy Ouddorp.

8. Dit is de Weststraat die vroeger Heerenstraat werd genoemd. Voor de huizen staan nog mooie ijzeren hekken. Het poortje links geeft toegang tot de doopsgezinde kerk. In dit kerkje werden reeds v66r 1638 godsdienstige bijeenkomsten gehouden. In de oude ~chieven is te vinden dat Stoffel Kole in 1636 (de eerste bedienaar van het Woord was. De latere predikant Jacobus Craandijk kreeg bekendheid door het schrijven van een reeks boeken over ons land die in zeven delen in 1884 is verschenen. Hierin werd Ouddorp en omgeving uitvoerig behandeld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek