Oude- en Nieuwehorne in oude ansichten

Oude- en Nieuwehorne in oude ansichten

Auteur
:   J. Zwerver
Gemeente
:   Heerenveen
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4295-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oude- en Nieuwehorne in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Eindelijk is mijn wens om nog eens een boekje te laten verschijnen over Oude- en Nieuwehorne dan in vervulling gegaanl "Vanwaar dat verlangen", zult u zich misschien afvragen, Nu dan, dat is een herinnering aan een gedeelte van mijn jeugd, beginnende in 1945, bij pleegouders aan de Eerste Wijk te Nieuwehorne. Op dit stille plekje begon een heerlijke tijd en ik had daar een onbezorgd leventje. Ik mocht graag zwerven door de bossen en velden; ja, er was eigenlijk voor mij geen onbekend plekje te vinden in deze omgeving,

De liefde voor deze omgeving werd mij gegeven door mijn pleegvader. Op de zondagmiddag gingen wij dikwijls wandelen. Lange wandelingen werden het soms, zelfs een tocht naar de Kikenberg was geen uitzondering. Onderweg vertelde hij dan over de dingen die wij zagen of in het verleden had den kunnen zien. Ja, vertellen kon hij over deze omgeving, die hem lief was! Hij was er geboren en had er ook altijd gewoond; het was zelfs zo, hij was in die jaren nog nooit buiten Friesland geweest. Aan mijn pleegvader Durk Luitzen -Jonkers, die op 17 februari 1958 op vierenzeventigjarige leeftijd overleed, wordt daarom dit boekje, gewijd aan zijn geliefde omgeving, opgedragen.

Enige tijd ge1eden is het boek van Jasper Keizer over Oude- en Nieuwehorne verschenen; hierin staat veel vermeld over de geschiedenis van de dorpen en daarom hoeft dat niet meer te worden aangehaald. Daarom beperk ik mij tot het vertellen van enige bijzonderheden over de samenstelling van dit boekje. Er is een greep gedaan uit oude foto's en ansichtkaarten van deze dorpen. Het werd een poging om het

vroegere leven, en weI de eerste veertig jaren van deze eeuw, voor u terug te roepen. Natuurlijk is deze poging mislukt en krijgt u slechts een brokje van deze tijd te zien. Het is ook echt niet zo eenvoudig, want er ligt geen stapel foto's op je te wachten; alles moet bijelkaar worden gezocht. Soms ben je dagen bezig om aile namen van de personen op een groepfoto te achterhalen en dan ben je er nog niet zeker van dat ailes goed is. Of je wilt een bepaalde foto hebben en kunt er nergens een vinden. Ik heb bijvoorbeeld stad en land afgezocht naar een foto van een bodewagen, be spann en met een paard, maar niet gevonden.

Ook het beknopte aantal foto's dat in het boekje kan worden opgenomen, speelt een rol. Zo staan er bijvoorbeeld geen foto's in van ijsclubs, zangverenigingen of voetbalclubs. WeI zijn aile scholen uit dit gebied opgenomen, dit ook vanwege het feit, dat de meeste zijn opgeheven en de mensen toch vaak een binding hebben met een bepaalde school. Verder is getracht om vele (en juiste! ) gegevens van het materiaal te krijgen. Mochten er desondanks fouten zijn gemaakt, dan bied ik daarvoor gaarne mijn verontschuldigingen aan. Ook hoop ik, dat niemand zich gekwetst zal voelen door enige uitdrukking of naam die hier is gebruikt; het is echt de bedoeling niet geweest te krenken.

Verder wordt een ieder, die op enigerlei wijze heeft medegewerkt aan de samensteiling van dit boekje, van harte bedankt. Een bijzonder woord van dank echter voor Bonne Dijksma en Oebele Jansma; zij waren werkelijk onuitputtelijk in het verstrekken van gegevens en voor de Oudheidkamer te Heerenveen voor het verstrekken van het materiaal.

1. Ook Nieuwehorne had vroeger zijn markten en wei een voorjaars- en najaarsmarkt, die hier in de nabijheid van de kerk werden gehouden. In het begin van deze eeuw was deze markt echter aI verdwenen. Er wordt verteld, dat op de laatste markt sleehts een geit was. Links op de foto zict men Cornelis Reidsma, alias Kees Knien, met zijn hondje staan en naast hem Jo11e Jansma en dicns vader, timmerman Oebele Jansma. Achter hen de melkwagen van Frerik Schokker. Met een boerenwagen werden de melkbussen vervolgens langs de zandwegen naar de Buitenweg vervoerd, daar deze wegen vaak slecht begaanbaar waren voor de paarden met de zware melkwagens. Rechts staat de wagen van meeIhandelaar Ynse Hoekstra uit Katlijk. Verderop het cafe van Gooitsen Bosma, die hierbij tevens een rijwieIhandel had, nog zichtbaar; later werd dit de boerderij van familie De Glee.

2. In 1864 werd aan de Binnenweg te Oudehorne een school met woning gebouwd, op een perceel heidc dat aan de gemeente was afgestaan door de hervormde floreenplichtigen. Dit werk werd uitgevoerd door timmerman Jannes A. Nijholt voor drieduizend gulden. Op 1 oktober 1864 werd de school geopend en het eerste schoolhoofd was Anthonius Johannes Jansen, met als onderwijzer J. Idema. Vervolgens waren hier hoofd: P.J. Groustra (1866-1867); Feike Dokter; in september 1881 werd Pieter Geerts Bleeksma tijdelijk aangesteld; in de jaren negentig J.W. Klazen; J. de Vries; Gelderblom (1914-1929); R. de Boer (1929-1932) en N. Pennings, van 1932 tot 1960, in welkjaar de school door de samenvoeging met twee andere scholen werd opgeheven. In 1963 werd het pand verkocht aan S. Aukema uit Heerenveen en werd hier "een industrie" in gevestigd. In het huis rechts woonde stukadoor Klaas van Houten met zijn vrouw Elske Kort, die vele jaren onderwijzeres was.

3. Op deze foto van de openbare lagere school aan de Schoterlandseweg te Oudehorne, die omstreeks 1917 werd genom en, zien we op de bovenste rij, van links naar rechts: onderwijzeres Trijntje Jonker, Albert Jonker, Johannes Stoelwinder, Berend Post, Roelof van Houten, Sjoerd Jonker en Jacob de Vries, hoofd der school. Op de tweede rij: Hendrikje van der Honing, Anna Boonstra, Lutske Talsma, Aaltje Jonker, Iebcltjc Vonk, Sibbeltje Postma, Martje van der Honing, Aaltje Snijder, Sjoukje van der Bij, Fokje van Houten en onderwijzeres juffrouw Bus. Op de derde rij, geknield: Jan van der Honing, Atte Kleistra, Andries Kleistra, Geert Roskarnmer, Anne van der Honing, Johannes Krekt, Johannes Stoclwinder en Rinse Post. Op de voorste rij, zittend: Martje Jonker, Anneke Oostcrhof, Loltje Dijksrna en Froukje Kramer.

Sluis. Bontebok

4. Een plekje dat bijna onherkenbaar is veranderd in de laatste veertig jaar, zien we op deze foto, die omstreeks 1925 werd gemaakt in Bontebok. Ret enige dat hiervan is overgebleven, is de oude sluiswachterswoning. Hierin woonde aan het begin van deze eeuw sluis- en brugwachter Ruurd van Wallinga; hij werd opgevo1gd door Jan Teijerna en deze weer door diens zoon Albert; Klaas Teijema had hier gedurende vele jaren een slijperij. In de vorige eeuw was in dit pand een cafe gevestigd. Rechts hiervan, achter de bomen,ontwaren we een boerderijtje, dat werd bewoond door onder anderen Tjibbe Martens de Jong, Jan Bartelds de Vries en Gjalt Klijnstra. In de dubbele woning, reehts op de foto, woonden onder anderen Sape Hielkema, die veehandelaar was en die ook wei "slachtte op London" (dus voor de export), Sieger Beenen en Binne Jonkers, die respectievelijk machinist en pakhuiskneeht op de zuivelfabriek te Bontebok waren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek