Ouderkerk aan den IJssel in grootmoeders tijd

Ouderkerk aan den IJssel in grootmoeders tijd

Auteur
:   R. van Herk
Gemeente
:   Ouderkerk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5673-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ouderkerk aan den IJssel in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19, Vertegenwoordiger Jan Otterspeer van graanmaalderij Goudriaan poseert bij een van de bedrijfswagens. Het is een Austo-Fiat, die in 1925 werd aangeschaft. Chauffeur van deze vraehtwagen was Rokus Verkaik, de latere buschauffeur. De foto is gemaakt naast het pakhuis aan het Steiger reeht tegenover de , .Harmonie". Het gebouw waarin de maalderij gevestigd is, werd al in 1838 door Frans Goudriaan Jz. aangekocht. Zijn vader, Jan Goudriaan, vroeg rond 1815 een vergunning aan de gemeente om met zijn schip te meren aan de gemeentelijke aanlegsteiger om zijn koren, zaden en peulvruchten te koop aan te bieden, hetgeen gezien wordt als het begin van het bestaan van het bedrijf.

20. In 1899 begon Adrianus Dekker met het ophalen van melk. Met een hondekar bracht hij de melk naar een klein melkfabriekje aan de's Gravenweg in Nieuwerkerk aan den IJssel. Later werd de melk met paard en wagen bi] de boeren opgehaald en gelost aan het Steiger. Hiervandaan werd de melk per schip naar de Bluebandfabrieken in Rotterdam vervoerd. Op deze foto uit 1918, gemaakt op het Steiger, staan Jan Dekker, Tinus Dekker en geheeI rechts Adrianus Dekker. In het schip staat kapitein Dirk Rook. In 1920 werd de eerste vrachtauto aangeschaft en thans, bijna honderd jaar na de oprichting, bezit het bedrijf een respectabel aantal transportwagens.

Dorpslraal met Cafe ,J{armGni~"

Guderkerk a/d. Ysel

21. We verplaatsen ons even naar het begin van de twintigste eeuw en nemen een kijkje in de Dorpsstraat. Rechts zien we de stal van boer Jongebreur, die de bij zijn boerderij behorende hooibergonderaan de Kalverstraat had. Links zien we de "Harmonie", die in vroeger eeuwen dienst deed als veerhuis en rechthuis. Al in de zeventiende eeuw was hier een herberg. Tussen 1800 en 1900 luidde de naam van de herberg, ,De Gouden Koetswagen", Begin deze eeuw was hier een "Koffiehuis-Uitspanning" van J. Broere gevestigd. Op de bovenverdieping werden aItijd feestavonden gehouden van verenigingen, zang- en muziekuitvoeringen gegeyen of vergaderingen beIegd. Het huisje met het rieten dak tegenover de "Harmonie" werd in 1905 afgebroken.

22. De hervormde kerk van Ouderkerk is een van de oudste kerken van de provincie Zuid-Holland. Al in de twaalfde eeuw stond hier een tufstenen gebouw, dat bestond uit een schip en een srnal koor. Nadat de kerk tussen 1425 en 1428 tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten werd verwoest, herbouwde men de kerk in haar huidige vorm. Voordat de kerk in protestantse handen kwam, was zij gewijd aan de heilige Vincentius. Op de foto zien we de noorderzijvleugel, van de kap ontdaan tijdens de restauratiewerkzaamheden van 1963-1968. Geheel rechts is in de muur van het schip de tufsteen nog te zien, die men na de verwoesting in de vijftiende eeuw weer gebruikte voor de herbouw van de kerk.

23. En daar ging Marie ... om in Duitsland te worden gesmolten ten behoeve van de wapenindustrie. Een verordening van Seyss-Inquart bepaalde dat een groot aantal voorwerpen bestaande uit koper, load, tin, nikkel of legeringen daarvan, moesten worden aangemeld bij de "Riistungsinspektion". Deze voorwerpen zouden dan verbeurd verklaard kunnen worden ten gunste van het Rijk der Nederlanden. Ook de oude kerkklok Marie, in 1601 gegoten door Wilhelm us de Wou en ongeveer 1500 kilo zwaar, moest "ten gunste van ons Rijk" uit de toren verdwijnen. Het was voor veel Ouderkerkers een emotioneel moment toen de klok in februari 1943 uit de toren werd geroofd am daarin nooit meer terug te keren.

24. Op de plaats waar we tegenwoordig het hervormde verenigingsgebouw "Berea" vinden, was vroeger de hervormde pastorie. Al in de zestiende eeuw was hier een pastoorswoning gevestigd en vanaf 1610, toen dominee Bruscherus hier woonde, hebben heel wat predikanten hier hun zondagse preken voorbereid. Op de foto zien we de bouw van de "nieuwe" pastorie in 1923. De vlag hangt in de nok omdat het hoogste punt is bereikt. Architect Burger zorgde voor het ontwerp van dit gebouw en staat zelf ook (met hoed) afgebeeld op de foto. Dominee Lans was de eerste predikant die deze nieuwe pastorie betrok. In 1970 yond de verbouwing tot kerkelijk verenigingsgebouw plaats en werd de huidige pastorie gebouwd, die wat verder van de Dorpsstraat af staat.

25. Dr. J.G. Woelderink, hier aan het werk in zijn studeerkamer van de hervormde pastorie , was van 1933 tot 1946 predikant in Ouderkerk aan den IJssel. Hij werd op 11 augustus 1886 geboren in het Overijsselse Hassell en studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Met grote inzet, toewijding en bewogenheid werkte hij in de gemeenten die hij diende. Ook publiceerde hij verschillende boeken, waaronder .Het doopsforrnulier", "De rechtvaardiging uit het geloof" en "De gevaren der doopersche geestesstrorning". Op 20 november 1941 werd zijn gezin zwaar getroffen, toen in dichte mist een bus vanaf de IJsse1dijk de Hollandsche IJssel in reed waarbij drie van zijn kinderen om het leven kwamen. In 1951 ontving hij een eredoctoraat in de theologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Na zijn overlijden in 1956 werd hij in Ouderkerk begraven.

26. Vanaf de torentrans van de dorpskerk kijken we richting de Kerkweg. Deze weg had in vroeger tijden nog niet de functie van doorgaande weg, omdat het verkeer tussen Gouda en Dordrecht voornamelijk gebruik maakte van de beter berijdbare Breekade , waar we thans het fietspad Boveneind-Krimpen aan de Lek vinden. Het gedeelte tot aan de Tiendweg werd onderhouden door de gemeente Ouderkerk , de rest door de aangrenzende landeigenaren. De foto dateert van 1930 en geeft nog een goed becld van hoe het was v66r de bebouwing ten oosten en westen van de Kerkweg.

27. In 1909 kon je nog zonder een verkeerschaos te veroorzaken sleetje rijden op de Kalverstraat. Wie geen geld had voor een slee gleed op een plankje naar beneden. In het midden staat Teun Jongebreur tussen de kinderen. Hij hadeen boerderij in het dorp. Rechts in de deuropening staat Arie van Walsum. Hij was drogist en schilder, maar je kon ook bij hem terecht voor prentbriefkaarten. Het laatste huis rechts was het in 1908 in gebruik genomen postkantoor. Tussen het postkantoor en de kerk liep de Schoolsteeg. Tot ongeveer halverwege de negentiende eeuw was hier de school gevestigd.

28. Dit is de oudste prentbriefkaart van de Kerkweg en hij dateert van ornstreeks 1910. Er is in de afgelopen tachtig jaar heel wat veranderd. Aile huizen links zijn inmiddels verdwenen. Ze moesten plaats maken voor het multifunctionele gebouw "De Drie Maencn". Ook de bruggetjes zijn er niet meer en de sloten aan beide kanten werden gedempt. Het eerste huis links is de voormalige gereformeerde pastorie. Rechts ligt tegenwoordig het plantsoen met de muziektent.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek