Ouderkerk aan den IJssel in grootmoeders tijd

Ouderkerk aan den IJssel in grootmoeders tijd

Auteur
:   R. van Herk
Gemeente
:   Ouderkerk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5673-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ouderkerk aan den IJssel in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. In 1917 werd de Gereformeerde Meisjesvereniging "Maria Martha" opgericht. Deze foto is in dat jaar gemaakt achter de gereformeerde pastorie aan de Kerkweg. Op de achterste rij staan, van links naar rechts:

Stina Bouter Gd., Stina Bouter, Marrigje van Rijswijk Dd., Johanna Heykoop, dominee Vesseur, Rina Roest en Martha Rietveld. De vier zittende jongedochters zijn: Martina Hoogendijk, Mien Vesseur, Teuntje Burger en Cor Zeelenberg. De voorste twee meisjes zijn Cor Vesseur en Dirkje van de Koppel. Dominee Vesseur was van 1916 tot 1918 predikant in Ouderkerk.

30. Voor vee! Ouderkerkse muziekliefhebbers was het op 18 april 1953 een blijde dag: in het plantsoen op de hoek Kerkweg/Burgemeester Neetstraat werd de eerste steen voor de muziektent gelegd. Vertegenwoordigers van de gemeente en muziek- en zangverenigingen waren bij deze plechtigheid aanwezig. We herkennen op deze foto, van links naar rechts: T. Visser, burgemeester Neet, J.e. van Reeuwijk, I.e. de Rek , e. van Dam, J. Ames, H. Groen en D. de Bruin. Ieder jaar wordt op koninginnedag door de burgemeester de aubade in ontvangst genomen, terwijl muziekvereniging "Excelsior". opgesteld in deze muziektent, de sarnenzang begeleidt.

31. We lopen een stukje verder langs de nog onverharde Kerkweg en komen de volgende Ouderkerkers tegen, die nog zonder problem en gebruik kunnen maken van de volle breedte van de Kerkweg: van links naar rechts zien we Teun Ouwerkerk, die in het eerste huis links een fietsenzaak had, naast hem Leen van Walsum, Rikus van Walsum, Johannes Hoogendam, Jaap Dekker, Jacob Spruitenburg en op de fiets met bakkersmand zit de knecht van bakker Brouwer, die zijn bakkerij in de Spreeuwenhoek had. Rechts zien we nog vaag de contouren van de hervormde kerk, met op het koordak het ooievaarsnest.

32. Dit is een van de praalwagens die op woensdag 12 september 1923 aan de allegorische optocht meededen. De gymnastiekvereniging "Oefening kweekt Kracht" poseert hier voor het feestterrein aan de Kerkweg naast de garage van de firma Dekker. De versierde wagen was niet de enige bijdrage van de twee jaar oude vereniging, want op dezelfde dag gaf men een demonstratie voor het publiek. Op de wagen herkennen we onder anderen Henk Uittenbogaard, Albert Ooms en Marie v.d. Roest.

33. De Dekkerstraat is genoemd naar Adrianus Dekker, die de beide huizenblokken aan het begin van de straat liet bouwen. Het reehter huizenblok (thans de even nurnrners 2 tot en met 12) werd gebouwd in 1926. Het linker huizenblok kwam een jaar later gereed. Van het laatstgenoemde huizenblok hier een afbeelding waarop we Wout Visser, de metselaar, Ko Rietveld en Piet Albers herkennen. De architect was D. Burger. In de beginjaren werden de huizen verhuurd voor f 3,25 per week.

34. Ouderkerk was niet aIleen een dorp van schippers, maar ook woonden er veel boeren. De meeste schippers konden varen omdat er boeren waren die hen het benodigde geld voor een schip leenden. De boeren gingen zelf ook wei eens het water op: met de schouw voer men door de poldersloten om de koeien in een afgelegen weiland te melken. Van links naar rechts zien we in deze schouw: Cornclis de Vries, Koos Verkaik, Neeltje de Vries, Maarten Verkaik, Ewout Jongebreur, Huig Verkaik, Adriana Verkaik-Jongebreur, Maarten Verkaik Jz., Dina Verkaik en Koosje Verkaik Jd. De foto dateert van 1930.

35. Rond de eeuwwisseling kwamen de arbeiders uit het oosten van ons land en zelfs uit Duitsland om tijdens de hooibouw het gras te maaien met de zeis. In later jaren werd dat machinaal gedaan, waarbij voor de maaimachine Belzepaarden Iiepen, zoals op deze foto uit ongeveer 1935 is te zien. Achter de paarden zien we Frans Goudriaan met zijn dochter Maartina en zijn zoon Kees. De paarden werden tijdens de hooibouw gehuurd van akkerbouwers in Moerkapelle en Zevenhuizen en soms kwamen ze zelfs uit Zeeland. Tegcnwoordig werkt men met tractoren en wordt er veel vroeger in het jaar gemaaid. Dat laatste helaas tot schade van veel weidevogels, zoals de grutto en de kievit.

36. Aanvankelijk leken de feesten rond de onafhankelijkheidsviering van 1913 wegens gebrek aan middelen en belangstelling niet door te kunnen gaan. Toch wist op het laatste moment een feestcommissie ruirn f 1000,op te halen om nog het een en ander te kunnen organiseren. Om te herdenken dat honderd jaar eerder de Fransen waren verslagen, werd op de eerste feestdag, 22 oktober, een "spiegeigevecht tussen Franschen en Kozakken" gehouden, waarna de landing van de Prins werd nagebootst. Deze "Prins" werd daarna op het Raadhuis door de burgemeester ontvangen. Na deze activiteiten stelden de deelnerners aan de aIIegorische optocht zich in "De Molenplaats" op om over de IJsseldijk naar de grens met Gouderak te rijden. Op deze foto, gemaakt voor het Groene-Kruisgebouw, is de praalwagen van het gemengd koor "Zang en Vriendschap" te zien.

37. Ook de volgende dag, 23 oktober 1913, waren er allerlei festiviteiten. Behalve het "tobbesteken, hardlopen voor mannen en een wedstrijd voor versierde fietsen" was er ook een ringrijderij voor versierde tilbury's waaraan dertig paartjes meededen. Dit evenement vond plaats op de Dorpsstraat en leverde een eerste prijs op voor Marius Vonk Noordegraaf en Hendrika de Jong. Op de foto is duidelijk de draad (met daaraan de ring) te zien die over de Dorpsstraat gespannen was. Naast de rechter paal, achter het hekje , zit muziekvereniging "Excelsior", die ook een gewaardeerde bijdrage aan de feestdagen leverde.

-/ ?. -

J

38. Op de Dorpsstraat naast de kerk stond in 1898 deze fraaie erepoort, ter ere van de inhuldiging van koningin Wilhelmina ontworpen en vervaardigd door J.H. Spoormaker. De inhuldigingsfeesten werden in Ouderkerk op 1 en 2 september van genoemd jaartal gevierd. Onder de erepoort werd op 1 september's avonds door de feestcornmissie een vaandel uitgereikt aan de muziekvereniging "Excelsior". De muziekvereniging had zich eerder op de dag al verdienstelijk gemaakt door op de torentrans van de kerktoren het WiIhelmus te spelen. Behalve het geboortejaartal en het inhuldigingsjaartallezen we links op de poort "Hulde aan H.M. de Koningin" en rechts "Voor God, Oranje en Nederland". Onderaan zien we de letter W van Koningin Wilhelmina en de Evan koningin Emma.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek