Ouderkerk aan den IJssel in oude ansichten

Ouderkerk aan den IJssel in oude ansichten

Auteur
:   J. Taal
Gemeente
:   Ouderkerk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1929-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ouderkerk aan den IJssel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

JNLEIDING

Hoelanghet dorp Ouderkerk aan den IJssel bestaat is niet met zekerheid te zeggen.

Reeds voor 944 is aan de kerken van Utrecht het gebied tussen Lek en lJ ssel geschonken.

Op 17 juli 944 schonk de Duitse keizer Otto I dit gebied aan Waldgerus en zijn zoon Ratbotus. De kerk krijgt dit gebied honderdtwintig jaar later weer terug. WeI is met zekerheid te z eggen, dat de naam Ouderkerk op 14 oktober 1263 in de historie werd vermeld. In het archief van het kapittel van Oud-Munster is het originele document aanwezig, waaruit blijkt, dat tot pastoor van Ouderkerk werd voorgesteld te ben oem en de kanunnik Herman Witte als opvolger van H endrik van Maarsen.

In het boekje "Geschiedenis der Nederlands Hervormde Kerk van Ouderkerk aan den Llssel" werd door de schrijver N. Holdermans verrneld, dat er in een der muren van de consistoriekamer, die in het jaar 1793 is afgebrokeu, cen steen voorkwam met het opschrift: Anno r.d. CMIX. Deze inscriptie "Anno redemtionis domini" luidt: J aar der verlossing onzes Heeren, terwijl de Rorneinse cijfers CM IX h et j aartal 909 weergeven.

Met andere geschiedschrijvers is de heer Holdermans van mening, dat de kerk als bedehuis meer dan 1000 jaar oud is. Daarentegen blijkt uit het verslag van de afdeling OudheidkundigOnderzoek van de Gemeentewerken Rotterdam 1968, dat de oudste resten van deze kerk uit de tweede helft van de twaalfde eeuw dateren en die van het koorvan rond 1350.

Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten werd de kerk geheel verwoest (1425-1428).

Omstreeks 1430 werd met de herbouw van het koor een aanvang gernaakt, vervolgens kwam het schip van de kerk aan de beurt tenslotte de toren. De transepten werden omstreeks het jaar 1511 aan de kerk toegevoegd. Ouderkerk aan den IJssel is van oudsher een dijkdorp. De dijk bestond eeuwen geleden uit klei en was met riet afgedekt of met gras begroeid. Omdat de dijk bij slecht weer onbegaanbaar was, werd in 1639 een zandpad langs de binnenkant op de dijk aangebracht vanaf Gouderak tot Krimpen aan den lJssel. Het pad moest worden gemaakt van "Sandt, puin en savelaarde". Het was een voetpad. Vee mocht er niet op lopen, Diverse malen zijn de dijken bij hoge waterstanden doorgebroken, zodat ze steeds hoger werden gemaakt.

Tot de tijd, dat Alva namens de koning van Spanje in de N ederlanden regeerde, hadden de mensen een min of meer scherp omlijnd rechtsbegrip ontwikkeld, dat door de plaatselijke ornstandigheden en oorzaken van buitenaf gevormd en aangepast was geworden. Het geschreven recht daarentegen gaf aan de handelslui rechtszekerheid, maar evenzeer uit bestuursoverweging was de invoering daarvan gewenst. Daarom vaardigde Alva een besluit uit, waarbij iedere stad, ieder dorp en ambacht verplicht werd de rechtsregels op te sturen. Dit bevel werd oak wei gesaboteerd. Ouderkerk z ou daarom zijn gewoonterecht op schrift hebben gesteld in de vorm van de "Costume van Ouderkerk van 1572". Hierin werd ondermeer be-

schreven het schoutambt, dat verpacht werd door de ambachtsheer (in die tijd de Prins van Oranje) en het kiezen van de zeven gezworenen (heemraden).

De ambachten Ouderkerk, Krimpen aan den IJssel en Stormpolder hadden gezarnenlijk een kerk, die in Ouderkerk aan den IJssel stond. De beide Iaatstgenoemde ambachten moesten hun bijdrage, te weten cen derde gedeelte, in de totale kerkelijke kosten leveren.

Daaronder moest worden verstaan: de wedde van de schoolmeester, de kosten van de school, de gernene landsteiger, de lantaarns, de brandspuit enz. Hoewel het ambacht Stormpolder een tiende deel van het derde part moest betalen, had het geen medezeggenschap in het k erkelijk bestuur. Ook de zeggenschap van het ambacht Krimpen aan den IJssel was maar betrekkelijk, Ouderkerk aan den IJssel had namelijk het recht twee kerkmeesters te benoemen tegen Krimpen aan den lJssel sleehts een,

Naast de heemraden, die tevens in kleine gerneenten als sehepenen opt raden, heeft Ouderkerk aan den IJssel ook nog burgemeesters gehad. Voorde steden was dat een normaal verschijnsel, Daar zorgde de burgemeester voor de gemeentelijk zaken, terwijl de sehout en zijn rakkers de rechtszaken behartigden. In kleine darpen trad de sehout eehter in beide Iuncties op.

Bekend is, dat op I maart 1630 twee burgemeesters werden aangesteld, een voorde polder "Zijde" en een voor de polders "Crommeen Geer" ende "Nesse".

Het is jammer, dat in dit boekje niets kan worden getoond

over het leven, wonen en werken van de mensen in die tijd. Eerst aan het cinde van de vorige eeuw werd het door de fotografiekunst mogelijk prentbriefkaarten te maken. Het verzamelen van deze prenten nam daarmee een aanYang. Veel ansichtalbums werden aangelegd, waarvan er al weer vele zijn opgeruimd.

Wijlen de heer N. van Wijk was een der velen die door de liefde voor zijn dorp er toe werd gebraeht foto's en pre ntbriefkaarten te verzamelen. Deze waardevolle verzamelingwerd door mevrouw M. C. van Wijk-Hekking aan de gemeente Ouderkerk aan den IJssel gesehonken. Het is te betreuren, dat deze verzameling sleehts onder de ogen van weinigen komt. Deze uitgave beoogt meerderen in de gelegenheid te stellen er deels kennis van te nemen. Uiteraard moest een keus uit ruim 300 kaarten worden gemaakt.

Het is te hopen, dat de lezers en de kijkers met dezelfde vreugde de prenten zullen bekijken als de verzamelaars in het bijeenbrengen hebben gevoeld.

Rest mij nag dank uit te brengen aan allen, in het bijzonder de heer C. C. J. Lans, die mij welwillend de voor de samenstelling van deze uitgave benodigde gegevens hebben verstrekt.

I. Deze windkorenmolen werd in 1902 op de grens van de gerneenten Ouderkerk aan den l.lssel en Krirnpen aan den IJssel gebouwd. Tot 1922 werd deze molcn door windkracht aangcdreven. De eigenaar D. de J ong staat uiterst recht op de balie. In 1922 werd de molen van kap en wieken ontdaan en de aandrijving gemotoriseerd. Op 12 mei 1'905 werd deze foto gernaakt. Nadat in de oorlogsjaren 1940 - 1945 reeds een gedeelte van de molen was af'gebroken, werd op 7 juni 1956 het resterende deel gesloopt.

.. ..:,..

, ,

r

-' J I,J J

_·:Z-"'t-·u

J.tI'. J. M. 8~oorm ?.? ~. O<J.derl(&f'1( ?? d. VMI.

2. Achter de korenmolen "De Druiventros" is de lijnkoekenfabriek van "Nardus Hoogendijk" te zien, Molenaars op deze molen zijn o ndermeer geweest de heren Walraven en Kwakernaak. Na de brand in het jaar 1893 werd deze molen herbouwd en hij werd afgebrokcn in 1965. Midden op de weg staan twee dochtertjes van Jan Mourik. Her ecrste huis rechts van de weg werd bewoond door dokter Van der Torten. Daarnaast ziet Ll het steenbakkershuis van de famillie H oogcndijk van Capellen.

3. De houtzaagmolcn ,.H errnina" werd in J 907, nadat deze daarvoor in Schiedam dienst had gedaan, herbouwd. Het bedrijf was toen eigendom van de familie Van Vliet. In 1925 werd A. H. Docters van Leeuwen eigenaar. In dc jaren 1952 en 1953 werd deze molen gerestaureerd en op 30 oktober 1958 jammerlijk door brand verwoest. J n het eerste huis links van de wegwoondede kleermaker Van Echtelt.

4. Op deze foto is het westelijk gedeelte van de Dorpsstraat te zien. Aan de mum van het eerste huis rechts van de straat hang! een petroleumstraatlantaarn. Voor datzelfdc huis staat de schoenmaker Jan J urgen van den Heuvel. Uiterst links staat; vrouw De Weerd", de hondekar is van Dirk Dekker. de bode. Naast de woning van de familie De Wcerd staat het postkantoor. In het huis van deze familie De Weerd woonde omstreeks 1750 Jacob Bastiaansz. Prins. Hij was smid en verbouwde de waning tot hoefsmederij.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek