Papendrecht in oude ansichten deel 2

Papendrecht in oude ansichten deel 2

Auteur
:   drs. H.A. Visser
Gemeente
:   Papendrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4298-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Papendrecht in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De grote uitbreiding van Papendrecht, die eigenlijk eerst na de Tweede Wereldoorlog goed is begonnen en die het aanzien van onze gemeente hoe langer hoe meer gaat veranderen, geeft de toeschouwer en vooral hem, die hier zijn wieg had staan, steeds meer de indruk dat men snel bezig is om van een dorp een stad te maken.

Toch is deze gedaanteverwisseling van ons "dorp aan de rivier" ook weer niet iets dat enig in zijn soort is en dat men op dit moment nergens anders zou kunnen zien. Wat hier gaande is, ziet men gebeuren in vrijwel alle dorpen, die in een boog rondom het Rotterdamse havengebied liggen. Ook daar bestaat eenzelfde ontwikkeling en kent de oorspronkelijke bewoner zijn eigen gemeente niet meer terug. Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Barendrecht, Pernis, Rozenburg, Rhoon, Poortugaal, Spijkenisse en Capelle a.d. IJssel, om er enkele te noemen, hebben in meerdere of mindere mate hetzelfde lot ondergaan. Ook daar zijn flatgebouwen verrezen, soms wel tien "woonlagen" hoog, zijn talrijke nieuwe straten aangelegd, zijn er huizen bij honderd-, ja bij duizendtallen gebouwd, stoplichten gekomen, sporthallen gebouwd en is de verkeersdrukte en het daarmee gepaard gaande lawaai zodanig toegenomen dat de dijken voor de voetganger vrijwel onbegaanbaar zijn geworden. Ook daar werd de oude dijkbebouwing geleidelijk gesloopt en werd het oude karakter van deze dorpen zo

grondig aangetast dat de hier geboren, wat oudere bewoners deze stormachtige ontwikkeling met verbijstering hebben aangezien en zich vaak voelden als waren zij in een andere wereld geplaatst.

En zo vloeien dan de gemeente Dordrecht en de rondom haar gelegen plaatsen Dubbeldam, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Hendrik-IdoAmbacht geleidelijk ineen tot een groot Drechtstedengebied.

Er is, de laatste tientallen jaren, sprake van belangrijke, diep ingrijpende ontwikkelingen op vrijwel elk gebied: geografisch, kerkelijk, sociaal, maatschappelijk, politiek, technisch en economisch. Maar vooral in het denken en in de opvattingen van de mensen. Men kan gerust stellen dat de tijd, waarin wij nu leven, in vrijwel niets meer is te vergelijken met die van bijvoorbeeld vijftig a zestig jaar geleden. En al die veranderingen hebben zich in minder dan een mensenleeftijd voltrokken!

Toch moet men niet denken dat er bijvoorbeeld een eeuw geleden in het geheel niets veranderde. Precies honderd jaar terug, in 1875, begon men in Haarlem de serie uit te geven: "Wandelingen door Nederland met pen en potlood". De schrijver was J. Craandijk, doopsgezind predikant te Rotterdam en de tekenaar zijn stadgenoot Piet Schipperus. In 1875 verscheen het eerste deel van bijna vierhonderd bladzijden. Zowat elke achttien maanden werd daar een deel bij-

gevoegr' .ot in 1888 deel 8 de reeks afsloot. De algemene opmerkingen, die Craandijk daarin maakt, zijn uiteraard ook volledig van toepassing op de situatie destijds in Papendrecht. Hij zegt onder andere: "En wij leven snel in deze tijd. De laatste vijftig, vijf en twintig jaren brachten in het maatschappelijk leven meer verandering, dan vroeger een drietal eeuwen. Verhalen van het leven in het begin van deze eeuw klinken ons soms als vertellingen uit de Middeleeuwen. De verrassende uitvindingen volgen elkaar op en onze hele levenswijze ondervindt dag aan dag de alles herscheppende invloed daarvan. De gelegenheid om zich te verplaatsen wordt gemakkelijker, de aanleiding ertoe menigvuldiger, de noodzakelijkheid meer algemeen, de verzoeking groter. Reizen is nu even gewoon als dat het vroeger zeldzaam was. De afgelegen provincien en hun "achterhoeken" komen in aanraking met de buitenwereld. Zij worden bezocht en hun inwoners bezoeken steden en gewesten, vroeger voor hen aan het einde van de wereld gelegen. Ret onvermijdelijk gevolg is dat het karakter van landschap en yolk allengs verandert, Ret eigenaardige gaat verloren, het eenvormige kornt. De karakteristieke punten worden gladgeslepen. De gedaante van het land verandert. Van een region ale bouwkunst is geen sprake meer. Wie over vijftig jaar een stad of dorp heeft gezien, heeft ze allemaal gezien."

Ret is duidelijk dat wat Craandijk hier zegt, in vee I

sterkere mate en op veel grotere schaal geldt voor de tijd waarin wij nu leven. Dat betreft ook de volgende opmerking, die hij maakt: "Daar is in het land veel, wat wel gekend mag worden, veel waarvan het jammer zou zijn, niet zozeer dat het verdwijnt, als wel dat het verdwijnen lOU, zonder dat de herinnering eraan voor het nageslacht werd bewaard. Dit werk (zijn boeken. R.A.V.) zal ertoe moeten medewerken dat het niet verdwijne, zonder sporen na te laten. Nog is het tijd. In onze oude steden, in onze meer afgelegen provincien, is nog veel te vinden dat wellicht over enige jaren tot het verleden zal behoren. De ouden van dagen kennen nog bij ervaring toestanden en gebruiken, die voor ons vreemd zijn geworden. Zulke oude gebouwen, zulke wegstervende zeden en gewoonten willen wij trachten door afbeelding en beschrijving voor vergetelheid te bewaren. Zo kome een werk tot stand, dat een monument kan worden van het verdwijnend Nederland." Aldus ds. Craandijk. Wanneer men nu in de plaats van het laatste woord "Nederland" de naam van ons dorp Papendrecht gebruikt, begrijpt men de meer bescheiden bedoeling, die de schrijver en de uitgever met de publica tie van dit boekje hebben gehad. Dit deeltje vult de beide andere aan en als het bij de lezers eenzelfde gunstig onthaal mag vinden, kan de schrijver zich alleen maar gelukkig prijzen.

1. We beginnen onze wandeling weer aan het Oosteind en zien hier de buurt, zoals die vroeger was. Geheel links het nog bestaande huis, waarin voorheen Adr. Dekker woonde. Daarnaast de grote boerderij van Kees Goes. De boerderij is later gesloopt, waarna op die plaats drie woonhuizen zijn gebouwd, de nummers 128, 128a en 130. Aan de over kant, rechts, een van de vele winkeltjes, dat van de weduwe M. Stuy van den Herik. Deze gehele "buitenkant" is afgebroken voor de aanleg van het industrieterrein. Ook op deze kaart valt het op dat de dijk vroeger zo stil was. Er was vrijwel geen verkeer.

2. Zo was de situatie bij de oostelijke school aan het Oosteind, bijna vijftig jaar geleden. Deze school was vo or een deel een christelijke en voor een ander deel een open bare school. Het hoge huis rechts is het schoolhuis, waarin Oosterbeek woonde en later Meeuse. Daarnaast (reehts) het winkeltje van de weduwe A. van de Graaf. Alles aan die kant is inmiddels gesloopt. De oude huizen links waren oorspronkelijk boerderijen, maar werden later door diverse gezinnen bewoond. Ook zij zijn afgebroken. De foto is in tegengestelde riehting genomen van die op pagina 6 van het eerste deeltje.

3. Zo maar een groepje boeren en andere buurtgenoten omstreeks 1920 gekiekt op de Tiendweg achter het Oosteind. Het was op een vroege zondagmorgen, na het melken en de mannen had den hun werkkleren nog aan. Van links naar rechts: Piet Vink, Kees Vink, Jan Vink, Jan Veth, Aart de Borst, Huig Vink, Arie van de Graaf, Arie Vink, Kees Goes, Janus van der Have en Gerrit Broere. De jongen vooraan is onbekend.

4. Een groep leerlingen - de eerste tot en met de derde klas - van de openbare "Jan Ligthartschool" aan het Oosteind, gefotografeerd in 1941. Rechts het hoofd van de school N. Meeuse. Van Jinks naar rechts, achteraan: Toon Besemer, Jan Besemer, Koos Pijl, Teun Visser, Kors Zegelaar, Jan van de Graaf, Teun van de Graaf, Wim Hubers, Ad Visser, Herman van Wijnen, Aart Timmer en Kees Hubers. Voor hen staan: Joop Zegelaar, Arie Kwakernaak, Mien de Koning, Jans Hubers, Corrie Kwakernaak, Corrie Gelderblom, Mien Zegelaar, Adrie de Heer, Marie Visser, Bets van der Linden, Wil Zegelaar, Maaike de Koning, Gerrie van der Tak, Bas Timmer en voor hem Dick Visser. Vooraan zitten: Corrie Hubers, Corrie Visser, Lijnie Visser, Janny van de Graaf, Adrie Batenburg, Annie Batenburg, Gerrie Visser, Kunnie van de Graaf, Bertha de Baat en Aria van der Linden.

5. Een aardig gezicht op "Het Waaltje" aan het Oosteind, zoals dat in 1928 was. nit Waaltje is er nog steeds en men vindt het dichtbij het tegenwoordige kantoor van de firma Rietveld. Links staat Janna Verheul-Dekker, de vrouw van Kees Verheul, die aan het Waaltje woonde. In de sehouw ziet men Flip Matena en rechts Gerrit van de Graaf. Een echt stukje "Oud-Papendreeht"!

6. Een romantischer bruiloft kan men zich toch moeilijk voorstellen. Ret is de stalhouderij van W. van Wijngaarden uit de Veerstoep, met Van Wijngaarden zelf op de bok van het voorste rijtuig. In dit rijtuig, bespannen met twee witte paarden, zit het bruidspaar Pietje Leeuwestein en Leen de Koning in 1957. Naast Van Wijngaarden zit W. Vink. De rijtuigen rijden in de bocht van het Nanengat. De stalhouderij zelf be staat al jaren niet meer.

GROETE ) UIT PI1PENDRECHT

7. Als men het niet wist, zou men niet geloven dat deze foto in Papendrecht is gemaakt. Toch is hct zoo Men ziet de vroegere "Ketcl" achter de tegenwoordige Betoncentrale aan het Nanengat, vroeger het terrein van Visser en Smit. Het schip is een eenrnast-klipper. De Ketel is later afgedamd en aanzienlijk verbrced tot de "Kooyhaven". Van de grienden is industrieterrein gemaakt. De fotograaf stond ongeveer achter het huis Vissersbuurt 3 en keek naar het Oosten.

rn

-

8. Deze foto is waarschijnlijk op dezelfde dag gemaakt als foto 13 van "Kent u ze nog ... de Papendrechters", te weten op tweede paasdag 1922. De mensen zien er op hun "paasbest" uit. De huizen in het midden zijn de nummers 24 en 26 in de Vissersbuurt. De huizen links en rechts daarvan bestaan niet meer. De foto is gemaakt door ecn zogenaamde "straatfotograaf", die hier en daar groepjes mensen op de "gevoetige plaat" vastlegde, uiteraard met de bedoeling dat men dan die foto's zou kopen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek