Paramaribo in oude ansichten

Paramaribo in oude ansichten

Auteur
:   P.B.M. Bolwerk
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4897-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Paramaribo in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Paramaribo ontstond in de beginjaren van de zeventiende eeuw vanuit de kern, het fort Zeelandia. De omgeving van dit fort werd oorspronkelijk bewoond door militairen. Na de vestiging van respectievelijk Franse, Engelse en Nederlandse kolonisten heeft het woongebied om het fort zich uitgebreid tot de hoofdstad van Suriname.

Met de komst van de kolonisten werden de klassieke Europese bouwstijlen geintroduceerd. In de negentiende eeuw richtte men zich in Suriname meer op de architectuur van de zuidelijke staten van Noord-Amerika. In de loop der jaren heeft zich, mede door het isolement van dit land, een eigen bouwstijl ontwikkeld. Hierbij hebben vooral de Creoolse vaklieden een belangrijke rol gespeeld.

Rond 1700 werd Paramaribo begrensd door de Surinamerivier, de Gravenstraat, de Klipstenenstraat en de Keizerstraat. De bevolking telde toen ongeveer 350 inwoners, voornamelijk Europeanen. Na de afschaffing van de slavernij vestigden veel vrijverklaarde slaven zich in de stad. Het inwonertal

groeide snel en telde tussen 1900 en 1940 circa 43.000 inwoners.

Paramaribo ontwikkelde zich in toenemende mate. De stad werd begrensd door de Sommelsdijkstraat, Grote Combe, de Gravenstraat, Wanicastraat, Gemenelandsweg, Steenbakkersgracht, Rust en Vredestraat en Molenpad. Aan de waterkant stonden voornamelijk koopmanshuizen en handelsgebouwen. In de omgeving van het Gouvernementsplein stonden de overheidsgebouwen. Aan het Kerkplein woonden voornamelijk rijke joodse families.

Ondanks de vele branden, waarbij diverse gebouwen en soms zelfs stadsdelen in vlammen opgingen, is het aanzien van Paramaribo in deze periode nagenoeg onveranderd gebleven. Het stadsbeeld werd bepaald door fraaie houten huizen, waarvan de belangrijkste een onderbouw van Hollandse bakstenen en karakteristieke houten galerijen hadden. Het waren voorname families die deze huizen bewoonden. Via een poort kwam men terecht op het achtererf, waar de erfwoningen schuil gingen die voornamelijk werden be-

woond door huishoudelijk personeel. In latere jaren werden deze kleine erfwoningen bewoond door arbeiders die uit de plantages naar de stad kwamen om er te werken.

Veel straten werden verfraaid met koningspalmen en rijen mahoniebomen. Uitgegraven kanalen zoals de Picomie-, de Viotte- en de Sommelsdijksekreek zorgden voor de afwatering naar de Surinamerivier. Het stratenpatroon van de hoogliggende stad werd afgestemd op de evenwijdig aan de kust lopende schelpritsen, min of meer haaks op de Surinamerivier.

De huizen, zoals u op de foto's in dit boekje zult zien, werden in de loop der jaren door verschillende families bewoond. Getracht is de woonhuizen van de meest bekende families en winkels te beschrijven.

Dit boekje kan worden gezien als een momentopname tussen 1899 en 1949; voordien werd nog niet gefotografeerd. De oudste afgedrukte briefkaart dateert van 1899. De meeste briefkaarten uit dit boek zijn in de loop der jaren in de handel gebracht door de firma's C. Kersten en Co., A. Bromet en Co. en Bug. Klein. De

foto's zijn het werk van de dames Curiel die hun atelier aan de Domineestraat hadden. Het meeste materiaal is afkomstig van particulieren in Nederland. Het Surinaams Museum in Paramaribo bezit een van de grootste collecties ansichten en foto's van Suriname. Heel veel dank ben ik verschuldigd aan dr. J. Ferrier, oud-gouverneur en later president van de Republiek Suriname. Met een fotografisch geheugen heeft hij een beschrijving kunnen geven van de meest bekende en markantste stadsgezichten.

Met veel dank aan:

Het Surinaams Museum, dr. J. Ferrier, mevrouw W.C.M. van Veen-Ort, mevrouw c.J. de Jonge-Ort, de heer J.N. Seulein, mevrouw A. Kutsch LogengaRietberg, mevrouw M.M. van der Heide-van Duijkeren, mevrouw M.S. Mollelrnan-van Duijkeren, de heer B.J. van Duijkeren en mevrouw J. Verhey.

Otterlo, september 1990

P.B.M. Bolwerk

1. Gezicht op het Fort Zeelandia vanaf de Surinamerivier. In latere jaren werd dit fort gebruikt als Huis van Bewaring. Na een grondige restauratie werd er in 1974 het Surinaams Museum in gevestigd. De legerleiding nam dit fort in gebruik na de staatsgreep in 1982. In het huisje midden op de voorgrond werden brandweerwagens ondergebracht.

- ?.

2. Het Gouvernementsplein, dat later het Oranjeplein en ten slotte het Onafhankelijkheidsplein werd genoemd. Rechts het oude gouvernementspaleis. Vanaf de onafuankelijkheid in 1975 werd dit gebouw het paleis van de president van de republiek. In het midden het hoekhuis aan de Waterkant, waar in de jaren veertig de familie De Greve woonde, directeur van de Bauxiet Maatschappy. Ret huis ernaast werd bewoond door de familie Mac May. Op de achtergrond de torens van het Palacehotel en het ministerie van Financien,

3. Koninginnefeest op het Gouvernementsplein. Links op de achtergrond Buiten-Societeit "Het Park". Rechts de Marinetrap aan de Surinamerivier, waar het jacht van de gouverneur aanmeerde en de sloepen van de ter rede liggende bezoekende oorlogsschepen aanlegden. Naast "Het Park" is het marinehuisje te zien. De tentdaken zijn van de caroussels (draaimolens).

Paramaribo. Wat<rkant. B. Soc. het Park. Gouvernementshotel.

4. Gezicht op de Waterkant vanaf de Surinamerivier. Van rechts naar links Buiten-Societeit "Het Park", de Marinetrap, het Gouvernementspaleis, de stenen trap, het hoekhuis en woonhuizen van vooraanstaande families. Op de stenen trap was een zonnewijzer aangebracht.

Waterkant (Hoek G01iv. Plein). Paramaribo.

5. De Waterkant vanaf het Gouvernementsplein met de bekende amandelschaduwbomen. Op de achtergrond de Penardsteiger, vanwaaruit de rivierboten en andere stomers van de Koloniale Vaartuigen (later Scheepvaart Maatschappy Suriname) vertrokken. Later verdween een deel van deze steiger. Rechts zien we weer het hoekhuis op de hoek van het Gouvernementsplein en de Waterkant.

"?:. ~ ~ ~._ -1'" L7 paramaribo (Surinam.)

cst:/~ r-'- ---- V"......",. ~.&"'-~

6. Koninginnedag. De Waterkantgezien vanaf de Marinetrap. In het midden op de achtergrond de Penardsteiger (later SMS) met zeilschip. Rechts op de achtergrond, nabij de steiger, het Waaggebouw. De Waterkant is altijd een uitgangscentrum geweest voor wandelaars op zondagmiddag. Dit stadsdeel is ook bekend om de spannende roeiwedstrijden op koninginnedag, waar de roeiboten van de verschillende plantages elkaar bekampten.

Waterkant vanaf de Marinetrap met gezicht op de Penardsteiger (later SMS). Op de voorgrond de stenen trap met zonnewijzer.

w!nRKiNT

7. Een gedeelte van de Waterkant. Van rechts naar links zijn de panden waar in de jaren vijftig de Surinaamse Bauxiet Maatschappy was gevestigd. Tussen de Kromme Elleboogstraat en de Keizerstraat stond de manufacturenzaak "Fogarthy". In het pand op de andere hoek van de Keizerstraat was beneden de provisiewinkel van A. van der Voet. Boven deze winkel was Hotel Gans, later Riverview geheten. Oorspronkelijk was in dit gebouw het kantoor van de Scheepvaart Maatschappy Suriname gevestigd. Links is het dak van het Waaggebouw te zien.

Paramaribo.

Waterkant bij de Koffiewaag.

s.;ยป:

8. Hoek Waterkant en Keizerstraat. Rechts een warenhuis, op de plaats waar later de manufacturenzaak "Fogarthy" werd gebouwd. Op de andere hoek was het kantoor van de SMS gevestigd. Later kwam op de begane grand de pravisiewinkel van A. van der Voet. Het kantoor van de SMS verhuisde naar de verdieping. Het eerste balkongebouw werd bewoond door de familie Van Romond. Links het Waaggebouw, waarin de Dienst van de Controleur der Belastingen was gevestigd. Op het terrein hiernaast stond voor de ingang van de afvaartsteiger een "waag" (bascule) opgesteld, voor het wegen van vee, landbouwprodukten enzovoort.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek