Pijnacker in oude ansichten deel 2

Pijnacker in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.P. Lalleman
Gemeente
:   Pijnacker
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4436-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Pijnacker in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het grate succes dat het eerste boekje "Pijnacker in oude ansichten" had en waardoor zelfs een tweede druk noodzakelijk was, heeft de directie van de Europese Bibliotheek doen besluiten een tweede boekje samen te stellen, waarbij ons werd gevraagd dit te verzorgen. De vele gunstige reacties waren voor ons aanleiding om dit verzoek met genoegen te accepteren. Vooral het feit dat er de laatste tijd onrustbarende berichten in de pers verschijnen waarin wordt aangedrongen op een drastische uitbreiding van deze gemeente, is voor ons een aansporing om door mid del van dit boekje stelling te nemen tegen dit onzalige streven. Wij weten ons in goed gezelschap, immers ook de plaatselijke overheid heeft fel tegen die voorgenomen uitbreiding geprotesteerd. Ook weten wij dat zo'n drastische uitbreiding ingaat tegen de wil van de plaatselijke bevolking. Velen hebben juist ons dorp als woonplaats gekozen vanwege de landelijke rust die op vele plekjes nog is te vinden.

Men heeft ons een bepaalde nostalgie (modewoord voor heimwee) verweten. Wij vragen ons af: "Is dit soms een misdaad?" Wij dachten het tegendeel. Immers, het samenstellen en het uitgeven van dit soort boekjes beogen juist het verleden vast te nagelen en het te bewaren voor hen die na ons komen. Wij hopen daarin met het tweede boekje te zijn geslaagd. Moge het zo zijn dat wij met de dichter Poot nog lang kunnen zeggen: "Hoe genoeglijk rolt het leven, des gerusten landmans heen."

In dit deel komt veel sport voor en vele prorninente figuren die ooit een rol hebben gespeeld in het dorpsleven, passeren de revue. Onze hartelijke dank gaat uit naar allen die ons bij de samenstelling van dit boekje terzijde hebben gestaan door het beschikbaar stellen van foto's en llet geven van informatie, die onontbeerlijk was om tot een verantwoorde uitgave te komen.

HOLLAND

Gij zijt het land, waar eeuwenlang de vrijheid 't Hoogste bezit was van iedereen.

Van vreemde invloed onafhankelijk

Bleeft gij, ons Holland, door alle tijden heen.

Refrein:

Holland, klein maar dapper landje met Uw toekomst en verleen, niets ter wereld kan U deren:

Waak en blijf gelijk voorheen.

Holland, zo heerlijk aan de zee gelegen, Met Uw traditie en zeden van weleer

U dichten wij een loflied, Wees geprezen:

Juub'lend bezingen wij U oude roem en eer.

Refrein

Ergens in Holland ligt het dorpje Pijnacker

't Is niet het mooiste, het grootste van ons land Maar wie er leeft en wie er is geboren

Voelt zich verbonden door 'n onbreekbare band.

Refrein

Muziek en woorden van Jacques Fresco, dirigent van Pijnackers gemengd koor.

1. Dit zijn de chauffeurs die de reizen voor ouden van dagen mogelijk maakten door hun auto's beschikbaar te stellen. Dit is het geze1schap uit 1929, met in het midden wij1en dr. W. van der Horst die voor de pillen zorgde ten einde de ouden van dagen weer veilig thuis te kunnen afleveren.

2. Hier zien we de leerlingen van de School met den Bijbel aan de Stationsstraat met reehts het hoofd J.D. Wassink en links mejuffrouw Stoorvogel. Verder onder anderen: J. van Son, W. Stoorvogel, H. van Aalst, Cor Sonneveld, Jan van der Velden en Jaap Veldkamp. De foto is gemaakt in 1915.

3. Hier poseert Gerrit van der Burg, eveneens in 1915, als fietsenmaker in zijn werkplaats aan de Kerkweg. Van der Burg was eerst bakker, maar zijn teehnisehe aanleg dreef hem in een andere riehting. Wim Kemp Tzn. zit aan zijn motor te prutsen en zoon Frank heeft al een eigen rijwiel. H.I.M.A.-rijwielen werd door ons vertaald als: "Het Is Maar Afval", hetgeen ons door Van der Burg niet in dank werd afgenomen.

4. Wat nu "Oliveo" is droeg eerst de naam "Vios" en later H.D.S. Hier ziet u "Vios" in zijn sterkste opstelling met, van links naar reehts: een onbekende, N. van Beurden, G. Termoshuizen, Rinus Massar, Jan van Overdam, Nouwens, Theo van der Helm, Rein van der Helm, Leen van Sehie, Jan van Sehie en Bert Overdam. De grate stimulator was Rinus Masser.

5. De muziekvereniging "Excelsior" brengt een serenade aan Koos Oosterlaan en Jannetje van der Helm bij hun vijftigjarig huwelijksfeest, op 19 juli 1914. Links staat Kees van Aalst (met het vaandel) en rechts, met snor en baard, dirigent J.D. Wassink.

6. Zoals te doen gebruikelijk werd er ook voor het zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, in 1923, een erepoort gemaakt waarbij aile omwonenden een handje meehielpen.

7. De oude boerderij "Koningshof", die stond op de plaats waar nu de christelijk gereformeerde school staat, werd in 1913 afgebroken. De boerderij behoorde bij het klooster Koniugsveld, dat even buiten Delft stond en dat in 1572 werd afgebroken. Op de foto zien we de familie Zegwaard, die de boerderij bewoonde.

8. Dit in aanbouw zijnde huis kwam in de plaats van de boerderij "Koningshof" die in 1913 werd afgebroken. Van links naar reehts poseren: Jan Lamens, op de ladder Jaap Lallernan, dan H. de Wit en, op de grond, H. Zegwaard. Door het kozijn kijkt A. Zegwaard ons aan. Ter geruststelling: de emmer op de sehouder van de jongeman was 1eeg!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek