Poeldijk in oude ansichten deel 2

Poeldijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Monster
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0120-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Poeldijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Binnen tien jaar ligt een derde fotoboekje over Poeldijk voor ons. Het is in feite een vervolg op het eerste deeltje, met reprodukties van oude ansichten van ons dorp. Niet te voorspellen valt of later nog meer deeltjes zullen volgen. Wel staat vast dat regelmatig oud fotomateriaal over Poeldijk opduikt, dat voorheen nog nimmer werd gepubliceerd. Het geeft ons een beeld van leven en werken in het oude Poeldijk. Eerder zou men moeten spreken over het "werken en leven" van onze voorouders. Er moest immers zo gewerkt worden dat men aan "leven" nauwelijks toekwam. Onze grootouders hebben nog werkelijk de harde strijd om het bestaan moeten leveren.

Hier was dit gesitueerd in de opkomende tuinbouw, die weliswaar in ontwikkeling was, maar waar nog geen automatisering of mechanisering de lichamelijke arbeid kon verlichten. In zeer geringe mate kwam deze ontwikkeling even voor de Tweede Wereldoorlog schoorvoetend op gang.

De tuinbouw was in Poeldijk verreweg de voornaamste bron van inkomsten. Niet alleen voor de tuinder, zijn gezinsleden en zijn betaalde medewerkers, maar ook voor de ambachtelijke bedrijven in het dorp. Denken we maar eens aan de smid, de timmerman, de mandenmaker, de schipper en de scheepsmaker, zij allen waren met hun produkten of diensten hoofdzakelijk aangewezen op de tuinbouw. Naar alle waarschijnlijkheid was aan het begin van deze eeuw zeker vijfennegentig procent van de bevolking afhankelijk van de tuinbouw. Dat heeft natuurlijk zeker ook zijn invloed gehad op de keuze of verscheidenheid van de ansichten en foto's in dit boekje. Anderzijds moet gesteld worden dat, waar het gaat om afbeeldingen van het dagelijkse werk van de Poeldijkers in die jaren, we door de sterke gebondenheid aan de tuinbouw ook met de keuzemogelijkheid in het beschikbare fotomateriaal vrijwel gebonden zijn aan die bedrijfstak in dit dorp. Bij het doorkijken van de plaatjes en kiekjes blijkt dat geenszins een nadeel te zijn geweest. Poeldijk was en is nu eenmaal een onlosmakelijk deel van het Westland, dat over geheel Europa bekend staat als het meest intensiefste en vooruitstrevendste tuinbouwgebied. In de jaren die door dit boekje bestreken worden, is die tuinbouw nog tot op hoge mate beperkt tot de groenteteelt en de teelt van fijne vruchten. Een schuchter begin van de bloemen'teelt kreeg pas een grote vlucht in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk zijn in de huidige jaren de Westlanders (en daarmee ook de Poeldijkers) duidelijk anders dan in de hier afgebeelde periode. Van dit tijdperk, van circa 1890 tot ongeveer 1940, kunnen we stellen dat de betreffende mensen de intensieve Westlandse tuinbouw hebben gemaakt. Tegenovergesteld kan gevoeglijk worden beweerd dat de tuinbouw ook de afgebeelde generaties Poeldijkers heeft gevormd. Een slag mensen dat met noeste ijver het vak uitoefende, maar dit ook met veel liefde deed.

Dat zij daarbij een sterk standsbesef ontwikkelden, dat hen naar hun gevoel duidelijk boven werknemers deed uitsteken, is ook een bekend gegeven. Door veranderde omstandigheden is deze nare kant van het gegroeide standsbesef gelukkig nagenoeg verdwenen. Bij de samenstelling van dit derde fotoboekje over oud Poeldijk hebben we weer erg veel spontane medewerking mogen ondervinden. Hiervoor willen we allen die meewerkten onze hartelijke dank brengen. In het bijzonder willen we dat doen aan de heer I.N.M. van Leeuwen, die uit zijn unieke verzameling "Poeldijk" zo veel excellent materiaal beschikbaar stelde.

Ten slotte wensen we alle lezers, Poeldijkers en oud-Poeldijkers, erg veel kijk- en leesplezier met dit boekje. Eventueel opgetreden onvolkomenheden of foutieve benamingen zullen we te zijner tijd graag van de lezers vernemen.

1. Op 27 mei 1874 werd de eerste steen gelegd voor het "Rooms-katholieke Liefdegesticht" te Poeldijk. Vandaar deze foto, die gemaakt werd bij het vijfentwintigjarig bestaan. Het Liefdegesticht was de rooms-katholieke meisjesschool aan de Voorstraat, die door eerwaarde zusters werd geleid. De totstandkoming kwam voort uit een schenking van het echtpaar Petrus Goeijenbier en Maria Elisabeth D'Erkenne. Zij schonken eerst het perceel grond en deden kort daarna een belangrijke gift, waardoor de bouw van het pand mogelijk werd. De stichting vond plaats tijdens het decanaat van pastoor Th. van der Moor, die van 1858 tot aan zijn dood in 1885 de Poeldijkse parochie bestuurde. Hij heeft dus het zilveren feest van de meisjesschool niet meer mogen meemaken.

2. Een reeds van 1895 daterende foto laat ons de zogenaamde naaischool zien. De meisjes die hier poseerden bij het St-Jozefhuis, dat door de nonnen werd geleid, kregen toch kennelijk ook les in breien en haken. Naar alle waarschijnlijkheid waren het natuurlijk ook de zusters die dit onderwijs verzorgden. En alhoewel vroeger het woord naaischool algemeen ingevoerd was, zal men er destijds ook wel andere nuttige handwerken hebben kunnen leren. De lezers zullen het ons wellicht niet kwalijk nemen dat we van de afgebeelde meisjes geen namen hebben kunnen achterhalen. Een mooi sfeerplaatje is het echter weL

3. Poeldijk had in de volle glorie van de druiventeelt ongetwijfeld het grootste areaal van deze edele vrucht in het Westland. Hier zien we, rond de eeuwwisseling, een muurkas, een zogenaamde kopkas, op de tuin van de familie Van Ruyven aan de Wateringseweg. De heer Van Ruyven is juist druiven aan het oogsten. Langs de verwarmingsbuizen in het midden van de kas zien we de manden waarin in die jaren de druiven verpakt werden. De muurkassen in het Westland waren eigenlijk de eerste kassen in gebruik bij de tuinbouw. Later werden ze gevolgd door de tweezijdige kassen, de serres, en nog later door de warenhuizen.

4. De huidige rooms-katholieke kerk in Poeldijk werd in het jaar 1926 in gebruik genomen, omdat de toenmalige kerk te klein geworden was voor de parochie. In een van de vorige boekjes hebben we foto's van het exterieur van die kerk opgenomen. Deze keer een foto van het interieur, waarin we vooraan deken Buisrnan, met witte haardos, in gebed verzonken zien. Volgens mededelingen van oude Poeldijkers, moet deze kerk bijzonder mooi en sfeervol geweest zijn. Het was waarschijnlijk 1915 toen deze foto van de vorige kerk genomen is. De kerk stond op de plaats waar tegenwoordig de pastorietuin gesitueerd is.

5. Zo zag de Voorstraat er uit rond het jaar 1900. Geheel rechts zien we de slagerij van Scholtes en iets verder, juist bij de lantaarnpaal, de toenmalige openbare school. Later werd dit gebouw als politiebureau gebruikt, totdat men het, zeven à acht jaar geleden, heeft afgebroken. Ver op de achtergrond zien we nog juist het silhouet van de oude kerk, die in 1926 werd afgebroken. De mannelijke bewoners van Poeldijk droegen in die jaren natuurlijk allemaal een pet, terwijl de vrouwen steevast hun grijze of witte voorschoten om hadden.

6. In vroeger jaren werden de Oranjefeesten in Poeldijk veel uitbundiger gevierd dan tegenwoordig het geval is. Op bijgaande foto zien we een erepoort, opgericht ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana. Men had deze gebouwd in de Voorstraat, daar waar rechts de Vaart op deze straat uitkomt. Links zien we het doktershuis, dat in die jaren bewoond werd door dokter Weit jens. De puntgevel rechts is de gevel van café "De Zwaan", tegenwoordig "Het Westland" geheten. En als dan bij zo'n gelegenheid de fotograaf ter plekke verscheen, waren er uiteraard erg veel feestvierende Poeldijkers die ook wel graag op de kiek wilden.

7. Op een mooie, zomerse dag in 1920 kregen Kees Verbeek en zijn vrouw hun moeders op bezoek, te weten mevrouw Verbeek en mevrouw Duijndam. Achter hun huisje aan de Wateringseweg wilden zij juist aan de thee beginnen, toen zij door de fotograaf verrast werden. De beide moeders dragen nog de kanten mutsen, die in die jaren, zeker door de oudere dames, nog veel gedragen werden. Er zouden verschillen zijn in dit soort mutsen tussen de inwoonsters van de verschillende Westlandse dorpen. Ook zouden het kantpatroon en het model verschillen vertonen tussen draagsters van de katholieke en de protestantse godsdienst. Voor iemand die zich hierop zou willen specialiseren, een dankbaar onderwerp voor een gedegen studie.

8. Rond het jaar 1920 werden bestratingswerkzaamheden uitgevoerd aan de Poeldijkse groenteveiling, op de hoek van de Nieuweweg en de Gantel. Daar stond de oude veiling, die later als fustloods werd ingericht. De grote, nieuwe veiling werd immers pas in 1929 geopend en heeft ongeveer veertig jaar dienst gedaan, tot 1970, toen door fusie van verschillende buurtveilingen de veiling "Westland-Noord" ontstond. De stratenmakers van die jaren waren, vanaf links: Guus Paalvast, Jan Meyer en Piet Zuydervliet, allen echte inwoners van Poeldijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek