Purmerend in oude ansichten deel 2

Purmerend in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. ten Cate
Gemeente
:   Purmerend
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3994-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Purmerend in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

J.G. Schultingverzorgde in 1971 het boekje "Purmerend in oude ansichten", Na enke1e jaren b1eek er behoefte te bestaan een deeltje aans1uitend hierop te doen uitgeven, terwijl reeds een werkje getiteld "Kent u ze nog ... de Purmerenders" het licht zag.

Voor een tweede deeItje werd ik verzocht. Nu op wat meer ervaring steunend en met blijdschap ben ik aan 't werk gegaan, Blijdschap zeker, omdat ik zo mijn uitgebreide collectie kaarten van het oude Purmerend aan iedereen, die daaraan behoefte heeft, kan doorgeven, terwij1 aIles nu in een boekwerkje bewaard b1ijft. Het voordee1 van dit boekje was dat ik nu thuis de samenstelling kon verzorgen en niet was gedoemd voor iedere foto een bezoek af te leggen. Tevens gaf het me een zekere vreugde dat ik, nu ik de kaarten

Aan mijn zuster Elizabeth

weer eens nauwkeurig moest bekijken, onwillekeurig dacht aan de tijd dat mijn dierbare moeder nog 1eefde, met wie ik a1s het ware door de kaarten wandelde. Zij wist er aIles nog van te verteIlen. Nu moest ik me wenden tot een ander dierbaar persoon, tante To, die mij tot grote steun was dit boekje voor elkaar te krijgen.

U, 1ezer, wil ik daarom uitnodigen een wandeling met mij te maken door het oude Purmerend, toen het nog mooi en aantrekkelijk was, maar waar nu, door ondeskundigheid, vee1 is verdwenen. Gaat u dus mee; ik weet zeker dat u zich geen moment zuIt verve1en en dat u bovenal rijker terugkomt en de verarming van de stad zuIt begrijpen, aIleen het waarom niet.

AAN DE ST AD PURMEREND

Met welgemeende verontschuldiging aan

Joost van den Vonde!. o Purmereynde, schoon in vroeg're daegen,

Hoe kunnen Uw Raedsleden 't licht verdraegen,

Dat uit Uw rijck verleden blinckt,

't Wordt door hen niet geviert en aengebeden, Hun hooghmoed luistert na geen reden,

Hoe schel die in hun ooren klinckt.

't Huidigh Bestuur loopt met groote booghen o mde vernieliglt heen en sluit de ooghen, Voor wat eens straelde in Purmereynd's hart. De starren, die met haer gewemel

Eeuwen hierop neerzaegen uit den hemel, Zien hoe 't met puinwolcken betrokken werd.

Bewust vernielen z'Uw historie met ruwe handen, Door 't Laeten sloop en van onnoosle panden,

En weckt een stad en landgeschrey,

In Purmereynd' en op Purmers acker,

En maeckt den geest van 't monster wacker, Die vernielend gaet door beemd en wey.

Wie kan d'ellende en 't jammer noemen, Nu Uw historie valt gelijck de bloemen,

Die verwelcken door 't monster eer ze noch In haer schoonheyd kon blijven praelen,

En voor het naegeslaght kon straelen:

Waer blijft hiervoor de eerbied toch!

Dan nae het westen, dan na 'et oosten, Wie zal die droeve historici troosten,

Nu men 't stadspatroon daenigh bederft? Nu zy die zien in 't puin versmooren,

Zy, die jaeren geleden zijn geboren,

En zoo veel sloopershaemers stoffigh geverft?

Zoo valt zy gelijck de korenairen,

Ais schud een buy de oude blaeren, Wanneer het stormt in 't wilde woud. Wat kan de blinde vernielzucht brouwen, Wanneer ze raest uit misvertrouwen!

Is er een der stadsraed die hierom rouwt!

Zy zien steeds in groote getallen

Onnoodigh karakteristieke panden val/en, Geruckt van Purmereyndes oudste gronden, Zy zien nogh wat teere resten hangen,

Krijght Uw Raed geen schaemrood op d'wangen? Straeten vuil, van puin, waer zy eens stonden.

Verderflijck monster, schort dit waeren:

Deez panden sterven als martelaeren, Neergeslaeghen, als waere 't slecht zaed, Dat niet meer alsins eerelijck kan groeien,

En heerlijck tot Purmerend's eer kon bloeien, Dat nu door ruwe wreedheyd en vergaet.

Helaes hoe bitter valt 't, daer al/es loopt verloren!

De liefde tot zijn stad is een yeder aengeboren. Verdelgde stad, het schoone zal nimmer wederkeeren, Jammer, Purmereynde verwachtte wijs're heeren.

Jan ten Cate,

1. De geschiedenis van Purmerend is reeds voldoende toegelicht in het eerste boekje van de heer Schulting. Eveneens verscheen er een boekwerk van monseigneur Verhoofstad, dat uitgebreider is dan het eerstgenoemde. Op de voorgaande bladzijde zijn vier van de vijf toegangspoorten afgebeeld en vormen het begin van dit werk. Op de plattegrond van Joan Blaeu kunt u de Jigging hiervan zien (zie bladzijde 80 van het boek van Verhoofstad).

2. Op de Kaasmarkt heeft van 1520 tot 1850 de St.-Nicolaaskerk gestaan, een hallenkerk, waarin een tijd het beroemde orgel van Rudolf Garrels stond. De voorrooilijn Iiep geIijk met die van de Hoogstraat. In 1573 werd dit een hervormde kerk en in 1850 is zij helaas afgebroken. (Reeds toen deed men zoiets.) Op 13 maart 1853 werd de tegenwoordige Koepelkerk ingewijd; een grote tegenstelling dus, maar waarop men in deze tijd van cultuurverwaarlozing toch zuinig dient te zijn.

Het weeshuis, gebouwd uit het Ursulaklooster, dateert van 1638, is vernieuwd in 1789 en de prent geeft een rijk beeld te zien van hoe het er toentertijd uitzag. Op de achtergrond de zogenaamde Kreupelenbrug. Door de Willem Eggertstraat stroomde namelijk een water.

:;it-::: C. 2t":;:). :--u:m OJ'':! t.

Me:;,:abriek Hcl iano.ia, Purrnerend.

3. We willen het Purmerend van zo'n vijftig jaar terug een bezoek brengen; laten we zeggen per boot door het Noordhollandsch Kanaal en dan passeren we de melk- en voedingsmiddelenfabriek "Hollandia" die, na een opleving na de tweede wereldoorlog, nu is gesloten en gedeeltelijk in een puinhoop is veranderd. Voordien heette de fabriek "Arcadia" .

.Iaazweg. Purmerend.

Yilla7.id:t.

- -, .;

- - ~ .

4. Naast deze fabriek is de villa "Ramhof" gelegen, gebouwd in 1873 door de hereboer Middelhof. Vanaf 1885 werd dit de burgemeesterswoning, hetgeen zij na het vertrek van mr. R. Kooiman niet meer is.

Vogelvlucht.

Purmerend.

Uitg.: R. Rosekrans.

5. In vogelvlucht ziet onze boottocht er zo uit. Een Vooruitstraat is er nog niet.

......-::: cIlmsferdamscfze ;.poorf, cYurmerend. V ~/- q

chtdr. J. )1. Schalekamp, Huibl, t.

6. Als de boot is gemeerd en we lopen in de richting Gouw, kijken we nog even achterom. We zien een gedeelte van het tramstation met daarnaast de Amsterdamsche Poort, die in de jaren twintig is gesloopt. Het ijzeren hek werd toen overgeplaatst en diende als toegangspoort voor de Johannakleuterschool.

,

j'urmereno

Tramplein en N. H. Kanaal

7. Even verderop langs het kanaal zien we hoe druk het bij de steiger is. De boot waarmee wij kwamen keert al weer naar Amsterdam terug, terwijl een andere boot alweer aanlegt.

8. Er is trouwens nog een steiger, weer even verder, waar de boot uit Alkmaar aankomt. Deze ligt achter de Burgerschool, waarvan hier een beeld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek