Putte in oude ansichten deel 1

Putte in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A. van Kaam
Gemeente
:   Woensdrecht
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4439-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Putte in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Wie heden ten dage in zijn snelle auto door Putte rijdt en onwillekeurig de neiging krijgt de maximumsnelheid te overschrijden, kan zich slechts met veel moeite voorstellen hoe dit dorp er vijftig jaar geleden moet hebben uitgezien.

Gelegen in een streek, die op het ogenblik waarop deze letters op papier worden gezet, een stormachtige ontwikkeling doormaakt, bruist ook Putte van werklust. Het Antwerpse haven- en industriegebied biedt aan veel Puttenaren werk, terwijl ook in Bergen op Zoom goede werkgelegenheid gevonden wordt. Maar wie wil werken hoeft niet ver weg te gaan want in de gemeente zelf is volop werk in fabrieken en winkels. Gelegen op de Belgisch-Nederlandse grens, aan de grote heerbaan van Bergen op Zoom naar Antwerpen heeft Putte zich in de loop der eeuwen kunnen ontwikkelen. In 1260 was het dorp in bezit van Hendrik van Attenhoven, die het in 1275 verkocht aan Arnold van Leuven, heer van Breda. In 1287 viel het aan de heer van Bergen op Zoom toe.

Of schoon het dorp, zoals andere plaatsen in de omgeving, nooit stadsrechten heeft gekregen, kan men het jaar 1464 als zeer belangrijk beschouwen. In dat jaar

namelijk gaf Jan van Glimes, heer van Bergen op Zoom, aan die van Putte in erfpacht, eeuwig en erfelijk "zijn Wildert, heiden en vroenten ... , benevens den Putschen moer... en de kalverweide tegen 1 pond Groot Brabandsch 's-jaars en nog de som van 50 Rhijnsguldens eens in de hand voor zoverre die gronden aan hem toebehoorden ... "

Als men deze regels leest krijgt men de indruk dat Putte altijd een welvarend dorp is geweest, een middelpunt van handel en nijverheid en met onvoorstelbare rijkdommen. Niets is echter minder waar!

Boven Putte hebben zich in de loop der eeuwen vaak donkere wolken samengepakt, die het bestaan van het dorp en zijn bevolking bedreigden. Omstreeks 1583, toen Bergen op Zoom bezet was door het leger der staatsgezinden, was Putte dikwijls blootgesteld aan stroperijen en brandschattingen. Het is dan ook omtrent die tijd dat de rooms-katholieke kerk en pastorie door brand zijn vernield en volgens de overlevering heeft toen het gehele dorp dit zelfde lot gedeeld. Ook zegt men, dat Putte tot tweemaal toe door de pest bijna is uitgestorven. De troepen van Napoleon hebben op het einde van de achttiende eeuw in deze

streken huisgehouden, terwijl ook twee wereldoorlogen niet ongemerkt voorbij zijn gegaan aan het dorp en zijn inwoners.

Eeuwenlang he eft men daamaast in deze streken te maken gehad met een onvoorstelbare armoede. Als men tegenwoordig als "welvarende" twintigsteeeuwer een ansichtkaart ziet of een kleurenfoto van een geromantiseerd stukje heide, denkt men onwillekeurig terug aan "die goede oude tijd" met zijn zuivere lucht en zijn weldoende rust. Toen was alles zogenaamd koek en ei. Wij willen hier echter stellen, dat die "goede oude tijd " echt niet zo goed was.

De begrippen heide, duinen en bossen duiden op schrale, armetierige grond, waarvan de mensen slechts ten koste van hard werken, ploeteren en zwoegen wat konden oogsten. Daarom gingen de mannen de grote werken af: de polders in Holland of naar Frankrijk en Duitsland; de vrouwen moesten met hun kroost thuis blijven. Aangezien men destijds nog geen bank- en giroverkeer kende en de betaalcheques ook nog moesten worden uitgevonden, kon het gebeuren dat er in weken of maanden geen geld op tafel kwam. Om te voorkomen dat men van de honger omkwam, moesten de vrouwen en kinderen thuis proberen met be-

perkte middelen hun kost te verdienen. "Jan Mat" heeft de mensen in Putte geleerd hoe ze van onkruid matten konden vlechten, want op de heide stonden veel biezen, die uitstekend geschikt waren voor dit doel. Maar zouden de geachte lezers willen terugkeren naar "die goede oude tijd "?

Laten wij onze stemming echter niet bederven door deze sombere gedachten maar terug denken aan al het mooie van vroeger en laten wij dankbaar zijn dat onze voorouders door hun arbeid voor ons een welvarend dorp hebben achtergelaten.

Wij kunnen hier slechts een beperkt aantal prenten laten zien. De rijkdom van vroeger kan men onder andere zien aan oude kastelen, kerken, herenhuizen of andere oude gebouwen; Putte heeft echter aileen zijn grens, dus u zult begrijpen dat de meeste foto's ill deze omgeving genomen zijn. Dit neemt echter niet weg dat menig Puttenaar met weemoed deze prenten zal bekijken.

Aan het slot van deze beknopte informatie over oudPutte willen wij aan al degenen, die kaarten en foto's te leen gaven, alsmede aan hen die in een andere vorm hun medewerking verleenden, op deze plaats onze erkentelijkheid betuigen.

Hollandsch Putte. - Grens ,

1. Een gezicht op de grens anno 1901. Rechts op de voorgrond ziet men de wegwijzer: rechtsaf ging men naar Calmpthout, linksaf naar Berendrecht. In de afspanning links op de foto konden de reizigers tussen Bergen op Zoom en Antwerpen van een welverdiende rust genieten.

;J.~~

~~ e-.- <e--- /,v-.d-~

~7.-« d/ ./ ~ ..-. -ee» e.-.st "-- 7 £b -" d _

(/~2<--- £~.

». ~ /I'#~_

-v~ ~ 4e--.--!

H;~ e ~~)

d~~.

2. Op deze foto treffen wij de vroeger zo bekende hondekar aan. Wij kunnen ons goed voorstellen dat vooral de oudere lezers met weemoed zullen terugdenken aan deze tijd. De rust straalt gewoon af van zo'n kaart.

Hollandscli Putie,

3. De pastoorsrneid trof het dat zij juist buiten kwam op het moment dat de fotograaf dit plaatje schoot, De kerk is tijdens de eerste dagen van de tweede wereldoorlog jammerlijk uitgebrand. De spits van de toren is ook vernield maar de rest bleef behouden. Het wegdek laat duidelijk zien dat snelverkeer nog niet mogelijke was.

Hollandscli Pl~tte,

Zieht op de Ker-k en Pastorij.

N. 63. F. Hccten. phot.. Cappr-llen lJr4/Jfo-

4. Feestvieren heeft men in Putte altijd gekund. Ret grate aantal herbergen was hieraan niet vreemd. Elke gelegenheid werd aangegrepen om de bloemetjes buiten te zetten. Vooral bij gouden bruiloften spande iedereen zich in om de feestdag onvergetelijk te maken. Ret hele dorp werd dan ook bij het feest betrokken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek