Putte in oude ansichten deel 2

Putte in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A. van Kaam
Gemeente
:   Woensdrecht
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5987-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Putte in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

PUTTE ' . T

~<..

11. De foto .Aan den Dorschmolen" laat zien hoe de boeren met behulp van paarden het karen dorsten. De vrouw achter de paarden staat op een bard dat over de aren wardt getrokken, waardoor het graan uit de aren geperst wordt. Tegelijkertijd duwt het linker paard tegen een boom, waardoor via een ingenieus stangenstelsel de windrnolen, links op de foto, wordt aangedreven. Op deze manier werd het koren van het kaf gescheiden.

Dat bij het dorsen aile beschikbare gezinsleden werden ingeschakeld, blijkt wel uit het nogjonge meisje op de voorgrond, dat met een grate schep het kaf en kart stro verzamelt. De foto is gemaakt op het erf van de boerderij van de familie Van den Weijgaart.

Aan de andere zijde van de heg is het Huismansstraatje. Rechts van de waning ziet men een hetboom. Deze hefbomen werden gebruikt am emmers water uit de waterput omhoog te trekken.

Links van de woning staat de molen, die waarschijnlijk rand 1865 is gebouwd. Deze molen behoarde tot het standerdmolentype, waarbij het vierkante molenhuis in zijn geheeJ am de as, de standerd, draait. De moJen is in de jaren dertig afgebroken, waarschijnlijk omdat de toenmalige mulder, de heer RC, Boegers, zijn bedrijf he eft gemoderniseerd en daarbij niet meer afhankelijk wilde zijn van de wind-weergoden.

Aan den Oorschmolen.

L- o": e- n

12. De graanoogst wordt binnengehaald bij de familie Driedijk aan de Oude Postbaan.

In Putte en omgeving werden op de zandgronden veel rogge en haver verbouwd en daarnaast boekweit. In de beginjaren werd het graan met een zeis gemaaid, later werden hiervoor maaimachines gebruikt, die door paarden werden voortgetrokken. Later, als de landbouwer meer financiele armslag kreeg, werd een tractor aangekocht. De tractor werd dan gebruikt om de maaibalk te trekken, maar daarnaast was bij veel tractoren een wiel aan de motor gekoppeld. Met leren banden werd een verbinding tot stand gebracht met de dorsmachine, zodat de tractor multifunctioneel kon worden gebruikt.

Ais een verzamelaar van oude landbouwwerktuigen het geluk heeft om zo'n oude tractor aan te kopen en weer in bedrijf te krijgen, dan zouden veel oudere Puttenaren bij het horen van bet eentonige geluid weer met een zekere weemoed terugdenken aan de oude tijd.

Ais het koren gemaaid was werden de bussels in oppers gezet, zodat het nog verder kon drogen. Op deze foto is te zien, dat het stro gebusseld naar de boerderij werd gehaald en opgeslagen.

Vaak werd het graan, direct na het binnenhalen, gedorst, waarna het stro, goed afgedekt, buiten werd opgeslagen.

13. Tegenwoordig hoort men via de media nog wel eens praten over grootgrondbezitters, waarbij men dan speciaal denkt aan de Zuidamerikaanse landen, zoals bijvoorbeeld Brazilie.

Het begrip grootgrondbezitters komt men ook in Nederland en Belgic nog wei tegen, zij het uiteraard in vee I mindere mate dan elders in de wereld.

Ook Putte kende en kent zijn grootgrondbezitters. Een van deze personen was graaf Moretus Plantin, die in Belgic woonde maar ook in Nederland veellanderijen bezat.

In 1840 is het kasteel .Ravenhof" met direct aanliggende gronden onder de Belgische vlag gekomen, terwijl de overige bossen en landerijen onder Nederland vielen. De eigendommen van de graaf kwamen tot aan de bebouwde kom, zodat veel Puttenaren van de graaf een stukje grond hebben gekocht om daarop een woning te bouwen, Ook zijn er veel mensen geweest, die bij hem een geldlening afsloten om hun woning te financieren. De eigendommen van graaf Moretus waren aIle in de kleuren wit en rood geschilderd, zodat men in West-Brabant en Zeeland precies kon zien van wie deze landerijen waren.

Toen de gemeente Putte in 1966 een groot uitbreidingsplan ging exploiteren is een grate oppervlakte bos aangekocht met inbegrip van een woning aan de Beukendreef en de boerderij op deze foto. Deze boerderij is in 1968 afgebroken. Aanvankelijk was het de bedoeling om op de vrijgekomen grond een winkelcentrum te realiseren, maar in de daarop volgende jaren bleek dat er op dat moment geen behoefte was aan een groot winkelcentrum in deze omgeving.

In de jaren zeventig is hier de huidige ijsbaan aangelegd.

14. In 1929 heeft de heer van Niftrik aan de Bosweg een plasticverwerkingsbedrijf opgericht, waar in eerste instantie persplastic en bakeliet werden geproduceerd.

Wat plastic is weet iedereen want plastic behoort thans tot de meest gebruikte produkten ter wereld.

Wat niet meer wordt gebruikt is bakeliet. Deze kunststof werd gebruikt voor de prod uk tie van bijvoorbeeld schakelaars en schakelkasten bij de elektriciteitsvoorziening.

Ret bedrijf heeft heel goede tijden gehad en ook minder goede, maar in 1994 bestaat het bedrijf nog steeds en biedt aan veel mensen uit de regio een goede werkgelegenheid.

In de jaren zeventig he eft het bedrijf veel van zijn kracht moe ten inboeten en is er zelfs sprake geweest van tenietgang. Ret bedrijf is, na regelmatig van eigenaar te zijn gewisseld, thans in een rustig vaarwater gekomen en kan trots zijn op zijn huidige status.

N aast het bieden van werk aan het personeel werd ook gedacht aan het welzijn en wei met name aan de sport. Op de foto staan de personeelsleden, die speelden in het elf tal Niftrik 1.

Van links naar rechts, staand, zijn dit: A. Jansen, R. Cleiren, A. van Iersel, F. van Put en D. de Noier. Knielend: M. van den Bergh, D. Hugens, J. Rijnders, J. Cleiren en A. van Oevelen.

Keeper was Ch. Thomas.

15. Een foto over de mobilisatie met een familie die, gezien de corsages, iets te vieren had. De ingekwartierde soldaten mochten uiteraard niet ontbreken, terwijl ook leden van het huishoudelijk personeel terug zijn te vinden.

Er zijn in deze jaren veel foto's van Nederlandse militairen gemaakt zodat wij een keuze hebben moe ten maken. Onze voorkeur is uitgegaan naar deze foto, omdat naast de verschillende militaire uniformen ook eigentijdse kleding wordt getoond, zowel van de beter gesitueerden als van het personeel.

De foto is gemaakt in de tuin bij Bieduinenhof, dat destijds eigendom was van de familie Cassiers. Voor zover kan worden nagegaan is Bieduinenhof omstreeks 1885 door de familie Servais gebouwd en in 1911 verkocht aan de familie Cassiers, die het op haar beurt in 1957 weer verkocht heeft aan de familie Van Mierlo. Thans is Bieduinenhof een tehuis voor gehandicapten.

In de mobilisatie moesten de militairen bij particulieren worden ingekwartierd. Zoals gebruikelijk in dat soort gevallen werden de grotere woningen en villa's bestemd voor de inkwartiering van de officieren en onderofficieren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek