Putte in oude ansichten deel 2

Putte in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A. van Kaam
Gemeente
:   Woensdrecht
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5987-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Putte in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Het voormalige gemeentehuis aan de Antwerpsestraat.

V66r 1932 heeft het gemeentebestuur in verschillende woningen raadsvergaderingen gehouden. In dergeIijke gevallen werd een huurovereenkomst met de eigenaren afgesloten. Deze situatie Ieverde vaak problemen op. zodat de gemeenteraad uiteindelijk besloot om een eigen, definitieve huisvesting te zoeken. Deze huisvesting werd gevonden in een woning aan de Dorpsstraat, die in 1932 van de heer A.F. van Put werd aangekocht en op 14 oktober van dat jaar in gebruik is genomen, met veel cerernonieel, maar al gauw bleek dat de woning nog niet aan de geringste eisen van een raadhuis voldeed. Dit heeft zo geduurd tot de Provincie in het voorjaar van 1936 toestemming gaf voor de bouw van een nieuw gemeentehuis.

Hierna heeft de gemeenteraad een stuk grond aangekocht van graaf Moretus Plantin, waarna tot de bouw kon worden overgegaan op basis van een plan van architect A. van Hees uit Roosendaal. Het nieuwe gemeentehuis is op 23 oktober 1937 in gebruik genom en, zodat er toen een einde kwam aan de huisvestingsproblemen van het gemeentebestuur.

Na de ingebruikneming van het nieuwe gemeentehuis, is het oude gebruikt als dienstwoning van de postcommandant van de rijkspolitie.

De woning is in 1967 afgebroken. Op dezelfde plaats is nu een kapsalon gevestigd.

27. In 1937 is een nieuw gemeentehuis gebouwd aan de huidige Antwerpsestraat. Ret gebouw bestond uit een raadszaal met aansluitend de burgemeesterskamer. Daarnaast was er een ruimte waar de ambtenaren gehuisvest waren, met aansluitend daaraan de archiefruimte.

Later is aan de achterzijde van het gemeentehuis een nieuw archief gebouwd, zodat de ambtenaren meer armslag kregen. Op de bovenverdieping waren twee kamers met een kleine opbergruimte. Op de foto is duidelijk te zien, dat de bovenverdieping oneconomisch was gebouwd. Ret was een schilderachtig gebouw met een speciaal karakter, maar jammer genoeg niet van deze tijd.

Tijdens de oorlogshandelingen begin oktober 1944 is een groot gedeelte door een voltreffer verwoest.

In de loop der jaren bleek het gebouw te klein, zodat in 1973 de bovenverdieping is afgebroken. Daarvoor in de plaats is een verdieping met plat dak gekomen, terwijl aan de noordzijde een aanbouw van dezelfde oppervlakte als het bestaande gemeentehuis is gerealiseerd. Van het weiland ten noorden van het gemeentehuis is in 1962 een park gemaakt.

28. Op 18 mei 1937 heeft Aannemersbedrijf Van den Bergh & Zn uit Putte een begin gemaakt met de bouwwerkzaamheden voor het nieuwe gemeentehuis aan de Dorpsstraat, nadat burgemeester Van de Ven, de wethouders en daama de raadsleden een eerste spade in de grond had den gestoken.

Aan de fundering van het nieuwe gemeentehuis is alle mogelijke zorg besteed zoals uit deze foto blijkt. De bouwkosten waren voor die tijd redelijk, want de raad hoefde slechts een geldlening van f 9802 af te sluiten om de bouw te kunnen financieren.

De bouwactiviteiten vonden in een hoog tempo plaats, want reeds op 23 oktober yond de officiele opening plaats. Ondanks de slechte ervaringen die het gemeentebestuur vroeger reeds had ondervonden, is men in 1937 toch weer in dezelfde fout vervallen, want algauwbleek dat ook dit gemeentehuis te klein was. In 1955 is via een interne verbouwing een grotere werkruimte gecreeerd, terwijl in 1960 op de zolder eveneens kantoorruimte is gemaakt.

De woningen op de achtergrond staan aan de oostzijde van de Dorpsstraat, terwijllinks op de foto de bomen staan, die de Beukendreef markeren.

29. Boven de hoofdingang van het gemeentehuis is een glas-in-loodraam aangebracht met het wapen van de gerneente, voorstellende de heilige Dionysius samen met twee gewapende mannen. Dionysius is zowel patroonheilige van de gemeente Putte als van de parochies van Nederlands en Belgisch Putte. De feestdag van de heilige is vastgesteld op 8 oktober.

Vroeger werd het feest van een patroonheilige gevierd met een plechtige mis in de parochiekerk, waarna de feestelijkheden buiten en in de cafes werden voortgezet. Vanaf die tijd kent men het woord "kerkmis", later verbasterd tot .Jcermis".

Voor wat betreft het gemeentewapen heeft de Hooge Raad van Adel op 8 december 1819 aan de gemeente Putte het recht verleend am een gemeentewapen te mogen voeren. Het wapen werd als voIgt omschreven:

"Zijnde een schild van zilver, beladen met den heiligen Dionisius, gekleed in rood, gemanteld van gaud en ter wederzijde verzeld van een gewapenden man."

Het raam is ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gemeentehuis geschonken door graaf Moretus Plantin.

De heren Sjaak Hendriks (links) en Rudy van de Yen (rechts) waren destijds werkzaam in het gemeentehuis.

30. Burgemeester Van de Ven met echtgenote in een open koets tijdens een van de vele officiele gelegenheden in Putte.

Franciscus van de Ven werd op 11 maart 1884 in Den Helder geboren. Nadat hij in 1914 benoemd was tot burgemeester van Ossendrecht werd hij per 1 februari 1928 tevens benoemd tot burgemeester van Putte. Hij volgde burgemeester Petrus Leijs op, die 1 december 1927 eervol ontslag had gekregen. Vanaf 1 april 1928 heeft hij ook de functie van gemeentesecretaris vervuld.

Bij het uitbreken van de oorlog vluchtte de burgemeester met een deel van de bevolking naar Frankrijk. N a zijn terugkomst is hij gedurende de resterende oorlogsjaren burgemeester van Putte gebleven. Begrijpelijkerwijs werd iedere burgemeester, die tijdens de oorlog was aangebleven, met argusogen bekeken. N adat hij in 1944 tijdelijk op non-actief was gezet, he eft hij per 1 mei 1946 ontslag genom en.

Uit het huwelijk met Maria Binck zijn negen kinderen geboren.

Per 1 december 1946 is de heer Van de Ven opgevolgd door burgemeester G. Hofmans.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek