Ravenstein in oude ansichten deel 2

Ravenstein in oude ansichten deel 2

Auteur
:   mr. J.W. Dericks
Gemeente
:   Ravenstein
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4828-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ravenstein in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Ais een logisch gevolg op deell van het fraaie baekje "Ravenstein in oude ansichten", waarvan geen exemplaren meer voorradig zijn, verschijnt thans deel 2.

Deze uitgave is een initiatief van Stadsharmonie "Oefening Baart Kunst" ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan in 1990 en wordt uitgegeven onder auspicien van de stichting O.B.K.-lOO, die tot taak heeft de festiviteiten rand de jubileumviering te organiseren en te coordineren, Voar dit initiatief past mij, mede namens het gerneentebestuur, een woord van erkentelijkheid, ook al, omdat het altijd boeiend blijft te kunnen zien hoe Ravenstein er uit zag in de tijd van onze grootouders en in welke omgeving hun leven zich afspeelde.

De foto's in dit boekje zijn karakteristiek voor het Ravenstein van toen en wie zou dat niet interesseren?

Ons stadje is een erfenis uit het verleden, ontstaan in een tijd dat lopen vrijwel de enige verplaatsingsmogelijkheid was. De ontwikkelingen hebben zich vervolgens, zoals gebruikelijk, in fasen voltrokken. Van een dier fasen treffen we in dit waardevolle boekje afbeeldingen aan van hoe het was en hoe het ging, voorzien van enige historische informatie.

Woorden voegen weinig meer toe; de beelden in dit boekwerk, waarin de herinnering aan een interessant verI eden wordt bewaard, spreken voor zich. Het tot u nemen ervan zal ongetwijfeld een gevoel van herkenning en waardering geven.

Ravenstein, januari 1990

De burgemeester van de gemeente Ravenstein, J. Combee

INLEIDING

Het jaar 1990 is een belangrijk jaar voor het stadje Ravenstein en haar bewoners, omdat in dat jaar de populaire Stadsharmonie "Oefening Baart Kunst" OBK te Ravenstein haar honderdjarige bestaan viert.

Opgericht in 1890, kende de Stadsharmonie vele hoogtepunten maar ook dieptepunten; er is veel gebeurd gedurende haar bestaan.

Het stadje Ravenstein aan de Maas, waarbinnen de Stadsharmonie leeft, werd gesticht rond het j aar 1360 en kreeg in 1380 stadsrechten. Eeuwenlang fungeerde het als hoofdplaats van het Land van Ravenstein en ook het stadje ken de vele hoogtepunten en dieptepunten; ook in Ravenstein is veelgebeurd.

De gebeurtenissen rond de Stadsharmonie leven voort in veel verhalen en anekdotes onder de mensen van Ravenstein. De wederwarigheden van het stadje zijn, zij het fragmentarisch, vastgelegd in enkele boeken, in een aantal artikelen en essays en leven voort in topografische namen en in de inrichting van stad en landschap.

We hebben een redelijk inzicht in het reilen en zeilen van een gemiddeld middeleeuws stadje, we kennen de invloed van de Maas op stad en land gedurende eeuwen en we weten het nodige van de overgang van gesloten vestingstadje naar een veel opener handelsplaatsje. Maar al deze kennis is afgeleid, weliswaar uit een groot aantal bronnen, maar is toch niet rechtstreeks.

Pas met de uitvinding van de fotografie krijgen we ook letterlijk rechtstreeks zicht op historische personen en feiten en hier gaat de geschiedenis van de Stadsharmonie en het stadje zelf samenlopen. Veel meer dan een historische beschrijving van honderd jaar harmonie geven ansichtkaarten van lang gel eden een beeld van hoe het leven er aan toe ging in het stadje Ravenstein, hoe de sfeer daar was en hoe de muzikanten er in die tij d uitzagen.

Om die reden willen wij u, nu de eeuw ten einde loopt, meenemen naar het Ravenstein van de jaren aan het begin van deze eeuw en wij stelJen u voor mee te lopen in een muzikale rondwandeling van de dan nog heeljonge Stadsharmonie door de straten van haar stadje en u zult dan zien dat, hoewel er veel veranderd is, er ook nog heel veel herkenbaar is. Verrassend vee I zelfs!

Opgedragen aan de jubilerende Stadsharmonie zal het een ode blijken te zijn aan Ravenstein.

De samenstelJing van de nu volgende rondwandeling zou niet gerealiseerd zijn zonder de medewerking van een groot aantal mensen, die daarvoor onze dank verdienen; een speciaal woord van dank aan de gebroeders Maassen, Edwin van Wamel, Jan Visschers, Willy van Dooren en de Gemeente Ravenstein en vooral aan de vice-voorzitter van OBK, Piet van Uden, voor hun toegewijde hulp.

J.W. Dericks

Uit de "Beschrijving van de Kastelen in het Land van 's-Hertogenbosch in het Groot Werreldlijk Tooneel" (1730).

RA VESTYN is een out Kasteel, en een hoog gebouw, zijnde een out stuk werk, wie dat de stigter daar van is geweest is onseker: het leijdt aan de linker kant van de Maas, tussen de Graaf en Megen, IS MET TER TIJD de huijsen bijeengevoegt zijnde, EEN STEED] E G EWO RD EN: dikwijls met een wal en graft omringt, maar dikwijls daarvan weer ontbloot ...

Prent van het kasteel van Ravenstein van Henri Cause, gegraveerd door J. van Crees, voorkomend op bladzijde 141 van de "Beschrijving van de Kastelen in het Land van's Hertogenbosch". Oorspronkelijk gesticht rond 1360, dankt het zijn naam aan de stichter Walraven van Valkenburg, die zijn kasteel verplaatste van Herpen naar de Maas, daar de sterke burcht (stein) van (Wal)raven bouwde en tol hiefvan de passanten. Helaas is het kasteel in 1818 geheel afgebroken. Linksboven het wapen van het geslacht Van Ravenstein.

Plattegrond van de vesting Ravenstein in een bloeiperiode rond 1631. De grootte ervan bJijkt uit de aangegeven schaal in roeden (= 3,76 m). De rivier de Maas staat aangegeven en de vaargeul tussen het stadje en het versterkte eiland is de Strang. Herkenbaar zijn verder de ravelijnen, de omwalling met de bastions, de Maaspoort en de Landpoort, de grachtengordel en ten slotte het kasteel. Tot op de dag van vandaag is dit grondplan nauwelijks gewijzigd.

Foto OBK omstreeks 1910, van Jinks naar rechts, staande: Dorus Maas, Willem Gijsbers, Piet Elemans, Frans Kuijpers, Ben Evers, Gerrit Hombergen, Jan Kuijpers en Bas Verhoeven. Zittend: Frans Janssen, Frans de Goeij, Jan de Luij en Grad Maas. Een uniform zit er nog niet aan, wei zijn twintig nieuwe petten aangeschaft. OBK is destijds als fanfare opgericht in 1890, maar de juiste oprichtingsdatum is onbekend. Het oudste schriftelijke stuk van OBKis een kasboekje van 1890, dat op 15 mei 1890 als uitgave vermeldt: ,,1 reglementboek f 1.20" en als eerste ontvangst "van Claarenbeek Honorair lid f 2. ()()". Volgens de overlevering kwamen de eerste leden op een zolder bijeen en oefenden onder de leiding van de eerste dirigent P. Carpe. Op 8 november 1891 werd een eerste reglement opgesteld en de naam "Oefening Baart Kunst' OBK gekozen.

Foto OBK met raaf omstreeks 1920, gemaakt voor de oude school aan de Kolonel Wilsstraat. Het gezelschap is inmiddels gegroeid en we herkennen van links naar rechts, staande: politic-agent Gerbrans, Jan Kuijpers, Lennard de Goeij, Piet Elemans, Willem Gijsbers, ?, Herman Stekelenburg, Piet Evers, Bernard de Bresser, ?, Jan de Luij, Wim Verhoeven en Toon Hoppenbrouwers. Zittend: Simon de Luij, Ben Evers, Frans de Goeij, Gerrit Hombergen, Harrie Smits, Grad de Bresser, Dorus Maas, Sjaak Smits en nog een onbekende.

1. De nag kleine harmonie OBK verzamelt zich onder de nieuwsgierige ogen van de jeugd voor een muzikale rondwandeling op het pleintje voor het oude gemeentehuis met zijn statige bordes en zijn kerkachtige torentje, gebouwd op de plaats waar vroeger de Latijnse School stond. Onder het toeziendoog van burgemeester Van Claarenbeek, honorair lid van OBK, die als burgemeester in het gemeentehuis resideert, vertrekt OBK vanuit het centrum van het stadje. In het witte huis rechts woont en werkt notaris Van den Boogaard. In de witte jurk herkennen we Annie van Hal van hotel De Keurvorst.

Ravenrlein

Stadhuir

Ravenstein, R. K. Kerk

2. Het gezelschap zet zich in beweging in de richting van de Marktstraat langs de rooms-katholieke Sint Luciakerk uit 1735, een achtkantige koepelkerk, geinspireerd op de Duitse barok, destijds gebouwd uit de opbrengst van een loterij, die zo succesvol was dat ook de Latijnse School ervan kon worden gebouwd; in de gevelnis middenvoor het beeld van De Liefde en rechts achter de kerk ligt de Congregatiekapel.

3. Tegenover de kerk het woonhuis en het kantoor van notaris Van den Boogaard; oorspronkeJi j k drie 17e-eeuwse huizen, maar door Johan van Willigen, advokaat/fiscaal van Ravenstein, in 1739 samengevoegd tot een huis en door Van den Boogaard gemaakt tot notarishuis. Thans na algehele restauratie gemeentehuis.

4. Via de Markstraat komen we in de Landpoortstraat; helemaal achteraan, uitgebouwd in de Landpoortstraat, ziet u de winkel van Bruens, rechts daarvan de sigarenwinkel van Willem van de Camp, thans het Slufke geheten. In het grote huis links, thans gedeeltelijk het postkantoor, woont de brouwerl burgemeester Van Claarenbeek met zijn zuster Betsie, verder, op de hoek van de Molensingel, Carolin van Gert en daarnaast Jo Suermondt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek