Renesse in oude ansichten deel 2

Renesse in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3385-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Renesse in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Hier zien we de kinderen van Goeminne en Grauwtje de ezel nog eens van dichtbij. Links Albert Alexander Joseph Goeminne, die in juli 1910 te Bergen (NH) geboren was, en op het werkelijk prachtige ezeltje zijn jongere zus Marie Christine Goeminne, die in 1913 te Haamstede het eerste levenslicht aanschouwde. Hun roepnamen waren Albert en Mieke en uit overlevering is ons verteld dat het zeer beschaafde en lieve kinderen waren. De foto werd destijds genomen voor het ouderlijk huis aan de Laone, waar dus tegenwoordig de familie J. Leene woont.

17. Toen Goeminne in 1913 aan de Laone was neergestreken, was hij bezield met vele, goede voornemens en het was een man met een zeer vooruitziende blik. Hij had het opkomende badleven aan de Belgische kust goed in zich opgenomen en ging er van uit dat dat op Schouwen ook van de grond te krijgen zou zijn. Schuin tegenover zijn woning aan de oostkant van de Laone Iiet hij een fraaie theetuin bouwen, waaraan de naam "Torenbosje" werd gegeven. Het "Torenbosje" staat er nog steeds en in een oude gevelsteen kunnen we nog lezen: De eerste steen gelegd door M. c.A. Goeminne, oud 5 jaar, 30 maart 1918. Dat was dochtertje Mieke dus. Op de achterzijde van nevenstaande foto staat geschreven: de inhuldiging van de theetuin. Dat was zo te zien een hele drukte en ook het Renesser fanfarekorps .Luctor et Emergo" kwam eraan te pas. We zien een tweetal vaandels boven de mensen uitsteken, maar dat is niet nader te verklaren.

Tegenwoordig is het "Torenbosje" allang geen theehuis meer, maar zomerverblijfvan Jan Gloude. Het heeft bovendien een ware gedaanteverwisseling ondergaan. Voordat Jan Gloude uiteindelijk eigenaar van het "Torenbosje" werd, hebben de latere drogist Sam A. van Gastel en zijn zuster Suze L.J. van Gastel uit Zierikzee het theehuisje nog enige tijd geexploiteerd, Pachter was toen J. van den Hoek uit de Driekoningenlaan te Zierikzee, die het pachtte van de onbekende eigenaar in Belgie.

18. Hier zien we de theetuin "Het Torenbosje" van Goeminne kort na de bouw en dus in de oorspronkelijke vorm. Met betrekking tot de ontwikkeling van het toerisme in Renesse laten we op deze plaats nog even de VVV-Gids voor Renesse en Omgeving, uitgegeven in 1932 aan het woord.

RENESSE ALS BADPLAATS

De bedenkelijke zijde van het vestigen der algemeene aandacht op een bepaalde streek in ons land is, dat een dergelijke streek dan plotseling overstroomd kan worden door vreemdelingen, waardoor de zoo juist aangeprezen rust en stilte verloren dreigen te gaan. Ondanks dit gevaar moeten we het er op wagen, de duinstreek Schouwen, in het bijzonder het Noord-Oostelijke gedeelte ervan, wat naar voren te brengen, eenerzijds, omdat het jammer is, dat nog zoo weinigen van deze prachtige streek profiteeren, anderzijds, omdat het belang van de kleine gemeente Renesse zulks vraagt. En dan, we zijn er eigenlijk helemaal niet zoo bang voor, dat Schouwen overstroomd zal worden door badgasten, zoodanig, dat de aantrekkelijkheden der streek er onder zouden lijden. Want het moet gezegd, dat het slechts een zekere categorie van badplaatsliefhebbers zal kunnen bekoren, zich voor eenige weken of maanden in deze streek neer te zetten. Laat ons duidelijk zijn. We behooren niet tot degenen, die hun eigen streek proclameeren tot de eenig-waardevotle van ons land. Wij achten het een misplaatste reclame, een streek zoo te schilderen, als zou zij het ware Eldorado zijn, waarnaar alle vermoeide zielen zoeken om ongekende vreugden te vinden. En, de streek is met zulk een reclame niet gediend. De bevolking zou er den indruk door krijgen, dat het de mensen alles waard moet zijn, zich voor een korten tijd in hun streek te mogen ophouden, en het gevolg is dikwijls, dat een vreemdelingenindustrie ontstaat, die velen van de streek afkeerig maakt. Neen, wil een badplaats tot genot en voordeel strekken en van gasten en van de bevolking, dan moet zij worden opgebouwd op reele waarden en niet op overdrijving. En het moet gezegd, dat de bevolking van Renesse en omgeving dit zeer juist inziet. Zij wil de ontwikkeling als badplaats bevorderen en past zich aan bij de tijdsomstandigheden, die een billijk zomerverblijf vragen. Wij spraken hier over een bepaalde categorie van menschen, die zich tot deze streek zullen voelen aangetrokken en in dat verband willen wij opmerken, dat Renesse en omgeving een badstreek is voor allen die rust zoe ken in een prachtige en ongerepte natuur, die nog niet door prikkeldraad, borden met" Verboden Toegang" en kampeerverboden ontoegankelijk wordt gemaakt. 't Centrum is een rustig dorp, met een prettige, vrijzinnige bevolking, een der mooiste dorpen van Zeeland, van welks dorpsplein meerdere prachtige laantjes naar zee voeren. Hooge duinen, van welker top men een zeer mooi vergezicht over het geheele duinlandschap heeft, en een zeer breed strand, zijn de in ruime mate aanwezige voorwaarden voor een badplaatsontwikkeling. Uren lang kan men dolen door woeste duinvalleien, die rijk begroeid zijn en waar de stilte alleen verstoord wordt door de kreet der meeuwen. En dan de wondermooie laantjes met hun schat aan wilde bloemen, weggetjes met opgaand hout waar men dicht bij het dorp en dicht bij de zee is, eenzaam en toch in de onmiddelijke nabijheid van het dorpscentrum. Dit alles zou het mogelijk maken, dat Renesse werd veranderd in een zogenaamde mondaine badplaats. Maar dat is nu juist hetgene, wat hopelijk niet gebeuren zal. Mondaine badplaatsen zijn er in overvloed, maar er is steeds meer voelbaar tekort aan zogenaamde stille badplaatsen. Daarvoor nu eigent Renesse zich in het bijzonder. De groote stroom van lawaai- en vertierzoekende badgasten zal hier wei niet neerstrijken, want men moet zich hier aanpasssen bij het eenvoudige, landelijke leven en zal tevergeefs zoeken naar rumoerige danszalen en andere moderne badplaatsvermaken die het karakter van de streek hopeloos bederven. Neen, Renesse is de aangewezen streek voor degenen die het drukke stadsleven voor eenigen tijd willen ontvluchten, voor menschen, die beu zijn van lawaai en drukte, menschen, die ongestoord willen dwalen door een schitterende natuur, die zich hun genot niet willen laten bederven door het stofvan voortjakkerende auto's en het gegil van radio's.

THEETUIN, TORENBOSCHJE

19. Hiermee hebben we eenigszins gebiecht, wat Renesse geven kan. Naar onze mening is het zeer veel, al zullen alleen degenen die werkelijk rust zoeken in een mooie natuur, het met ons eens zijn. Maar juist deze menschen willen wij naar Renesse trekken. De laatste jaren is hun aantal reeds toegenomen, en in de toekomst zal het nog wel meer in een stijgende lijn gaan, omdat er voor een bezoek aan deze streek geen kapitalen noodig zijn. Integendeel, er mag nog wel eens de aandacht op worden gevestigd, dat men hier billijk zomerhuisjes kan huren en koopen, dat de pensions niet duur zijn en dat geen vreemdelingenbelasting een aanslag doet op Uw beurs. Vanuit Renesse kan men mooie tochten maken en de andere schilderachtige duindorpen, die echter alle betrekkelijk ver van zee liggen en dus naar onze meening eerst voor badplaats in aanmerking zullen komen, als de aanleg van behoorlijke wegen kan worden ondernomen, bezoeken. Ook een bezoek aan Zierikzee en Brouwershaven, die beide onder onze mooiste oudste stadjes kunnen worden gerekend, verdient aanbeveling. Men zal nu opmerken, dat de verbinding van deze streek met het vasteland zoo is, dat zij een bezwaar vormt voor een bezoek. Maar dan zeggen wij: voor een bepaald soort bezoek inderdaad, maar gelukkig! Indien dit niet zoo ware, was er in deze duinstreek geen rustig plekje meer te vinden. Overigens overdrijft men sterk, wanneer men van oordeel zou zijn, dat Schouwen, niet te bereiken is. Schouwen is heel goed te bereiken, en wanneer men er langer dan een enkelen dag verblijft, loont dit voorzeker de reis. Bovendien maakt de luchtlijn van de K.L.M. RotterdamHaamstede een week-end mogelijk. Zakenmenschen, wier familie te Renesse verblijft, kunnen zeer goed van deze lijn gebruik maken. En de kosten, welke dit met zich brengt, worden goedgemaakt door het goedkoope verblijf. Voorts is er de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij, die tegen een billijk tarief personen en goederen vervoert. Ook de wegen zijn in goede conditie, zoodat de streek mede per auto te bereiken is. Dit hadden wij over deze streek op te merken. We hebben hierbij gestreefd naar een objectieve beschouwing, en hopen hierin geslaagd te zijn. Voor zoover de hier volgende gegevens niet toereikend mochten ziin, is de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, secretaris de heer JOH. HOOGENBOOM, Renesse, tot het geven van allle gewenschte inlichtingen bereid. Moge bovenstaand meewerken tot de bevordering der ontwikkeling van een streek, die te lang onopgemerkt is gebleven en een vreugdevolle ontdekking onvoorwaardelijk verdient!

THEETUIN. TORENBOSCHJE

20. Lambrecht Doeleman was vroeger fabrikant in de Meelstraat te Zierikzee en toen al bezitter van een buitenverblijf in Schouwens Westhoek. Het is "Rust en Lust" aan de La6ne nummer 38, later van Jan Gloude, eigenaar van pension "Zeerust" bij de trap. Het huisje staat er nog steeds, maar nu onder andere het fraaie hek verdwenen is, heeft het geheel nogal aan schoonheid ingeboet.

Aan de oostzijde van de La6ne werden in opdracht van exploitant Goeminne vier sierlijke zomerhuisjes gebouwd, die beter bekend zijn geworden als "de peperbussen" en in de Tweede Wereldoorlog op last van de bezetters werden gesloopt. In de directe omgeving had Zierikzeeenaar Wouter Ribbens eveneens een buitenverblijf, waaraan hij de naam "De Elzentronk" had gegeven. De "peperbussen" komen we op volgende foto's in dit boekje nog enige malen tegen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek