Renesse in oude ansichten deel 3

Renesse in oude ansichten deel 3

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3386-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Renesse in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

6. In 1920 vierde de oude Nicolaas Beije te Renesse zijn 90e verjaardag en dat hield automatisch in dat hij al in het jaar 1830 geboren moest zijn. Ter gelegenheid van dit feit had opa Beije natuurlijk zijn allerbeste pak uit de kast gehaald om zich door de fotograafte laten vereeuwigen. Hij woonde in het Beijesweegje en was dus de vader van Jan Beije Nzn., die op 31 januari 1866 te Renesse werd geboren en later huwde met Maatje Braal. Jan ging later op Bona Fide wonen. Zijn zoon Nico Beije Jzn. en zijn vrouw Jannetje Hendrika Jonker waren de pioniers van Bona Fide. Daarna kwam Jan Marinus Beije Nicozoon (geboren 6 april 1916) op de kampeerboerderij en hij was gehuwd met P.C.A. van Sluis, Momenteel zwaait Nico Job Beije JMzn. de scepter op deze grote camping.

Maar we gaan nog even terug naar de hiernaast afgebeelde 90-jarige opa Nicolaas Beije. Hij werd op 17 maart 1830 te Haamstede geboren en overleed alhier op 5 februari 1925. Hij is dus bijna 95 jaar oud geworden. Hij was gehuwd met Pieternella Bienefelt, die op 20 februari 1837 was geboren en op 19 mei 1900 overleed. Het echtpaar Nicolaas Beije en Pieternella Bienefelt heeft negen kinderen gekregen die allemaal te Renesse geboren werden. Dat zijn: Niklasina, geboren op 1 februari 1860; Nicolaas, geboren op 18 september 1861; Maria, geboren op 13 juni 1863; Jan I., geborenop 13januari 1865; Jan II., geboren op 31 januari 1866; Janna, geboren op 25 februari 1867; Maatje, geboren op 16 december 1868; Tonis, geboren op 12 juni 1870; en Pieternella Cornelia, geboren op 16 juni 1872.

(Met dank aan Peter J. van de Panne van de afdeling bevoking van de gemeente Westerschouwen voor de verstrekte persoonsgegevens.)

7. Onder duinpolders worden verstaan de Oosteren Ban van Schouwen en de Westeren Ban van Schouwen. Het bijzondere hiervan is dat bedijking hiervan nooit plaats heeft gehad. Ze bestaan namelijk grotendeels uit boven het hoogwaterpeil gelegen zandgronden, die aan de zeezijde door een hogere duinformatie zijn beschermd. De genoemde Bannenpolders zijn wellicht de oudste gebieden van Noord-Zeeland, omdat ze een restant zouden zijn van de bekende vroegere schoorwallangs de Nederlandse kust. De zeewaartse begrenzing wordt gevormd door duinformaties die plaatselijk reiken tot ca. 42 meter boven NAP en die in het zuidelijke gedeelte een grootste breedte hebben van ca. 3,5 k.m.

Misschien omdat de waterkerende duinen van de Bannenpolders door de speling der natuur zijn ontstaan en zeer waarschijnlijk in vroegere eeuwen geen enkel ingeland zich het behoud der duinstrook heeft aangetrokken, heeft sinds de 16e eeuw voortdurend verschil van mening bestaan over wie de duinen moest onderhouden. Nadat de gemoederen nog meermalen in beweging waren gebracht, werd in 1833 begonnen met duin- en strandverdedigingswerken bij de Oosteren Ban. Deze werden door het waterschap Schouwen uitgevoerd, omdat deze polder toch calamiteus was en de kosten voor het merendeel op het rijk konden worden verhaald. Dit duurde tot 1872, toen Schouwen vrij werd verklaard. In 1871 kwam het zover dat er geen direct belanghebbende instantie meer bleek te zijn die zich de duinkustverdediging van de kop van Schouwen (behalve het Noorderstrand van Schouwen en een klein gedeelte voor de Burgh- en Westlandpolder) aantrok. Uiteindelijk werd toch besloten om de strandverdediging aan de Oude Hoeve voor Rijksrekening te nemen. Op de staatsbegroting van 1872 werden de eerste gelden voor het onderhoud uitgetrokken en vanaf die tijd kon men spreken van de Rijkszeewering Oude Hoeve.

In de Oosterenbanpolder gelegen duinhoeven waren onder meer: de Strandhoeve, de Wilhelminahoeve, de Julianahoeve, de Molenhoeve, de Prinsenhoeve, het Watergat en Biesterveld. Ze waren ieder ruim veertig tot zestig hectare groot en hadden dus een behoorlijke omvang.

Fa. Beije & Co kampeerbedrijven Bona Fide heeft al vroeg zelf haar ansichtkaarten uitgegeven en dit is er dan een van. Een van de gasten logeerde rond 1950 op Bona Fide in kampeerhuisje "De Merel" en verstuurde deze kaart naar Piershil en wei naar juffrouw M. 't Hart en de afzendster, Pie van de Merwe, zal wei een leerlingetje vanjuffrouw't Hart geweest zijn. Het is een afbeelding van de recreatiezaal op Bona Fide en als we zo de aanwezige inventaris eens kritisch onder de loep nemen, was dat in die tijd nog maar een eenvoudige bedoening. Wat we eigenlijk aileen maar waar kunnen nemen is een ruwe tafel, een bank en een paar stoelen. Mogelijk dat er nog wat oude boeken of andere lectuur te vinden was en misschien nog een vlooienspel, een boek speelkaarten en een paar dobbelstenen, maar dan hebben we het wei ongeveer allemaal opgenoemd. Cassetterecorders, draagbare radio's, televisie of video en andere amusementsspelen: men kende ze doodgewoon nog niet. Men was bij slecht weer in ieder geval onderdak. Sinds enkele jaren is het in heel de provincie Zeeland niet meer toegestaan om buiten erkende kampeerterreinen zijn tentje op te zetten. Bona Fide, dat tegenwoordig een oppervlakte beslaat van zo'n 7112 ha, verhuurt het hele jaar door familieterreintjes van plm. honderd vierkante meter. Deze zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, er is water en deze terreintjes zijn zelfs aangesloten op de riolering. Er ligt nu ook een grote kinderspeeltuin op de uitgestrekte complexen van Bona Fide, waarmee Nico Beije aan de Hogezoom van start ging.

Het is als het ware een reuzencamping geworden en deze wordt nu geleid door Nico Job Beije JMzn. Hij woont niet meer in het ouderlijk huis, maar links daarvan, waar destijds een nieuw huis plus kantoor werden gebouwd.

8. De tegenwoordige camping De Wilhelminahoeve aan de Hoogenboomlaan 40 was oorspronkelijk een duinboerderij. Job van Sluis, geboortig van Burgh, heeft hier jarenlang geboerd. Hij was gehuwd met de van Scharendijke afkomstige Kaatje (Catharina) Ornee en het echtpaar had twee dochters.

Het kamperen te Renesse is op deze voormalige duinboerderij begonnen. In 1953 kreeg het allemaal meer gestalte toen in oktober van dat jaar Huig Bode en zijn zoon Maarten Bode uit Rotterdam de zaken energiek gingen aanpakken en het vakantieoord zoals we dat nu kennen tot een van de grootste cam pings van Renesse hebben laten uitgroeien.

De hiernaast afgebeelde ansichtkaarten dateren van de beginjaren van De Wilhelminahoeve. Op de bovenste foto zien we de boerderij nog in oude gedaante en het kleine meisje bij de schuurdeur is de in 1947 geboren EUy Bode, die nu als mevrouw Verseput-Bode op de camping Eureka woont. Op de onderste foto zien we een aantal vakantiehuisjes uit het prille begin.

9. We hebben even op Bona Fide en de Wilhelminahoeve rond gekeken, maar er zijn natuurlijk nog tal van andere campings in deze omgeving te vinden. Daarom is het misschien wei nuttig om hiemaast een kaartje - of zo u wilt - een plattegrond af te drukken. Deze troffen wij aan in een oude verhuurlijst van de VVV .Renesse Vooruit" voor het seizoen 1965-1966. Dat is dus toch al weer zo'n twintigjaar geleden en u weet het: campings rijzen als paddestoelen uit de grond ... Er zullen er dus zeker nog een paar bij gekomen zijn.

Wie dit kaartje destijd getekend heeft bleek niemand ons te kunnen vertellen.

N

R D

Z. E

E

;1

RENESSE.

o

o

1 ~A~~~UI. Tit ". ??? AM!tTIlD ?. 3 I-fOTE.L

4 MOT&L

5 PENsr.ION

6 P.T.T ?

.A. CAMPING.

10. Het smalle pad dat in vroeger jaren kenmerkend was voor de Oude Moolweg is tegenwoordig veranderd in een volwaardige dorpsweg. Op deze kaart zien we de situatie ter plaatse in 1930 en dat is dus ook al weer meer dan een halve eeuw geleden. Rechts staat nog het oude boerderijtje van Lee van Splunder, dat later in eigendom overging naar diens zoon Kees. Na de watersnoodramp zijn huis en boerderij ten prooi gevallen aan de slopershamer en was er ter plaatse weer iets vertrouwds verdwenen.

Of dat de officiele naam was is niet bekend, maar men noemde het boerderijtje .Het Paddenhol". Vanaf de plaats van het oude boerenbehuizinkje werd in de jaren dertig 't Trefpunt gebouwd en nog iets meer in de richting van het dorp werd later voor LiC. Hoogerhuis van "Het Geschenkenhuis" een bungalow gebouwd. Wat het gebouwtje betreft dat het Trefpunt heette, kan worden opgemerkt dat dit een aantal jaren als kerkgebouw heeft gediend. We achten ons zeker niet terzake kundig om conflicten binnen bepaalde kerken uit de doeken te doen. Het komt er echter in het kort op neer, dat er tijdens de ambtsperiode van dominee P. van der Staay binnen de kerkmuren van de Nederlands Hervormde Gemeente spanningen ontstonden. Daarbij dient men te weten dat de Hervormde Gemeente in Renesse van oorsprong de vrijzinnige beginselen is toegedaan. Maar hoe dan ook, tussen die vrijzinnige broeders en zusters zitten uiteraard ook rechtzinnig georienteerde kerkleden of - zo u wiltorthodox gerichten. En zo geschiedde het aan het begin van de jaren dertig, dat een kleine minderheid het in de moederkerk niet meer zag zitten en uit de kerk stapte: uitgetreden noemt men dat in kerktaal. De uitgetredenen gingen toen "kerken" in het ijlings gebouwde ,,'t Trefpunt". Als we het allemaal goed begrepen hebben, is men later weer tot elkaar gekomen en behoorde het aanvankelijk als een strovuurtje brandende .Renesser kerkoorlogje" gelukkig tot het verleden. Het gebouw heeft daarna nog verschillende functies vervuld en begin 1986 werd het door L.C. Hoogerhuis aangekocht met de bedoeling het met de grond gelijk te maken.

Aan de overkant van de weg woonde destijds in het dubbele woonhuis - dus aan de linkerzijde - W. van Klooster en links daarvan lag zijn .Jiof". Daar kweekte hij onder andere Oost-Indische kers, die wanneer ze eenmaal tot bloei gekomen was, zo heerlijk geurde. Men noemde het terrein naast W. van Klooster "het Billetje". Op deze plaats bevinden zich tegenwoordig een flink parkeerterrein en een sportzaal. In het andere deel van het dubbele woonhuis, rechts dus, woonde vroeger een knecht van Roeland Steur, die op de boerderij De Dreef woonde (hoek Wilhelminaweg- Hogezoom). Hier woont nu al heel wat jaren de vroegere smidsknecht van W. Gilijamse, Theo M.J. Lodewijk (Oude Moolweg 6). Links is nu het taxibedrijfvan N.J. van der Slikke gevestigd. De witte topgevel recht vooruit is de smidswoning van (toen) Willem Gilijamse en links daarvan is nu het slagerspand van M.J. Ossewaarde & Zoon.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek