Renswoude - historie in foto's

Renswoude - historie in foto's

Auteur
:   Egbert Wolleswinkel
Gemeente
:  
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2712-7
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Renswoude - historie in foto's'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6/7 Op 30 december 1905 stuurde de 21-jarige Joost Taets van Amerongen een nieuwjaarswens aan zijn drie tantes Taets van Amerongen, die op het buiten 'Groot Bergstein' te Ellecom bij Dieren woonden. Deze drie zusters van baron Jan Karel, de freules Henriette, Sophie en Louise, bleven ongehuwd, zodat hun erfdeel in de heerlijkheid Renswoude en Emmikhuizen uiteindelijk op de kinderen van hun broer vererfde. [GAR, fotoalbum I.]

Nadat hun oudste zuster in 1929 te Ellecom was overleden, gingen Sophia Johanna Justine barones Taets van Amerongen (1860-1937) en Louise Charlotte barones Taets van Amerongen (18631939) in Zeist wonen, alwaar zij ook zijn overleden. De foto, waarop freule Sophie zit en freule Lous staat, is gemaakt in het fotografisch

atelier van ].H. Kolling, Steinlaan 67, Zeist. Toen de laatste van de drie freules was overleden, bleek ook hun personeel bedacht te zijn. Hun koetsier CA. van Nierop, die hun vertrouweling was, erfde de boerderij De Nap, ten oosten van de Slaperdijk en het zogenaamde Domineesbosje naast het gemeentehuis. Stalknecht Evert Zweers werd erfgenaam van De Kweek, zes hectare land tussen het 'grand canal' en de Ubbeschoterweg, waar hij een woning met vakantiehuisjes bouwde. (Kadaster Utrecht, deel 905, nr. 70.) [AOR.]

8 Niet alle fotografen uit de begintijd van de fotografie zijn bij naam bekend. Vroege fotografische afdrukken van negatieven zijn vaak flets en vergeeld. De fotograaf retoucheerde de foro's dan door deze hier en daar aan te stippen. De romantische opname van de achterzijde van kasteel Renswoude is eind 19deeeuws. Linksmidden is het roeibootje zichtbaar, waarmee ook het personeel op een zwoele zomerdag mocht spelevaren. Het bewijs daarvan staat afgebeeld op de omslag van het eerste fotoboekje over Renswoude uit 1967. [GAR, fotoalbum 1.J

9 Ook de foto van het onderwijzersgezin Van Eck, die rand 1864 gedateerd kan worden, is anoniem. De voorgestelden zijn van links naar rechts: [ohan Herman (geboren 1854), Wilhelmina (geb. 1860),Johannavan Eck-Scheuer (1822-1873, zuster van de plaatselijke hervormde predikant), Willem (geb. 1853), Johannes van Eck (1824-1897) met Comelis (geb. 1858) en Johanna Maria Susanna (geb. 1856).

Het jongste kind, Henri van Eck (1865-1955), was nog niet geboren. Volgens familieoverlevering hield Johannes van Eck meer van honden dan van (school)kinderen. Hij was van 1849 tot 1864 hoofd van de open bare lag ere

school te Renswoude, tevens koster en voorzanger. In de tijd dat de foto werd genomen waren er problem en ontstaan, zowel met de kerkvoogdij (over de financiele

administratie) als met het schooItoezicht (over de grate absentie van leerlingen).

In november 1864 werd hem na vele waarschuwingen de wacht aangezegd. Hij sleet

zijn verdere leven als stationschef te Zutphen. (Zie verder over hem: 'Her liefelijk Renswoude", 1979, p. 30-34). [Particuliere collectie.J

10/1 1 Langs de Zuiderzeekust was de fotograaf Israel Mozes Koschmann (overleden 1878) gevestigd (Elburg, 1869-1873;Hattem, 1873-1874; Harderwijk, 1876 achter de Vismarkt). Het is mogelijk dat hij rondreisde ofbijvoorbeeld tijdelijk in omliggende plaatsen zitting hield. Omstreeks 1870 fotografeerde hij het gezin van Pieter Wolleswinkel (1826-1905), landbouwer op Groot Abbelaar (Barneveldsestraat 24) te Renswoude. Het jongste dochtertje Petertje (geboren 1868) zit op schoot bij haar moeder Petertje Wolleswinkel-van Schothorst (1831-1876). De oudste twee kinderen Willem Comelis (geboren 1864) en Woutera (geboren 1866) zijn afzonderlijk gefotografeerd. Later zijn nog twee kinderen geboren: Hendrika (1871-1885) en Jan Teunis (1874-1945).Na het overlijden van zijn vrouw is Pieter Wolleswinkel in 1877 met zijn nog jonge kinderen bij zijn twee ongetrouwde zusters op de boerderij De Melm (Bameveldsestraat 34) gaan wonen. Hij was van 1877 tot 1905 gemeenteraadslid en van 1893 tot 1905 tevens wethouder van Renswoude. Blijkens een ingezonden mededeling in 'De Amerongsche Courant' van 29 augustus 1878 was hij een succesvol varkensfokker. [Particuliere collectie.J

INCEZONDEN STUKKEN.

Een gcacht landbouwer declde mij onlang"s mede, dat hij reeds meermnlen ondcrvonden had, dut het toedienen van g'ewone okkernoten, hetzij groen met bast en bladeren, hetzij een aftreksel daarvan, zeer gunstige gevolg('n had hij de 7,00 geHee~de varkensziekte ┬╗hct vuur", Zoo men gccne versche notcn hecft, neemt men g-ccll'oogdc-, welke fijn g~stampt, goed in water gckookt, en koud gew"ordell ingegeven, dikwijls de beste uitkomsten gaven.

Ook wordt hcrinncrd. dat het voor de varkens zeer unnbovelcnswanrd is hen tc laten losloopen in een weilnnd onder boom en en nabij water, opdat de bloedsomloop verbcterd worde.

Ik mecn rlut ileze herinueriugen niet tc onpas zullen zijn,

De landbouwer P. Wolleswinkel woont te Reuswoude.

11. J. L. TARTS ,AX A'o.lERmmEX TOT HllXSWOUDll.

Rensuioude, 2-1 Aug. '78.

12 Een anonieme vergeelde foto van de Renswoudse graanhandelaar Hendrik van Egdom (1841-1927) met zijn vrouwTeunisje Pater (1836-1926) en hun vi]f dochters dateert van 1886. De dochters zijn van links naar rechts: Dirkje (geboren 1866, getrouwd met Dirk Blanken), Willempje (geb. 1878, getrouwd met Herman Caspar van Rangelrooij), Gerritje (geb. 1872, getrouwd metTheodorus Franciscus Hiensch) , Dientje (geb. 1875, getrouwd met Gerard van Harten, molenaar te Renswoude) en Cornelia (geb. 1864, getrouwd met Jan Cornelis ten Broek).

Hendrik van Egdom was van 1877 tot 1923 gemeente-

raadslid, waarvan 44 jaar wethouder! In 1904 kocht hij voor 4000 gulden uit de boedel Taets van AmerongenHuydecoper (het tegenwoordige) Huize Nooitgedacht (Dorpsstraat 63-65), waarvan

hij de oostelijke helft in 191 1 verhuurde aan de koopman Jan Buddingh met zijn gezin. [Particuliere collectie.J

13 In 1914vierdehetechtpaarVan Egdom-Pater het 50-jarig en in 1924 zelfs het 60-jarig huwelijksjubileum. Bij die eerste gelegenheid werden zowel voor als in hun huis foto's genomen, waarvan de buitenopname van het dubbelportret de landelijke pers haalde (afbeelding in 'Renswous' Fotoalbum, 1990, p. 9). Nieuw is een foto van de hele familie in de voorkamer van Dorpsstraat 65. Zittend zien we het gouden bruidspaar met vier van de vi]f dochters, van links naar rechts Cornelia, Willempje, Dientje en Gerritje. Staande van links naar rechts de schoonzoons Hiensch, Ten Broek, Van Rangelrooij en Blanken en de kleinkinderen

Teunisje en Antonia Blanken, Gradus ten Broek, Hendrikus Hiensch en Will em van Harten. Geheel rechts staat schoonzoon Gerard van Harten, lid van de gemeenteraadvan 1927 tot 1941 en in

1945, tevens wethouder van 1935 tot 1941. [Particuliere collectie.J

14/15 Een unieke anonieme foto van de elf kinderen Van Maanen op de boerderij De Wachteldonk (Arnhemseweg 2) dateert van ongeveer 1903. De ouders zijn verdekt opgesteld bij de deeldeuren om snel in te kunnen grijpen als er iets mis mocht gaan. Hun hoofden zijn nog juist zichtbaar achter de paarden in het midden. De kinderen van Wijnand van Maanen en Johanna van den Brandhof zijn in volgorde van leeftijd: Teunisje (1886), Johanna (1887), Jan (1888),Aart (1890), Marinus (1891), Johannes (1893),Jannigje (1894), Neeltje (1896), Willem (1898), Hendrik (1899) en Wijnand (1901). De oudste twee meisjes staan rechts van het midden, beiden met schort en bezem. De volgende vier jongens zijn midden en links te vinden. De dan volgende twee meisjes zitten met hun jongste broertje rechts op een bankje. Op de voorgrond ten slotte Willem en Hendrik met een kruiwagen, waaraan een touw als hulpzeel is gebonden. Een foto van het hele gezin, inclusief de ouders, door]. Swaab (1907), is afgebeeld op de omslag van 'Renswous' Fotoalbum (1990). De familie Van Maanen heeft met haar voorgeslacht meer dan 1 SO jaar op de boerderij De Wachteldonk, die met 36,S hectare tot de grot ere boerderijen van het kasteel behoorde, gewoond. In 1859 trouwde Johannes van Maanen met Teunisje Veldhuizen, weduwe van HendrikVeldhuizen (1818-1857) op De Wachteldonk. Ook diens ouders Jan Cornelissen Veldhuizen en Maria van Kooten woonden daar al. In 1969 heeft de familie Taets van Amerongen de boerderij verkocht aan de familie Blaauwendraat. De kabinetfoto van het dubbelportret van Wijnand van Maanen (1861-1916) en Johanna van Maanen-van den Brandhof (1856-1937) werd gemaakt door Jan Knijff, fotograaf te Veenendaal. [Particuliere collectie.J

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek