Rheden, De Steegh en Ellecom in oude ansichten

Rheden, De Steegh en Ellecom in oude ansichten

Auteur
:   H. Kerkkamp
Gemeente
:   Rheden
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3302-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rheden, De Steegh en Ellecom in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Het bezoek van het Duitse keizerlijke paar op 9 en 10 augustus 1909 aan kasteel "Middachten" was voor de grafelijke familie een uitzonderlijk hoge eer. Om ongeveer half drie arriveerde de speciale trein, Met een reverence naderde de oude gravin de bezoekers. De keizer gaf haar een handkus. De graaf gaat schuil achter de keizer. De jonge gravin Isabelle bood bloemen aan. De oudste zoon was gekleed in het uniform van garde du corps. De graaf zijn schoonzoon, erfgraaf zu Castell Rudenhausen, als chef van het ereescorte uit Kleef meegekomen, voegde zich bij het gezelschap. Diverse personen werden voorgesteld, onder anderen burgemeester mr. A.H. Brandt, gemeentesecretaris C.J. de Lang Evertsen en rentmeester L.A. Ruys. Daarna werden de staatsiekoetsen bestegen.

u·

40. 9 Augustus 1909. De grafelijke familie en haar gasten op het bordes van kasteel "Middachten". De belangstelling langs de weg - overal tribunes - was enorm; een "vreugde-deining in de massa" p1antte zich bij het passeren door de dichte rijen voort. Bij het voorrijden voor de brug speelde ons keurkorps der grenadiers en jagers "Hell Dir im Siegerkranz". De twee jongste kinderen van de graaf verschenen in de deuropening. Na de begroeting schreed men naar de grote zaal, waar meerdere farnilieleden en gas ten aanwezig waren. De keizerlijke standaard ging op het kastee1 omhoog. In de tuin musiceerde de muziekkapeL Even later brak een zwaar onweer los en de toeschouwers zochten snel een goed heenkomen. De Duitse vlag werd door de bliksem getroffen; velen zagen dat als een kwaad voorteken.

OItg. Nauta, Velsen,

2049.

DE TEEG, - Oprijlaan van Kasteel .. Middachten".

.'

41. De tijd dat op het voorplein van een kasteel een jachtgezelschap bijeenkwam is voorbij. Er werd dan drijfjacht gehouden. Op het slotplein van "Middachten" - prins Hendrik was vaak van de partij ging dan voor de afmars naar het revier een zilveren beker, gemonteerd op een hertepoot, rond; men dronk elkaar goed geluk bij de jacht toe: "Weidmanns Heil", Een paar dagen later kon men dan in de plaatselijke pers lezen dat met zoveel geweren zoveel stuks wild was neergelegd. Op die schaal wordt zelden meer gejaagd. Om het jachtverrnaak te verdedigen stelt men thans dikwijls op de voorgrond dat, biologisch gezien, een verstandig afschot noodzakelijk is voor het behoud van een gezonde wildstand.

42. Vanuit het eigenlijke "parterre-de-broderie", een open ornamentale aanleg (van voor 1914) achter het huis "Middachten", kan men, door boomgroepen omlijst, van een heerlijk vergezicht over de Ilssel genieten, aldus Moes en Sluyterman in "Nederlandsche Kastelen". Deze aanleg is een reconstructie van de laat-zeventiende-eeuwse stijl. De ornamentale opzet was tot in aIle details streng volgehouden. Een rond bassin vormt het centrum. In de twee syrnmetrische helften stond een wit beeld op een voetstuk in het midden; weinig bloemen, stijf gesnoeide palmen en heesters en gazons. De paden met rood steenslag zorgen voor een smaakvol contrast. Het geheel werd afgesloten door een binnengracht en een buitensingel. Het ontwerp was van tuinarchitect Hugo Poortman.

43. Een ouderwetse lijkstoet formeert zich; de zwarte wagen, bespannen met vier paarden, staat voor de grote deur van kasteel "Middachten" (1912) en zal zich naar de kerk te Ellecorn begeven. Die daar naar haar laatste rustplaats wordt gebracht is de kasteelvrouwe Maria Cornelia, baronesse van Heeckeren van Wassenaer. Zij zal worden bijgezet in de grafkelder onder het koor. De laatste graaf Bentinck werd echter in Gaildorf (Duitsland) bijgezet, waaraan een strijd tussen kerkbestuur en kasteelheer niet vreemd zal zijn geweest. Hendrik van Middachten werd nog in de hof van de kerk begraven (1551). Op zijn grafzerk staat het volgende rijmpje te lezen:

Teghen di dot en is geen schilt. Mins lee! als ghi sterven wilt.

44. Het had nogal wat voeten in de aarde eer de aarden baan van de spoorlijn Arnhem-Zutphen (1865) er lag. De heer Jut van Breukelerwaard (stichter van het badhuis "Bethesda" te Laag-Soeren) jammerde dat het slechts tot verderf van vele goede landen zou strekken en dat de koeien minder melk zouden geven. ,,'t Schreit tot God". Onze Gelderse dichter Staring spotte eens: "Per stoomkoets tien uur weegs in een uur af te leggen. Slaagde op een ijzerbaan. Aan gindszij van 't Kanaal. Een ler mocht daar wel zeggen: .Kon 't met Sint Patrick nag een ziertjen radder gaan. Dan kwam men, eer men afreed, aan. "" Het ijzeren paard heeft alweer afgedaan. Op de foto zien we de machinist, de stoker en anderen van een lokaaltreintje dat voorheen aan de Diepesteeg stopte. Of is het loc 212 van een goederentrein op het terrein van de loswal?

_ ..?..

Steeg.

tation.

45. Geen spoorwegstation in ons land was schoner gelegen dan dat voor Rheden-De Steeg. De lijn nadert hier dieht de rivieroever. Koningin Wilhelmina he eft er eens het vergezicht geschilderd. In 1865 werd een enkele lijnaangelegd; deze werd in 1886 verdubbeld. De onteigening was geen omvangrijke procedure; er waren hier maar twee grondeigenaren, namelijk "Middachten" en "Rhederoord". Op 1 februari 1865 werd de dienst geopend. Lustig fluitend kwam 1ocomotief nummer 9 over De Steeg gereden. Er hing slechts een personenwagen achter, waarin allemaal .Jioge hoeden" waren gezeten. Het station is thans, nadat het enige jaren buiten dienst was gesteld, gesloopt.

Gezieht op den IJsel DE "TEEG

46. Tot ongeveer in het midden van deze eeuw kon men langs de straatweg, tegenover "De Engel", enkele bedaagde, knoestige eiken aantreffen. Een restant van de rij die de arnbtsjonkers in 1749 lieten planten vanaf "De Roes", tegenover .Jiet Rozenbos", tot "De Engel", om de afslag van de schoorwal tegen te gaan. De onderlinge afstand was zes voet. Ook stonden ze zes voet van de wegkant met het oog op het Iijnpad. De stroom in de rivier schuurt steeds de buitenbocht uit. De rivier is sindsdien een eind teruggedrongen; de afstand van het paard van het jagertje naar de kop van het schip zou voor een lijn te groot zijn. De aanleg van een snelweg en de afsnijding van de IJsselbocht heeft het uitzicht aanzienlijk geschaad. Waar oude bomen vallen, laat herbeplanting dikwijls op zich wachten.

... !

-

De Steeg - Gezicht op den IJsel.

~YW,-:-

VELSE!'. 3116.

~~

47. Ter plaatse werd langs de rivieroever, de spoorlijn kwam hier tot aan de IJssel, evenals te Dieren en Rheden een loswal aangelegd. Volgens het gemeenteverslag van 1851 bestonden de taken van de scheepvaart uit "het aanbrengen van turf en steenkolen, meenemen van aardappelen". In 1866 werd, behalve door het aanleggen van dubbel spoor, het station De Steeg belangrijk uitgebreid door het aanleggen van het emplacement in "de Put", de lage oever langs de rivier, zich uitstrekkend tot niet ver van het Rhedense veerhuis. Drie zware goederentreinen met zand, grind, stenen, enzovoort verlieten dagelijks het station. In "de Put" was de ganse dag een zware elevator in bedrijf en de stoomlocomotieven probeerden de steile helling te "nemen". Er heerste steeds een levendige bedrijvigheid.

DE'S TEEG

Gezich! op den IJ ?? el

48. De effen waterbaan vormde in lang vervlogen eeuwen een ideale verkeersweg. Stroomaf of zeilend voor de wind ging het vanzelf. Bij tegenwind en tegenstroom werd de schuit in de binnenwateren meestal met een lange lijn getrokken. Aanvankelijk door mannen (horigen), later door lijnpaarden. De Velpse koster Godron maakte omstreeks 1800 nog veel van de trekschuit gebruik. "De transportmiddelen waren gebrekkig, slechte wegen en onbetrouwbare voerlui, De mannen namen hunne gouwenaars, terwijl de vrouwkens hare breikous voleinden. Rustig en kalm vervolgde men de togt. Zenuwachtige gejaagdheid kende men niet. Aileen de jager en zijn paard hadden veel van weer en wind te verduren." Het goederenvervoer te water blijft een factor van betekenis. Aan de do de IJsselbocht bij "de Eikeboom" is het vertier echter verstomd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek