Rhenoy vanouds

Rhenoy vanouds

Auteur
:   Paul van Mook
Gemeente
:  
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3763-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rhenoy vanouds'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  >  |  >>

Voorwoord

Het dorp Rhenoy tel de in 1840 achtenveertig huizen en 350 inwoners, die meest in de landbouw hun bestaan vonden. Dat betekent dat er gemiddeld 7 personen in een huis woonden. De Hervormden, 120 in getal, behoorden tot de gemeente Gellicum-Rhenoy-Acquoy. De Rooms Katholieken telden 210 personen. De enige school in het dorp werd bezocht door 40 leerlingen. In 2004 was het aantal inwoners 675, die her en der de kost verdienden. Zoals overal in het land zijn er in Rhenoy steeds minder mensen die in de agrarische sector werken. Het aantal woningen bedroeg in 2005 om en nabij 260, hetgeen nog geen gemiddelde van drie personen per huis oplevert. Ook in Rhenoy zijn de gezinnen steeds kleiner geworden en neemt het aantal alleenstaanden toe.

Vroeger hebben er twee kastelen gestaan in het dorp. Het voormalige slot van Rhenoy lag aan de Linge in de nabijheid van de brug, die rond 1967 werd gebouwd. Aileen een droogliggende gracht in een weiland/hoogstamboomgaard van de Waaldijk Stichting herinnert ons aan dit vroegere bouwwerk. In 1287 bestond het kasteel al, want toen was Reinald I, graaf van Gelder, er de baas. Het slot was in de loop der eeuwen een plaats van vele conflicten. Voor 1516 was Herman Pieck beleend met het huis "Oudenborch" te Rhenoy, zodat we de naam van een van de twee kastelen weten. Op het perceel "Het Singel" aan de Dorpsstraat zou ook een kasteel hebben gestaan, maar daar is weinig over bekend. Bij onze wandeling door Rhenoy komen we nogal wat groepjes bewoners tegen uit de periode 1900-1975. De meeste namen van deze mensen zijn achterhaald en voor het nageslacht bewaard. Voor de samenstelling van dit boekje is er in ruime mate gebruik gemaakt van de informatie en foto's/prentbriefkaarten die de inwoners van Rhenoy en omstreken spontaan beschikbaar stelden. De jaargang en 1891-1975 van de kranten "De Geldermalser" en "De Gecombineerde" boden vaak uitkomst bij het achterhalen van de juiste data van belangrijke gebeurtenissen in het dorp en de verslagen daarvan. Ook het oud-archief van de voormalige gemeente Beesd vormde een welkome bron van informatie. Bijzonder dankbaar zijn we voor de onmisbare medewerking van de (oud-)inwoners van Rhenoy en omgeving. Mede dankzij hun

ondersteuning en kennis konden er uitgebreide teksten worden geschreven bij de afbeeldingen. De volgende personen hebben, op welke wijze dan ook, bijgedragen aan deze uitgave: Cees Temminck Czn, Truida VerstegenWiggelinkhuijsen, Wim en Wil de Jong-Bullee, Rien en Marius van Akooy, Doortje Story- Wouterse, Claartje Story-de Jong, Gijs van Gameren, Jan de Bruijn Izn.; Henk, Wiet en Henny Story, Wilja den Hertog-van Maaren, Wim en Jos Story, Claartje van Bruggen- Visser, Alie en Mels Verstegen van de Breezij, Wim Struijke, fam. Daan in den Eng-van Leeuwen, fam. B.C. Viscer-in den Eng, Engelbert Verstegen, Marieke Laanen- Verstegen, Hend en Jan Dekker, Jan en Raaike Wiggelinkhuijsen-Satter, Liesbeth van den Anker-Story, fam. Cornelis van Steijn-Wiggelinkhuijsen, fam. Alphons Marechal-van Roden, Lidy van Weering, Gijs van der Heiden, fam. Hermanus van 't Hart-Wakker te Den Helder; fam. F. Vissenberg-Mullenders, Leo en Hetty Struijke-Story, Riet van Balveren-van Leeuwen, Arie den Hartog, Thijs de Bruin, Huib van Ochten, Pieter Jan van der Meijden, fam. A.F. Verstegen-Need, Gosen de Bie, Cees en Ria Gijsen-Roza, Luc-Ian de Jong, Adrie van Steijn, Chris Hekman, Ria Verstegen-Heijmans, fam. L. Mouthaan-Kleppe, Piet Bullee Czn., Riet van Leeuwen-Bals, fam. G. de KockVoet, Tine de Jong-van Iterson, Leen van Ochten, Terez Tkalecz, Bep de Bruin, Co van Leeuwen, Herber van Ween en.

Moge dit boekje een welkome aanvulling zijn op wat er eerder is verschenen over Rhenoy in vroeger dagen.

Stichting Rechthuis Gellicum Paul van Mook, Kerkweg 2 4155 BD Gellicum tel./fax.0345.68.16.23.

1 Cafe de Lindeboom - anna 1909

In de van oudsher bekende herberg "De Lindeboom", eigenaren en bewoners de Gebroeders Temminck, was brand uitgebroken.Aan blusschen viel niet te denken, omdat het huis en hooiberg te grooten omvang hadden. of schoon de brandspuit spoedig op de plaats des onheils was, kon men toch niet verhinderen dat het huis van den heer Thomas Will em Versteegh, aan de overzijde der straat, mede een prooi der vlammen werd. Ook het huis van H.P. Voet-van Gameren aan de Lingedijk liep groot gevaar, omdat de wind daar vlak opstond. Met vereende krachten werd er mee aangevangen en klommen dan ook, het gevaar bemerkende, de navolgende personen op het dak: WVoet, D. Verstegen, H. Sengers, C. Story en R. van Stappershoef, aan welker beleid en moed het hoofdzakelijk te danken is dat het laatste perceel, of schoon gehavend, toch nog gered is; met groene rijs moesten zij aanhoudend het vuur uitslaan. Van den inboedel der afgebrande perceelen is bijna niets gered. Verzekering dekt de schade. De oorzaak van de brand was onbekend, maar na onderzoek was het vermoedelijk te wijten aan een gebrek aan de schoorsteen. Er was in ieder geval geen sprake van kwaadwilligheid. Persoonlijke ongelukken hadden er niet plaats gehad en de levende have werd gered. Door de oudste van de drie vrijgezelle broersTemminck, Kornelis Alidas (1841-1929, tapper en landbouwer van beroep), werd binnen een maand een advertentie in de krant geplaatst voor de aanbesteding van de herbouw van het woonhuis waarin vergunning, met achterhuis. De aanbesteding yond plaats op 10 juni onder toezicht van A.A. van Iterson uit Beesd. Liefst 8 aannemers hadden er op ingeschreven. Het werk van de wederopbouw werd gegund aan de laagste inschrijver, D.P. van Alphen uit Erichem voor f 2864. De bouw werd voortvarend ter hand genomen, want half augustus zat het al onder de kap. De vergunningszaal kreeg een oppervlakte van 50 vierkante meter met een planken vloer; de keuken/woonvertrek met tegelvloer werd de helft kleiner. Voorts werd er een kelderkamer ingericht en een privaat in het achterhuis. De pomp werd geslagen aan het einde van de paardenkrib in het achterhuis. Half oktober

was de behuizing klaar en bewoonbaar, zodat familie Temminck er weer in kon trekken. Ook met de herbouw van het pand van overbuurman Versteegh werd al in mei begonnen. Hoe was het na de brand met de oude lindeboom afgelopen? In de krant van 30 mei lezen we:

Bij den brand van 30 April 1908, die de behuizing en herberg van de Gebrs. Temminck in de asch legde, is ook de hooge Lindeboom verloren geraakt. Wel dachten velen dat hij nog zou uitbotten, doch tot heden geeft hij geen teeken van leven rneer, en wanneer den lezers dit schrijven in handen krijgen, ligt de boom reeds geveld. Volgens overlevering zau hij in het jaar 1784 zijn geplant en was mede een sieraad van ons dorp geworden. In de vorige eeuw zaten de dorpsbewoners er om heen en genoten onder zijn schaduw van hun potje bier. Naar men zegt zal het cafe van front veranderen. Op de foto zien we dat er een nieuwe lindeboom is gepoot, die al bladeren draagt. Buren, familie en verdere dorpsgenoten poseren hier graag voor de fotograaf Links is de toegangsdeur tot de gelagkamer. Boven de deur en de ramen zijn fraaie ornament en aangebracht, die later verdwenen zijn achter een nieuwe muur. Rechts achter het huis zien we nog net de roeden van de hooiberg boven het dak uitsteken. De broers van Kornelis werkten vooral op het land; ze heetten Jan Hendrik (*1844), Abraham (*1845) en Everardus Fr., die in mei 1914 trouwde en het ouderlijk huis verliet. Hun vader was herbergier GerritTemminck (1838-1898). In de loop der tijd werden er allerlei aktiviteiten georganiseerd in en rondom de herberg. Er von den regelmatig publieke verkopingen en uitvoeringen van zangverenigingen plaats; op de heuvel voor het cafe werden concerten gegeven op warme zomeravonden door o.a. "Kunst naar Kracht" uit Acquoy en "De Bazuin" uit Leerdam. Later werd het pand verkocht aan familie Floris MelchiorVerstegen-Bos en anna 2005 woont er Lidy van Weering.

2 Waterfiets van H. van Bruggen - anno 191 0 / Muurschildering F.e. Verstegen - anno 1911

In "De Geldermalser" en "De Leerdammer" van 14 mei 1910 vonden we een leuk stukje, behorend bij een mooie foto. Renooy. Aan de uitvindingen op sportgebied is, bij name een zoogenaamde waterfiets, nag in het algemeen niet zoo heel veel aandacht gewijd. Velen onzer lezers hebben dan oak vermoedelijk nooit een dergelijke fiets gezien. Nu heeft echter onze watermachinist H. van Bruggen, tevens rijwielhandelaar en reparateur, een zoodanige fiets geconstrueerd en daarmee in tegenwoordigheid van vele toeschouwers, proeven afgelegd, die uitstekend slaagden op de groote wiel. In aanmerking genomen, dat dit water zoo'n 30 voet diep is, kan men nagaan, dat hij vertrouwen in zijn vinding heeft, welk vertrouwen dan oak niet beschaamd is. Aan het stoomgemaal "De Geiser" is de waterfiets voor ieder te bezichtigen.Wij wens chen den heer v. B. veel succes toe met zijn vinding en hopen, dat hij nag menige vemuftige vinding zal doen. Volgens Van Dale is een Amsterdamse voet 0,283 rn, x 30= 8,490 m. De wiel zau dus 8,5 meter diep zijn! Het is niet bekend of Henk van Bruggen kon zwemmen, maar op de foto zien we niet hem maar sportieveling Marinus Need (1883 -1973, spoorwegwerker) uit Acquoy poseren voor de fotograaf Marinus heeft voor de zekerheid zijn zwemkleding aangetrokken - volgens de toen geldende mode - voor het geval hij te water zou raken. Met de trappers laat hij de schoepen draaien en brengt zo de fiets in beweging. De nieuwsgierige toeschouwers op de Lingedijk staan zich vol bewondering te vergapen aan het niet alledaagse voertuig. Op de achtergrond is duidelijk de Rhenoyse sluis zichtbaar, die de grens vormt tussen Acquoy en Rhenoy. Hier werd overtollig regenwater uitgelaten naar de Linge, of ingelaten bij te lage waterstand in de polder.

Door den schilder Gradus van Stappershoef uit Rumpt is bij den heer F.C.Verstegen een muur schildering aangebracht, welke wel als een bewijs van bekwaamheid in zijn vak van dien schilder mag heeten. Een verdere beoordeeling aan vaklieden overlatende, kunnen we nag melden, dat er door Schaap uit Beesd fotos van genomen zijn, die vermoedelijk hier en in de omgeving wel verkrijgbaar gesteld zullen worden. Zo lezen we in "De Geldermalser" van 3 0 september 1911 bij het plaatselijk nieuws van Rhenoy.

De paardenfokker/landbouwer staat zelfin hoogst eigen persoon links op de achtergevel van de boerderij aan de Achterstraat R71 afgebeeld, compleet met lange baard en een zweep in de rechterhand. Het stamboekpaard staat in het middelpunt van de belangstelling en wordt vastgehouden door een persoon, die als militair is verkleed. Floris Cornelis Verstegen (1840-1924) was getrouwd met Adriana Bijl (1855-1910), geboren in Hofvan Delft. Zij werden gezegend met tien kinderen: 7 jongens en 3 meisjes. Twee zonen overleden op jonge leeftijd. Op de achtergrond van de foto zien we de zijgevel van deze boerderij afgebeeld met daarnaast een goedgevulde hooiberg. Ook hoge bomen, grazend rundvee en een kerkje aan de horizon ontbreken niet aan dit landelijk tafereel. Links op de mum staat een fraai kasteelachtig bouwsel, maar dat is mogelijk fantasie. Geheel rechts is nog net een stukje zichtbaar van het schoolgebouw.

3 Groep Mariaschool - 19 S 1

Over de hele breedte van het schoolplein staan de leerlingen van de Mariaschool opgesteld voor de groepsfoto van 1951. Middenvoor zitten v.l.n.r.:

Huub Story, Franszoon; Ben Struijke, zoon van Thomas en Mien van Roden; Bertus van Leeuwen, Ceeszoon; Joop Voet; Tiny Story; Leo van Balveren, z.v. Toon en Anna., Geknield op de 2' rij herkennen we: Nicolaas van Leeuwen, zoon van Cees; Leo van Tetrode, zoon van Klaas en Lena Brans; Gerard (Broer) Sengers, van Hend en Koosje; Wim Story, van Frans en Doortje, trouwde met Nel Friis; Liesje Hengelbrock; Carla Story, huwde later ].G.M. van Beurden; Gerda van Roden, Janusdochter; Nellie Dokman; Gerda we. van Roden, Gerritdochter; Lieda van Roden, van Gerrit; Hetty Story, dochter van Harry en Claartje, later met Leo Struijke gehuwd; Annie Dokman, Riendochter; Lies Versteegh, van Gradus en Betje, Fortu de Haas werd haar man; Huub Story, zoon van Hers; Peter Struijke, Thomaszoon; Joke Kuppens, Rumpt. In het midden van de 3' rij staan 6 meisjes: RiekVersteegh (witte strik); Trudy Voet; Nollie van Bremen, dochter van Theodoor en Anna Dokman; Bep van Roden, van Gerrit; Coby Sengers; Elly Story, van Hers. De 19 personen achteraan heten: Nico van Tetrode; Gerard van Gameren, Janzoon, in 1969 getrouwd met Thera van Lith; Gijs van Gameren, met Nel van den Oord getrouwd; Henk Sengers, later getrouwd met Marian Broest; Rinus Dokman; Adri van Hevelingen; Bertha van Gameren, van Jan; Riek van Roden, Gerritdochter, later geemigreerd naar Canada; Ria Story; Anny Versteegh; Claartje van Tetrode, Frits Stegen werd haar echtgenoot; Thea Voet, van Bart, getrouwd met Gobel de Kock; Dina Dokman, dochter van Rien en Everdina de Keijzer; Marietje van Leeuwen, van Thijs en Alida Niewerth; juffrouwVan Mourik uit Rietveld (Arkel); Truus van Gameren, dochter van Geert en Pietje; Dora van Balveren; Laura Rietveld, dochter van Grada (weduwe van Janus van Roden); Bep Sengers, getrouwd met Ab de Keyzer. Linksachter staat het schoolhoofdJohan H. Hengelbrock, benoemd per 1 augustus 1934.

4 Openbare lagere school Rhenoy - 19 mei 1927

De kinderen van de openbare lag ere school van Rhenoy, variercnd in leeftijd van 6 tot 14 jaar, gingen graag op de foto in mei 1927. Het was een leuk verzetje en een mooi plaatje om te bewaren. Later kon je er nog eens naar terugkijken en bepraten wat er van iedereen terecht was gekomen. De grote knapen achteraan volgden doorgaans ook nog de 7 e en 8e klas, voordat ze gingen werken, want doorleren was er lang niet altijd bij, enkele uitzonderingen daargelaten. Er moest geld verdiend worden om redelijk te kunnen leven en verder leren deed je wel in het echte leven. 's Winters werd er gelegenheid geboden om herhalingsonderwijs te volgen; dat werd gegeven door het schoolhoofd, die er dan zo wat bijverdiende.Vooraan op de planken zitten v.l.n.r.: l.]an van Steijn (*1920), zoon van Geert en Hendrika van Bruggen; hij bleef vrijgezel en is op latere leeftijd jammerlijk verdronken. 2.Peter van 't Hart (*1919), z.v. Janus en Gijsje van Aalst. 3.Met het matrozenpakje, Arie de Jong (1921-2004), z.v. Frederik en Klazien van Asch, die woonden in boerderij "Op d'n Heuvel" in de Achterstraat; Arie bleef ongehuwd en werkte op de boerderij. 4.Peter van Zijverden (*1920); hij was de zoon van Pietertje van Zijverden-de Jongh en zij woonden in bij de oude meester Lans. 5 .Hans Waaldijk (* 1921), enigst kind van Cees (Andreas Cornelis G., landbouwer en fouragehandelaar) en Agnes Kemp; in 1929 verhuisde het gezin naar hotel/cafe Kemp in Leerdam, dat zij beheerde. 6.]an Temminck (*1920), z.v. Evert en Maaike van Ekeren. 7.Horst Wiggelinkhuysen, z.v. Bart en Emma Gnauch; hij overleed in de Tweede Wereldoorlog. 8.]an Verstegen, z.v. Barend Jan en Geertruida Bos, van de Breezij; Jan werd later onderwijzer te Gouda; hij kwam om het leven bij een verkeersongeluk. 9.HenkTemminck (*1920), z.v. Abraham en Mina van Veldhoven. Op de middelste rij zitten v.l.n.r.: l.het meisje met de witte strik, Bertha Dekker, dochter van Drikus en Beleke van 't Geijn; zij trouwde met Jan de Wit uit Beesd. 2.Corrie van Steijn, d.v. Geert en Drika van

Bruggen; Toon Dekker werd later haar echtgenoot. 3 .het half-Indische meisje Liesje Beverloo, d.v. Henk (beroepsmilitair) en Hendrika Toekirah; in 2003 woonde zij in 's-Hertogenbosch. 4.Truus Wiggelinkhuysen, d.v. Bart en Emma Gnauch (*1888 Stad Wehlen, Duitsland). 5.Antje de Jong(?), d.v. Gerrit en Geertruida W Bos. 6. Claartje Visser (1921-2004), d.v. Willem en Nieske Verbeek; haar levensgezel werd Jacob van Bruggen, machinist van "De Geiser" en handelaar in fietsen en naaimachines. 7.Maaike Sleeuwenhoek, d.v. Jos en Johanna Langenberg, uit het veld. 8.Gonnie Verstegen, d.v. Melchior Floris en Hillegonda van Asch. 9.Maaike Merkens (*1920), d.v. Rijk en Neeltje de Haas; zij trouwde met Daan van Baalen uit Gellicum. 1 O.KeesWiggelinkhuijsen (*1916), z.v. Cees en Neeltje van Bruggen; later werkte hij op de Chamotte (fabriek van vuurvaste stenen) te Geldermalsen. Op de bovenste rij staan v.l.n.r.: l.Met de donkere trui, Jan van 't Hart (*1913), broer van Peter. 2.]ohan Wiggelinkhuijsen (*1915), broer van Kees. Hij trouwde met Jenneke van Steijn uit Acquoy en werkte ook op de Chamotte. 3 .Gerard Wiggelinkhuijsen (*1914), z.v. Jan en Geertrui van Aalst; zijn vrouwwerd Co Burggraaf 4.Peter Jan Merkens (1914-1972), broer van Maaike; hij trouwde met Chrisje van Rijswijk en werd fruitteler. 5.Meester Koenraad van Kleef, hier 27 jaar oud, getrouwd met Metje Helena Gijsen; hij was van februari 1927 tot 1937 aan de school verbonden. 6.Met donkere haardos, Marinus Hendrikus van Steijn (* 1915), z.v. Geert en H. van Bruggen; hij trouwde met Pietertje van Ieperen; Rien was bouwvakker en werkte ook op de Chamotte. 7.Marius Merkens (*1916), die metT. Blaauwboer trouwde. 8.MariusTemminck (*1917), z.v. Evert en M. van Ekeren; hij werd kapitein in het leger. 9.Floor Waaldijk (*1918), z.v. Andreas Jan C. en Trijntje Schoenmaker; het gezin verhuisde in 1920 vanuit Lonneker naar Rhenoy. 10 .]uffrouw Van Herwaarden uit Asperen, die dagelijks op de fiets naar school kwam.

5 Praalwagen "Boerenbruiloft" - 1945/1946

Na de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) kwam er weer volop gelegenheid om feesten te organiseren. Er was weinig of niets voorhanden, maar dat maakte de mensen creatief De eerste drie weken na de bevrijding van de Duitsers waren er bijna dagelijks dansfeesten in de Lingestreek, waar vele danslustigen op afkwamen. Koninginnedag werd gevierd op de verjaardag van onze vorstin Z.K.H. Wilhelmina, die op 31 augustus jarig was. De afgebeelde groepsfoto is genomen in 1945 of 1946, tijdens een optocht van praalwagens, versierde fietsen en andere rijtuigen door het dorp Rhenoy. op de zolders en in kasten werd er gezocht naar ouderwetse kleding van ouders of grootouders, die nog bewaard was gebleven en er nog redelijk goed uitzag. Groene takken van sierstruiken en -bomen uit de boerentuinen waren er genoeg in voorraad en een lang stuk gekleurd papier konden de praalwagenbouwers ook wel te pakken krijgen. op een bord, dat voor op de wagen werd vastgezet, werd een pakkende tekst geschilderd, die in dit geval net niet te ontcijferen is, maar daarom niet getreurd. In ieder geval werd hier een ouderwetse boerenbruiloft uitgebeeld. De smalIe. hoge boerenwagen werd in de avonduren aangekleed, waarbij familie en vrienden of buren een helpende hand toes taken. Deze wagen was afkomstig van boerderij "D'n Heuvel" uit de Achterstraat, later Dorpsstraat genoemd, waar familie F. deJong-van Asch woonde. De voorpret bij het versieren van een praalwagen was niet uit te vlakken, want het was dan onder het genot van een drankje vaak heel gezellig en het versterkte de familiebanden en relaties binnen de dorpsbevolking. Voor de aanvang van de optocht deed de fotograafzijn werk, want dan zagen de verklede personen er nog fris en fraai uit. Dat kon aan het einde van de rondtoer niet altijd gezegd worden, want dan hadden het sorns slechte weer en de alcohol hun werk gedaan. Met zijn fototoestel volgde hij soms de feestcommissie of jury-

leden, die prijzen toekenden aan de deelnemers aan de stoet. of hij nam een vaste positie in en legde van daaruit de voorbijgangers vast op de gevoelige plaat. De groep op deze boerenwagen heeft er duidelijk zin in en straalt zichtbare vreugde uit. Van links naar rechts zijn aanwezig: Aafje deJong (*1927), dochter van boer Freek (*1895) en Sien (Klazina W) van Asch (*1888); zij trouwde in 1953 met Jan van de Water uit Beesd. De leidsman op de bok, met het boerenpetje op het hoofd en de pijp in de mond, is Arie de Jong (1921-2004), broer van Aafje; hij bleef ongehuwd. Dan zien we Engeltje Wiggelinkhuijsen (*1932) zitten; haar ouders zijn Hartger Rijk (*1893) en Lenie van Weelie (*1900); zij houdt de twee £lessen vast om de dorst onderweg te lessen. Cornelis van Steijn werd haar man. Achter Engeltje staat, met een donkere muts op, Gerrie de Jong (*1929), zus van Arie en Aafje. Zij koos Dirk van de Water uit Beesd als levensgezel. De volgende dame, met brilletje en wit mutsje, heet Gijsje de Jong (*1925), ook weer uit hetzelfde gezin. Zij trouwde met Jo de Jong en zij runden een £linke boerderij op Loosdorp, Leerdam. Achter Gijsje staat Willemien Boer, eveneens getooid met een kraakhelder mutsje. Zij kwam niet uit Rhenoy. Haar vader was schipper en hun gezin was door oorlogsomstandigheden geevacueerd bij Gon Verstegen-van Asch aan de Breezij. De laatste dame, met bril, heet Rijna de Jong (1925-2004), tweelingzus van Gijsje; zij deelde later haar leven met boer Casper Bullee uit Acquoy. Achter op de wagen zit de 13-jarigeAart de Bie (*1932); hij is de zoon van Janus (*1906) en Chrisje van Mourik (*1909). Aart houdt zijn harmonica vast en zorgt voor de muzikale ondersteuning tijdens de tocht, terwijl de dames vrolijke liedjes zing en. Versierde bogen van wilgenhout en papieren lampionnen maken het voertuig, getrokken door een of twee paarden, compleet. In het midden is er een groepsfoto geplakt, die een boerenbruiloft weergeeft.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek