Rhenoy vanouds

Rhenoy vanouds

Auteur
:   Paul van Mook
Gemeente
:  
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3763-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rhenoy vanouds'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  >  |  >>

6 Roomboterfabriek "Rhenoij en Acquoij" - 1896

Na veel wikken en wegen besloten de boeren van Rhenoy en Acquoy in het voorjaar van 1896 gezamenlijk een roomboterfabriek op te richten. Voor deze streek was het niet nieuw of uniek, want er was er al eentje in Leerdam en er werden in Beesd en Gellicum in dezelfde tijd ook roomboterfabrieken gesticht. Op 28 maart 1896 werd de stichtingsacte gepasseerd bij notaris C.].H. van Kessel te Rumpt en in de Nederlandsche Staatscourant van 19 april werd de inhoud van deze acte geplaatst. Er stond in dat er was opgericht: de vereniging Cooperatieve Roomboterfabriek "Rhenoij en Acquoij", gevestigd te Rhenoy. De statuten van de vereniging werden gelijktijdig met die van Gellicum gepubliceerd en de dum werd bepaald op 29 jaren. Er werd een commissie benoemd, die aile voorbereidende werkzaamheden zou regelen en aan twee andere personen werd opgedragen een begroting van de kosten en een plan voor het gebouw op te maken. Half mei 1896 werdA.]. Lans, hoofd der openbare school te Rhenoy, gekozen als DirecteurBoekhouder van de boterfabriek, die weldra in werking zou worden gebracht. Op 30 juni was het dan zover: de directie deelde in "De Gelderrnalser" en "De Leerdammer" tevreden mee, dat de werkzaamheden aan de fabriek waren aangevangen. We moeten ons niet te veel voorstellen van een dergelijk fabrieksgebouw. Het zal hoogstens een omvang hebben gehad van 7 x 5 meter met een onderkeldering van dezelfde maten, want de koeling was zeer belangrijk. Er lagen wel plavuizen op de vloer en in de kelder vanwege de hygiene en de zolder diende als bergruimte. Doorgaans had zo'ri fabriekje slechts een personeelslid, die bij tijd en wijle werd bijgestaan door losse hulpkrachten. Lambertus Rosenboom, 46 jaar oud, gehuwd met Geertruida van Leeuwen, stond in 1898 geboekt als botermaker. Hij was afkomstig uit Gellicum en had het vak daar waarschijnlijk geleerd van Wout van Lith. De exploitatie van de roomboterfabriek verliep niet bepaald gunstig. Op 15 oktober 1898, nauwelijks ruim 2 jaar na de start,

verscheen er een advertentie in de krant, waarin stond dat de inventaris van de fabriek publiek te koop zou worden aangeboden in cafe "De Lindeboom" van Gebroeders Temminck. De inventarislijst geeft een compleet beeld van alle spullen, waarover werd beschikt: 27 vetkannen, 52 transportkannen, 3 karnemelktonnen met deksels, een ontromer, een afkoeler met vergaarbak, een kneebord, karn, fornuispot, lessenaar, rek met controleerglaasjes, melkmeetemmer, 2 botervloten, 2 emmers, 9 marmeren tegels, 10 boterschotels, kleine en grote bascule, planken met schrag en, banken met tafel, botermand, grote en kleine lamp, wekker, leien en boterspanen. Ook het fabrieksgebouw, "staande aan den Zandweg" (in 2005 de hoek van de Rhenoyseweg en De Brink, waar familie Gerard Temminck woont in "De Molshoop"), werd onder de hamer gebracht. Het pand werd ingezet op f 650 en de inventaris op f 224,10. Daarna werd het stil en vernemen we niets meer over deze tak van nijverheid in Rhenoy. Zeker is echter wel, dat de fabriek to en niet is opgehouden te bestaan, want er verschijnt op 9 mei 1914 een korte mededeling in de krant: "Door gebrek aan werkkrachten in de boterfabriek alhier, die ruim 18 jaren heeft bestaan, was men genoodzaakt, het bedrijf te stoppen. Thans is het gebouw in andere handen overgegaan en verkocht aan ]. Verstegen, die het tot boerderij zoJ inrichten", Op 20 mei 1914 verschijnt het allerlaatste, bittere nieuws: "In verschillende bladen komt een bericht voor, als zou het opheffen van de Boterfabriek in Rhenoy het gevolg zijn van gebrek aan werkkrachten. Wie hier bekend is, weet wel beter. Niet het gebrek aan arbeidskrachten, maar gebrek aan samenwerking bij de verschillende veehouders is de groote oorzaak dezer opheffing". Er is geen foto van de roomboterfabriek bewaard gebleven, maar wel de originele stempel van hout, met een afmeting van 13 x 7 centimeter. Houden we deze ovale afbeelding voor de spiegel, dan lezen we: "Roomboterfabriek Rhenoij en Acquoij". Slechts een oude, ingekorte boom herinnert ons nog aan de plaats waar eens de roomboterfabriek stond.

7 Postbode/mandenmaker Jan Wiggelinkhuijsen

Deze prachtige foto werd omstreeks 1920 genomen in de Achterstraat van Rhenoy ter hoogte van de weegbrug tegenover herberg "De Lindeboom". Wie goed kijkt, ziet rechts nog net vaag een puntje van de planken van de weegbrug. In de boerderij rechts, achter de iepebomen, woonde Rijk van Rijswijk, die ook post bode was. Later woonde hier o.a. Janus van Akooij en anna 2004 G.c. Dorrestein, Dorpsstraat 21. In de verte zien we een splitsing van de weg. Linksaf gaan we de Breezij (Brede Zijde) in en in het miden staat het huisje van Nol de Jong en Dorus de Jong, de klepperman. In de hoogstamboomgaard links stond nog een boerderij, die niet zichtbaar is op de foto. Jan staat hier in vol ornaat als post bode bij zijn hondenkar, die hij heeft aangeschaft om ook pakketten te kunnen bezorgen en zo wat extra's te verdienen. Hij zorgt goed voor zijn hond "Prins", want het pannetje dat voor aan de kar hangt dient er voor om zijn trouwe makker onderweg water te kunnen laten drinken. Aan de kar bungelt een ketting, die het wiel vast zet als Prins moet stilstaan. Jan Wiggelinkhuijsen (eerder Wiglinkhuijsen) werd geboren in Leerdam in 1857. Hij trouwde met Geertruida Maria de Vries uit Renkum, die hem tien kinderen schonk. In januari 1884 vestigde hij zich met zijn gezin in Rhenoy en werd aangesteld als post bode van Rhenoy op Leerdam. Dat hield in, dat hij twee keer per dag naar Leerdam reisde om de post op te halen en weg te brengen en de brieven/kaarten uiteraard in Rhenoy op het juiste adres moest bezorgen. Toen Jan in 1909 zijn 25-jarig jubileum vierde, werd er een prachtige ereboog opgericht voor zijn woning. Hij was intussen een bekend en geeerd dorpsfiguur geworden. Een viertal inwoners boden hem namens de ingezetenen van Rhenoy een fraai geschenk aan: een uurwerk in massief eikenhouten uitgesneden omhulsel en kast. Van zijn collega, hulpbode M. van Akooij, kreegJan twee vakkundig gegraveerde glazen en van zijn ambtsbroeders uit de omgeving een "porternanteau", "Wat een tijdingen

van lief en leed heeft de bode al niet in onze woningen bezorgd, jaar in jaar uit," memoreerde ]. Verstegen Fzn. in zijn feestelijke toespraak voor Jan. Maar de post bode had nog meer pijlen op zijn boog: hij was ook mandenmaker en had met zijn kinderen in de loop der jaren een bloeiend bedrijf opgebouwd. Van 1904 tot 1912 hield Wiggelinkhuijsen een boek van uitgaven en inkomsten bij, dat een duidelijk inzicht geeft over de gang van zaken. We doen een greep uit dit boek met een aantal interessante aantekeningen en volgen de letterlijke tekst. Jaar 1904; betaald aan houd Johan Bullee f 1,25; 1 kis lijnkoek f 5; 3 varkens gekocht f 22; een zwart pak gekocht voor zoonJan f 23; aan spek gekocht van Crijn van Buuren f 24; steenkolen van de boerenbond betaald f 4; aan Mina de vlooi voor het spitten van het zingel f 3; aan Jan toen hij onder dienst ging flO; de polder betaald van Renoooiprilweg f 3; aan Arie Vis voor het houd varen f 4, 15; voor schortegoed f 2; de corand de Lingebode f 0,60; voor Truus een pop f 1; schaapen gekocht f 20; Storie de griend betaald f 30; voor het juk en ketting f 1,50; turf f 8; aan de hoojers f 3; voor Anna am uit te goon f 5; biete hakken in junie f 1,50; aan Jan gegeven met de pingsteren f 3; aan rijzhout in de kooise polder en in de huigesteeg f 7. Jaar 1909; advertensie 25 jaar bij de post f 1,10; acht el katoen gekocht voor boezeroenen f 3,74; de akker aan de burgkamp omgespaait f 6,15; een vat bier f 2,50; den Dockter f 25; halve zole voor de schoen f 0,50; lappegoed van de belgieze koopman f 25. Natuurlijk zijn we nieuwsgierig naar de ontvangsten die daar tegenover stonden. We lezen in 1904 onder meer: Van manden gebeurd f 45; van band f 3,35; reperasie manden van de zwartglasfabriek f 86; van hooi gebeurd f 51; van de posterije 3 maande gebeurd f 78,90; de steenfabriek te Asperen 4 mande f 1,50. Om aile onkosten van het huishouden en het bedrijf te dekken waren de inkomsten van het salaris en de verkoop van manden per maand ruimschoots voldoende. Het boek geeft de indruk dat Jan Wiggelinkhuijsen al met al een welvarend man was en zijn zaakjes goed voor elkaar had.

8 Bierhuis "Loop Wat" bij de sluis

In december 1919 yond de publieke verkoop plaats van een huis en erf buitendijks bij de sluis te Rhenoy en een schuur met erfbinnendijks tegenover het huis aan de Lingedijk. De verkoop yond plaats in opdracht van eigenaar Antonie Klijn en werd ter plekke uitgevoerd door notaris P.M. Ingenegeren uit Rumpt. Voor de duidelijkheid: het afgebeelde bierhuis "Loop Wat" stond enkele tientallen meters verwijderd van de grens met Acquoy, die gevormd wordt door het sluisje, dat anna 2005 nog steeds onder de dijk door loopt naar de wiel, waar de Provinciale Weg doorheen ligt. Thans woont op deze plek familieT.]. Gremie-Verhoeve, Lingedijk 35, het eerste huis als je het tunneltje door gaat richting Acquoy. Op de ruit van het bovenlicht van de toegangsdeur stond met witte letters geschilderd N. van Leeuwen - verlof en een uithangbordje onder de dakpannen informeerde de voorbijganger dat dit pand een Bierhuis was. Kastelein Nicolaas van Leeuwen (*1881) runde het kroegje, waar hij introk toen hij trouwde, samen met zijn vrouw Margaretha Th. Pomp en (*1885). Het gezin werd gezegend met drie kinderen: Cornelis M. (*1919), Christiaan M. (*1921) en Antoon Willem (1922-2003). Willem (*1886), een broer van Klaas, was een tijdlang inwonend tot hij trouwde. Geen van de vijf cafes, die Rhenoy destijds rijk was, konden bestaan van de opbrengst van de kroeg en daarom werd er van alles bijgeklust. Om zijn gezin te kunnen onderhouden werkte Klaas van Leeuwen her en der waar geld mee te verdienen was: bij de boeren koren maaien in de zomer, aardappels rooien in de herfst, in de polder sloten schoonmaken, schepen laden en lossen. Deze laatste bezigheid werd hem op latere leeftijd noodlottig; hij gleed van de loopplank af en viel in het water. Met hulp werd hij zo snel mogelijk weer op het droge gebracht, maar liep door de kou toch een longontsteking op, waar hij in april 1943 aan overleed op 62-jarige leeftijd. Zijn weduwe Greet zette de zaak voort, samen met de zoons die nog thuis waren. Zo speelde Ton op zijn accordeon en een pathefoon (platenspeler) met langspeelplaten zorgde voor gezellige dansmuziek op de zaterdagavond, want dan kwamen de meeste gasten vertier zoeken. Voor het afspelen van muziek was

een speciale vergunning vereist, die door de burgemeester werd afgegeven. Er werd vooral sterke drank gedronken en minder bier dan tegenwoordig. Links van de voordeur lag de huiskamer - tevens keuken - en rechts de gelagkamer, waar een Russisch biljart met gaten voor de ballen in stond. In het midden tegen de achtergevel stond een trapje naar de zolder, waar aile gezinsleden sliepen. In een hoek van de woonkamer was een hokje waarin de poepdoos zat. Onder het huis, dat in het talud van de dijk was gebouwd, beyond zich een kelderruimte, waar je in kon komen via een luik in de houten vloer van het cafe. In de achtergevel was een toegangsdeur naar de kelder, zodat je er van buiten ook in kon lopeno 's Avonds als het donker werd, werden de luiken altijd gesloten, zowel 's winters als 's zomers.Achter de herberg stond een oude knotwilg, waar "potgrond" werd uitgelepeld voor de bloemen. Na de brand in januari 1933 werd er boven de voordeur een dakkapel getimmerd, zodat we wet en dat de foto dateert van voor die tijd. De brand brak 's morgens om 7 uur uit door onbekende oorzaak en het dak zakte in een mum van tijd in elkaar, waardoor het huis met schuur van familie Gerrit van Steijn-van Bruggen, dat op korte afstand stond, gespaard bleef Na de herbouw bleef het pand als cafe in gebruik tot omstreeks 1962. Familie Van Leeuwen bleef er wel wonen, maar later ging moeder Greet inwonen bij haar zoon Chris. Zoon Ton trouwde met Riet Bals uit Overschie en verhuisde naar Culemborg. Omstreeks 1980 was Gerard Bullee eigenaar van het dijkhuis, dat hij verbouwde en moderniseerde. Later verkocht hij het pand aan familie Herman Gremie- Verhoeve. Voor het bierhuis poseren Greet en twee familieleden of vriendinnen, die per fiets op bezoek zijn gekomen. Het houten rijwielrek dient als stalling voor de kostbare karretjes. Enkele buurtkinderen staan voor de perenbomen, waaraan vruchten groeien van drie verschillende rassen. Opoe Maria van Leeuwen-Wouterse (*1852), gewapend met wandelstok, staat in de deuropening belangstellend de bezigheden van de fotograaf gade te slaan.

9 Schoolreisje Mariaschool- jaar 1959/1960

Het jaarlijkse schoolreisje was altijd weer een dag waar met verlangen naar uitgekeken werd. Je hoefde dan niet in het klaslokaal te zitten, maar trok er groepsgewijs op uit en zag eens wat meer van de wereld. Vol verwachting werd er vroeger opgestaan dan gewoonlijk om op tijd bij de auto bus te zijn. Zo'n uitstapje diende niet aileen voor je plezier, maar moest tevens een opvoedend karakter hebben: je moest er wat van leren. Als aandenken werd er deze keer - schooljaar 1959/1960 - op het vliegveld Schiphol een groepsfoto gemaakt, die naderhand bijbesteld kon worden. Op de achtergrond stond een passagiersvliegtuig, waarin de jeugd enige tijd kon gaan zitten en rondneuzen, terwijl er deskundige uitleg werd gegeven door een gids. Op de eerste rij vooraan hurken v.l.n.r.: I.Dokman(?) 2.Roel van Stappershoef; zoon van Johannes en Theodora in den Eng; hij trouwde in 1970 met Henrica Heesakkers en werd directeur van Bert Story Auto's. 3.]an Dokman. 4.Albert Sengers, zoon van Leonard en Carolina van Leeuwen. 5.Bennie de Bruin (1950-2004), z.v. "Booi " en Cornelia in den Eng; Ben trouwde met Anita Vendrig. 6.]an van Leeuwen, Acquoy; zijn ouders waren Dirk en Cornelia Veenbrink. 7.Berry Story, z.v. Harry en Claartje de Jong. 8.Henk Story, z.v. Wim en Truus Kroezen; in 1971 huwde hij Cecilia van Erp. 9.Berry Sengers, z.v. Hend en Koosje Verlangen. 10.Kijkt omlaag en is onherkenbaar. Lljos Story, z.v. Frans en Doortje Wouterse; Jos trouwde in 1979 met Anny Sey. 12.Theo van Leeuwen, z.v. Dirk en Cornelia Veenbrink. Op de middelste rij staan v.l.n.r.: I.Theodora (Do) van Kerkhof-van Balveren (1917 -1984), onderwijzeres van de klassen 1-2-3 van de Mariaschool; tijdens haar carriere was zij juffrouw in Rhenoy, Leerdam en Rumpt/Gellicum. 2.Greta van Leeuwen, dochter van Christiaan en Aantje Verhoef 3.Trudy Story, d.v. Wim en Truus Kroezen. 4.Annie van Leeuwen, Acquoy (Klein Engeland), d.v. Cor en Joanna E. van Leeuwen. S.losĀ«, de vrouw van Jan van derVelden. 6.Ada Story, d.v. Harry

en Claartje de Jong. 7.]an van der Velden, hoofd der school. 8.Kitty in den Eng, d.v. Daan en Maria van Leeuwen; zij trouwde in 1974 met B.Chr.Viscer. 9.Bep van Leeuwen, d.v. Dirk en C. Veenbrink. 1 O.Doreth Story; haar ouders waren Hers en Dora Kroeze; Wim Rust uit Tiel werd haar levensgezel. II.Betsie van Zon, Acquoy. 12.Marie in den Eng-van Leeuwen, begeleidster. 13 .Bea van Leeuwen, d.v. Chris en Aantje Verhoef 14.PaterTarcisius 1..]. Brouwer (1899-1971), pastoor van de Mariaparochie. 15.]oke Story, d.v. Wim en Truus Kroezen. 16.Marietje van Leeuwen, Klein Engeland, d.v. Cor en]. van Leeuwen; in 1971 huwde zij met C. van Lith. 17.Ida Mullenders; haar ouders heten Gradus en Marie Dokman; Ida trouwde met Ad van Tussenbroek. 18.Hetty Sengers, d.v. Hend en Jacoba Verlangen. 19.Ria Story, d.v. Wiet en Annie van Middelkoop. De tien leerlingen op de trap heten, van boven naar beneden: l.]oop de Bruin, zoon van "Booi" en Cor in den Eng; later werd hij kantonnier bij Rijkswaterstaat. 2.Klaas van Leeuwen, z.v. Chris en Aantje Verhoef; later mede-organisator van de jaarlijkse wielerronde van Rhenoy. 3.Tom van Kerkhof uit Acquoy, z.v. Henk en Do van Balveren; hij stapte in 1974 in het huwelijksbootje met Antonia G. van den Hout uit Nieuwkuik. 4.Hennie Story, z.v. Wiet en Annie van Middelkoop; hij had een baan in de fietsenhandel en volgde vervolgens zijn vader op in het verkoopbedrijf van vee- & huisdiervoeders, graan en kunstmest. 5 .Bas van Kerkhof, z.v. Henk en Theodora van Balveren. 6.]os<' Sengers, d.v. Hend en Koosje Verlangen. 7.Mieke van Amstel, d.v. Jo en Johanna Maria de Jong, Acquoy. 8.Lenie van Tetrode, Acquoy; d.v. Klaas en Lena Brans; Lenie trouwde met Wim van 't Hart uit Leerdam. 9.Terez Tkalecz, d.v. Istvan en Agnes M. Verhoeven; zij woonde een aantal jaren in Zuid-Afrika, maar keerde weer terug naar Acquoy. 10 .Betsie van Leeuwen, Klein Engeland, d.v. Cornelis en Johanna E. van Leeuwen.

10 Openbare lag ere school - anno 1930

Tegen de zomer bestelde de hoofdmeester de fotograaf om een mooie groepsfoto te maken. De kinderen zagen er dan fris en monter uit, terwijl hun bleke gezichtjes wat meer kleur hadden gekregen door de voorjaarszon, als ze tenminste de winter gezond en wel waren doorgekomen. De haren werden netjes gekamd en geborsteld, de meisjes een forse strik op het hoofd en sommige jongens een stropdas om de hals geknoopt en zelfs een colbertje aangetrokken. Zo'n foto was alleszins de moeite waard voor later, om te laten zien aan hun kinderen en kleinkinderen. En hier staan/zitten ze dan, 47 in getal. In kruiszit herkennen we vooraan v.l.n.r.: I.Gijs van 't Hart (*1922), zoon van Janus en Gijsje van Aalst; 2.Adriaan Wiggelinkhuysen (*1922), z.v. Kees en Neeltje van Bruggen; 3 .]an Verstegen(?), z.v. Barend Jan en Geertruida Bos, van de Breezij; 4.Henk Dekker (19232003), z.v. Drikus en Beleke van 't Geijn; 5.]an Dekker, tweelingbroer van Henk; later trouwde hij met Jennie Krul; 6.Sjaan (Bastiaan) Sleeuwenhoek (*1923), z.v. Jan en Helena Visser; 7.Piet Temminck, z.v. Evert en Maaike van Ekeren; 8.Wim de Jong (*1923), z.v. Freek en Klazien van Asch, van boerderij "Op d'n Heuvel" in de Achterstraat; Wil Bullee uit Acquoy werd later zijn vrouw; 9.Arie de Jong (1921-2004), broer van Wim; hij bleef vrijgezel. Op de 2' rij van onderen zitten v.l.n.r.: 1.(onscherp) Gonnie Verstegen, dochter van Mels en Gon van Asch; 2.Koenraad van Kleef, (*1900 te 's-Gravendeel), hoofd der school te Rhenoy van februari 1927 tot januari 1937; daarna vertrok hij naar Meerkerk; hij was getrouwd met Metje Helena Gijsen uit Asperen; 3.Rechts van de meester, Gijsje Verstegen (*1923), zusje van Gonnie; 4.Bertha Dekker, d.v. Drikus en Eleke van 't Geijn; later trouwde zij met Jan de Wit uit Beesd; 5.Met de lichte jurk, Marie Bos, d.v. Kobus en Geertje Duizer; zij stapte in het huwelijksbootje met Rinus Cozijnse; 6.ClaartjeVisser (1921-2004), d.v. Will em en NieskeVerbeek; Jacob van Bruggen werd later haar echtgenoot; 7 .een dochter van Evert van Toorn en Katharina Bressers(?) 8.]uffrouw Pietertje Elisabeth van Zijver-

den-de Jongh (*1885); zij was een aantal jaren in het huishouden bij de gepensioneerde meester Lans; 9.Geurtje van Tussenbroek (*1923), d.v. Barendinus en Belia Opendorp; het gezin verhuisde in september 1932 naar Echteld; 10.Met bloemetjesjurk, Truus Wiggelinkhuysen (*1920), d.v. Bart en Emma Gnauch; 11.Achter Arie, Zus (Gijsbertha) Temminck (1922-1936), d.v. Bram en Mina van Veldhoven; 12.Staande,Anna van Steijn, d.v. Geert en Drika van Bruggen; 13 .Chrisje van Rijswijk, d.v. Rijk, de postbode; zij trouwde met Peter Jan Merkens. Op de 3' rij staan v.l.n.r.: I.Henriette Story, d.v. Dorus en Marie Versteegh; 2.Aaltje van Diest, d.v. Steven en Geertje Kievit; zij trouwde met Cornelis de Ridder en na diens overlijden met Geerit van de Graaf; 3 .Marretje van Tussenbroek, zus van Geurtje; 4.Willy Story, d.v. Dorus en Marie Versteegh; later trouwde zij met Joop Strik; 5.Schuin achter de meester, een dochter van Van Toorn; 6.Corrie van Steijn, d.v. Geert en Drika van Bruggen; Toon Dekker werd haar man; 7.Toon Dekker, die naast zijn toekomstige vrouw staat; broer van Jan; 8.Maaike Merkens (*1920), d.v. Rijk en Neeltje de Haas; Daan van Baalen trouwde met haar; 9.Marius Temminck (*1917), z.v. Evert en Maaike van Ekeren; 1 O.]opie Story (*1919), zus van Willy; 11.Schuin achter de juf, Steven van Diest, broer van Aaltje; 12.Liesje Beverloo, d.v. Hendrik en Hendrika Toekirah; 13 .Hans Waaldijk, z.v. Cees en Agnes Kemp; 14.Maaike Sleeuwenhoek, d.v. Jos en Johanna Langenberg. Bovenaan staan: I.Zoon van Van Toorn; 2.Peter van 't Hart, broer van Gijs; 3 .Horst Wiggelinkhuysen (*1917), z.v. Bart; 4.Kees Wiggelinkhuysen, z.v. Cees en Neeltje van Bruggen; 5.]anus van 't Hart, broer van Gijs; 6.HenkTemminck (*1920), z.v. Bram en Abrahamina van Veldhoven; 7 .]an Temminck, z.v. Evert en Maaike; 8.]an van Steijn, z.v. Geert en Drika; 9.]an Verstegen, z.v. BarendJan en Truus Bos; 1 O.Pieter van Zijverden (*1920), zoon van de juf; 1 1. Marius Merkens (*1916), Z.v. Rijk Dirk en Neeltje de Haas; hij werd later gemeente-secretaris in Groningen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek