Rijssen in oude ansichten deel 3

Rijssen in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Rijssen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6056-8
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rijssen in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

49 Het Parkgebouw in het Volkspark is in de jaren twintig gesticht en gefinancierd door de heren A.H. en]. ter Horst, in Rijssen beter bekend als "meneer Auke" en "meneer Jan". Het Parkgebouw was eigendom van de verenigingT.o.VA. (Tot Ontspanning Van Arbeiders). Het bestuur van T.o.VA. bestond uit een fabrikant als voorzitter en vier hoofdarbeiders en vier handarbeiders (van de firma) als leden. Park en gebouw zijn nu eigendom van de gemeenteo Het Parkgebouw, dat nu een cultureel centrum is, ziet u hier op deze foto met rechts de oude "muziekstent", die inmiddels is vervangen door een modern ere "muziekstent" .

Volkspark te Rijsselj

50 Op deze foto ziet u links het Parkgebouw en rechts het vogelhuis of de voliere. Deze voliere is in 1922 als hoenderpark gesticht door de heer M.G. van Heel, directeur van de firma Ter Horst & Co. In juli 1982 is het vogelhuis gerestaureerd door leden van de "Eerste Rijssense kanarievereniging". "Vogelvereniging Zanglust", "Rijssense vogelvrienden" en .Pluimveevereniging De Eendracht" met medewerking van de "Slotman van der Mijllstichting".

!" ~'~": .....

~ .... ,

Rijssen Vogelhuis Park

5 1 In het midden van het Volkspark staat een fraaie gedenlmaald met het volgende opschrift: .Ter herinnering aan onze geachte Patroons Auke Haijo ter Horst en Jan ter Horst JHzn. de Stichters van dit Park. De arbeiders en arbeidsters van Ter Horst en Co. Rijssen, 30 Dec. 192 2". Op de achtergrond een oude boerderij, die in 1979 werd gerenoveerd. Bij de boerderij is nu een kleine dierentuin ingericht, een trekpleister vooral voor kinderen.

Rijssen. BloesemlNeelde. 'ilolkspark.

52 In het Volkspark trof men vroeger dit prachtige "bronzen hert" aan, dat op mysterieuze wijze verdwenen schijnt te zijn. We hebben bij vele Rijssenaren navraag gedaan, maar niemand weet waar het "hert" gebleven is. Het was een geliefde plek voor het maken van foro's. Op deze kiek zien we de gezusters Nijkamp met enige vriendinnen. De foto werd omstreeks 1940 gemaakt.

53 Een fraaie opname van de havezate de Oosterhof, toen die nog in goede staat was. Deze havezate wordt al genoemd in 1334, toen verkochten Jacob van Thije en zijn mede-eigenaren "het schultengoed Cherlovinc in Wederden" zijnde dit de Oosterhof te Rijssen aan [ohan van Ockenbroec. Van deze havezate, die vele malen van eigenaar wisselde, is geen bepaald bouwjaar te noemen. De laatste bewoonster van de Oosterhof, baronesse van den Borch tot Verwolde, weduwe van jonkheer Coenen, besloot de havezate te verkopen aan de gemeente Rijssen, onder de bepaling dar het gerestaureerd zou worden om voor het nageslacht te bewaren.

54 De havezate de Oosterhof raakte in de jaren vijftig danig in verval. In die tijd werd slechts een gedeelte van de havezate nog bewoond. In de rest had den de weergoden zo niet geheel, dan toch grotendeels vrij spel. En samen met de tand des tijds werd er wel voor gezorgd, dar het einde snel naderde. Met het herstel van de Oosterhof werd in 1967 een aanvang gemaakt en na enige jaren was de algeheIe restauratie een feit geworden. De functie van havezate heeft zij verloren. Na de restauratie deed het eerst dienst als kraamcentrum. De laatste [aren is her Rijssense museum er gehuisvest. Zo ziet de Oosterhof er uit na de aigehele

restauratie. Het is een pronkjuweel voor de gemeente Rijssen.

55 Als we thans de Enterweg berijden kunnen we ons niet voorstellen dar het er omstreeks 1915 zo rustig was. De Nijenhof werd in 1914 betrokken door de Rijssense burgemeester]. Knottenbelt en zijn echtgenote. De bouw van deze fraaie villa had slechts f 9000 gekost. .Knotje", zoals elke Rijssenaar zijn burgemeester destijds noemde, he eft met zijn gezin De Nijenhofbewoond tot aan zijn pensionering op 23 april 1937. De eerste burger van Rijssen Knottenbelt werd opgevolgd door burgeme ester W Zeeuw, die toen met zijn gezin De Nijenhof betrok.

t

?

56 Toen burgemeesterWijnand Zeeuw met zijn gezin De Nijenhofin 1937 ging bewonen zag de Enterstraat er geheel anders uit dan toen zijn voorganger Knottenbelt er in 1914 ging wonen. Links en rechts van De Nijenhof waren er toen al heel wat huizen gebouwd, zoals deze foto laat zien. Let op de antieke auto bus tussen de twee laatste huizen op deze oude ansicht.

57 Volgens deze oude ansicht zijn de schapen op weg naar de heide. Volgens de gemeenteverslagen waren er in Rijssen vele grate en kleine schaapskudden. Op deze foto is geen "scheper" te zien, maar de herdershond houdt de schapen goed bij elkaar. Vroeger kon men dergelijke tafereeltjes dikwijls bij Rijssen zien. De schoonheid van Rijssen is moeilijk onder woorden te brengen. Men noemt Rijssen "de parel van Twente" en daarmee is niets tevee! gezegd.

58 De prachtige omgeving zoals "Hollands Schwarzwald" en de oude Groene Kruisbossen gaven Rijssen de eretitel "de glimlach van Twente". De Schapendijk, hier op deze foto in beeld gebracht, doet terugdenken aan de tijd dat hier in de omgeving nag schapen graasden.

tLiU PiI ?. 3750.

'09

Schapendijk - Rijssen.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek