Rijswijk in oude ansichten deel 1

Rijswijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. Keizer
Gemeente
:   Rijswijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1659-6
Pagina's
:   152
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rijswijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

door

C. Keizer

Vijfde druk

Europese Bibliotheek - Zaltbommel

WWOEN

BOEKJE

ISBNlO: 90 28816593 ISBN13: 978 90 288 16596

© 1966 Europese Bib1iotheek-Zaltbomme1

© 2008 Reproductie van de vijfde druk uit 1994

Niets uit deze uitgave mag worden vervee1voudigd en/of openbaar gemaakt door midde1 van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zander voorafgaande schrifte1ijke toe stemming van de uitgever.

Europese Bib1iotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbomme1 te1efoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: publisher@eurobib.n1

INLEIDING

Rijswijk in oude ansichten. De titel dekt niet helemaal de lading van deze uitgave, want naast een grate hoeveelheid echte oude ansichten werd ook gebruik gemaakt van een aantal foto's uit de jaren 1875-1930. Het is gebleken, dat voor deze oude ansichten en foto's grote belangstelling bestaat. Steeds weer kan men in het gemeentemuseum in het Tollenshuis aan de Herenstraat bezoekers lange tijd zien staan voor de vitrines met de oude ansichten en foto's. Het museum beschikt over een unieke collectie, die steeds nog wordt aangevuld. Vele bezoekers van het museum vragen steeds of er nog van deze oude ansichten te koop zijn. Om in deze behoefte te voorzien is dit boekje samengesteld. Dit kon geschieden dank zij de welwillen de medewerking van het museumbestuur, dat enthousiast de vele kostbaar geworden ansichten en foto's belangeloos ter beschikking heeft gesteld voor de samenstelling van dit boekwerkje.

Rijswijk heeft een zeer oude, boeiende geschiedenis. De Romeinen hebben het in hun tijd reeds bevolkt en langs de oude strandwal - Herenstraat-Van Vredenburchweg - werden in de middeleeuwen enkele grate kastelen gebouwd, die tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twist en in 1351 werden verwoest. Rijswijk is ook de woonplaats geweest van vele oude adellijke geslachten. Het dorp heeft tot 1930 het landelijke karakter kunnen bewaren, doch daama - en vooral in de jaren na 1950 - is het in een razend snel tempo uitgegroeid tot stad.

Tot voor enkele jaren was het Kerkplein met zijn kerk en zijn raadhuis (later politiebureau) het oude, uit de late middeleeuwen stammende centrum van het dorp. Rijswijk heeft nu een nieuw centrum, met een nieuw gemeentehuis, een politiebureau, een winkelcentrum en een stadsschouwburg. Toch zal de oude Herenstraat het oude hart van Rijswijk blijven als het gemeentebestuur niet - zoals al tevee1 is gebeurd - gaat "over-saneren". Dan zal wat er van het oude dorpsschoon nog over is, ook verdwijnen.

De oude ansichten en foto's geven een beeld van het dorp Rijswijk van voor en na de eeuwwisseling. Duidelijk zal men kunnen zien, dat het karakter van het dorp omstreeks 1900 is gaan veranderen. Rijswijk kwam in de greep van wat men in de agglomeratie Den Haag wel eens heeft genoemd "de Haagse ziekte". Den Haag heeft vele pogingen gedaan om Rijswijk te annexeren, doch tot op heden is dat niet gelukt.

Rijswijk: een dorp met een zeer oude - helaas nog ongeschreven - geschiedenis, maar oak met een modeme historie.

Ik hoop, dat de oud-Rijswijkers (en ook de nieuw ingekomen) uit dit boekje iets zullen proeven van een oude sfeer, die voor velen bekend zal zijn, doch dat het voor nog meer mensen de ogen opent voor hetgeen Rijswijk nu nog te bieden heeft.

De samensteller

Gezicht op Rijswijk met Herv. kerk

1.Het oude Rijswijk ornstreeks de eeuwwisseling. Aileen oud-Rijswijkers kunnen zich dit oude, toen nog landelijke dorp herinneren.

2. Het centrum van het oude Rijswijk is de oude dorpskerk. Deze foto dateert van v66r 1898.

3. Kort na haar inhuldiging tot koningin der Nederlanden, in september 1898, plaatste koningin Wilhelmina een boom op het plein voor de kerk. Later werd deze boom overgebracht naar het park Hofrust.

4. Nog een gezicht op de oude kerk. In de jaren twintig werd deze kerk grondig gerestaureerd naar eigentijdse opvattingen. Door deze restauratie heeft de kerk een geheel ander uiterlijk gekregen.

5. Het interieur van de oude dorpskerk met het prachtige barokorgel. Het instrument werd geschonken door Cornelia Schellinger, de weduwe van raadpensionaris Pieter Steyn.

6. Varkens op het Kerkplein. nit was rond de eeuwwisseling geen ongewoon gezicht. De beesten zijn op weg naar de waag in de Kerklaan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek