Rinsumageest in oude ansichten

Rinsumageest in oude ansichten

Auteur
:   E. Duijff
Gemeente
:   Dantumadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4303-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rinsumageest in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Rinsumageest is een dorp met een rijke geschiedenis. In de achtste eeuw horen we voor het eerst van het dorp, al wordt het dan nog Ringesheim genoemd. Ongetwijfeld was er ver voor die tijd al sprake van een nederzetting. De geologische omstandigheden waren dan ook zeer gunstig: het dorp ligt op het eind van een zandrug te midden van veen en klei. In de dertiende eeuw zien we voor het eerst de naam Rinsumageest.

In de twaalfde eeuw verrijzen de eerste stenen gebouwen. De hervormde kerk met de bekende crypt en de vier states, te weten Juwsmastate, Tjaardastate, Melkemastate en Eysingastate. Van deze vijf gebouwen bestaat aileen de kerk nog. De kerk werd gebouwd door de monniken van het vermaarde klooster "Claercamp", dat iets ten noorden van Rinsumageest heeft gelegen. Rond 1580 is dit cistercienserklooster gesloopt. De adellijke families, voorzover er nog nakomelingen zijn, wonen niet meer in het dorp.

Tot 1881 was Rinsumageest de hoofdplaats van de

gemeente Dantumadeel. Het gemeentehuis was gevestigd in het gebouw, waarin nu cafe Pijper is. Rond de laatste eeuwwisseling bloeide de cichoreibouw en -verwerking hier. Vier cichoreifabrieken hebben hier gestaan. De oudere inwoners kunnen er nog uren over vertellen! In deWoudvaart was een druk scheepvaartverkeer, vooral van turf, vee en kleigrond.

Aan de hand-van bijna veertig foto's wordt in dit boekje een overzicht gegeven van een stukje recente geschiedenis van Rinsumageest. De foto's zijn gemaakt tussen circa 1900 en circa 1935. De dorpsfoto's zijn bijna alle ansichten; de groepfoto's achterin veelal niet. Jammer genoeg was het vaak onmogelijk alle namen van de afgebeelde personen aan de weet te komen. Hopelijk wordt dat niet als een gemis ervaren!

Ik hoop dat u, zowel ouderen als jongeren, dit boekje steeds weer met genoegen ter hand zult nemen. Een ieder die, op welke wijze dan ook, zijn/haar medewerking aan dit boekje heeft gegeven, wil ik daarvoor hartelijk bedanken.

1. Deze panoramafoto, genomen vanuit de toren van de hervormde kerk, geeft duidelijk aan dat Rinsumageest vroeger meer bomen had dan nu het geval is. Verderop in het boekje zal dat ook steeds weer blijken, Een aantal niet meer bestaande gebouwen valt op deze foto direct op: de eerste gereformeerde kerk, de latere bewaarJkleuterschool, de boerderij bij de "piip" en de voormalige gereformeerde school. Na enig speurwerk is tussen de bomen ook nog het dak van de voormalige hervormde school te vinden (1930).

2. De hervormde kerk is het oudste gebouw van het dorp. Het oudste gedeelte van de kerk dateert van de twaa1fde eeuw. Door de crypt onder het koor heeft deze kerk een grote bekendheid gekregen. Aan de oostkant van de noordbeuk is nog de oude ingang naar deze crypt te zien. Bij een gedeeltelijke restauratie in 1942 is deze ingang dichtgemetse1d en is de oude ingang in de kerk weer geopend. Tot 1965 ging de kerk 's zomers schuil achter een hoge bomenkrans, die op deze foto's nog is te zien. De kosterswoning voor de kerk was in de vorige eeuw de openbare 1agere school. Foto uit 1930.

3. Deze boerderij, gebouwd in 1869, wordt nu (na een verbouwing tot woonboerderij) bewoond door Auke Ferwerda. Deze verbouwing werd noodzakelijk nadat in 1967 het woongedeelte was afgebroken. In 1910 werd de bekende Friese schrijver Ype Poortinga hier geboren. De foto is rond 1930 gemaakt.

Geref. School, Rinsumageest

4. Ret eerste gebouw rechts is de voormalige gereformeerde school. Tot 1964 heeft dit gebouw dienst gedaan als school. Toen verhuisde men naar de nieuwe Christelijk Nationale School, Ret oude gebouw is daama onherkenbaar verbouwd en nu is het dorpshuis "De Beijer" er in gevestigd. Naast de school staat de hoofdonderwijzerswoning, thans bewoond door meester Hendrik Karel Willem Frenkel. De bomen voor zijn huis staan er nu niet meer. De drie kinderen op de voorgrond zijn Pieter, Eeltje en Janneke Talsma. De foto is rond 1925 gemaakt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek