Ritthem in oude ansichten deel 2

Ritthem in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Vlissingen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4444-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ritthem in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Ritthem is een van de weinige dorpen waarin slechts een kerk staat en wel de hervormde kerk. De Hervormde Gemeente heeft niet minder dan zesenveertig predikanten gehad, die deze k1eine gemeente 1angere of kortere tijd hebben gediend. De eerste predikant was ds. Wouter Buijs, die van 1612 tot 1617 in Ritthem stond. De laatste predikant was ds. P.J. Broeder, die van 11 oktober 1964 tot 25 januari 1976 de Hervormde Gemeente van Ritthem heeft gediend en die op 1 februari 1976 intrede deed in Borsse1e (classis en ring Goes).

Helaas is Ritthem te klein om er een predikant te kunnen beroepen, zodat de grote pastorie aan het einde van de Dorpsstraat een andere be stemming za1 krijgen. Zoals dat met ve1e k1eine Hervormde Gemeenten in den 1ande het geva1 is, za1 er in de toekomst een zogenaamd "pastoraa1 verb and" met het naburige Nieuw- en Sint-Joos1and, waar ds. C.J. Kraai sinds 10 januari 1971 hervormd predikant is, worden aangegaan. Het ziet er dan ook naar uit, dat er een combinatie Ritthem-Nieuw- en Sint-Joos1and zalontstaan. Zowel voor de beide gemeenten als voor de predikant is dit geen idea1e toestand, maar de financien spe1en hierin een grote rol.

De k1eine gemeente Ritthem heeft in de loop der jaren zeer bekende predikanten gehad. In deze korte in1eiding is het vanwege de p1aatsruimte niet mogelijk om op al die predikanten nader in te gaan. Maar

enke1e personen willen we hier toch noemen, omdat zij zowe11andelijke a1s internationa1e bekendheid hebben verworven. Ds. C. Sundermeijer heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt bij de restauratie van de hervormde kerk van Ritthem. Ds. H. van Oyen promoveerde op 17 mei 1929 tot doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit van Leiden op het proefschrift "Ethiek en Re1igie in het systeem van Hermann Cohen, en achttien stellingen". Dr. Van Oyen heeft op theo1ogisch gebied vee1 gepubliceerd, onder andere: "Christus de Hogepriester" (de brief aan de Hebreeen) in 1939, "Christelijke Ethica" in 1946, "Evangelische Ethik" in 1952, "Theo1ogische Erkenntnis1ehre" in 1957 en "Liebe und Ehe" in 1957. Hij had dan ook een zeer vruchtbare pen. Professor Van Oyen is nog enige tijd hoog1eraar geweest aan de rijksuniversiteit van Utrecht. Daarvoor was hij hoog1eraar aan de universiteiten te Leiden en Bazel, Toen hij predikant in Groningen was (sinds 15 oktober 1939), werd hij benoemd tot hoog1eraar in de Wijsbegeerte. Zijn opvo1ger in Ritthem was ds. G. de Ru, geboren op 17 april 1907 te Vinkeveen. Na de gymnasia te Zwolle en Den Haag te hebben doorlopen, studeerde hij theo1ogie aan de universiteit van Leiden. Op 14 maart 1964 promoveerde hij tot doctor in de Theo1ogie op het proefschrift "De kinderdoop en het Nieuwe Testament". Dr. De Ru was van 1952 tot 1956 lid van de Genera1e Synode en

van 1962 tot 1969 praeses. Ook hij heeft veel gepubliceerd, onder andere een dissertatie over "Vrijheid" en "De rechtvaardiging bij Augustinus, vergeleken met de leer der iustificatio bij Luther en Calvijn". In de laatste jaren nog: "De verleiding der revolutie" (tweede druk) en "Zonder gezag geen vrijheid" (1976). Verder verschenen van zijn hand diverse artikelen in het "Nederlands Theologisch Tijdschrift", "Kerk en Theologie", "Woord en Dienst" en "Het Hervormd Weekblad". Professor De Ru preekte nogal eens in de Franse en in de Schotse Kerk.

Ook het schoo1hoofd B.J. de Meij had een zeer vruchtbare pen. Hij publiceerde vele artikelen in "De Zeeuw" en "De Provinciale Courant". Hij schreef onder andere: "De Burgerlijke en Kerkelijke Geschiedenis van Serooskerke op Walcheren" en "De Burgerlijke en Kerkelijke Geschiedenis van Ritthem, Welzinge en Nieuwerve"; beide boekjes werden uitgegeven bij de firma G.W. den Boer in Middelburg. Hij was een Zeeuws historicus van grote allure, die erg veel afwist van de burgerlijke en ook van de kerkelijke geschiedenis in het algemeen en van die van de genoemde plaatsen in het bijzonder!

Evenals in het eerste deeltje hebben we weer een fotoverantwoording gemaakt. Hartelijk dank aan de hierbij vermelde personen, omdat zij ons oude kaarten en/of foto's beschikbaar stelden en ons hierover uitvoerige informatie gaven. Tevens gaat onze

dank uit naar de opdrachtgever, de heer C.P. Pols uit Zierikzee en naar de heer H.G.J. de Meij uit Veere, die als oud-inwoner van Ritthem de kopy heeft nagezien.

Ten slotte wensen we u allen niet aIleen veel lees-, maar ook veel kijkgenot toe bij onze tweede rondwandeling door het Ritthem van vroeger.

FOTOVERANTWOORDING

C.P. Pols, Zierikzee: voorplaatje.

Mevrouw L.A. Cevaal-de Meij, Ritthem: 1,6,11 en 12b. B.M. de Meij, Utrecht: 2,4,7,16,17,19,22,23,24 en 26. Mevrouw J. Vink-Roelse, Ritthem: 3,5, 12a en 33b.

J. van Keulen, Ritthem: 8.

J. Machielse, Ritthem: 9,27 en 31.

W.J. Machielse, Ritthem: 13,14,15,18,21,25 en 32. J. Goedhart, Ritthem: 20.

J. Cevaal, Ritthem: 10,28 en 29. A. Lijnse, Ritthem: 30.

Stien de Visser, Ritthem: 33a.

Ds. G. de Ru, Scheveningen: 34. Mevrouw J. Oste-Baljeu, Ritthem: 35. Eigen archief: 36.

H.K. Allaart, Ritthem: 37 en 38.

1. We beginnen onze rondwandeling door het oude Ritthem van de kant van "De Schoone Waardin", ook wel "Ret Commiezenhuis" genoemd. De bezoekers hadden een prachtig uitzicht op de scheepvaart op de Honte ofWesterschelde. Duidelijk zijn boven de waranda de drie slaapkamers zichtbaar. De namen van de op deze foto staande personen kon men ons helaas niet meedelen. Links vaart een stoomboot met een schoorsteen en twee masten. Links vooraan ontwaren we de paalhoofden die dienden om de golfslag te breken en de zeedijk te beschermen. "De Schoone Waardin" is jarenlang eigendom geweest van de Polder Walcheren. Van 1902 tot 1919 woonde I.A. Louwers in dit pand. Louwers was commies of opzichter van de Zuidwatering.

2. De dijken eisen voortdurend onderhoud. Zo werd in 1930 deze foto gemaakt. We zien hier het leggen van een zinkstuk bij de Zuidwatering te Ritthem, ter versteviging van de dijk aan de Westerschelde. De hierbij gebruikte schepen waren, zoals op de foto duidelijk is te zien, van J. de Vries uit Amsterdam. Op de voorgrond ontwaren we de paalhoofden en op de achtergrond zowaar een stoomschip. Het zinkstuk had een behoorlijke afmeting. Het werd met stenen verzwaard, waarna men het liet zinken. De stenen werden door genoemde schepen aangevoerd.

3. Ter gelegenheid van de installatie van Marinus Barentsen, die van 1923 tot 1931 burgemeestervan Ritthem is geweest, werd in 1923 een feestcomite opgericht, dat we hier op de foto zien. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Cornelis Koppejan, Marinus Luteijn (was smid in Ritthem), Jacobus Schout, Melis, de timmerman uit Ritthern, Abraham Goedhart, Marinus Kwekkeboorn en Johannes Hendrik Vink. Op de voorste rij kijken ons aan: Johannes de Visser (was postbode op het postkantoortje; zijn dochter Stien de Visser was later nog werkzaam op de gemeentesecretarie bij burgemeester P. Danielse), Jan de Pagter, Adriaan Poelman (was timmerman in de Dorpsstraat) en Johannes Cevaal.

4. Toen in het najaar van 1931 de installatie van burgemeester Pieter Willem ter Haar plaatshad, was daarbij, zoals gebmikelijk in die dagen, een erewacht te paard. Niet minder dan tachtig paarden met miters namen hieraan deel, hetgeen de feestvreugde, ondanks de minder goede weersomstandigheden (zoals op de foto duidelijk is te zien, regende het), zeer verhoogde en luister bijzette. Het grootste gedeelte van de miters draagt nog de Walcherse klederdracht. Op de achtergrond ontwaren we het dorpje Ritthem, gemarkeerd door de hervormde kerk, die boven de huizen uitsteekt en die het dorpsbeeld beheerst.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek