Roermond in oude ansichten

Roermond in oude ansichten

Auteur
:   Baron J.G.F.M.G. van Hövell tot Westerflier
Gemeente
:   Roermond
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4006-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Roermond in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Roerrnond

in oude ansichten

door ].G.F.M. baron Van Hovell tot Westerflier oud-gemeentearchivaris van Roermond

ZALTBOMMEL

W~OEN

OEKJE

ISBN1 0: 90 288 40060 ISBNI3: 978 90 288 4006 5

© 1969 Europese Bibliotheek - Zaltbommel

© 2008 Reproductie van de zevende druk uit 1995

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zander voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Europese Bibliotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbommel telefoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: publisher@eurobib.nl

IN LEIDING

Door de uitgave van dit album wordt nu ook onze stad in ansichtkaarten vereeuwigd. Het geheeI geeft een terugblik op de jaren voor en na de laatste eeuwwisseling.

Het waren niet allemaal artiesten die Roermond in beeld hebben gebracht. Maar ook de albums gewijd aan andere steden in ons vaderland tonen aan dat prentbriefkaarten in die tijd niet ontstonden uit louter kunstzinnigheid. Zij werden slechts gemaakt voor hen die aan een bepaalde plaats of streek een herinnering wensten te bewaren.

Toch moeten wij de ansichtkaartenmode dankbaar zijn. Veel gezichten, aldus vastgelegd, zijn in staat ons een idee te geven van reeds lang verloren gegane of sterk veranderde huizen, straten en andere stadsbeelden. Ook de groepsfoto's in die tijd vervaardigd, lijden soms aan de gesignaleerde gebreken. Maar ook hier past de opmerking dat, mogen zij dan vaak niet vanuit artistiek stand punt beschouwd geslaagd zijn, zij even wei personen uit het verleden opnieuw voor het voetlicht kunnen plaatsen.

Het Roermond dat zich door middel van dit album aan u voordoet. is de stad zoals ze nog grotendeels besloten

lag binnen de vroegere wallen, modern gezegd binnen de huidige singeIs. Slechts enkele wijken als "uitschieters" komen in de fotoserie naar voren. Oat zijn b. v. de bebouwing van het "Katoenen Dorp", die langs de Venlose weg en van de Kapel in 't Zand. Zij zijn de voorlopers van de naar het oosten gerichte stadsuitbreiding met als middelpunt de H. Hart kerk, welke na de Eerste Wereldoorlog tot stand kwam.

Waar moet men nu het allereerste begin van Roermond, de kern derhalve, zoeken? Zoals de geschiedenis het leert lag die ter plaatse van het huidige .Buitenop", het terrein bij de tegenwoordige Maasbrug. Op dit Buitenop, dat vroeger een heuvel vormde, beyond zich eertijds een kleine burcht of versterking. Aan de voet en onder bescherming daarvan groeide de eerste nederzetting met een marktterrein. Oat deze Markt volgens onze huidige opvatting excentrisch ligt, vindt zijn verklaring in de zojuist geschetste ontwikkeling. Het spreekt vanzelf dat aan de Markt belangrijke gebouwen gingen verrijzen; wij volstaan met het noemen van het stadhuis. In die tijd - dat is circa 1200 - heeft de jonge nederzetting, met de Markt als rniddelpunt, een

begrenzing die samenvalt met de loop van de volgende (tegenwoordige) straten: Buitenop - Roerkade - Roersingel - Molenstraat - Paredisstraat - Munsterplein (noord) - Pollartstraat - Lindanusstraat - St-Jansstraat - Pastoorswal en zo weer terug naar het Buitenop.

Graaf Otto I van Gelre is de vorst die volgens de traditie dit prille Roermond stadsrechten gegeven heeft. Zijn zoon Gerard, eveneens graaf van Gelre, stirnuleert het belang van de nederzetting door het stichten van de Munsterabdij met kerk van die naam. Uit de zo juist beschreven stadsomgrenzing blijkt dat de Munsterabdij, die thans centraal ligt in het huidige stadsgebied, toen buiten dit oudste Roermond lag.

Maar successievelijk schrijdt de bebouwing verder. Vanaf de 14de eeuw wordt ze omsloten door 20 verdedigingstorens, onderling verbonden met een stadsmuur. Deze muur verliep volgens het tracee van de tegenwoordige singels, slechts onderbroken door enkele stadspoorten. Sommige straatnamen bewaren nog de herinnering daaraan, zoals de Kraanpoort, Venlose Poort enz. Deze bebouwing tot aan en binnen de sin-

gels en daterende dus uit de middeleeuwen, ondervond practisch geen uitbreiding tot het midden der vorige eeuw. Eerst toen kwamen de uitschieters zoals boven verhaald.

De in het album voorkomende stadsgezichten, afgewisseld met groepsfotos, zijn in hoofdzaak ontleend aan de verzameling van het gemeentearchief. Dat deze collectie zo kon uitgroeien is mede te danken aan particuliere verzamelaars die uit hun collectie dubbelen schonken of een ruil tot stand brachten. In dit verband moge ik erkentelijk memoreren de hulp van mevrouw Pennartz, die van de heren Drs. J. Storms, M. Koch, P. Schul pen en niet in de laatste plaats die van wijlen bakker H. Smeets. Het was vaak een puzzel aile personen te herkennen die op een groepsfoto voorkwamen. Veel steun daarbij ondervond ik van de heren Drs. J. Storms, J. Op 't Root en G. van Appeven, waarbij ik ook graag grote lof toezwaai aan mijn zo juist gepensioneerde archiefambtenaar - Roermondenaar in hart en nieren - E. van Elven.

\ ,<

..feul de ~''chtdiu~KUi(

OMGEVING.

.Roermond en orngeving" uitgegeven als prentbriefkaart. Een idee uit de jaren 1907-1908. De gasfabriek en de St.-Josephschool zijn naderhand van die plaats verdwenen. De namen Doolhof, aan de Paddenpoel, in de Werken, Achter de Muur, Wittenberg en Meggelkenskamp kennen aileen nog de ouderen onder ons. De Graaf Ottostraat veroorzaakte als naamgeving deining en werd vervangen door Pieter Cuypersstraat. De Graaf Gerardstraat op onze prentbriefkaart lag op een andere plaats dan de huidige. De aanwijzingen onder de nummers 8, 10, II, 12, 16, 18 en 20 gelden nu niet meer.

.W"AAS

7

8

Aan de Roer heeft Roermond haar naarn te danken, of schoon boze tongen beweren dat de naamgeving zou zijn ontleend aan het feit dat menigeen in onze plaats graag zijn mond roert. Een grote bocht maakt de rivier ten zuiden van Kapellerlaan. Op de foto de toren van de Kapel in 't Zand en onder de bomen een wegkapel (de plaats waar Ernst Casimir, graaf van Nassau, sneuvelde in 1632).

II ~Ilegat en de Roer

Waar de Roer het zuidelijk deel van Roermonds oudste industrieterrein nadert: het Steel. De ansicht toont het Gr.oot Hellegat, gezien vanuit het noordwesten. De fotograaf stond op de weg van de voorstad St.-Jacob naar Herten. Het gebouw links maakte dee I uit van de papierfabriek Deuss, daarvoor meelfabriek Van de Winkel, thans het ECI-terrein (Noury en van der Lande).

9

ROERMO~D van uit de hoogte gezit>n. ,.

10

Zij stond er toen al, de molen Wackers-Srneets (Burghoff). Tot de opheffing del' Kartuizers in 1783 werkte de molen voor deze orde, tevoren echter was zij in handen van de voogdij. Op de voorgrond splitst de Roer zich: links in de riehting Klein Hellegat, de rechterarm dreef het waterrad aan van bovengenoemde molen. Deze arm is na de laatste oorlog gedempt. De schoorstenen zijn van de chernicalienfabriek Dr. Haagen.

Vanuit dezelfde plaats als op voorgaande ansicht heeft de fotograaf zijn lens naar rechts gedraaid. Daardoor kornen tevens in het verschiet de Munsterkerk en de spits van de Ned. Hervormde kerk. Op de voorgrond Het Katoenen Dorp, bekend door hechte gemeenschapszin en bakermat van de fanfare St.-Cornelius.

II

12

De fotograaf heeft inmiddels de molen Burghoff beklornmen. Op de voorgrond rechts het Geitenhuisje. Links het boerderijtje Hawinkels met Joopbrugje over de thans gedempte Roer. In het midden de Molenweg, die net als het Molenstraatje (beiden wegen naar de watermolens op de Roer) een toepasselijke naam draagt. Op de achtergrond de stad "binnen de wallen", waarbij de Kathedraal goed herkenbaar is,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek