Roggel in oude ansichten

Roggel in oude ansichten

Auteur
:   J. Beeren
Gemeente
:   Roggel en Neer
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6255-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Roggel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Inleiding

Rogge!. De geschiedenis van een dorp reconstrueert men met behulp van velerlei bronnen: prehistorische vondsten, restanten van gebouwen, geschriften, tekeningen, schilderijen en foto's, We Iaten in dit boekje foro's uit her verleden spreken en aan de hand van geschriften en andere bronnen maken we een hisrorische inleiding.

De naam Roggel zou ontstaan zijn door samenstelling van rogge en 100: ,,00" is weggevallen. Volgens G. Krekelberg betekent "Rog" verzamelplaats der ouden, wellicht ook offerplaats.

Rogge! heeft behoord tot het landdekenaat Eyck van het Kempenland en had in 1281 waarschijnlijk reeds een kerk. De wereldlijke macht lag vanaf het midden van de 13de eeuw bij de heer van Horn, Rogge! was een dee! van de Heerlijkheid Horn. In 1324 verpandde Gerard van Horne zijn tienden aan Godfried van Heinsberg. In 1447 werd onder graaf Jacob I van Horne, heer van Weert, een nieuwe kerk gebouwd. De rechterlijke macht berustte bij een schepenbank, die tot 1679 Roggel en Heythuysen omvatte. Op 15 december 1679 werd de proost van Keyzersbosch (Neer), Martinus Puteanus, door verpanding van een som van 2000 pattacons heer van Rogge! en kreeg Roggel een eigen schepenbank. Zes jaar later, 1685, ontving men een eigen zegel met de beeltenis van de heilige Petrus en het opschrift: "Sigillum Roggelense". be volgende historische feiten hebben in deze gemeente plaatsgevonden. In 1691 woedde er een hevige brand in en om de kerk, De kerk en diverse huizen werden een prooi der vlammen. De prachtige banklok, die de inwoners naar de kerk en bij brand, storm en andere rampen ten strijde riep, werd daarbij vernield.

In 1716 is proost Robertus Bartholeyns pandheer van Rogge!.

Een bezienswaardigheid is zeker de kerk met een in gotische stijl ge~ bouwde toren. De zware vierkante westtoren bestaat aan de binnenkant uit merge!, de buitenkant is onrege!matig van uitvoering, omdat van

onder naar boven achtereenvolgens baksteen, merge! en opnieuw baksteen werden toegepast. De toren draagt het opschrift: "Ad Domini MCCCCXLVII ipso die Eigidii." Hetgeen betekent: in het jaar des Heren 1447 op de feestdag van de Heilige Aegidius (= 1 september). Bij een uitbreiding in 1832 werd het basilikale schip met twee traveeen verlengd en verrees een koor met vijfzijdige apsis. Bovendien werd de noordelijke zijbeuk door een hogere vervangen. De drie vijfriendeeeuwse traveeen van het schip zijn binnen goed te onderscheiden, omdar zij nog hardstenen zuilen bezitten met Maaslandse kapitelen. De kruisbooggewe!ven in dit gedeelte zijn oorspronkelijk. De beide traveeen uit de 19de eeuw en het koor bevatren gewelven van stucwerk. De kerk bezit een barok hoofdaltaar, twee cornmuniebanken in rococostijl en twee kroonluchters uit de 16de eeuw. De toegangsdeuren en af~ sluiting van het portaal zijn van eikenhout en datcren van de 17 de eeuw Het oksaal starnt uit 1776. De beelden van Sint Lucia en Sint Ambrosius zijn vermoedelijk zestiende-eeuws, De twee klokken zijn gego~ ten door de bekende gieter Alexis Julien en dateren van 1651 en 1692.

Middelen van bestaan. De voornaamste bestaansbron was de landbouw. De drie windmolens, op 't Nijken, op Baetsen en aan de Koppelstraat, deden vele jaren goede dienst.

De oorlogsjaren 1940-1945 zijn niet geruisloos aan de gemeenschap Roggel voorbij gegaan. De torenspits werd op 15 november 1944 vernicld door terugtrekkende Duitsers, ook de molen van]. Srneets op

't Baetsen werd opgeblazen. Volgens ooggetuigen kwamen in de voormiddag op 16 november 1944 de eerste Enge!se bevrijders in her dorp. Vele evacues, onder andere uit Neer, werden opgenomen, want Neer lag nog onder granaatvuur vanuit Beesel,

Ook in Rogge! werden oude gebruikenlang in ere gehouden. We den-

ken daarbij aan het aartje drinken bij bruiloften. Verder was er drie dagen voor aswoensdag "vastelaovendj" met de foekepotten. De kermis was op de feestdag van Sint Petrus en Sint Paulus of de zondag erna.

De HeibJoem. In 1860, werd er een landbouwkolonie opgericht, later een internaat met technisch en ambachtelijk onderwi]s. De school werd in 1952 opgeheven. Op deze historische plaats staar nu het [ongensdorp "De Widdonck".

Ook deze kern ontwikkelde zich verder en in de jaren vijftig bouwde

1 Tvveeluik

Ben ansichtskaart van rond 1900. Links de Sint Petruskerk, gezien vanaf de Raadhuisstraat.

Rechts cafe Germania van Graad van Soest-Houben.

Op de linkerfoto zien we links het woonhuis van Peter Dietzenbacher, de overgrootvader van An Vullers. Het was vroeger een boerderij, cafe en bakkerij. Rechts op de voorgrond ligt her huis van de postbode van Meyel. Daarachter staat het woonhuis van de familie Baeten.

men hier een kerk en een school. Tot deze gemeenschap behoren niet alleen inwoners van de gemeente Roggel, maar ook van de gemeenten Meye!, Heythuysen en Nederweert.

Laten we bij iedere foto in dit boekje even stil staan. Ons verplaatsen in het verleden en genieten van de gemoedelijkheid en de rust die daarvan uitgaat. Bij de keuze van de foro's is zovee! mogelijk getracht het leven en wonen in ons dorp van vroeger weer te geven.

Tot slot een woord van dank aan allen die met foro's en ofinformatie aan de samenstelling van deze uitgave hebben bijgedtagen.

Het cafe Germania op de foto rechts was vroeger tolhuis voor vrachtrijders en andere neringdoenden, die gebruik maakten van de Roggelse wegen.

Thans ligt op deze plek de groentewinkel "Belle Fleur".

7

.:

o o

ROUGEL

CAfE GERMANIA (TOL No.1) G. VAN SOEST-tiOUBEN.

"

2 Dorpsstraat

De Dorpsstraat, Kom B of Raadhuisstraat, rand 1912. De eerste woning rechts werd bewoond door de familie Kooiman-de Bie. Mevrouw Kooiman was de eerste vroedvrouw in Roggel. Daarachter, met de trappen voor de ingang, is het gemeentehuis (in die tijd raadhuis genoemd). De lage bouw daarachter werd bewoond door de veldwachter Graad Reinders en het pand daarachter was vroeger postkantoor en woning van de familie Klaar. Later werd het pand bewoond door koster-organist Chr. Pijpers. Het grate herenhuis links werd bewoond door burgemeester

Maassen en daarachter ligt het huis van Peter Dietzenbacher (Bekkers Sjang). Het was een boerderij met cafe en bakkerij. Thans wordt het pand bewoond door de familie Fijten- Vullers, die thans cafe Vullers exploiteren. In de volksmond is het beter bekend als "bieAn van Naad".

Dorpstraat

ROGGEL

3 Op'tNieke

Op 't Nieke, thans Nijken, op een ansichtkaart van rand 1912, met daarap de enige overgebleven molen van Roggel.

Rond 1900 kreeg Peter Rutten toestemming om daar een windmolen te bouwen. In 1902 werd de stenen bergkorenmolen in gebruik genom en. De familie Rutten dreef in de jaren dertig een handel in granen, kunstmest en brandstoffen. Bovendien waren er in het molenaarshuis, dat achter de molen ligt, een paar kamers als cafe ingericht.

Rond 1953 werd een herstelbeurt uitgevoerd. Kart daarna werd de windmolen stilgezet.

In 1969 werd deze molen door de gemeente aangekocht en in 1975 door de firma Gebrs. Adriaens uit Weert gerestaureerd en maalklaar gemaakt. Na deze herstelbeurt kreeg de molen de naam "Sint Petrus", de patroonheilige van Roggel.

Rechts voor de molen ligt het molenhuisje van de weduwe M. Raemaekers-Geraets. Daarin was een stoom-graanmolen gevestigd.

Links op de foto is het woonhuis van de familie Heynen-Rademakers, cafe, winkel en tolhuis. Daarachter het huis van de familie Mennen.

p

~oggel.

4 Schoolfoto

Op deze schoolfoto uit 191 3 staan de volgende personen afgebeeld, van links naar rechts, eerste rij: W Beeren, J. Berger en WimK1aar.

Tweede rij: juffrouw Eggels, Leen Rutten, Gert Beeren, Dina Raemaekers, meester Derickx, ? van Pol, ? van Pol, ? van Soest en meester Luxemburg.

Derde ri]: een onbekende, M. Raemaekers, Marieke Levels, Jet Klaar, To Maassen en An Joosten.

Vierde rij: Andre Raemaekers, Sjeng Beeren, Neerke van Rijt, twee onbekenden, ? van Pol en Mie van Soest.

Laatste rij: SefBerger, drie onbekenden, M. Berger, nog een onbekende en Fien Berger.

5 Stoornzuivelfabriek

Hier zien we de stoomzuivelfabriek "Sint Petrus" met de bijbehorende directeurswoning, gebouwd aan de Koppelstraat in Roggel in 1908. De stoornzuivelfabriek werd na de oorlog, ten gevolge van een samenvoeging met Heythuysen, opgeheven. De laatste directeur was de heer Kuipers.

Na de sluiting heeft de "fuu" onder andere dienst gedaan als aardappelloods. Bij raadsbesluit van 10 augustus 1958 heeft de gemeente Roggel de gebouwen aangekocht en ze worden tot op heden gebruikt als werk- en opslagplaats ten behoeve van de gemeente.

De directeurswoning, waarin eerst de artsen Neyzen en Dynstee hun praktijk begonnen en waarin daarna nog de familie Briels gewoond heeft, doet thans dienst als brandweerkazerne.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek