Rosmalen in oude ansichten deel 1

Rosmalen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H. de Werd
Gemeente
:   's-Hertogenbosch
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1996-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rosmalen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Er zijn maar weinig plaatsen in onze omgeving die zo'n totale verandering ondergingen als het aloude Rosmalen. De afbraakmethode heeft hier hoogtij gevierd. Van het oude dorpje, dat in 1940 nog maar 2775 inwoners telde, bleef nagenoeg niets meer over. In een streven Rosmalen bij de tijd te brengen, te moderniseren en vooral groot te rna ken verdween, in hoge mate gedurende de laatste decennia, veel fraais onder de meedogenloze slopershamer. De monumentenlijst kwam voor Rosmalen beslist veel te laat!

De schitterende boerderij van Kobus en Jaantje van den Heuvel (Kobus en Jaon de Kep) in het Ven, het historische pand "Het Bont Paardje" met zijn geschiedenis van ongeveer driehonderd [aar, "het stoombootje" van Marinus de Veer, de unieke brouwerij "De Kroon" in de Dorpsstraat, drie dorpspompen, het oude gemeentehuis met ziin trappen en gevang, de bekoorlijke Hinthamse Dijk, ontelbare oude knotwilgen aan de Molenstraat, het gereformeerde kerkje te Hintham en de drie zeer oude lindebomen bij de oude herberg van Pietje Blom in Hintham, leven nog slechts

voort in de herinneringen en verhalen van de wat oudere Rosmalenaren. Rosmalen he eft op dit terrein helaas bitter weinig voor haar nageslacht nagelaten. Laten we door mid del van oude ansichten, kaarten en foto's nog eens gaan kijken naar het Rosmalen van omstreeks 1900, een oord vol rust met veel groen, zonder milieuverontreiniging zonder lawaai, doch ook een gehucht met veel zand, gekweld door [aarlijkse overstromingen, een plaats met ontelbare arme lieden, die in vroeger jaren 's zomers tien stuivers en's winters zes stuivers per dag verdienden, een vesting waarvan gezegd dat het een ellendig land was.

In 1512 brandden de Geldersen het dorpje totaal plat. Alleen Coudewater bleef dankzij een vriibrief gespaard. In 1719 werd Rosmalen getroffen door een langdurige droogte en hitte met daarbij een besmettelijke ziekte onder het vee. Bijna zeventig landbouwers verloren in totaal vierhonderdzestien stuks vee. Bij negenentwintig agrariers lezen we: "en alsoo alle sijne beesten". Zij hielden niets meer van hun veestapel over. De winter van 1740 was zo schrik-

barend streng dat de oude kronieken zeggen dat er "veele mensen van coude sijn gestorven en van de wilde beesten sijn verscheurt", Nog in datzelfde jaar lezen we dat het water "soo hoogh is geweest, dat het den outsten van de gemeynte niet en geheugt dat het ooyt soo hoogh geweest is". Op 21 juli 1767 werd aan Rosmalen door onweer, storm en hagel veel schade toegebracht. Toen de slachtoffers van deze afschuwelijke ramp, het kind van Simon van de Putte en de zeventigsjarige Jacob Toonen Heymans, begraven werden schreef de doodgraver: "Door het droevig onweer zijnde toen wel 80 huysen omvergewaayt en een menigte bomen uit den grond gewaayt".

De meest tragische ramp dateert van 1781. In nauwelijks twee maanden stierven meer dan tachtig van de elfhonderdvierenzeventig inwoners aan een epidemie welke aangeduid werd met "de roo de loop", dysenterie. De doodsklok mocht niet meer geluid worden, terwiil zeer nauwkeurig ornschreven voorschriften voor de begrafenis uitgevaardigd werden. 1799: Bij een watersnood, ijsgang en zwaar onweer veronge-

lukten vijftien mensen op de Boterweg en Hinthamse Dijk aan het Hoogveld, Zesenviiftig beesten kwamen om. Van de tweehonderdveertig huizen werden er elf geheel weggespoeld of verbrijzeld, Zeventig huizen werden onherstelbaar beschadigd, Ook in 1876 was de watersnood ernstig. Ongeveer zestienhonderd mensen verlieten hun woning, vluchtten naar hoger gelegen gebieden en werden ondergebracht in de school. Een paar foto's in dit boekje geven een beeld van de situatie in die erbarmelijke dagen.

Met behulp van wetenschap en techniek heeft Rosmalen deze "Kampf urns Leben" glansrijk doorstaan, Bij de installatie van de tegenwoordige burgemeester kon men dan ook horen: "Rosmalen, Rosmalen gelukkig land. Het water is bedwongen en het zand is beplant", Met het resultaat behoeft men het uiteraard niet eens te zijn,

Al degenen, die foto's beschikbaar stelden of op enigerlei wijze hielpen bij het schriiven van de onderschriften - hopeliik zitten er weinig fouten in - miin hartelijke dank.

1. De huizen genaamd "De Schaapstal" en "Tivoli" te Rosmalen na de watervloed van 1876. Op 15 maart 1876, 's middags om vier uur brak de "Tweebergschen Dijk" door. Massa's mensen vluchtten de heuvels op en riepen daar om hulp terwijl ze bijna vergingen van de hongen..Het was een toestand om radeloos van te worden", schreef de toenmalige Rosrnalense burgemeester.

2. Tengevolge van de waterramp in 1876, verlieten zestienhonderd mensen hun woning. In de Rosmalense school kregen er honderd een onderdak, Gerardus Spierings, arbeider; Gerardus van der Poel, landbouwer, Louis Jozeph Bochart, veldwachter en Martinus van den Heuvel, tapper te Hintham, werden voorgedragen voor een medaille, daar zij zich tiidens de ramp zeer edelmoedig gedragen hadden.

3. In de jaren twintig zag de Dorpsstraat er zo uit. Het gemeentehuis, thans staat hier de boerenleenbank, dateerde van ongeveer 1827. Op het bordes zien we links burgemeester jonkheer Von Heyden. Naast hem staat secretaris Lambermont. Uit het raam hangt de in 1930 overleden Wim Duffhues, ambtenaar ter secretarie, Naast het gemeentehuis de onvergetelijke brouwerij "De Kroon" met zijn mooie Iindebomen,

4. Hier bevinden we ons op de binnenplaats van brouwerij "De Kroon", die beslist nooit afgebroken had mogen worden. De brouwerf was eigendom van Arie Verstegen,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek