Rossum en Hurwenen in oude ansichten

Rossum en Hurwenen in oude ansichten

Auteur
:   E.W. Cretier
Gemeente
:   Rossum
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1685-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rossum en Hurwenen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

door

E.W. Cretier

Europese Bibliotheek - Zaltbommel MCMLXXXI

W~OEN

OEKJE

ISBNlO: 90 288 16852 ISBN13: 978 90 28816855

© 1981 Europese Bib1iotheek - Zaltbomme1

© 2009 Reproductie van de oorspronke1ijke druk uit 1981

Niets uit deze uitgave mag worden vervee1voudigd en/of openbaar gemaakt door midde1 van druk, fotokopie, microfihn of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schrifte1ijke toestemming van de uitgever.

Europese Bib1iotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbomme1 te1efoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

INLEIDING

Met de uitgave van "Rossum en Hurwenen in oude ansichten" (en foro's) is een bundeling tot stand gekomen van vele gezichten op beide dorpen, zoals die er in dejaren 1890-1930 uitzagen.

Het was echter een zeer moeilijke opgave om, aan de hand vanhet fotomateriaal, de namen op te sporen van diegenen die op deze kaarten werden afgebeeld. Vele ouderen die dit ons zouden kunnen vertellen, zijn ons helaas ontvallen, enkelen konden zich niet verplaatsen in de oude tijd en bij weer andere inwoners op ver gevorderde leeftijd was hun gezichtsvermogen zo afgenomen dat zelfs een vergrootglas geen uitkomst kon bieden. Zo zijn daarom veel foto's niet voorzien van de namen van de personen die hierop voorkomen. Het is erg jammer dat hier een leegte zal blijven bestaan.

Bij het samenstellen van de beschikbare foro's en kaarten zien we nu dat in de beide dorpen heel veel is veranderd. Regelmatig komen we de woorden gesloopt en afgebroken tegen. Het is jammer, er is veel verdwenen en het dorpsbeeld is ernstig aangetast en verarmd. De dorpsgezichten geven ons echter een beeld, met ten dele enkele historische gegevens om de kaarten iets meer te laten vertellen, over de sfeer van vroeger jaren. Ook komen verschillende personen

voor die hun stempel hebben gezet op het leefpatroon van de beide gemeenschappen. Enkele dorpsgenoten zullen zich zelf nog zien op deze kaarten, al zijn ze veel jonger dan nu het geval is,

Bij het samenstellen van dit boekwerk is gebleken hoezeer men het toejuichte dat deze foto's worden gepubliceerd en uitgegeven. Immers, bij het eerste boekje "Rossum in oude ansichten" bleek later dat velen de aankoop had den gemist, omdat het spoedig was uitverkocht. Nu, in een tijd waarin zovelen speuren naar een verleden van hun familie en andere belangrijke familiezaken, komt dit boek met belangrijke aanvullingen voor hun belangstelling. We hopen dat het bij velen een waar genoegen zal zijn dit boekje door te bladeren en te zien dat de dorpen Rossum en Hurwenen veel schoons hebben gehad, maar dat het leefklimaat in deze tijd niet ernstig werd aangetast. Aan allen die, op welke wijze dan ook, geholpen hebben met het beschikbaar stellen van hun privefoto's of door gesprekken met ouderen van de beide dorpen, die vee! uit het verleden konden vertellen, harteliik dank.

Wij wensen u allen, kijkers en lezers van Rossum en Hurwenen, veel genoegen met deze uitgave en danken nogmaals allen die spontaan hebben medegewerkt.

1. De kom van de gemeente Rossum had vroeger praehtige, hoge bomen, die later gedeeltelijk zijn gerooid. Links de Slotselaan, reehts staat de villa van Peter de Vries. Op deze p1aats, middenin het dorp, werd later de muziektent gebouwd.

2. Rossum zo a1s het was, met het raadhuis, "De Harmonie" en de muziektent. Het gebouw "De Harmonie" werd afgebroken in 1938, de muziektent werd gesloopt in 1944/45 en het raadhuis verdween in de jaren vijftig. Er werd na 1946 een andere rnuziektent gebouwd, maar die werd eveneens afgebroken.

3. De Slotselaan, gezien in de richting van het oude raadhuis, met links het bruggetje van " Laanzicht", De militairen staan voor het huis van Dirk de Wit, dat later werd afgebroken. Hiervoor kwam het kermisterrein in de plaats. Omdat dit stuk Slotselaan was beplant met kastanjebornen, werd dit gedeelte ook wel Kastanjelaan genoemd.

4. Het slot werd gebouwd op de plaats waar vroeger het rentmeestershuis stond. Dit huis was gebouwd in 1745 en werd afgebroken in 1848, om p1aats te maken voor het huidige gebouw. Ook het koetshuis, dat links op de foto staat afgebee1d met een plaatijzeren dak, is uit deze tijd. Waarschijnlijk is in deze periode het rieten dak vernieuwd.

5. De Kastanjelaan, gezien in de richting van het slot. Links staat, met witte schort, de vrouw van Dirk de Wit voor haar huis. Rechts het huis van Peter de Vries. lets verder in de laan ligt de boomgaard "DorpshoP'.

6. In het begin van 1900 werd deze hoge boom gerooid op het terrein van huize "Vrede1ust". Vanwege vallende takken zijn de luiken op de eerste verdieping gesloten. Op de voorgrond, links, de oude posten van het inrijhek. Bij de plaatsing van het nieuwe hek kwam deze inrit te vervallen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek