Rotterdam-Zuid in oude ansichten

Rotterdam-Zuid in oude ansichten

Auteur
:   P. Ratsma
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3324-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rotterdam-Zuid in oude ansichten'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

In de speeltuin aan de Tweede Katendrechtse haven kan men deze iepen, zes in getal, ook nu nog terug vinden. Rechts daarvan zien we Katendrecht; de Tolhuislaan is nog slechts gedeeltelijk bebouwd. Geheel rechts is men bezig met de bouw van het Gemeentelijk Droogdok nr. IV, dat er later een ligplaats zal krijgen in de zuidwesthoek van de Maashaven. In 1966 is het naar de Waalhaven versleept.

73

t 7"'"

74

Een gezicht op de zuidelijke Maasoever tussen Katendrecht en Charlois. WeI gezien vanaf Katendrechtse grond, want G.}. de Iongh, die de Tweede Katendrechtse haven heeft laten graven, liet van de uitgegraven aarde een heuvel opwerpen aan de overzijde van de rivier, waarop het cafe-restaurant "Bellevue" kwam te staan, Op deze heuvel, bijgenaarnd "de bult van De Iongh", stond de fotograaf. De bomenrij staat langs de Katendrechtsedijk die tussen Katendrecht en Charlois lag en voor de aanleg van de Maashaven doorgegraven is.

Rotterdam (Katendrecht.)

Katcndrecht s che Laan.

Cafe-restaurant "Belvedere" ligt op de hoek van de Rechthuislaan. Tegenwoordig is daarin de nachtclub "Xenos" gevestigd. Rechts daarvan ligt een sigarenwinkel van Weinthal. Nu zit in dit pand een winkel van elektrische artikelen: het opschrift .sigaren tabak" staat echter nog op de gevel. Volgens oude adresboeken werd deze straat hoofdzakelijk bewoond door roeiers, varensgezellen, bootwerkers e.d.; allemaal mensen dus, die in deze omgeving hun werk hadden. Uiterst rechts zijn de bomen langs de Katendrechtsedijk te zien.

75

76

Huize .Lornmeroord" aan de Katendrechtsedijk. In dit huis heeft Lodewijk Pincoffs gewoond, Omstreeks het midden van de vorige eeuw was het bij de aanzienlijke Rotterdammers zeer in trek om zich buiten de stad te vestigen, b.v. in Kralingen, aan de Schie of in Katendrecht. De buurman van Pincoffs was hier mr. Marten Mees, een andere invloedrijke Rotterdammer.

Rotterdam Rechthuislaan.

Van de kant van de Katendrechtselaan in de Rechthuislaan gekeken. Rechts de hoek met de Katendrechtsestraat, die vroeger deel uitmaakte van de Katendrechtsedijk. Ret Iage huis op de hoek is een overblijfsel van het oude Katendrecht; het aangrenzende huis in de Katendrechtsestraat heeft een gevelsteen, die vermeldt, dat in 1874, op de dag van het zilveren kroningsjubileum van koning Willem III, de eerste steen is gelegd. In deze buurt stond

het vroegere rechthuis, waar de bestuurders van het dorp vergaderden. 77

Groeten uil ~olterdam j3.eede f!il1edij~

.?. N .?.

o z

78

De Brede Hilledijk was de noordelijke dijk van de Hillepolder. Links ziet men de Maashaven, waarvan de aanieg nog niet voltooid is. Voor men met het graven ervan begon, was de Brede Hilledijk onbebouwd. lets verder naar het westen was de dijk weI bebouwd; dat gedeeite heette vroeger Smalle Hilledijk. Onder langs deze dijk, op de foto ongeveer waar de boten liggen, liep de Vildersteeg, waarschijnlijk 20 genoemd naar een bewoner, die zieke of verongeIukte beesten opkocht en slachtte. In de verte links ligt Charlois.

Sroeten uil 'Rotterdam

J'{illelaan

O. Vlieger, Rotterdam

De Hillelaan gezien vanaf de Hilledijk. Links is tegenwoordig het metrostation "Rijnhaven". De ingang van het hoekhuis is later verplaatst naar de gevellangs de Hillelaan; de ramen zijn vergroot om ze beter geschikt te maken voor etalages. Het hoekhuis heeft, evenals dat iets verder bij de Korte Hillestraat, een afgeknotte hoek. Deze wijze van bouwen werd voorgeschreven door de bouwverordening van 1867, in verband met de veiligheid van het verkeer. Daar bijna aIle oudere straten van Rotterdam-Zuid na die tijd aangelegd zijn, treft men daar deze afgeknotte hoeken zeer veel aan.

79

Groetcn uit

'R. otterdarn

Aan de Pretorialaan verrees omstreeks 1900 het .Zuid-oostelijk Stoomgemaal", dat met het gemaal aan de Wolphaertsbocht de bemaling van het enkele jaren daarvoor aan Rotterdam gekomen poldergebied moest gaan verzorgen. De Hillevliet werd aangelegd, om het polderwater naar het gemaal te leiden. In deze tijd woedde in Zuid-Afrika de Boerenoorlog. Uit sympathie met de .Boeren" kregen toen in deze nieuw te bouwen wijk de straten Zuidaf rikaanse namen.

80

ROT'rERDA~1. Pretorialaan.

Bereden politie, niet aan de Pretorialaan, maar aan de Tolbocht (nu Putsebocht). De Gereformeerde kerk is in 1900 gebouwd. De sterke bevolkingsgroei rond 1900 leidde er toe, dat binnen tien jaar drie Gereformeerde kerken (ook aan de Boergoensevliet en aan de Prins Hendriklaan) in Rotterdam-Zuid gebouwd werden. Veel van de Zuidhollandse eilanden afkomstige bewoners behoorden n.l. tot dit kerkgenootschap. De naam Tolbocht dankte deze straat aan het feit, dat hij de Dordtsestraatweg kruiste op de plaats waar een tol gevestigdwas.

81

32

De Maashaven werd gegraven tussen 1895 en 1905. De haven kwam in de polders Katendrecht (ge!egen tussen de reeds genoemde Katendrechtsedijk en de Katendrechtse Lagedijk) en in het noordelijk deel van de Hillepolder. De Katendrechtsedijk en de Dordtsestraatweg (deze laatste scheidde beide polders van elkaar) moesten daarvoor doorgegraven worden. Op de foto, uit 1900, is een excavateur van de Fa. G.A. van Hattem aan het werk in het westelijk dee! van de Maashaven. Op de achtergrond de Katendrechtsedijk, waarachter in de Katendrechtse havens liggende schepen te zien zijn.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek