Rozenburg in oude ansichten deel 4

Rozenburg in oude ansichten deel 4

Auteur
:   J. Bergwerff
Gemeente
:   Rozenburg
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1703-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rozenburg in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

10. De twee volgende woningen (dit is Graspolderdijk 26) vormden eerst een boerenspulletje, let maar op de luikjes links onder. Ook hier is zichtbaar hoe men vroeger zelf voor schaduw zorgde door middel van bomen voor de ramen. Vanaf 1912 woonde hier het gezin van Arie Marinus Pols en Antje van Markensteijn, bij ouderen beter bekend als Antje Prins, omdat ze bij een zogeheten oom op de stee van Berkhout, Klaas Prins, was opgegroeid. A.M. Pols was een echte Rozenburger, geboren op 18 oktober 1868; zijn vrouw zag het levenslicht op 18 september 1870 in Oude Tonge. Zij woonden eerst in Maassluis, waar een weinig florerende melkzaak werd gedreven. Hier werden de eerste vier kinderen geboren. In Rotterdam werd vader Pols, na een periode bij de Nederlandse Spoorwegen, bootwerker. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en ze kwamen weer terug naar Rozenburg in november 1912, met twaalf kinderen. Ze waren op 14 september 1893 getrouwd en keerden dus na ongeveer twintig jaar terug met achtereenvolgens: Willem Eduard, Maria Elizabeth, Geertje, Eduard Willem, Elizabeth Maria, Mattheus Pieter, Pieter Jan Willem, Nicolaas Dirk, Pietertje, Lena Maria, Jan Willem en Jacomina Cornelia. Moeder Pols is ruim zestien jaar ziek geweest, te weten acht jaar aan haar stoel gekluisterd en meer dan acht jaar gedeeltelijk verlamd in bed, totdat zij op 16 april 1941 overleed. Vader Pols overleed op 20 maart 1954 op vijfentachtigjarige leeftijd. Zo lang hij werken kon, is hij op de boerderij waar hij was geboren blijven werken. Dat was bij zijn ongetrouwde jongste broer Frederik Bart, die dat bedrijf had voortgezet. Van de kinderen is Nico op 3 december 1923 op negentienjarige leeftijd overleden. Ook de oudste dochter Marie, getrouwd geweest met L. Francke uit Maassluis, is op 26 december 1961 op zesenzestigjarige leeftijd overleden. Op het moment dat ik dit schrijf zijn er nog tien kinderen in leven, allen 65-plussers. De jongste dochters Lena en Mien zijn in het ouderlijk huis blijven wonen tot ze er als het ware wegspoelden. Het opspuiten ging almaar door en de novemberstormen beukten het huisje, maar ze konden niet weg voor de nieuwe woning gereed was. Nu wonen ze al weer vanaf december 1966 aan de Ruysdaelstraat 32.

11. Graspolderdijk 24, van 1926 tot 1966 de woning van Arie Boudewijn Karnaat en Adriaantje Romers. Ai Karnaat werd in 1895 op Rozenburg geboren. Zijn ouders waren afkomstig uit Rockanje, maar kwamen naar Rozenburg omdat hier meer werk was en dus brood op de plank. Zijn echtgenote zag het levenslicht in 1898 als dochter van Maarten Romers. Zij is een zuster van Jacob Romers van de Graspolderdijk 28, waar we zojuist waren, en van onder anderen Frans en "Hannus" Romers, die beiden zijn overleden. Deze woning werd toen zij trouwden in 1926 voor een jaar gehuurd en vervolgens gekocht van Izak Oprel, die op zijn beurt het "spul" weer had overgenomen van de gebroeders Gerrit en Simon Qualm. Beneden was de "boes" en werden's winters koeien en paarden gestald, over de volle lengte van deze dubbele woning (zie ook de vorige afbeelding). Dat was nog altijd zichtbaar, want bij deze twee woningen is de "groep" in de schuur blijven zitten, Karnaat heeft er zelf geen beesten in gestald, want hij werkte enkele jaren bij Stehouwer en vervolgens achtenveertig jaar op de "Landverbetering". Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de gebouwen van dit bedrijf, op dinsdag 29 mei 1951, werd aan Karnaat de bronzen medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau door burgemeester jonkheer L.G. Just de la Paisieres, uitgereikt. Dat was toen voor veertig jaar trouwe dienst, tegelijk met de heer G. Kleijwegt. De voorzitters van de plaatselijke landbouworganisaties waren die avond ook present om hun felicitaties aan de gehuldigden en aan het bedrijf over te brengen, terwijl bedrijfsleider J.J. van den Hoek namens de heer J ochems een enveloppe met inhoud aanbood. Zijn enige dochter, Maria (Riet), is op 22 januari 1958 met Jan van Gerrit Kleijwegt Azn. getrouwd. Zij gingen in Maasland wonen en hebben twee kinderen, Jan is ~ nu al bijna twintig jaar - een bijzonder trouw muzikant van het Rozenburgse "Uitspanning Door Inspanning" gebleven. Vader en moeder Karnaat zijn met recht tot het bittere einde hier blijven wonen, omdat de nieuwe woning aan de Ruysdaelstraat pas op 1 december 1966 kon worden betrokken.

12. Dit is het als het ware tegen de Graspolderdijk aanleunende huis (nummer 19) van Adam Breukel Lzn.; getekend door Jan Quak Czn. Adam Breukel werd op 9 januari 1897 geboren als oudste zoon van Leendert Breukel en is nu, in 1977, tachtig jaar geworden. In juli 1927 trouwde hij met Ariaantje van der Hout, een dochter van Piet van der Hout uit de Bornendijk, Hun eerste huwelijksjaren hebben zij gewoond in het midden van de Graspolderdijk, in de huisjes bij Frank van Vliet, waarin later onder anderen Reinier van Seters heeft gewoond. Daar werden de oudste kinderen, Lina in 1929 en Leen in 1931, geboren. De vader van Adam Breukel werd eigenaar van deze dubbele waning, waarin deze, aan de andere zijde, een klein boerenbedrijfje had. De volgende kinderen, Piet en Kathalien, werden hier in respectievelijk 1934 en 1939 geboren. De eerste jaren na de schooltijd lOU Adam Breukel als koeienwachter bij Willem Pols doorbrengen om vervolgens paardeknecht te worden bij Kees Stehouwer. In dienst kwam Adam bij de veldartillerie, waar hij anderhalf jaar diende om daarna nag een half jaar bij de rijdende artillerie te dienen en wei bij de befaamde "Gele Rijders" (zie fotoinzet). Tijdens zijn diensttijd kwam hij al enkele keren met verlof om bij Izaak Barendregt te helpen als het druk was. Hij heeft daar na zijn diensttijd vijfentwintig jaar gewerkt als paardeknecht en vervolgens tot 1962 bij Freek Pols, die de dichtstbijwonende baas was aan de Graspolderdijk. In 1960 overleed mevrouw Breukel-van der Hout, zodat hun huwelijk drieendertig jaar duurde. Ouwe Thomas van der Meer zei toen hij Breukel condoleerde: "Ik was zestig jaar getrouwd Adam en 't was oak nog te kort.;." De huishouding werd daarna een jaar waargenomen door dochter Lina en vervolgens door zuster Maartje, die na het overlijden van vader Breukel aileen woonde (zie bij Graspolderdijk 32). Lina is getrouwd met Jo Wasbeek en Leen met Geertrui Bakker, beiden uit Maassluis. Piet en Kathalien hielden het bij Rozenburgers, te weten Lenie Leeuwenburgh en J aap Qualm. Tot 1969 werkte Adam Breukel - toen tweeenzeventig - nog bij het recreatieschap Brielse Maas.

-----

?'~ _. -'

13. Bij Graspolderdijk 32 hebben we u al even laten kennis maken met Leendert Breukel, die in 1870 was geboren. Zijn vrouw Kathalina van der Lely werd in 1873 geboren. Tot omstreeks 1909 woonde de familie Klaas Mol hier op Graspolderdijk 17. Toen ruilde Breukel met Mol en trok hierin met zijn vrouw en zes kinderen, te weten Adam, Pieter, Daniel, Andries, Maartje en Jannetje. In deze woning werden nog vier kinderen geboren en wel de tweeling Jan Adam en Jacob Pieter, Adriaan en als laatste Johan. Vader Breukel bleef hier als klein boertje actief tot 1946, toen Johan trouwde (zie ook bij Graspolderdijk 32), en overleed in 1959 op negenentachtigjarige leeftijd. Moeder Breukel was in 1937 op vierenzestigjarige leeftijd overleden. Van het in verschillende verenigingen meelevende gezin zijn nu, in 1977, nog acht kinderen in leven. Pieter overleed in Kampen en Jan Adam verongelukte op zijn werk als heibaas, pas tweeenveertig jaar, in 1953. Hij was getrouwd met Hanna Quak A.Adr. en was een actief lid van Rozenburgs "U.D.!." Op de inzet de trouwfoto van de ouders in 1896. Omdat de ouderlijke woning van de weg af niet te fotograferen was door de grote houten schuur die in 1920 of 1921 naast de woning werd gebouwd, hebben we van de familie Johan Breukel deze opname van de zonzijde gekregen. Als de zan op sneeuw schijnt, kun je er bijna niet tegenin kijken. Op de slee zitten de twee dochters, de oudste Kathalina, die getrouwd is met Arie van "Janus" Kleijwegt, en de jongste Neeltje, die bij Breukel in de winkel verkoopster is. In de wandeling worden ze Ina en Nely genoemd en op deze foto zijn ze, pak weg, ruim veertien jaar jonger dan nu, in 1977. Als u even goed kijkt, ziet u dat moeder Plona haar hoofd uit het raam steekt om het tafereeltje in ogenschouw te nemen. Broer Dirk Jochem, vernoemd naar opa Vreugdenhil, zit er gehurkt naast en met hem is het gezin compleet, daar vader Johan de foto heeft genomen. In de grote schuur was plaats voor vijf koeien, dan was er - rechts nog net zichtbaar - ook nog een flinke kippenschuur en voor de rest was het landbouw en grove tuinbouw waarmee de kost werd verdiend. Na de afbraak woont het gezin in de geriefelijke woning aan de Langeplaat 7.

14. De enige ansichtkaart die ooit van "De Heul" is uitgegeven, moet dateren van 1916. Tekenend voor de bouw door de loop der eeuwen: rechts de woningen Mill de dijk en links tegen de dijk gebouwd. Rechts ziet u de woning van Adrianus van Seters, die op 21 augustus 1878 werd geboren. De woning moet gebouwd zijn in 1907; zelf staat hij er niet bij op deze foto. WeI zijn vrouw, Maartje van Oudheusden, die op 31 maart 1886 werd geboren, en zijn schoonvader Pieter van Seters, geboren in 1845, getrouwd geweest met Neeltje van der Knaap. Van Seters heeft zijn moeder nauwelijks gekend, want ze is in 1882, toen hij vier jaar was, overleden. Vader Pieter overleefde zijn vrouw negenendertig jaar en overleed in 1921 op zesenzeventigjarige leeftijd. Op deze foto uit 1916 was hij dus eenenzeventig jaar en schoondochter Maartje dertig jaar. Het echtpaar Van Seters-van Oudheusden heeft negen kinderen gekregen: Neeltje, 25 juni 1910, woont in Naaldwijk, Eva, 11 november 1911 en Pieternella Adriana, 28 december 1912, wonen beiden in De Lier. Dan Wilhelmina, die op 19 augustus 1914 werd geboren en op 15 maart 1942 op zevenentwintigjarige leeftijd is overleden. Vervolgens Krijntje, 19 februari 1917, die in Scheveningen woont, en Jan, 21 maart 1919, woont in Brielle. Twee zijn er op Rozenburg gebleven, namelijk Jacoba, 10 juli 1920, en Cornelia, 20 augustus 1921. Ko is getrouwd geweest met Cor Visser en Corrie is getrouwd met Koos van Siem van Vliet. Ten slotte Pieter Adriaan, die op 13 juli 1924 werd gebo.en en naar Australie is geemigreerd. Op deze oude foto ziet u op de weg, van links naar rechts: eerst vijf kinderen van het gezin A.M. Pols van afbeelding 10, namelijk Jan, Pietje, Mien, Lena en Nico. Dan drie kinderen Van Seters, de meisjes Neel, Pie en Eef, die dus voor hun eigen huis staan. Achter hen staan nog drie jongens, die tot een ander gezin hebben behoord, maar die we na aIle nasporingen niet "thuis" hebben kunnen brengen. Bij de woning van L. Breukel, links, is met haar keurige witte schort Lena Scheepen aan het oppassen. Van het gezin Breukel staan bij haar, van links naar rechts: Maartje, toen tien jaar, de tweeling Jan Adam en Jacob Pieter, toen zo'n jaar of zes, en Jannetje, acht jaar, met voor zich Adriaan, die hier vier jaar moet zijn.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek